NATUURGEBIED DE SCHEEKEN   

Update: 9 november 2012

Algemeen
Scheeken waaronder de Kuppenbunders liggen ten zuiden van Liempde, liggend tussen Landgoed Velder en het Dommeldal.

Karakerschets Scheeken en Kuppenbunders
De Scheeken vormt het hart van HET GROENE WOUD en is met de Mortelen het grootste landschapsreservaat van Noord-Brabant. Het gebied is ouderwets kleinschalig. In de Scheeken is het Meierijse populierenlandschap op zijn mooist. De populierenteelt heeft de bosfauna en flora door de eeuwen bewaard. Zo zijn nu nog oerboskruiden zoals eenbes en bosanemoon veelvuldig in de bossen aanwezig. Ook Liempde is vanuit de Scheeken goed te bezoeken. De Scheeken zou duiden op Schei-eik, deze zou gestaan hebben op het “drielandenpunt” Best-Liempde-Sint-Oedenrode.
De Kuppenbunders is een bos met als hoofdboomsoort de populier. Het is interessant door het wat oudere karakter. De populieren zijn door de streek gebruikt voor het maken van vooral klompen. In het oorspronkelijke natte moerasbos zijn destijds de hoofdbomen vervangen door populieren. Daarmee overleefden tegelijkertijd veel struik- en kruidensoorten maar ook kleinere ongewervelde dieren zoals slakken. Hier komen o.a. prachtige langwerpige regenslakken (Clausilia) voor. Deze huisslakken vinden hier voldoende kalk doordat hier de geologische laag “Laagpakket van Liempde”  naar boven komt, deze laag is een onderdeel van de zgn.  “Formatie van Boxtel”.  Door het langdurige boskarakter  is de biodiversiteit erg hoog.  Op sommige stukken zijn wel 10 struiksoorten vanaf één punt waar te nemen. Aan de randen van het bos groeien ook grove dennen en zomereiken. Opvallend is dat niet alle gedeelten destijds benut zijn voor de populierenteelt.  De Scheeken zijn vanaf de Vleut (Best) of vanaf manege De Rekkendonken aan de Vleutstraat in Liempde goed bereikbaar.

Flora en fauna
Door het grote scala aan bostypen - onder andere grove dennenbos, zomereiken-berkenbos en vogelkers-essenbos - zijn de Kuppenbunders en de Scheeken bijzonder vogelrijk. Soorten als sperwer, zwarte mees, kuifmees en goudhaantje broeden op korte afstand van kleine bonte specht, houtsnip, wielewaal en nachtegaal. Andere opvallende broedvogels zijn havik, buizerd, wespendief, boomvalk, bosuil, steenuil, kerkuil, grauwe klauwier (niet jaarlijks), zwarte, groene, grote en kleine bonte specht, goudvink, bosrietzanger, sprinkhaanzanger en grasmus.  De beroemdste Scheekenbewoner blijft toch de houtsnip. In het voorjaar is zijn avondvlucht bijna overal waarneembaar. Ook dagvlinders zijn bijzonder gesteld op de afwisseling in ruimtelijke structuur.  Sinds kort wordt weer de steenmarter waargenomen en is er ook een kans dat de boommarter weer te zien is. Verder Voorkomende vogels zijn zangvogels, wespendief, houtsnip en boomvalk. De Kuppenbunders is een van de weinige plekken waar de Appelvink gesignaleerd wordt. Tijdens de inventarisatie naar autochtone struik- en boomsoorten in 2007 ( "Oude Boskernen in Het Groene Woud". ) zijn hier ook bijzondere soorten aangetroffen zoals o.a. hondsroos, gelderse roos, rode kornoelje, twee-stijlige meidoorn en de zeer zeldzame viltroos.

 

 

Scheeken.tif (7393052 bytes)

 

In de Scheeken is het belangrijke ECODUCT voor Het Groene Woud gebouwd.

Hierbij wat informatie over de aangrenzende kleine bosgebieden in Het Groene Woud:

Nr.

Plaats

Onderwerp

Flora & fauna

1

Jonkersbos / Luciferre-bos e.o. (Kasteren)

Karakteristiek beeld van dit oude bos met toch een jong uiterlijk. Vooral de ligging aan de rivier de Dommel is erg karakteristiek. De typische populierenbossen aan de westzijde zijn minder mooi maar wel typisch voor deze omgeving van het Dommeldal.

Bosanemoon. Wielewaal, Muskuskruid, Ijsvogel, Torenvalk, Buizerd

2

De bossen van de Maai (Kasteren)

Er zijn een aantal bossen te onderscheiden. Een gedeelte is van Marggraff (meest oostelijk), een gedeelte is van BL

(rondom het Brabants-Landschap Lakenvelderweiland) en een gedeelte is van Smid van de Ven (Boxtel). Elk bostype heeft zijn eigenaardigheden.

Wielewaal, Bosrietzanger, Zwartkop, Buizerd, Gevlekte orchis, Pinksterbloem, Bosanemonen, Oranjetip, Slanke sleutelbloem.

3

Jonge bossen van de Kasterensestraat met oudere uitlopers richting de Maai

Minder interessant maar toch met een hoog >populierenkarakter’, er komen grote populaties van bijzonder slakkensoorten voor.

Bosuil, Bosanemoon, Gele dovenetel

4

Van Boekels Bos (tussen Kasterensestraat en Duits Lijntje)

De grote eiken zijn karakteristiek. De overgang naar de spoorlijn en de overgang naar het weiland zijn typische plaatjes.

Nachtegaal, Ree, Hermelijn, Bunzing, Slanke sleutelbloem, Franse aardkastanje, Grauwe els. Zomereik.

5

Bos van de ‘Zwarte Bresser’ Meulekensweg /Hulst

hakhoutbos (Zwarte Els)

Zwartkop

6

Sort-populieren

Populierenbos met veel ondergroei

Populier ‘Marilandica’, Kerkuil

7

Sort- gemengd bos

Gemengd bos.

Goudvink, Ransuil, Hazelaar

8

Kuppenbunders

Populierenbos, er zijn ook aangrenzend loofnossen (vaak op rabatten) aanwezig met een interssante flora.

Zangvogels, Wespendief, Boomvalk.

9

Hollands Diep & De Honningen

De overgang hoog laag en het mooie weitje van Brabants Landschap.

Dalkruid, Knolsteenbreek, Slanke sleutelbloem, Ree, Buizerd, Vlinders

10

De Prangen

Natuurontwikkeling door Staatsbosbeheer. Het ronde perceel, aangeduid met het kruisje is cultuurhistorisch van groot belang. Ook de Blauwhoefseloop ontstaat hier

Torenvalk

11

Enkele kleine bosjes met ook het karakteristieke landschap van Vrilkhoven.

 

12

Peerkes bos

het naaldhoutkarakter en de openheid met de lanen richting Boxtel

Ransuil

13

Rauw beemd (tussen Molendijk en Duits Lijntje)

Kwijnend populierenbos van redelijk oude populieren

Groene specht, Wielewaal, Ree

14

Westzijde Grote Waterloop

hier zijn nog wat kleinere weilandjes zichtbaar

 

15

Bosjes oostzijde Donkerstraat (Kasteren)

Kleinere weilanden afgewisseld met bosjes

Slanke sleutelbloem, Eenbes, Torenvalk

16

Lage Voort

naaldbossen met kleinere weilandjes & houtwallen

 

 

INFORMATIE OVER  DUTHMALA

ZOEKEN VIA INVULFORMULIER   

Via deze KNOP kunt u ook naar de genealogische website van Ger van den Oetelaar. Op de website van Duthmala wordt aandacht geschonken aan diverse  LIEMPDSE NATUURGEBIEDEN zoals Scheeken, Geelders, Dommel en Dommeldal, Landgoed Velder (Veldersch Bosch) en aan een aantal CULTUURHISTORIE RONDOM LIEMPDE.