BOEKEN

HERTOGDOM BRABANT

Geactualiseerd: 27 juli 2016

HOME

 

Search our books
Author (last name):
Title:

Booknumber:

Keywords:
Author (first name):
First edition         Signed
   
To browse all our books: leave fields blank, click on Search
provided by Antiqbook

NAAR PAGINA BRABANTSE TIJDSCHRIFTEN ANTIQUARIAAT  DUTHMALA

NAAR OPENINGSPAGINA ANTIQUARIAAT DUTHMALA

INFORMATIE OVER  DUTHMALA

INKOOP VAN BOEKEN DOOR DUTHMALA

BESTELLEN : duthmala@wxs.nl

00001    -     00200         Brabant Algemeen (bijzondere boeken Hertogdom Brabant)

00500    -    09000          BRABANTSE TIJDSCHRIFTEN

09000    -    12000          Brabant Algemeen (Landbouw-Provincie-Heraldiek-Oorlogen-Recht-Archeologie, Economie-Recreatie-Genealogie-Rivieren-Natuur-Atlassen)

12000    -    15000          Stad en Vrijdom 's-Hertogenbosch- Meierij en Bisdom van 's-Hertogenbosch

15000    -    20000          Maasland-Kwartier van Oisterwijk-Peelland

20000    -    27000          Kempenland-Land van Ravenstein & Cuijk-West Brabant

27000    -    28000          Heiligen en Kloosters-Brabantse Kerken

29000    -    30000          Archivalia-Topografische Kaarten Noord-Brabant

30000    -    35000          Belgisch Brabant

35000    -    40000          (Volks)Kunst, Cultuur, Gilden en Biografieën

ALGEMEEN HERTOGDOM BRABANT (Oudere en/of bijzondere werken)
00002 De Blijde Inkomst van de Hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas (3 januari 1356) 1956
R. van Bragt (ZB, 130 pag., geb.) Geïllustreerd. Wetenschappelijke Bijdrage XIII. Uitgegeven door de Belgische afdeling van de Int. Cie. voor de Geschiedenis. € 12,50

00003 Vermaaklykheden van Brabant, Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen, Vervattende een Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom. IV. Deel Behelzende het Kwartier van ’s Hertogenbosch de Heerlykheid en de Stad van Mechelen 1770
Heer De Cantillon (ZB, 8-form., 86 pag.; 2 pag. ) Amsteldam. David Weege. Met 5 platen o.a. wapens der Brabantse steden; Les Emaux ou marques des meteaux & couleurs, observés dans la gravure des Armoiries; castelli Loon. € 125,-

00004 Rerum Brabanticarum Libri XIX 1610
Petrus Diveaus, Studio Aubertus Miraeus (HB, perk. band, geb., 248 pag., scheurtje in rug, mooi ex.) Studio Aubertus Miraeus. Zeldzame Brabantse studie.. Gedrukt te Antwerpen bij Hieronymus Verdussen. Over de geschiedenis van Brabant. Geschreven door Brabantse historicus Petrus van Dieve (Petrus Diveaus) (Leuven 1535-1581) € 150,-

00006 Laetus Introitus Brabantiae 1356-1956 Dl. 3 1956
Div. (ZB, geb., 120 pag.) Geïllustreerd met vele foto's van charters, zegels e.d. Artikelenbundel: 'De Blijde Inkomst van 1356 in het Abdijarchief te Tongerlo' (Dr. Milo H. Koyen ); 'De Vrijheidsgedachte in de Blijde Inkomste van 1356' (Mr. Bernard H.D. Hermesdorf; ''s-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste' (Dr. Louis P.L. Pirenne); 'De Blijde Inkomste en de Opstand tegen Pilips II' (Mr. H. de la Fontaine). € 15,-

00007 Het nieuwe Brabant I, II, III 1952‑1955
Uitgave Provinciaal Genootschap. Prof. Dr. J.E. de Quay, Aug. C.J. Commissaris, Antoon Coolen, Ds. B. ter Haar Romeny en Prof. Dr. F.J.H. van der Ven (HB, lin., geb., 3 delen in 3 banden, 374 pag. (I), 356 (II), 399 (III)). Deel I: 'Het Brabantse Land' over Fauna, Flora, Cultuurhistorie, Bouwkunst, Boerderijen etc.; Deel II: 'Het Brabantse Volk' over Volksgebruiken, Demografie, Landbouw en Industrie.; Deel III: 'De Brabantse Geest' over Vroomheid, Religie, Kunst etc. Ruim geïllustreerd met o.a. foto's. Foto's van Martien Coppens. € 10,-

00008 De Inhuldiging der Nederlandsche Vorsten bijzonder van den Hertog van Braband, in verband beschouwd met die van den Koning der Nederlanden 1840
Jr. Mr. H. Martini v Geffen (HB, opn. geb., 57 pag, goudopdr., lin.) H. Palier 's Hertogenbosch. € 65,-

00011 De Eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke Beschaving in Vlaanderen en Brabant gevolgd van Drie Opstellen 1893
Leo Vanderkindere en Julius Vuylsteke (HB, platten los, enk. pag. los, compleet, geb., 640 pag.) Geïllustreerd. € 30,-

00013 Noord-Brabant, een Gewest in Opkomst 1949
Dr. H. van Velthoven (HB, geb. lin, mooie band, 347 pag., uitsl. krt, goudopdr.) Met foto's van J.F.M. Roovers. € 10,-

00018 Geschiedkundig Mengelwerk over de Provincie Noord‑Braband Deel I en II 1839‑1842
C.R. Hermans (HB, opn. geb., 348 pag.(I) 390 pag. (II) Verschenen in 8 afleveringen, twee delen in twee banden, lin.) 's Hertogenbosch.J.F. Deleminne. Met steengravure. O.a. in deel I: Joannes de Beka; Simon Pelgrom, overste der Wilhelmieten; Oorsprong van 's‑Hertogenbosch; Volksbegrippen en volksgebruiken; Brabantse muntplaatsen, Penningen; Jacob van Oudenhoven; Kronijk Den Bosch 1476‑1501; Kronijk Den Bosch 1312‑1517; Natuurkundige beschrijving Stad en Land van Heusden; Kapelberg St. Michielsgestel; Kerkgebouwen in Brabant. In deel II o.a.: Boekewerken Stad en Land van Bergen op Zoom; Illustre Lieve Vrouwe Broederschap; Sleutel der verklaring oud‑germaanse eigennamen van steden e.d. in Noord‑Braband; Meteoorsteen de 12 junij 1840 te Uden uit de lucht gevallen; Plundering 's‑Hertogenbosch 1787; Legende H. Kruis Breda; Uitgiftbrief gemeene Weide te Drunen 1321; Adellijk geslacht Uten Houte te Etten; Potjesberg te Son; Germaanse begraafplaatsen te Orthen, Alphen, Oss, Deurne, Gemonde, Genderen, Engelen, Baarle‑Nassau, Tilburg en Megen; Naamsafleiding Gemonde; gedichten ter ere van Willemstad; Beleg en verovering Zevenbergen 1426; 'Aenslach opte Stad Shertoghenbosch' 1585. € 175,-

00022 Glossarium Iuris Brabanticis of zestalig verklarend Woordenboek van de Ambts‑ en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222‑1781 (1807) Deel I, II, III, IV  [1970]
E.J.Th.A.M. van Emstede (HB, kunstled. band, goudopdr., in 4 banden, 2991 pag.,) Zeer uitgebreid werk. € 170,‑

00023 Oorkondenboek Noord-Brabant tot 1312. Deel I en II. De Meierij van 's-Hertogenbosch & Heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom 1979-2000
Dr. H.P.H. Camps; M. Dillo en G. A.M. Van Synghel (HB, geb. lin., vier banden, 1302 pag., 1556 pag. zilveropdr.) Deel I: De Meierij van 's-Hertogenbosch. Deel I.1. en I.2.; Deel II: Heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. Deel II.1 en II.2. Standaardwerk. Mooie uitgave. € 70,-

000241 Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband. Deel I en II 1845
C.R. Hermans (HB, lin. rug, goudopdr, geb., 580 pag. (I), 577 pag. (II) compleet met indici, correcte set) 's-Hertogenbsoch. Deel I: Met 3 steengravures. Met o.a. Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Braband (met gravure) (107 pag).; Onuitgegeven Charters o.a. 'Hertog Hendrik geeft aan de inwoners van St. Oedenrode denzelfden Vrijdom, als die van 's-Bosch hebben in 1232' en 'Hertog Hendrik geeft aan de inwoners van Oisterwijk denzelfden Vrijdom, als die van 's-Bosch hebben in 1230'; Levens-berigt van den Ed. Gr. Achtb. Heer Joannes Linssen (30 pag.); Boekwerken betrekkelijk de Geschiedenis der Stad en Baronie van Breda (55 pag.); Verzameling van stukken en bescheiden betrekkelijk den Slag van Lekkerbeetje, voorgevallen op de Vuchter-heide. met mooie gravure van de slag (76 pag.); Geschiedkundige aant. betrekk. de stad Geertruidenberg (18 pag.) Onuitgegeven Charters; uitgifte van het Gemeenebroek aan die van Zeelst, Zonderwijk, Mereveldhoven en Blaarthem 20 mei 1297.(2 pag.) Staatsstukken en bescheiden betrekkelijk de inlijving van de souvereine heerlijkheden Ravestein, Megen, Boxmeer, Bokhoven, Gemert en Oeffelt (38 pag.) Voorchristelijke begraafplaatsen in de heiden in de Kempen door P.N. Panken.(31 pag.) Deel II: Met 2 gravures. De regstgeleerde Gerard van Soemeren (44 pag.); Hulpmiddelen tot nasporing der oude bevolking in de provincie Noord-Brabant (44 pag.); Hoe de Schutterijen van ‘s Hertogenbosch en Bergen op Zoom in 1497 haren intogt te Gent deden (2 pag.) .; Gesmeed ijzeren stuk te ‘s Hertogenbosch( 13 pag.); Bijzonderheden uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging te ‘s Hertogenbosch (85 pag.) (met gravure); De plundering te ‘s Hertogenbosch 8,9 en 10 nov. 1787 (14 pag.) Beschryvinghe van het landt van Heusden door J. van Oudenhoven (50 pag.); Voorchristelijke begraafpl. in de heiden te Bergeik, Riethoven, Veldhoven, Steensel, Knegsel, Oerle, Wintelre, Hapert en Luiksgestel door P.N. Panken. (36 pag.) ' De Legende van het H. Kruis te Breda' met steendruk (35 pag.); 'Geschiedkundig overzigt der Boekdrukkers in Noord-Braband van het jaar 1484 tot 1846' (50 pag.) ' De Bezitters der heerlijkheden gelegen in het Kwartier van 's-Hertogenbosch tusschen de jaren 1471-1473' (7 pag.); De Bijzonderheden wegens verwoestingen door eenen vesrchrikkelijke storm, den 19 aug. 1845 te Zevenbergen e.o., voorafgegaan door een hoos, den 13 junij 1817 te Dongen (45 pag.) Bijzonderheden wegens eenige smadelijke straffen als: het dragen van Schandsteenen, een Hond, Galg, houten Ton en Huik' met steendruk (huik) (27 pag.); Inventaris ende beschryvinghe vande ornamenten den capelle op de stadthuyse deser Stadt Shartogenbossche staande (3 pag.) 'Inventaris van perkamenten Charters en Privilegiebrieven, berustende in Stads groote Komme, ten archieve van 's-Hertogenbosch' (34 pag.) Zeldzaam. € 125,-

000242 Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband. Deel I en II 1845
C.R. Hermans (HB, led. rug, goudopdr, opn. geb., 580 pag. (I), 577 pag. (II) compleet met indici, titelpag. ontbr. en is in kopie aanw.) 's-Hertogenbosch. Deel I: Met 3 steengravures. Met o.a. Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Braband (met gravure) (107 pag).; Onuitgegeven Charters o.a. 'Hertog Hendrik geeft aan de inwoners van St. Oedenrode denzelfden Vrijdom, als die van 's-Bosch hebben in 1232' en 'Hertog Hendrik geeft aan de inwoners van Oisterwijk denzelfden Vrijdom, als die van 's-Bosch hebben in 1230'; Levens-berigt van den Ed. Gr. Achtb. Heer Joannes Linssen (30 pag.); Boekwerken betrekkelijk de Geschiedenis der Stad en Baronie van Breda (55 pag.); Verzameling van stukken en bescheiden betrekkelijk den Slag van Lekkerbeetje, voorgevallen op de Vuchter-heide. met mooie gravure van de slag (76 pag.); Geschiedkundige aant. betrekk. de stad Geertruidenberg (18 pag.) Onuitgegeven Charters; uitgifte van het Gemeenebroek aan die van Zeelst, Zonderwijk, Mereveldhoven en Blaarthem 20 mei 1297.(2 pag.) Staatsstukken en bescheiden betrekkelijk de inlijving van de souvereine heerlijkheden Ravestein, Megen, Boxmeer, Bokhoven, Gemert en Oeffelt (38 pag.) Voorchristelijke begraafplaatsen in de heiden in de Kempen door P.N. Panken.(31 pag.) Deel II: Met 2 gravures. De regstgeleerde Gerard van Soemeren (44 pag.); Hulpmiddelen tot nasporing der oude bevolking in de provincie Noord-Brabant (44 pag.); Hoe de Schutterijen van ‘s Hertogenbosch en Bergen op Zoom in 1497 haren intogt te Gent deden (2 pag.) .; Gesmeed ijzeren stuk te ‘s Hertogenbosch( 13 pag.); Bijzonderheden uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging te ‘s Hertogenbosch (85 pag.) (met gravure); De plundering te ‘s Hertogenbosch 8,9 en 10 nov. 1787 (14 pag.) Beschryvinghe van het landt van Heusden door J. van Oudenhoven (50 pag.); Voorchristelijke negraafpl. In de heiden te Bergeik, Riethoven, Veldhoven, Steensel, Knegsel, Oerle, Wintelre, Hapert en Luiksgestel door P.N. Panken. (36 pag.) ' De Legende van het H. Kruis te Breda' met steendruk (35 pag.); 'Geschiedkundig overzigt der Boekdrukkers in Noord-Braband van het jaar 1484 tot 1846' (50 pag.) ' De Bezitters der heerlijkheden gelegen in het Kwartier van 's-Hertogenbosch tusschen de jaren 1471-1473' (7 pag.); De Bijzonderheden wegens verwoestingen door eenen vesrchrikkelijke storm, den 19 aug. 1845 te Zevenbergen e.o., voorafgegaan door een hoos, den 13 junij 1817 te Dongen (45 pag.)Bijzonderheden wegens eenige smadelijke straffen als: het dragen van Schandsteenen, een Hond, Galg, houten Ton en Huik' met steendruk (huik) (27 pag.); Inventaris ende beschryvinghe vande ornamenten den capelle op de stadthuyse deser Stadt Shartogenbossche staande (3 pag.) 'Inventaris van perkamenten Charters en Privilegiebrieven, berustende in Stads groote Komme, ten archieve van 's-Hertogenbosch' (34 pag.) Zeldzaam. € 100,-

00243 Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband. Deel I en II 1845
C.R. Hermans (HB, led. rug, goudopdr, geb., 580 pag. (I), 577 pag. (II) compleet met indici, goed ex.) 's-Hertogenbosch. Deel I: Met 3 steengravures. Met o.a. Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Braband (met gravure) (107 pag).; Onuitgegeven Charters o.a. 'Hertog Hendrik geeft aan de inwoners van St. Oedenrode denzelfden Vrijdom, als die van 's-Bosch hebben in 1232' en 'Hertog Hendrik geeft aan de inwoners van Oisterwijk denzelfden Vrijdom, als die van 's-Bosch hebben in 1230'; Levens-berigt van den Ed. Gr. Achtb. Heer Joannes Linssen (30 pag.); Boekwerken betrekkelijk de Geschiedenis der Stad en Baronie van Breda (55 pag.); Verzameling van stukken en bescheiden betrekkelijk den Slag van Lekkerbeetje, voorgevallen op de Vuchter-heide. met mooie gravure van de slag (76 pag.); Geschiedkundige aant. betrekk. de stad Geertruidenberg (18 pag.) Onuitgegeven Charters; uitgifte van het Gemeenebroek aan die van Zeelst, Zonderwijk, Mereveldhoven en Blaarthem 20 mei 1297.(2 pag.) Staatsstukken en bescheiden betrekkelijk de inlijving van de souvereine heerlijkheden Ravestein, Megen, Boxmeer, Bokhoven, Gemert en Oeffelt (38 pag.) Voorchristelijke begraafplaatsen in de heiden in de Kempen door P.N. Panken.(31 pag.) Deel II: Met 2 gravures. De regstgeleerde Gerard van Soemeren (44 pag.); Hulpmiddelen tot nasporing der oude bevolking in de provincie Noord-Brabant (44 pag.); Hoe de Schutterijen van ‘s Hertogenbosch en Bergen op Zoom in 1497 haren intogt te Gent deden (2 pag.) .; Gesmeed ijzeren stuk te ‘s Hertogenbosch( 13 pag.); Bijzonderheden uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging te ‘s Hertogenbosch (85 pag.) (met gravure); De plundering te ‘s Hertogenbosch 8,9 en 10 nov. 1787 (14 pag.) Beschryvinghe van het landt van Heusden door J. van Oudenhoven (50 pag.); Voorchristelijke begraafpl. in de heiden te Bergeik, Riethoven, Veldhoven, Steensel, Knegsel, Oerle, Wintelre, Hapert en Luiksgestel door P.N. Panken. (36 pag.) ' De Legende van het H. Kruis te Breda' met steendruk (35 pag.); 'Geschiedkundig overzigt der Boekdrukkers in Noord-Braband van het jaar 1484 tot 1846' (50 pag.) ' De Bezitters der heerlijkheden gelegen in het Kwartier van 's-Hertogenbosch tusschen de jaren 1471-1473' (7 pag.); DeBijzonderheden wegens verwoestingen door eenen vesrchrikkelijke storm, den 19 aug. 1845 te Zevenbergen e.o., voorafgegaan door een hoos, den 13 junij 1817 te Dongen (45 pag.)Bijzonderheden wegens eenige smadelijke straffen als: het dragen van Schandsteenen, een Hond, Galg, houten Ton en Huik' met steendruk (huik) (27 pag.); Inventaris ende beschryvinghe vande ornamenten den capelle op de stadthuyse deser Stadt Shartogenbossche staande (3 pag.) 'Inventaris van perkamenten Charters en Privilegiebrieven, berustende in Stads groote Komme, ten archieve van 's-Hertogenbosch' (34 pag.) Zeldzaam. € 125,-

000249 Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant. Incl. Bijlagen 1867
Dr. C.R. Hermans (HB, lin., goudopdr, geb., 107 pag.; 352 pag.) Uitgegeven door het Brabants Genootschap. De bijlagen (352 pag.) zijn als origineel, de "geschiedenis" (107 pag.) is als kopie ingebonden. € 30,-

000250 Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen 1867
Dr. C.R. Hermans (HB, led. rug, goudopdr, geb., 352 pag.) Uitgegeven door het Brabants Genootschap. Stuk I is een fragment uit: 'Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband' door C.R. Hermans (1845), zie nr. 00024. € 50,-

000251 Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen 1867
Dr. C.R. Hermans (HB, lin. rug, geb., 352 pag.) Uitgegeven door het Brabants Genootschap. Stuk I is een fragment uit: 'Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband' door C.R. Hermans (1845), zie nr. 00024.€ 50,-

000252 Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen 1867
Dr. C.R. Hermans (HB, geb., 352 pag., gemarmerde platten) Uitgegeven door het Brabants Genootschap. Stuk I is een fragment uit: 'Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband' door C.R. Hermans (1845), zie nr. 00024. € 45,-

000253 Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen 1867
Dr. C.R. Hermans (ZB, geb., 352 pag.) Uitgegeven door het Brabants Genootschap. Stuk I is een fragment uit: 'Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband' door C.R. Hermans (1845), zie nr. 00024. € 40,-

00038 Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen 1867
Dr. C.R. Hermans (ZB, geb., los, 352 pag.) Uitgegeven door het Brabants Genootschap. Stuk I is een fragment uit: 'Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband' door C.R. Hermans (1845), zie nr. 00024. € 20,-

00030 Introductio in Notitiam Rei Literariae Maxime Provinciae Brabantiae Septentrionalis 1834
C.R. Hermans (ZB, geb., 86 pag. + 34 pag. (bijl.) Leiden. J.W. van Leeuwen. Dissertatie over de letterkundige geschiedenis van Brabant, geschreven aan de vooravond van de oprichting van 'Het Provinciaal Genootschap'. € 17,50

00039 Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een Keuze uit de Latijnse Kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de Tiende tot de Vijftiende Eeuw 1948
Prof. J. Gessler en prof. J.F. Niermeyer ( ZB, geb., 288 pag.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhof. Uitgebreide studie. € 7,50

000461 Mengelingen voor de Geschiedenis van Braband 1871
Edward van Even (HB, opn. geb., 498 pag., ongesn., lin., goed ex., 1ste druk) Brussel. Fonteyn, Den Vader. " Met printen versierd".  € 175,-

000491 La Mortalité dans les Campagnes: le Duché de Brabant aux XVIIe et XVIIIe Siècles. Tome I , II  1977
Claude Bruneel (ZB, LXIV, 776 pag. (I) 94 pag. (II), geb., ongesn., arch.) Louvain, Nauwelaerts. Bibliothèque de l'Université. 'Ouvrage couronné du Prix Vicomte Charles Terlinden'. Uitgebreide studie. Deel II : 'Cartes et Graphiques". € 32,50

00050 Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek 1856
Mr. F.J.E van Zinnicq Bergmann (HB, 390 pag., geb., goudopdr.,  mooie gemarmerde band ) 's Hertogenbosch: Lutkie En Kranenborg. 'Geschied- en regtskundig onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch.'. Zeldzaam. € 75,-

000510 Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek 1856
Mr. F.J.E van Zinnicq Bergmann (HB, 390 pag., opn. geb., halfperk., goudopdr., zeer mooie band ) 's Hertogenbosch: Lutkie En Kranenborg. 'Geschied- en regtskundig onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch.'. Zeldzaam. € 85,-

000511 Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek 1856
Mr. F.J.E van Zinnicq Bergmann (HB, 390 pag., opn. geb., band minder fraai, compleet ) 's Hertogenbosch: Lutkie En Kranenborg. 'Geschied- en regtskundig onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch.'. Zeldzaam. € 25,-

000512 Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek 1856
Mr. F.J.E van Zinnicq Bergmann (HB, 390 pag., opn. geb., gemarm. band, vl.) 's Hertogenbosch: Lutkie En Kranenborg. 'Geschied- en regtskundig onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch.'. Zeldzaam. € 45,-

00052 De Levensgeschiedenis van Maarten van Rossem 1847
Mr. J.D.W. Pape (ZB, 114 pag., geb.) 's‑Hertogenbosch. H. Palier en Zoon. '...voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige Provincie Noord‑Brabant, met eene nauwkeurige aanwijzing van zijn verblijf en zijn verrigtingen in dezelve'. € 55,‑

000531 Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795) 1857
J. de Jong van Beek en Donk (ZB, 142 pag. , los, minder fraai, compleet) Proefschrift. € 25,-

000532 Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795) 1857
J. de Jong van Beek en Donk (zonder platten 142 pag., los) Proefschrift. € 35,-

000541 Noord-Brabant en Limburg in Beeld [1920]
Mr. A. Loosjes (HB, orig. band, goudopdr., mooie band, groot form. 148 pag., zeer mooi ex., arch.) Amsterdam. Scheltema & Holkema. Brabantse Stadspoorten, muurtorens en wereldlijke openbare gebouwen; kerken en godshuizen; stadsgezichten en woonhuizen. Brabantse Kerken en kastelen. Limburgse Monumenten. Prachtige foto's. € 10,-

00061 Les Relations politiques de l'Angleterre et du Brabant sous Edouard I et Edouard II Plantagenet (1272-1326) 1932
J. de Sturler (ZB, gen., 23 pag.) "Extrait de la Revue Belge de Philogie et d'Histoire"Tome XI, nr. 3. € 25,-

000690 Redevoering over Jan van Heelu en Held van zijn Gedicht , Jan I, Hertog van Brabant 1880
A.J. Servaas van Rooijen (ZB, 42 pag, geb) Uit 'Handelingen van het Provinciaal Genootschap. € 20,-

000691 Redevoering over Jan van Heelu en Held van zijn Gedicht , Jan I, Hertog van Brabant 1880
A.J. Servaas van Rooijen (ZB, 42 pag, geb., rug besch., arch.) Uit 'Handelingen van het Provinciaal Genootschap. € 12,50

000710 Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Deel III Dynamiek en expansie 1945-1996. 1997
Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (HB, stofomsl., groot form, pag., lin., alleen deel 3.) Amsterdam. Rijk geïllustreerd. Deel 1 (maart 1996): Traditie en Modernisering 1796-1890., Deel 2 (oktober 1996): Emancipatie en Industrialisering 1890-1945., Deel 3 (mei 1997): Dynamiek en expansie 1945-1996. € 15,-

000718 Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Leemtenlijst 1997
Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, 64 pag.) Amsterdam.. € 10,-

00077 "Proeve 't al, 't is Prysselyck". Verbruik in Europese Steden (13de‑18de Eeuw) Liber Amicorum Raymond van Uytven 1998
W. Prevenier e.a. (ZB, 382 pag., stofomsl., geb.) Antwerpen. O.a. "Het bierverbruik te 's‑Hertogenbosch in de late Middeleeuwen en de zestiende eeuw; De boekhouding van de Leuvense boekverkoper Georgius Lipsius (1608‑1682 "Bijdragen tot de Geschiedenis" Afl. 1‑3 jrg. 81. € 17,50

00084 Betoog dat er uit de Commentarii de Bello Gallico van Julius Caesar volstrekt geen Bewijs kan worden getrokken, als of die Veldheer of zijn Krijgsoversten in Noord-Nederland Oorlog zouden hebben gevoerd 1839
C.R. Hermans (ZB, geb., 32 pag., besch. zonder tekstverlies) 's-Hertogenbosch. J.F. Demelinne. € 25,-

000842 Betoog dat er uit de Commentarii de Bello Gallico van Julius Caesar volstrekt geen Bewijs kan worden getrokken, dat die Veldheer of zijne Krijgsoversten in Noord-Nederland Oorlog gevoerd hebben 1843
C.R. Hermans (ZB, geb., 32 pag., tweede druk ) 's-Hertogenbosch. P.R.D. Muller. € 30,-

00089 Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende een benopte en zaakelyke Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken etc. etc. 1770 (reprint 1981)
Heer de Cantillon (HB, lin.. band., ruim 200 pag., groot form., goudopdr.) Met zeer veel prenten van dorpen, steden, kastelen etc. € 25,-

000921 Description historique, chronologique et géographique du Duché de Brabant 1756
Jean de Beckers  (Didace de Saint-Antoine) (HB, halfled., geb., X pag., 458 pag., goed en mooi ex., goudopdr.) Bruxelles, chez J.J.Boucherie. Zeldzaam. € 160,-

000922 Description historique, chronologique et géographique du Duché de Brabant 1756
Jean de Beckers  (Didace de Saint-Antoine) (HB, led., geb., X pag., 458 pag., goed en mooi ex., goudopdr.) Bruxelles, chez J.J.Boucherie. Zeldzaam. € 150,-

00093 Chroniques de Brabant et de Flandre 1879
Charles Piot  (HB, geb., 913 pag., groot form., massief werk, eenvoud. band) Hayez,   Bruxelles : Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Commission Royale d'Histoire. Reeks: "Collection de chroniques Belges inédites" O.a. "Brabandsche Kronijk". Zeldzaam. € 95,-

00101  Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523 1997
Bew.: A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, Geertrui Van Synghel e.a. (HB, stofomsl., geb., 452 pag., lin.) Den Haag. ING. Geïllustreerd. € 15,-

001021 Rerum Gestarum a Brabantiae Ducibus 1665
Adrianus Barlandus  [Van Baerland]  (HB, geb., goudopdr., led. band, 12 pag., 237 pag., zeer goed ex., led., editio nova, 12-form., vl.) Bruxellae, Francesci Foppens.    € 250,-

00106 Encyclopedie van Noord-Brabant. Deel I t/m IV 1985-1986
A. van Oirschot, drs. A. C. Jansen e.a. (HB, stofomsl., ca. 1800 pag., geb., kunstled. band, goudopdr., 4 banden, correcte set) Baarn. Market Books. Met talrijke (gekleurde) afbeeldingen en Brabantse prenten. Fotografie Jan. Verhoeff. Zeer uitgebreid werk. € 15,-

00107 Encyclopedie van Noord-Brabant. Deel I t/m IV 1985-1986
A. van Oirschot, drs. A. C. Jansen e.a. (HB, stofomsl., ca. 1800 pag., geb., kunstled. band, goudopdr., 4 banden, gedeeltel. geplastif., inhoud correct) Baarn. Market Books. Met talrijke (gekleurde) afbeeldingen en Brabantse prenten. Fotografie Jan. Verhoeff. Zeer uitgebreid werk. € 12,50

001090 Le Brabant inconnu 1911
Arthur Cosyn (ZB, geb., 364 pag.) Bruxelles. Charles Bulens. "Illustrations photographiques de l'auteur". Uitgebreid werk. € 20,-

001091 Le Brabant inconnu 1911
Arthur Cosyn (HB, geb., 364 pag., goudopdr., gemarmerde platten) Bruxelles. Charles Bulens. "Illustrations photographiques de l'auteur". Uitgebreid werk. € 20,-

001092 Le Brabant inconnu 1911
Arthur Cosyn (HB, geb., 364 pag., goudopdr, mooie band) Bruxelles. Charles Bulens. "Illustrations photographiques de l'auteur". Uitgebreid werk. € 20,-

001150 Chronicon Ducum Brabantiae, ab ipsis gentis initiis usque ad. ann. 1485. accedit Vita Virginis Nobilissimae 1707
Antonius Matthaeus (HB, perk. band, mooi ex., 1 pag. besch. zonder tekstverlies, XX pag.; 264 pag.; VIII pag.) Lugduni Batavorum. Abrahamum vander Mijn. "Anomy, sed Vetris & Fidi". "Elisabethae van Heenvliet, Quae ultima ejus gentis & quarundam aliarum, monialum in Diepenveen scriptore Anonyma moniali, quae ejusdum coenobii. primus in lucum edidit adjectis Observationibus Antonius Matthaeus. Juri in illustri Academia Lugduno Batavia". Kroniek van de Hertogen van Brabant vanaf het begin tot 1485, anoniem geschreven door een monnik van Diepenveen. "Vita virgines Nobiliisimae Elisabethae van Heenvliet et quanrundam aliarum in Coenobio de Diepenveen, apud transisalanos ad Virum nobilissimum D. Danielem de Milan Visconti. Senatorem & Judicem Ultrajectinum" vanaf pagina 225.  € 250,-

001151 Chronicon Ducum Brabantiae, ab ipsis gentis initiis usque ad. ann. 1485. accedit Vita Virginis Nobilissimae 1707
Antonius Matthaeus (HB, perk. band, mooi ex., XX pag.; 264 pag.; VIII pag.) Lugduni Batavorum. Abrahamum vander Mijn. "Anomy, sed Vetris & Fidi". "Elisabethae van Heenvliet, Quae ultima ejus gentis & quarundam aliarum, monialum in Diepenveen scriptore Anonyma moniali, quae ejusdum coenobii. primus in lucum edidit adjectis Observationibus Antonius Matthaeus. Juri in illustri Academia Lugduno Batavia". Kroniek van de Hertogen van Brabant vanaf het begin tot 1485, anoniem geschreven door een monnik van Diepenveen. "Vita virgines Nobiliisimae Elisabethae van Heenvliet et quanrundam aliarum in Coenobio de Diepenveen, apud transisalanos ad Virum nobilissimum D. Danielem de Milan Visconti. Senatorem & Judicem Ultrajectinum" vanaf pagina 225.  € 270,-

001152 Chronicon Ducum Brabantiae, ab ipsis gentis initiis usque ad. ann. 1485. accedit Vita Virginis Nobilissimae 1707
Antonius Matthaeus (HB, perk. band, mooi ex., XX pag.; 264 pag.; VIII pag., vl.) Lugduni Batavorum. Abrahamum vander Mijn. "Anomy, sed Vetris & Fidi". "Elisabethae van Heenvliet, Quae ultima ejus gentis & quarundam aliarum, monialum in Diepenveen scriptore Anonyma moniali, quae ejusdum coenobii. primus in lucum edidit adjectis Observationibus Antonius Matthaeus. Juri in illustri Academia Lugduno Batavia". Kroniek van de Hertogen van Brabant vanaf het begin tot 1485, anoniem geschreven door een monnik van Diepenveen. "Vita virgines Nobiliisimae Elisabethae van Heenvliet et quanrundam aliarum in Coenobio de Diepenveen, apud transisalanos ad Virum nobilissimum D. Danielem de Milan Visconti. Senatorem & Judicem Ultrajectinum" vanaf pagina 225.  € 200,-

00116 Antiquitates illustrissimi Ducatus Brabantiae, in Quibus Singularum Urbium initia, Incrementa, Respublicae, Privilegia, Opera, Laudes : Coenobiorum Fundationes, Propagationes, Sacri Thesauri, Encomia, Viri Clari : Ecclesiarum Patronatus, Monumenta, Reliquiae Sanctorum, Collatores: Pagorum Dominia  , Domini, Familiae.. 1708 / Antiquitates illustrissimi Comitatus Flandriae, in Quibus Singularium Urbium initia (...) : Coenobiorum Fundationes, Propagationes, Sacri Thesauri, Encomia, Viri Clari: Ecclesiarum Patronatus (...) : Pagorum dominia (...). 1708
Joan. Bapt. Gramaye {HB, gevl., 2 werken in één band, contemp. led. band, zeer goed ex. in 1 vol., folio,  I : 12 parts [12]-27-[3] pag. (Brabant); [8]-72-[4] pag. (Louvain); [8]-36 pag.. (Brussels); [4]-52-[4] pp. ('Gallo-Brabantia'); [6]-46-[10] pp. (Antwerp); [8]-40-[8] pp. ('Taxandria'); 52 pp. (Breda); 80-[2] pp. (Namur); 14 pp. (Cambrai); 111-(7) pp. (Dendermonde); [4]-21-[3] pp. (Mons); 24 pp. (Mechelen) II : [4]-218-[16] pp. (Gent)} Aegidius Denique; Brussels, Fratres Tserstevens. Met  gravures van Harrewyn in de tekst (Brabantse en Vlaamse steden) I: over Hertogdom Brabant. Standaardwerk. € 250,-

00117 Analytische Opgave der gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantien, Reglementen en andere Staatsstukken betrekkelijk de Noord-Braband van het jaar 704 tot en met het Jaar 1648. 1844
C.R. Hermans ( HB, 356 pag., opn. geb., goed ex.) 's-Hertogenbosch. Palier. Compleet met verschillende registers. Zeldzaam. € 75,-

00118 Analytische Opgave der gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantien, Reglementen en andere Staatsstukken betrekkelijk de Noord-Braband van het jaar 704 tot en met het Jaar 1648. 1844
C.R. Hermans ( HB, 356 pag., opn. geb., 1 pag. besch., lin. rug., eenv. band) 's-Hertogenbosch. Palier. Compleet met verschillende registers. Zeldzaam. € 55,-

00119 Analytische Opgave der gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantien, Reglementen en andere Staatsstukken betrekkelijk de Noord-Braband van het jaar 704 tot en met het Jaar 1648. 1844
C.R. Hermans ( HB, 356 pag., geb., voorplat ontbr.) 's-Hertogenbosch. Palier. Compleet met verschillende registers. Zeldzaam. € 45,-

00120 Analytische Opgave der gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantien, Reglementen en andere Staatsstukken betrekkelijk de Noord-Braband van het jaar 704 tot en met het Jaar 1648. Eerste stuk. 1844
C.R. Hermans ( ZB, 240 pag., geb., voorplat ontbr.) 's-Hertogenbosch. Palier. Compleet met verschillende registers. Zeldzaam. € 25,-

00125 La Chronique de Jean de Hocsem [1927]
Godefroid Kurth (ZB, geb., LXXV pag; 446 pag., voorpl. besch.) Bruxelles. Libr. Kiessling. Commission Royale d'Histoire. Dertiende-eeuwse kroniek o.a. over de Brabantse Hertog Jan I. € 15,-

00131 Vaderlandsche Historie. Deel 5 Geschiedenis van Brabant 1889
Kanunnik J. David (ZB, eenv. band., 371 pag., 2de uitg., geb.) Leuven. Jozef van Linthout. Met uitsl. stamtafel. € 15,-

00133 Tractatus de Concilio Brabantiae ejusque origine, progressu, aucoritate et Praerogativa 1667
Huberto Loyens (HB, led., goudopdr., mooie band., 56 pag.; 383 pag.; I pag. wat gebruikssp., eerste editie) Bruxellae. F. Foppens. Hubertus Loyens (1599-1684) was secretaris van de Hoge Raad van Brabant. Zeldzaam werk. "In quo singula ad antiquitatis, & priscorum tam Romanorum, quam aliarum Gentium jura colecta, expenduntur, & publico bono consecrantur". "accesserunt Elogia Cancellariorum qui hactanus eam dignitatem sustinuerunt". € 375,-

001340 Cinq grandes Époques du Duché de Brabant, Les, depuis le Milieu de VIIme Siècle de l'ère Chrétienne jusu'à nos Jours, sous les Pepin avant & pendant leur Royauté en France, sous les  Comtes de Louvain, sous la Maison de Bourgogne & sous la Maison d'Autriche 1790
Anynomus (HB, geb., 208 pag., led. rug, goudopdr, goed ex.) En Brabant. Met 5 platen (o.a. 4 portretten van o.a. Albert & Isabelle door Ph. J. Maillaert, Graven van Egmont en Horne) Zeer zeldzaam werk. € 225,-

001341 Tractatus de Concilio Brabantiae ejusque origine, progressu, aucoritate et Praerogativa 1667
Huberto Loyens (HB, led., goudopdr., mooie band., 56 pag.; 383 pag.; eerste editie, scheurtje in rug) Bruxellae. F. Foppens. Hubertus Loyens (1599-1684) was secretaris van de Hoge Raad van Brabant. Zeldzaam werk. "In quo singula ad antiquitatis, & priscorum tam Romanorum, quam aliarum Gentium jura colecta, expenduntur, & publico bono consecrantur". "accesserunt Elogia Cancellariorum qui hactanus eam dignitatem sustinuerunt". € 200,-

00135 Het Recht Domaniael van Syne Majestyt in desden Hertoghdomme van Brabant, midtsgaders het Gesagh, Bewin, ende Hanteringe die desaengaende zyn hebbende die Raedt ende Rentmeester Generael, ende de Gesworene Erflaeten desselfs Hooft Thol-Camere binnen Brussele 1692
D.F. Martinez (HB, led., 12 pag.; 357 pag.; 17 pag., goudopdr. geb., gouden wapenschild "nec vi nec auro sed ratione" op beide zijden, gebruikssp, zeer goed ex. ) Brussel. Lambert Marchant.  Bijna volpagina houtgravure van watermolen. Het werk bevat verordeningen, tollen, div. verplichtingen m.b.t. elk apect van het dagelijks leven in Brabant zoals m.b.t. wegen, waterwegen, rivieren, bruggen, molens, vlees etc. Zeer zeldzame eerste editie. Dominicus Franciscus Martinez (?-1715) was klerk van de hoofd-Tolkamer van Brabant. € 350,-

00142 Joseph II et la Révolution Brabançonne 1891
L. Delplace (ZB, geb., 248 pag.) Bruges. Beyaert-Storie. € 30,-

00150 Militia sacra Ducum et Principum Brabantiae 1592
Joannes Molanus (HB, gen., perk. band, 40 pag.; 179 pag.; V pag., goed ex.) Antwerpen. Ex Officina Plantiniana. Mooie titelgravure. Annot. door M. P. Louwius. Zeldzaam werk € 500,-

00151 Traité de l'Origine des Ducs et Duché de Brabant, et de ses Charges Palatines Hereditaires, avec une Responce aux Vindices de Ferrand pour les Fleurs de Lis de France 1672
Jean Baptiste de Vaddere (HB, led. rug., rug geschaafd, goudopdr., 8 pag.; 271 pag., vl., gemarm. platten, goed ex.) Bruxelles. Lambert Merchant. Met 2 uitsl. stambomen. Titelgravure. € 115,-

00152 Traité de l'Origine des Ducs et Duché de Brabant, et de ses Charges Palatines Hereditaires, avec une Réponse à la Défense des Fleurs-de-Lis de France. Tome I, II  1784
Jean Baptiste de Vaddere (HB, 2 mooie banden led. rug., goudopdr., 22 pag.; 630 pag., goede set) Bruxelles. Jos. Ermens. "Nouvelle édition, retouchée d'un bout à l'autre pour le stile, & enrichie de remarques Historiques & Critiques par J.N.Paquot". Met 2 uitsl. stambomen. € 125,-

00155 Brabant van Generaliteitsland tot Gewest. Deel II 1953
Dr. A. Mommers (ZB, geb, pag. 315-630, enkel pag. gerep., compleet, goede band) Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in Staats-Brabant en Bataafs Braband 1629-1796. Proefschrift. € 7,50

00158 Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Deel II: Emancipatie en Industrialisering 1890-1945 1996
Prof. Dr. H. v. d. Eerenbeemt (HB, groot form, 432 pag., lin., stofomsl.) Amsterdam. Geïllustreerd. € 15,-

00159 Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Deel III: Dynamiek en Expansie 1945-1996 1996
Prof. Dr. H. v. d. Eerenbeemt (HB, groot form, 496 pag., lin., stofomsl.)  Amsterdam. Geïllustreerd. € 15,-

00163 Noordbrabant 1956
W.W. Reijs (ZB, geb., 98 pag., achterplat ontbr.) Overdruk uit "Handboek der Geografie van Nederland" Deel V. Geïllustreerd. € 25,-

001641 Statistiek Tableau der Polders in Noord‑Braband 1843
A. de Geus en Jhr. E. C. B. van Rappard (HB, orig. band, groot form., band besch., 424 pag.,) 's-Hertogenbosch. H. Palier en Zoon. Zeer zeldzaam. € 150,-

001642 Statistiek Tableau der Polders in Noord‑Braband 1843
A. de Geus en Jhr. E. C. B. van Rappard (ZB, orig. band, groot form., band besch., ged. los, 424 pag., inhoud correct.) 's-Hertogenbosch. H. Palier en Zoon. Zeer zeldzaam. € 100,-

001643 Statistiek Tableau der Polders in Noord‑Braband 1843
A. de Geus en Jhr. E. C. B. van Rappard (HB, groot form., band besch.. en los, 424 pag.,) 's-Hertogenbosch. H. Palier en Zoon. Zeer zeldzaam. € 125,-

00167 Geschiedenis van Brabant van het Hertogdom tot Heden 2004
drs. J.A.F.M. van Oudheusden (eindred.) (HB, geb., stofomsl., lin., goudopdr., 720 pag., robuuste uitgave, 2e druk.) Waanders / Davidsfonds. Uitgave Stichting Colloquium de Brabantse Stad. Geïllustreerd. Met register € 32,50

00180  Opera varia: scilicet Rerum Lovaniensium libri IV; Annalium ejusdem oppidi Lovanniensis Libri VIII; Hermanni Comitis Nuenarii de Gallia Belgica commentariolus, ejusdem de Originen et Sedibus priscorum Francorum Brevis Narratio; Antiquitatum Belgicarum, seu Inferioris Germaniae Liber Primus; Abrahami Ortelli et Joannis Viviani Itinerarium per Nonnullas Galliae Belgicae 1757
Petrus Divaeus (HB
, geb., led. band, goudopdr., geribde rug, folio, goed ex., 22 pag.; 124 pag,; 112 pag.; 2 pag.; 12 pag.; 18 pag.; 2 pag.; 22 pag.; 24 pag., frontispice met o.a. portret van auteur)  Louvain. Leuven. Henricus vander Haert. Eerste druk van de verzamelde werken van historicus Petrus Divaeus (1535-1581). Uitsl. gravure van "Nova Gallia Belgica", 8 platen met wapens van Leuvense families. Zeldzaam. € 650,-

00181 Observations made during a Residence in Brussels and several Tours through the Netherlands, comprising Ostend, Bruges, Ghent, Antwerp, Malines and Brussels. With Remarks on the Works on Nature and Art ... 1820.
Henry Smithers (HB, led.,, goudopdr., voorplat los, frontspiece, wapenopdr 6th Earl of Harborough, vl.) Brussels. Geïllustreerd. "Severa; original anecdotes relatiev to the battle of Waterloo" € 135,-

00182 Le Siècle des Artevelde. Études sur la Civilisation morale & politique de la Flandre & du Brabant 1879
Leo Vanderkindere (HB, 444 pag., pag., geb., arch., lin.) Bruxelles. Lebègue.   € 20,-

00186 Chroniicke vande Hertoghen van Brabant: Verciert met hunne Figuren nae t'Leven. Waer in hun Leven ende Oorlogen beschreven zijn: met oock de ghelegentheydt des Landts, de Manieren ende Handel des Volcks, besondere Beschrijvinghe van elcke Stadt, ende veel andere selsaeme Historien soo in Brabant als in andere Landen gheschiet. Vergadert uyt diversche Historie-schrijvers, ende overgheset door -. 1612
Laurens van Haecht Goidtsenhoven (HB, contemp. led, geb., IV pag.,119 pag., 2 pag.; 4-form., geribde rug, goudopdr., rug bovenin licht besch., keurig ex.) Antwerpen. "By de Weduwe ende de Sonen van Ian Moerentorf". Met 42 mooie gravures van zeer goede kwaliteit van de verschillende Brabantse Hertogen (Ion. Collaert sculp.; Otho Vaenius inuent.; Iona. Woutneel excudit.) Met het wapen van Brabant op de titel. Uit de bibliotheek van H.N. Ouwerling. € 550,-

00192 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Tweede Deel vervattende eene Beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den Staat der Bezetting in de Barriereplaatsen enz. 1740
(HB, perk., 608 pag., blindstempel, geb., titelplaat, mooi ex.) Amsterdam, gedrukt bij Isaak Tirion. 'Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd'. Uitgebreide informatie en uitsl. gravures. Een aantal gravures ontbreken. Aanwezig zijn: 'Schans Grevecoeur'; 'Grafstede van Engelbert II Heer van Breda en zyne Gemalinne'; Gezicht op de 'Stad Sluis' en 'Gezicht op 't Sas van Gendt'. € 100,-

00198 Gallo-Brabantia ad Limitem Eburonicum 1606
I.B. Gramaye (ZB, VIII pag., 36 pag., ged. los) Ex officina Ioannis Mommartii. Met mooie plaat "Hanutum". € 100,-

00200 Verbaal van Landdrost en Assessoren van Braband, in den Jare 1807. 1808
NN (ZB, ged. los, goed ex., 167 pag). orig. band 's-Hertogenbosch., H. Palier & Zn. Zeldzaam. € 125,-

00204 Chronique des Ducs de Brabant par Edmond de Dynter (en Six Livres). Tome I. 1854-1860
P.F.X. de Ram; Edmond de Dynter (HB, eenv. band, gemarm. platt., CXXX pag.; 294 pag., geb.) Bruxelles. Hayez. Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Commission Royale d'Histoire. Met gekleurde gravures o.a. wapens. € 75,-

00210 Annales Ducum seu Principum Brabantiae Totiusque Belgii 1623
Franciscus Haraeus  [ Francesci Haraei ]  (HB, mooie perkamenten banden met geribde ruggen,  3 delen in 2 banden, 4-form., I-II: XXXVI, 708 pag., III: VII, 678 pag. , indices, goudopdr., mooie set, compleet, 1 band ged. gespleten, wormgaatjes, rug goud op rood, gevl. eerste pag. vochtvl.)  Gedrukt te Antwerpen: Plantijn. Zeer uitgebreid werk over de Brabantse Hertogen, te beginnen bij Pippijn de Korte. Met 2 gegraveerde titelpagina's naar Rubens door Galle en Vorsterman gegraveerd, en 44 blad-grote gegraveerde portretten van de Brabantse Hertogen.
Op banden in goud wapens van Paul Petau met wapenspreuk "non est mortale quod opto".  Paul Petau was raadsheer in het Parlement te Parijs. € 750,-

00211 Annales Ducum seu Principum Brabantiae Totiusque Belgii 1623
Franciscus Haraeus  [ Francesci Haraei ]  (HB, 18-eeuwse led. banden met geribde ruggen, 3 delen in 2 banden, folio., I-II: XXXVI, 708 pag., III: VII, 678 pag. , indices, goudopdr., gebruikssp. op banden) Compleet. Gedrukt te Antwerpen: Plantijn. Zeer uitgebreid werk over de Brabantse Hertogen, te beginnen bij Pippijn de Korte. Met 2 gegraveerde titelpagina's naar Rubens door Galle en Vorsterman gegraveerd, en 44 blad-grote gegraveerde portretten van de Brabantse Hertogen. € 700,-

00213 Précis de L'Histoire du Brabant 1847
Jean-Jacques Altmeyer (HB, halfled. band, mooie gemarm. platten, geribde rug, goudopdr., 338 pag., mooi ex.) Bruxelles. Meline, Cans et Compagnie. € 25,-

00217 Nog eenige Opmerkingen omtrent Noord-Brabants Vrijmaking in 1795. 1885
J.C.A. Hermans; J.C.A. Hezenmans; dr. W.J.F. Nuyens (ZB, overdruk, pag. 83- 99 & 199-381) € 25,-

00219 Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Noord-Brabant & Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Gelderland & Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Holland met eenige Bijzonderheden hetzelfde Onderwerp betreffende in Gelderland en Overijssel & Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Zeeland   1880
A.M. van Lommel; F.C.W. Koker; S. Koopmans; I Telting (HB, geb., mooie band, 82 pag.; 164 pag; 275 pag; 107 pag., alles in één band gebonden) Zeldzaam. € 75,-

00222 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I Tussen Zenne en Dender 1964
J. Verbesselt (ZB, 307 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00223 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel III. Boek II Tussen Zenne en Dender 1964
J. Verbesselt (ZB, 297 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00224 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel IV. Boek III Tussen Zenne en Dender 1965
J. Verbesselt (ZB, 332 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00225 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel V. Boek IV Tussen Zenne en Dender 1966
J. Verbesselt (ZB, 320 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00226 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VI. Boek V Tussen Zenne en Dender 1967
J. Verbesselt (ZB, 308 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00227 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender 1967
J. Verbesselt (ZB, 284 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00228 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VIII. Tussen Zenne, Schelde en Rupel 1968
J. Verbesselt (ZB, 246 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00229 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel IX. Tussen Zenne en Rupel 1968
J. Verbesselt (ZB, 319 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00230 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel X. Tussen Zenne en Rupel 1969
J. Verbesselt (ZB, 416 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00231 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XI.  Boek I Tussen Zenne en Dijle 1972
J. Verbesselt (ZB, 415 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00232 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XII.  Boek II Tussen Zenne en Dijle 1972
J. Verbesselt (ZB, 411 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00233 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIII.  Boek III Tussen Zenne en Dijle [1973]
J. Verbesselt (ZB, 399 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00234 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIV.  Boek IV (a) Tussen Zenne en Dijle [1974]
J. Verbesselt (ZB, 412 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00235 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XV.  Boek IV  (b) Tussen Zenne en Dijle [1975]
J. Verbesselt (ZB, 494 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00236 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVI.  Boek V Tussen Zenne en Dijle [1976]
J. Verbesselt (ZB, 496 pag.) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00237 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVII.  Boek VII Tussen Zenne en Dijle  [1980]
J. Verbesselt (ZB, 501 pag.) Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00238 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVIII. 1984
J. Verbesselt (ZB, 376 pag.) Brussel. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00239 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX.  Boek I De Dekenij Halle 1985
J. Verbesselt (ZB, 625 pag.) Brussel. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00255 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXI.  Boek III De Dekenij Halle, De Moederparochie Leeuw  1988
J. Verbesselt (ZB, 427 pag.) Brussel. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00256 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXII.  Boek IV De Dekenij Halle, Lennik - Wambeek - Gooik - Het Diets Domein van de Abdij Nijvel  1988
J. Verbesselt (ZB, 570 pag.) Brussel. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00257 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIII.  Boek V De Dekenij Halle 1991
J. Verbesselt (ZB, 572 pag.) Brussel. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00258 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIV.  Boek VI De Dekenij Halle, Leerbeek -Het Kestergewoud 1993
J. Verbesselt (ZB, 394 pag.) Brussel. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00259 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXV.  Boek VII De Dekenij Halle, Het Hernegewoud en Vollezele 1993
J. Verbesselt (ZB, 390 pag.) Brussel. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00260 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXVI.  Boek VIII De Dekenij Halle, Hove - Edingen - Lettelingen - Mark - Galmaarden 1996
J. Verbesselt (ZB, 394 pag.) Brussel. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 35,-

00271 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I  t/m Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender 1964 - 1967
J. Verbesselt (ZB, 6 delen in 6 banden, goede set) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 200,-

00272 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VIII t/m Deel X. Tussen Zenne, Schelde en Rupel 1968 - 1969
J. Verbesselt (ZB, 3 delen in 3 banden) Pittem. G. Veys. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 95,-

00273 Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX t/m Deel XXVI.  Boek I t/m Boek VIII  De Dekenij Halle 1985 - 1996
J. Verbesselt (ZB, 8 delen in 8 banden) Brussel. Uitgebreid werk. Serie: "Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant". Geïllustreerd. € 275,-

00280 Een Blik op Noordbrabants materiëlen Vooruitgang en politische Ontwikkeling sedert 1813. Een Rede 1873
mr. G.W. Vreede (ZB, 59 pag., gebruikssp.) 's-Hertogenbosch. W.C. van Heusden. € 40,-

00281 Boeren-Litanie ofte Klachte der Kempensche Landt-lieden over de Ellenden van deze lanck duerighe Nederlantsche Oorlooghe  1608
NN (ZB,
2e druk, latere simpele papieren omslag, 19x14,5cm, omslag beschadigd en verkleurd, binding zit los en met vocht en roestvlekjes aan de binnenzijde) Dirck Cornelisz Troost

. Zeldzaam. € 125,-

J. KUYPER: GEMEENTATLAS VAN NEDERLAND DEEL 1. NOORD-BRABANT
NAAR PAGINA MET OVERIGE KUYPER-KAARTJES BUITEN BRABANT
( Indien de prijs  65,- euro of meer is wordt de Kuyper Gemeentekaart gratis aangetekend verzonden)
09000 Gemeentekaart Gemeente Aalst 1865
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 37.500; 15 x 19,5 cm. Gevlekt. € 25,-

09002 Gemeentekaart Gemeente Alphen en Riel 1868
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. € 65,-

09004 Gemeentekaart Gemeente Baardwijk 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 37.500; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09005 Gemeentekaart Gemeente Baarle-Nassau 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 100.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09006 Gemeentekaart Gemeente Bakel 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09007 Gemeentekaart Gemeente Bergen op Zoom 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 135,-

09014 Gemeentekaart Gemeente Borkel en Schaft 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09017 Gemeentekaart Gemeente Breda. No. 2 Stad 1869
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’. 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Gevlekt. € 95,-

09018 Gemeentekaart Gemeente Chaam 1865
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09019 Gemeentekaart Gemeente Deurne C.A. 1865
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 100.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Deurne, Liessel, Neerkant. € 65,-

09020 Gemeentekaart Gemeente Diessen 1866
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09021 Gemeentekaart Gemeente Dinteloord 1866
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09022 Gemeentekaart Gemeente Duizel en Steensel 1869
Uit: J. Kuijper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09024 Gemeentekaart Gemeente Emmikhoven 1867
Uit: J. Kuijper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. € 30,-

09026 Gemeentekaart Gemeente Esch 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’  Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 25.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09027 Gemeentekaart Gemeente Fijnaart C.A. 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09028 Gemeentekaart Gemeente Gemert 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09029 Gemeentekaart Gemeente Gestel C.A. 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 25.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Gestel, Blaarthem. € 65,-

09031 Gemeentekaart Gemeente Goirle 1869
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09033 Gemeentekaart Gemeente Heeze 1869
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09034 Gemeentekaart Gemeente Helvoirt 1869
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09038 Gemeentekaart Gemeente Hoogeloon C.A. 1869
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Hoogeloon, Casteren, Hapert, Hoog Casteren. € 85,-

09039 Gemeentekaart Gemeente Hooge Mierde 1869
Uit: J. Kuijper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde, Mispeleind. € 65,-

09044 Gemeentekaart Gemeente Lithoijen 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09045 Gemeentekaart Gemeente Luiksgestel 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Luijksgestel. € 65,-

09047 Gemeentekaart Gemeente Made en Drimmelen 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen.Made, Drimmelen, Biesbosch.  € 125,-

090501 Gemeentekaart Gemeente Nieuw-Vosmeer 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Nieuw Vossemeer. Licht gevlekt. € 45,-

09051 Gemeentekaart Gemeente Nuland 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09055 Gemeentekaart Gemeente Oirschot 1868
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Oirschot, Spoordonk. € 85,-

09056 Gemeentekaart Gemeente Oisterwijk 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 95,-

09058 Gemeentekaart Gemeente Ossendrecht 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 35,-

09059 Gemeentekaart Gemeente Oud en Nieuw Gastel 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09060 Gemeentekaart Gemeente Putte 1867
Uit: J. Kuijper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant
(in passe-partout) Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 30,-

09062 Gemeentekaart Gemeente Ravestein 1868
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09063 Gemeentekaart Gemeente Reusel 1866
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 85,-

09064 Gemeentekaart Gemeente Rosendaal 1868
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Roosendaal, Nispen. € 135,-

09069 Gemeentekaart Gemeente Someren 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09070 Gemeentekaart Gemeente Standdaarbuiten 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 37.500; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09072 Gemeentekaart Gemeente Strijp 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 37.500; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09073 Gemeentekaart Gemeente Terheyden 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Terheijden. € 65,-

09075 Gemeentekaart Gemeente Tongelre 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 37.500; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09079 Gemeentekaart Gemeente Vlierden 1866
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gevlekt. Gekleurde grenzen. € 50,-

09080 Gemeentekaart Gemeente Waalre 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 37.500; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 75,-

09081 Gemeentekaart Gemeente Wanroij 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09082 Gemeentekaart Gemeente Waspik 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09083 Gemeentekaart Gemeente De Werken en Sleeuwijk 1868
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Werkendam. Sleeuwijk. € 65,-

09087 Gemeentekaart Gemeente Woensdrecht 1866
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. € 65,-

09088 Gemeentekaart Gemeente Woudrichem 1866
Uit: J. Kuijper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 25.000; 15 x 19,5 cm. € 30,-

09093 Gemeentekaart Gemeente Zundert 1867
Uit: J. Kuyper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 75.000; 15 x 19,5 cm. Gekleurde grenzen. Zundert, Klein Zundert. Gevlekt. € 50,-

09094 Gemeentekaart Gemeente Schaijk 1865
Uit: J. Kuijper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 50.000; 15 x 19,5 cm. € 45,-

09096 Gemeentekaart Gemeente Engelen 1866
Uit: J. Kuijper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 25.000; 15 x 19,5 cm. € 30,-

09097 Gemeentekaart Gemeente Empel 1866
Uit: J. Kuijper ‘Gemeenteatlas van Noord-Brabant’ Leeuwarden. Hugo Suringar. Originele lithografie. Handgekleurd. Schaal 1 : 25.000; 15 x 19,5 cm. € 30,-
NAAR PAGINA MET OVERIGE KUYPER-KAARTJES BUITEN BRABANT

NUMISMATIEK HERTOGDOM BRABANT
09401 Les Monnaies de Brabant III 1598-1790 1974
Jean de Mey en A. van Keymeulen (ZB, geb., 147 pag.) Franstalig. Vele verschillende munten worden besproken en afgebeeld. € 25,-

09413 Lijst van Enkele en Dubbele Stadhuispenningen der Stad 's Hertogenbosch 1851
H. Palier (ZB, 32 pag., 2e dr., geperf., los) 's‑Hertogenbosch bij H. Palier en Zoon. Zeldzaam. € 30,-

094140 Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen 1927
Jhr. Mr. M.W. Snoeck (ZB, geb., 115 pag., mist voorpl.) Amsterdam. Johannes Müller. € 45,-

094141 Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen 1927
Jhr. Mr. M.W. Snoeck (HB, geb., 115 pag., arch.) Amsterdam. Johannes Müller. € 45,-

094142 Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen 1927
Jhr. Mr. M.W. Snoeck (ZB, geb., 115 pag., orig. band) Amsterdam. Johannes Müller. € 55,-

09415 Acte van Admissie om te bedelen te 's Hertogenbosch 1893
Jonkheer M.A. Snoeck (ZB, geb., 7 pag.) Met gravure. Overdruk uit 'Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde'. € 12,50

09420 Monnaies Brabançonnes 1884
Th. M. Roest (ZB, 20 pag.) "Extrait de la Revue Belge de Numismatique, Année 1884". Met 1 plaat, weergave van 5 munten. € 15,-

09425 Op de Penning. Penningen uit Brabant en hun maatschappelijke Functie 1976
Noordbrabants Museum (ZB, 25 pag.) Met 8 grote losse weergaven van penningen.€ 12,50

09432 De 's-Hertogenbossche Gedenkpenning van 1577 1924
H.J.M. Ebeling (ZB, gen., 10 pag.) 's-Hertogenbosch. Overdruk "Jaarboek- Munt- en Penningkunde" Met plaat. € 15,-

09433 Vaarwel Gulden 750 Jaar Historie 1252-2002 2002
Rob Groeneveld (HB, geb., 80 pag., luxe gedenkeditie) "Hertog Jan III van Brabant slaat de eerste gouden gulden". Geïllustreerd. € 7,50

09436 Munten en Penningen van alle Tijden 1955
F. Smekens e.a. (ZB, geb., 286 pag. ) Stad Antwerpen. Oudheidkundige Musea Vleeshuis i.s.m. Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. XXXII platen. € 25,-

09437  Muntvondst van Escharen [1900]
(ZB, 100 pag. totaal; pag. 80-82 excl. 2 platen)  Uit Verslag "Koninklijk kabinet van Munten, Penningen en gesneden Steenen". Geïllustreerd. € 15,-

09438 Een belangrijke Muntvondst te Escharen 1897
C. Wilde (ZB, 29 pag., geb. achterpl. los) Utrecht. P.W. van de Weijer. Overdruk uit "Studiën of Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig Gebied". XXX jrg. Met 12  afbeeldingen. € 25,-

09440 700-jarig Bestaan van 's-Hertogenbosch herdacht 1898
Jhr. Mr. M.W. Snoeck (ZB, geb, 6 pag.) Uit: Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde; jrg. 6. € 10,-

09445 Draagpenning van Cornelis Martinus Pels, Griffier van den Block van de Kerk- en Verwerstraat te 's-Hertogenbosch 1893
Jhr. Mr. M.A. Snoeck (ZB, 3 pag.) Uit: Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde; jrg. 2. € 7,50

09446 Het ontstaan van de dubbele Koers Courant-Geld-Wisselgeld in het Geldwezen van de Zuidelijke Nederlanden 1955
V. Janssens (HB, opn. geb., pag. 1-18, arch.) 's-Gravenhage/Antwerpen. Martinus Nijhoff/De Sikkel. Artikel in "Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden" Deel IX. (totaal 336 pag.). € 17,50

09448 De Medailleur Theodoor Victor van Berckel 1930
H.J.M. Ebeling (ZB, 6 pag., geb.) Met grote plaat. Uit 5e Jaarverslag der Vereninging voor Penningkunde. € 15,-

09450 Eenige Opmerkingen naar aanleiding van de 's-Hertogenbossche Geefhuispenningen 1897
Jhr. Mr. M.W. Snoeck (ZB, 5 pag.) Overdruk uit Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde; jrg. 5. € 12,50

09452 Jacob, Leopold en Karel Wiener Graveurs van Penningen 1978
Div. (ZB, groot form., gen., arch., 10 pag.) Venlo. Goltziusmuseum. Geïllustreerd. € 10,-

09453 De Penning van de Linnenwevers te 's‑Hertogenbosch 1928
H.J.M. Ebeling (ZB, 10 pag., gen.) Uit "Jaarboek Munt‑ en Penningkunde". Geïllustreerd met afbeeldingen van 4 penningen/zegels. € 15,-

BRABANTSE HERTOGEN EN HUN FAMILIES
095000 Les Ducs de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire 1943
Paul Colin (ZB, geb., 390 pag.) Bruxelles. Uitgebreid werk. € 10,-

095001 Les Ducs de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire 1943
Paul Colin (HB, opn. geb., 390 pag., arch., gebruikssp.) Bruxelles. Uitgebreid werk. € 7,50

095002 Plegtige Intrede van Philips II. in Utrecht, in de Maand October 1549. 1837
jonkhr. mr. A.H.M.C. van Asch van Wijck (ZB, 38 pag., geb., vl. op platten) Utrecht. N. van der Monde.  Geïllustreerd met steendruk (munten). Overdruk. € 35,-

095003 De collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531 -  1578). Bijdrage tot de Geschiedenis van de centrale Instellingen in de Zestiende Eeuw 1965
Michel Baelde (ZB, xxx pag.+ 353 pag.) Brussel, Paleis der Academiën, reeks "Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren" nr.60 (Jrg.27, 1965), € 60,-

??

09502 Marguerite d'Autriche. Traduit du Néerlandais 1944
Dr. Jane de Iongh (ZB, geb., 268 pag., goed ex.) Bruxelles. € 10,-

09511 Jean le Victorieux Duc de Brabant. Étude historique 1857
Oswald van den Berghe (ZB, 107 pag., orig. band, rug gerepar.) Louvain, Valinthout, Over de Hertog Jan I (1267-1294) de overwinnaar van de Slag van Woeringen (1288). Zeer zeldzaam. € 125,-

09513 Een Nederlandse Wacht aan de Rijn. Jan de Eerste, Hertog van Brabant 1946
Dr. P.C. Boeren (ZB, pocket, 182 pag.) Geïllustreerd met o.a. kaartjes. Over een van de meest succesvolste Brabantse Hertogen (1267-1294). O.a. uitgebreid over de succesvolle 'Slag bij Woeringen'. Uit de serie 'Die grootste van dit volck'. € 10,-

095140 Le Duc Jean Ier et le Brabant sous le le Règne de ce Prince (1267-1294) 1862
Alphonse Wauters (ZB, geb.,464 pag., ongesn.) Overdruk uit "Mémoires de l'Académie royale de Belgique" Deel 13. Zeldzaam. € 25,-

09515 Chronique des Faits et Gestes admirables de Maximilien I durant son Mariage avec Marie de Bourgogne 1839
Josep-Octave Delepierre (HB, zeer mooie band, geb., led. rug, goudopdr., frontispice, goed ex., gevl.) Bruxelles. Adolphe Wahlen.  Met 7 gravures. Maximiliaan I, regent voor Brabantse Hertog Philips de Schone (1482-1494), getrouwd met Maria van Bourgondië. € 45,-

09518 Don Carlos et Philippe II 1967
M. Gachard (HB, geb., frontispice, goudopdr., led. rug, 503 pag.) Paris. Michel Lévy Frères. € 25,-

09519 Les Pays-Bas sous Philippe II (1555-1565) [1850]
Théodore Juste (HB, led. rug, geb., wapenopdruk, goudopdr., 524, gevl.) Bruxelles. Lebègue. € 30,-

09520 Histoire l'Empereur Charles-Quint. Tome I-IV. 1842
W. Robertson (HB, frontispice, 1 band, band minder fraai, 328 pag. (I); 283 pag. (II); 235 pag.(III); 242 pag. (IV)) Bruxelles. Wouters, Raspoet. € 35,-

09521 Histoire l'Empereur Charles-Quint. Tome I-IV. 1842
W. Robertson (HB, frontispice, 2 banden, led. rug, geb., goudopdr., gesch., 328 pag. (I); 283 pag. (II); 235 pag.(III); 242 pag. (IV)) Bruxelles. Wouters, Raspoet. € 55,-

095251 Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois 1364-1477. Tome I - X 1839
M. de Barante (HB, geb., 5  banden, gevl., band 1 rug besch.) Bruxelles. Gregoir, Wouters.  Met register. Geïllustreerd. €40,-

09527 L'Oeuvre lyrique d'Henri III, Duc de Brabant 1948
Albert Henry (ZB, geb., 119 pag., gesigneerd, goed ex., met opdracht aan J. Bolsée) Brugge. De Tempel. Rijksuniversiteit te Gent. Serie: "Werken uitgegeven door de faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren" 103e afl. Geïllustreerd met XIII platen. Over hertog Hendrik III (1248-1261), vader van Jan I.. € 25,-

09529 Béatrix de Brabant. Landgravine de Thuringe, Reine des Romains, Comtesse de Flandre, Dame de Courtrai (1225?-1288) 1943
Marguerite Gastout (ZB, geb., 337 pag.) Leuven. Universiteitsbibliotheek. Universiteit van Leuven. Publicaties op het gebied der Geschiedenis en der Philologie 3e reeks, 13e deel. Geïllustreerd. Over Beatrix de dochter van de Brabantse Hertog Hendrik II (1235-1248) en was gehuwd met Hendrik Raspe, landgraaf van Thüringen en Willem van Dampierre, graaf van Vlaanderen. € 40,-

09530 Een Nederlandse Wacht aan de Rijn. Jan de Eerste, Hertog van Brabant 1946
Dr. P.C. Boeren (ZB, pocket, geb. 182 pag, minder fraai, inhoud correct) Geïllustreerd met o.a. kaartjes. Over een van de meest succesvolste Brabantse Hertogen (1267-1294). O.a. uitgebreid over de succesvolle 'Slag bij Woeringen'. Uit de serie 'Die grootste van dit volck'. € 7,50

09532 Histoire du Règne de Jean Ier, Duc de Brabant 1855
Philippe de Bruyne ( ZB, III pag.; 249 pag, portret frontispice, geb., correct ex.) Namur. Impr. Librairie de F.J. Douxfils. € 65,-

09536 Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen Keizers en Kunstenaars 1993
B. van den Boogert en J. Kerkhoff (HB, 368 pag., geb.) Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Noordbrabants museum en Rijksmuseum Het Catharijneconvent in Utrecht. Geïllustreerd. € 12,50

09539 Itinéraires de Marguerite de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche (1477-1482) 1934
Herman Vander Linden (HB, opn. geb., arch., XIV pag.; 125 pag., groot form., arch.) Brussel. Maurice Lambertin. Koninklijke Belgische Academie. Koninklijk Commissie voor Geschiedenis. € 45,-

09542 Chroniques relativies a l'Histoire de la Belgique sous la Domination des Ducs de Bourgogne. Vol I, II, III  1870-1876
M. le Baron Kervyn de Lettenhove (HB, 3 banden, XVIII pag.; 770 pag., IV pag. 868 pag;. XIV pag. 531 pag., band 1 met goudopdr., goede set) Bruxelles. Hayez. Très importante publication de la Commission Royale d'Histoire de Belgique. I. Chronique des religieux des Dunes, Jean Brandon, Gilles de Roye, Adrien de But. II. Le livre des trahisons de France. La Geste des ducs de Bourgogne. Le Pastoralet. III. Textes latins. € 150,-

09544 De Kroniek van de Hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus. Vertaling, Inleiding en Voortzetting 2004
Arnoud‑Jan Bijsterveld e.a. (ZB, geb., 320 pag.) Stichting ABC. Ruim geïllustreerd. € 22,50

09545 De Stem van de Meester. De Hertogen van Brabant en hun Rol in het literaire Leven (1106-1430) 2003
Remco Sleiderink (ZB, geb., 250 pag., correct ex.) Amsterdam. Prometheus. Geïllustreerd. Deel  25: Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen. € 12,50

09546 De Stem van de Meester. De Hertogen van Brabant en hun Rol in het literaire Leven (1106-1430) 2003
Remco Sleiderink (ZB, geb., 250 pag., potl. onderstr., correct ex.) Amsterdam. Prometheus. Geïllustreerd. Deel  25: Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen. € 10,-

09547 Hertog Jan. De Bourgondiër en de Brouwersdochter  [z.j.]
Max Dendermonde (ZB, 48 pag., oblong) Deest. De Kikvorsch. Geïllustreerd.  € 12,50

09548 Noodig Bericht bij de Vervolguitgave der "Correspondance de Marguérite d'Autriche Duchesse de Parme avec Philippe II" 1927
H. van Alfen (ZB,  arch. , pag. 114-141) Overdruk uit: 'Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde'. € 10,-

09549 Les Etats generaux des Pays-Bas des Origines al la Fin du Regne de Philippe le Beau (1464-1506) 1974
R. Wellens (ZB, 526 pag., goed ex.) Heule.  € 25,-

09550 Philippe le Bel 1978
Jean Favier (ZB, 588 pag., goed ex.) Fayard. Geïllustreerd. € 20,-

LANDBOUW , ONTGINNINGEN, VISSERIJ, BOSBOUW, PLATTELAND IN HET HERTOGDOM BRABANT
095511 Jaarverslag NCB 1977 1978
NN (ZB, geb., 178 pag., arch.) Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

095512 Naar grotere Produktie-Eenheden in de Brabantse Veehouderij? 1967
NN (ZB, 58 pag., arch., gen.) Provinciale raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de landbouw. € 10,-

095513 De Ontwikkeling van de financiële Positie van jonge agrarische Ondernemers in Gelderland en Noordbrabant van 1968 t/m 1972. 1979
LEI (ZB, 14 pag., arch.) Overdruk. Geïllustreerd. € 10,-

095514 Armslag voor de Brabantse Boer 1971
Div. (ZB, gen.,  42 pag. , arch.) Geïllustreerd. € 10,-

095516 Jaarverslag NCB 1951. Verslag over het Jaar 1951 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1952
NN (ZB, geb., 132 pag., arch.) Tilburg. € 10,-

095517 Jaarverslag NCB 1949. Verslag over het Jaar 1949 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1950
NN (HB, geb., 247 pag., arch.) Tilburg. € 10,-

095518 Jaarverslag NCB 1981 1982
NN (ZB, geb., 195 pag., arch.) Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

095519 Jaarverslag NCB 1952. Verslag over het Jaar 1952 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1953
NN (ZB, geb., 140 pag., arch.) Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

095521 Jaarverslag NCB 1953. Verslag over het Jaar 1953 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1954
NN (ZB, geb., 160 pag., arch.) Tilburg. € 10,-

095522 Jaarverslag NCB 1954. Verslag over het Jaar 1954 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1955
NN (ZB, geb., 158 pag.,) Tilburg. € 10,-

095523 Jaarverslag NCB 1955. Verslag over het Jaar 1955 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1956
NN (ZB, geb., 138 pag.) Tilburg. € 10,-

095524 Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1957
NN (ZB, geb., 140 pag., arch.) Tilburg. € 10,-

095527 Jaarverslag NCB 1959. Verslag over het Jaar 1959 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1960
NN (ZB, geb., 175 pag.) Tilburg. € 10,-

095530 Prijzen van Granen en Peulvruchten te Arnhem, Breda, Deventer, 's-Hertogenbosch, Kampen, Koevorden, Maastricht, Nijmegen. Deel XI-1. 1977
dr. W. Tijms (36 pag.; 324 pag., in map) Groningen, Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut. Historia Agricultura XI-1. Met afzonderlijke inleiding. € 15,-

095532 Van Dromen naar Daden. IDM-Projectenboek Plattelandsvernieuwing 2007
Jeanne van Heteren - van Aarle (HB, geb., 145 pag.) Boxtel. Innovatieplatform Duurzame Meierij. Geïllustreerd. € 10,-

095533 De Wijnmuur van Wezemaal Getuige van een Wijnbouwproject uit de vroege 19de Eeuw 1999
Tom Avermaete e.a. (ZB, groot from., 25 pag., gen.) Ruim geïllustreerd. Overdruk. € 12,50

095534 Landinrichtingstudie Midden-Brabant 1983
ir. G.A. Oosterbaan e.a. (ZB, groot form., 190 pag., geb.) Pudoc. Wageningen. Met een aantal losse uitsl. grote gekleurde kaarten 1 : 25.000. € 45,-

095535 Een Handreiking. Duurzaam Platteland in Brabant 2008
Ina Horlings e.a. (ZB, geb., 132 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

095536 Ons Boekje voor het Gebruik bij de Ziektebestrijding in de Tuinbouw 1953
NN (ZB, gen., 73 pag.) Coöperatieve Centrale Handelsvereniging N.C.B. (G.A.) Veghel. € 12,50

095537 Overzicht der Werkzaamheden van den R.K. Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1926. 1927
div. (ZB, 270 pag.)  € 10,-

095538 Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1931. 1932
div. (ZB, 371 pag.)  € 10,-

095539 Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1932. 1933
div. (ZB, 413 pag.)  € 10,-

095540 Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Algemeene Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 1855
NN (ZB, 40 pag., geb.) € 15,-

095541 Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1933. 1934
div. (ZB, 346 pag.)  € 10,-

095542 Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1934. 1935
div. (ZB, 464 pag.)  € 10,-

095543 Jaarverslag NCB 1947 en 1948. Verslag over het Jaren 1947 en 1948 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1949
NN (HB, geb., 232 pag.) Tilburg. € 10,-

095544 Jaarverslag NCB 1950. Verslag over het Jaar 1950 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1951
NN (ZB, geb., 150 pag.) Tilburg. € 10,-

095545 Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1957
NN (ZB, geb., 140 pag.) Tilburg. € 10,-

095546 Jaarverslag NCB 1957. Verslag over het Jaar 1957 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1958
NN (ZB, geb., 163 pag.) Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

095547 Jaarverslag NCB 1958. Verslag over het Jaar 1958 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1959
NN (ZB, geb., 166 pag.) Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

095548 Jaarverslag NCB 1961. Verslag over het Jaar 1961 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1962
NN (ZB, geb., 182 pag.) Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

095549 Jaarverslag NCB 1962. Verslag over het Jaar 1962 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1963
NN (ZB, geb., 174 pag.) Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

095550 De Brabantse Landbouw verandert. Cijfers en Feiten 1961
POC (ZB, gen., 70 pag., vl.) Geïllustreerd. € 12,50

095551 Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden te Nijmegen van 4 januari 1936  tot en met 7 januari d.a.v. 1936
Div. (ZB, 230 pag.; XV pag.) Geïllustreerd. € 10,-

095552 Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden te Nijmegen op maandag 3, dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 jan. 1938. 1938
Div. (ZB, 298 pag.; XV pag.) Geïllustreerd. € 10,-

095553 Verslag der Ontwikkelingsdagen van den R.K.  Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden  op maandag 10 januari, dinsdag 11 januari, woensdag 12 januari 1927 te Nijmegen 1927
Div. (ZB, 268 pag..)  € 10,-

095554 Verslag der Ontwikkelingsdagen van den R.K.  Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden  op maandag 9 januari, dinsdag 10 januari 1928 te 's-Hertogenbosch 1928
Div. (ZB, 198 pag..)  € 10,-

095555 Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden op 7, 8, 9 januari 1930 te Roermond. 1930
Div. (ZB, 249 pag.) € 10,-

095556 Studiedagen van de Katholieke  Nederlandse Boeren- en Tuindersbond gehouden op Dreakenburgh van 7 t/m 10 januari 1947 1947
Div. (ZB, 112 pag.) € 10,-

095557 Verslag van de Brabantse Landbouwdag 17 October 1955 's-Hertogenbosch 1956
NN (ZB, geb., 61 pag.) € 10,-

095558 Verslag 1953. Tuinbouw Proef- en Selectiebedrijf te Middelrode en Proefnemingen van het Rijkstuinbouwconsulentschap te 's-Hertogenbosch 1954
NN (ZB, gen.,  77 pag.)   € 10,-

095560 De Landbouwers van den Noordbrabantschen Zandgrond 1912
Dr. L. Deckers (HB, opn. geb., 288 pag., gebruiksp.) Eindhoven. A.J.M. Vervoort. Geïllustreerd. € 30,-

095561 Jaarverslag NCB 1960. Verslag over het Jaar 1960 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1961
NN (ZB, geb., 182pag.) Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

095562 Landbouwkundige Beschrijvingen uit de 19de Eeuw. Deel II: Overige Provincies 1981
H.C. van Hall e.a. (ZB, arch., ca. 150 pag.) Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. O.a. "De Meierij van Den Bosch" (pag. 221-228) € 15,-

095565 Brabants Boerenleven in Beeld. Picturale Verbeelding van een nostalgisch Thema 1996
Peter Thoben (ZB, 60 pag.) Museum Kempenland. Geïllustreerd. € 7,50

095567 Structure agraire et Paysages ruraux dans le Commune de Bakel (Brabant Septentrional) 1947
F. Dussart (ZB, arch., 76 pag.) Liège. J. Wyckmans. Extrait du Bulletin de la Société Belge d'Études Géographiques. Tome XV. Met uitsl. kaartjes. € 35,-

095569 De Inkomstenbelasting en de Landbouwers [1910]
P. van der Meulen (ZB, gen., 14 pag.) Speciale uitgave voor de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw. € 10,-

095571 Wij wensen 1954
NN (ZB, 48 pag.) Leuven. Boerinnenjeugdbond. Geïllustreerd.  € 15,-

095572 Een Handreiking. Duurzaam Platteland in Brabant 2007
Div. (ZB, 132 pag.) Telos. Geïllustreerd.  € 15,-

095573 Ondernemen in Kruiden. Kruiden- en Groentendrogerij van de NCB 1952 - 1997. 1997
Jan Korsten & Ton Duffhues (HB, geb., 96 pag.) Uden. B.V. Kruiden- en Groentendrogerij van de N.C.B. Geïllustreerd. € 15,-

095574 Memorie over den Landbouw en de Veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden 1830
Hendrik van Nievervaart uit Bezooijen [Besoijen] (ZB, 21 pag., geb., met annot.) 's-Hertogenbosch. E. Lion en Zonen. € 25,-

095575 Tweede Memorie over den Landbouw en de Veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden 1831
Hendrik van Nievervaart uit Bezooijen [Besoijen] (ZB, 16 pag., geb., met annot.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis. € 25,-

095576  Riet‑ en Griendcultuur in Nederland 1993
Nick Meijdam e.a. (ZB, geb., 88 pag., arch.) Serie: "Volkscultuur" jrg. 10. Geïllustreerd. € 10,-

095577 De financiële Positie van jonge agrarische Ondernemers in Noord-Brabant 1977
J. van de Lely ( ZB, 150 pag.) LEI. Geïllustreerd.  € 15,-

095578 Brabantse Boeren van de Toekomst. Deel II Beloning van meewerkende Zoons en de toekomstige Bedrijfsovername 1975
ir. J.M. Biemans ( ZB, 26 pag.) LEI. Geïllustreerd.  € 7,50

095579 Brabantse Boeren van de Toekomst. Deel I De Opvolgers over het Boerenberoep 1975
ir. J.M. Biemans ( ZB, 32 pag.) LEI. Geïllustreerd.  € 7,50

095580 Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Tentoonstelling van Voortbrengselen van Land- en Tuinbouw, Werktuigen, enz. te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 1853
NN (ZB, vl., 24 pag., geb.) € 15,-

095581 Het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Provincie Noordbrabant 1968
ir. J.M. Biemans ( ZB, 36 pag.) LEI. Geïllustreerd.  € 12,50

095582 Parochiële Cursus R.K.J.B. Encycliek Casti Connubii 31 December 1930, 1e t/m 10e les. 1941-1941
Div. (HB, in map) Tilburg. NCB. € 15,-

095583 Parochiële Cursus R.K.J.B. Godsdienstige Vorming, 1e t/m 6e les; Algemeen Culturele Vorming 1e t/m 6e les. 1937-1938
Div. (HB, in map) Tilburg. NCB. € 15,-

095584 Verslag Congres Watervoorziening voor de Landbouw in Noord-Brabant  4 februari 1954. 1954
J. de Quay e.a. (ZB, groot form., arch., 29 pag.) Geïllustreerd met gekleurde kaarten.  € 15,-

095585 Jaarverslag 1989 Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Nederland. 1990
Div. (ZB, 72 pag.) Boxtel. Geïllustreerd.  € 15,-

095586 Jaarverslag 1988 Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Nederland. 1989
Div. (ZB, 65 pag.) Boxtel. Geïllustreerd.  € 15,-

095587 Jaarverslag 1987 Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Nederland. 1988
Div. (ZB, 65 pag.) Boxtel. Geïllustreerd.  € 15,-

095588 Ontginningen in Noord-Brabant bij de Aanvang der 19e eeuw. De Activiteiten van Th. C. van Rijckevorsel, A. Martini en F. van Lanschot in Vught. 1958
H.F. van Eerenbeemt (ZB, pag. 113- 138) Overduk Brabantis. Geïllustreerd. € 7,50

095589 Brabanders over hun Platteland 2008
Maartje Rijkers en Wim Haarman (ZB  50 pag.) Tilburg. Telos. Geïllustreerd. € 15,-

095590 Vertoog betrekkelijk de Uitgiften van Gemeentens- en Heidegronden in Noord-Braband. Eene Bijdrage tot Verklaring der Charters en Octrooijen, houdende zoodanige Uitgiften door of van wege de voormalige Hertogen van Braband 1848
mr. J.F. Mauritsz Ganderheyden (ZB, geb., 84 pag., vl.) 's-Hertogenbosch. Gebr. Muller. Zeldzaam. Pleitrede. € 150,-

095591 Samen de Handen ineen. Ontstaan van de N.C.B. en zijn Organisaties 1896-1925. 1990
Antoon van den Elsen e.a. (HB, oblong,  180 pag.) Gemert. Stichting Boerenbondsmuseum. Geïllustreerd. € 25,-

095592 De Landbouwers van den Noordbrabantschen Zandgrond
1912
Dr. L. Deckers (HB, opn. geb., 288 pag., goed ex.) Eindhoven. A.J.M. Vervoort. Geïllustreerd. € 40,-

095593 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de N.V. Verkoopcentrale van den Noord-Brabantschen Christelijke Boerenbond Eindhoven 1936
NN (ZB, gen., 16 pag.) € 10,-

095594 De R.K. Boerenorganisatie N.C.B. 1936
Cultivator (ZB, 100 pag., geb., vl.) Geïllustreerd. € 15,-

??

09560 Nieuwe Markten in het Brabantse Land. Waardecreatie, Ondernemerschap en regionale Ontwikkeling 2007
Div. (ZB, oblong, geb., 56 pag.) Agro & Co. Geïllustreerd. € 12,50

09561 Innovatie, Verandering en Vernieuwing in de Brabantse Landbouw sedert 1800 1978
dr. F.J.M. van Puijenbroek (ZB, gen., 12 pag.) Heeze. Geïllustreerd. € 12,50

09562 De Ontwikkeling van de Akkerbouwbedrijven in Westelijk Noord-Brabant 1966
ir. A.H. Crijns (ZB, geb., 48 pag.) Zevenbergen. Geïllustreerd. € 15,-

09563 Landbouwschap. Jaarverslag 1986 van de Gewestelijke Raad voor Noord-Brabant 1987
Div. (ZB, geb., 54 pag.) Tilburg. € 12,50

09564 Het gedroomde Brabant. Boeren in een Stadspark 2007
Hans Horsten e.a. (HB, geb., 176 pag., oblong) Ruim geïllustreerd. € 12,50

09565 Vernieuwen en Bewaren. Terugblik op de Ruilverkaveling Sint-Oedenrode 2007
Karin Anema (HB, stofomsl., geb., lin., 110 pag., goed ex.) Ruim geïllustreerd. € 12,50

09570 Heideontginning in het nieuwe Kolenbekken 1910
Paul Pipers (ZB, geb., gevl. 37 pag.) Antwerpen. Geïllustreerd. € 15,-

09571 Op zoek naar het zachte Goud. Pogingen tot Innovatie via een Zijdeteelt in Nederland 17e - 20e Eeuw 1993
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (HB, lin., geb., 294 pag., goed ex.) Tilburg. € 12,50

09572 Verslag Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond over de Jaren 1982 en 1983. 1984
Div. (ZB, geb., 198 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

09574 Boeren met Beleid. Honderd Jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996 1996
M. Smits (HB, groot form., geb., mooie band, 328 pag., goed ex.) Valkhof Pers. Geïllustreerd. € 12,50

09576 Gerlacus van den Elsen Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand 1853-1925 1956
Dr. P. Hollenberg (HB, 388 pag. geb., lin. rug) Deel 3 uit de serie ' Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 10,-

09577 Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noordbrabant over het Jaar 1931. 1932
NN (ZB, 28 pag., gen.) Geïllustreerd. € 15,-

09579 Het Jongeboeren Vraagstuk in Verband met Industrialisatie en Beroepskeuze 1948
dr. G.W.A. Smulders (ZB, gen., 40 pag.) Uitgave: "Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond". € 12,50

09590 Eerste Jaarverslag Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant 1946-1947 1947
NN (ZB, gen., 30 pag.) € 15,-

09597 Bewaring van Stalmest en Gier en de Waarde van Stalmest en Gier voor de Bemesting 1909
NN (ZB, minder fraai, 7 pag.) Uitgegeven door de "Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant". € 15,-

09599 Het gemengde Landbouwbedrijf op de Zandgronden in Noord-Brabant. Deel I: (1800-1885), Deel II: (1886-1930) 1987-1992
Ir. A.H. Crijns en Prof. Dr. F.W.J. Kriellaars (HB, 192 pag., 396 pag.,  lin, geb., 2 banden, goudopdr.) Deel I geïllustreerd met 24 afbeeldingen, 32 tabellen en met 8 kaarten waarvan 4 losse kaarten van Bataafsch Brabant uit 1794 getekend door Hendrik Verhees. Uitgebreide weergave. Uitgegeven als deel 72 en deel 90 in de serie BGZ. € 25,-

09600 Overleven in Vooruitgang. Boeren in Brabant 1992
PON ( ZB, 128 pag.) Verschillende gezichtspunten komen aan het woord. Geïllustreerd. € 10,-

09601 Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de Negentiende Eeuw 1980
Dr. P. Hollenberg e.a. (HB, 352 pag., lin, geb) Met o.a. kaartje. Eerste volledige weergave van de ontginningen van de totale Peel, van Escharen en Zeeland t/m Budel. Verschenen als deel 47 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland 'Correct ex. € 10,-

096011 Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de Negentiende Eeuw 1980
Dr. P. Hollenberg e.a. (HB, 352 pag., lin, geb., arch.) Met o.a. kaartje. Eerste volledige weergave van de ontginningen van de totale Peel, van Escharen en Zeeland t/m Budel. Verschenen als deel 47 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland ' € 10,-

09602 Het gemengde Landbouwbedrijf op de Zandgronden in Noord-Brabant (1800-1885) 1987
Ir. A.H. Crijns en Prof. Dr. F.W.J. Kriellaars (HB, 192 pag., lin, geb., goudopdr.) geïllustreerd met 24 afbeeldingen en 32 tabellen. Met 8 kaarten waarvan 4 losse kaarten van Bataafsch Brabant uit 1794 getekend door Hendrik Verhees. Uitgebreide weergave. Uitgegeven als deel 72 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 15,-

09603 Het gemengde Landbouwbedrijf op de Zandgronden in Noord-Brabant (1886-1930) 1992
Ir. A.H. Crijns en Prof. Dr. F.W.J. Kriellaars. (HB, geb., lin., 396 pag., goudopdr.) Geïllustreerd met o.a foto's. Verschenen als deel 90 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Correct ex. € 15,-

09604 Een Eeuw Boeren op Papier 1988
J. Andrik e.a. Rijksarchief (ZB, gen., 68 pag. 4-form.) Tentoonstelling over de archieven van drie landbouwcoöperaties (Suiker-Unie, Campina, CHV) in het Zuiden. Geïllustreerd. € 10,-

09605 Groot-Nederlands Boerenboek [1930]
A. de Vries Nijkerk (HB, 274 pag., geb., lin., rug gerep.) Met literaire bijdragen van o.a. Antoon Coolen, R. Sybesma. Geïllustreerd met foto's van Hans Gilberg en tekeningen van G.D. Hoogendoorn. Ruim aandacht voor (ook Belgisch) Brabant. € 10,-

096060 "En...... de Boer ploegt voort" 1951
C. van Zalinge (ZB, 47 pag.) Revue. Geïllustreerd. Opgevoerd in 1951 t.g.v. het 100‑jarig bestaan van de Noord‑Brabantse Maatschappij van Landbouw. € 12,50

096061 "En...... de Boer ploegt voort" 1951
C. van Zalinge (ZB, 47 pag.) Revue. Geïllustreerd. Opgevoerd in 1951 t.g.v. het 100‑jarig bestaan van de Noord‑Brabantse Maatschappij van Landbouw. € 15,-

096070 De Boerenstand of Sociologie der Boeren. 3e Deel 1913
Gerlacus van den Elsen (ZB, geb., 225 pag.) Leerboek o.a. over de boerenstand en de boerenbond. € 7,50

096071 De Boerenstand of Sociologie der Boeren. 1e Deel 1918
Gerlacus van den Elsen (HB, opn. geb., XV pag.; 266 pag., 2e verb. uitg.) Leerboek o.a. over de boerenstand en de boerenbond. € 7,50

096090 Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 1 1968
W.H. Knippenberg e.a. (ZB, geb, 109 pag.) Geïllustreerde met o.a. foto's. Artikelen over landbouw en boerderijen (o.a. Vlaamse schuren) van diverse auteurs. o.a. Dr. J. Weyns ' Het Kempisch Boerenhuis'. (58 pag.) € 12,50

096098 Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant 1911
NN (geb. ZB, geb., 72 pag., arch.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

096100 Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant 1913
NN (geb. ZB, geb., 77 pag., arch.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

096112 Het Agrarisch Welvaartsplan voor Noord-Brabant 1955
Provinciaal Bestuur (ZB, 220 pag., geb., arch.) Geïllustreerd met foto's van Martien Coppens. Met uitkl. kaart. € 15,-

09612 Gerlacus van den Elsen Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand 1853-1925 1956
Dr. P. Hollenberg (ZB, 388 pag. geb.) Deel 3 uit de serie ' Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 7,50

096121 Gerlacus van den Elsen Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand 1853-1925 1956
Dr. P. Hollenberg (ZB, 388 pag. geb., arch.) Deel 3 uit de serie ' Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 7,50

09613 Armslag voor de Brabantse Boer 1971
Landbouwschap (ZB, gen., 40 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

09614 Honderd Jaren Maatschappij van Landbouw in Noord‑Brabant 1851‑1951 1951
P.J. van Loon (ZB, zeer groot form., 140 pag., goed ex.) Jubileumboek. Zeldzaam. Voorganger van de N.C.B. Veel informatie over de verschillende regionale (tot 1881) en plaatselijke (boerenbond‑) afdelingen voordat ze opgingen in een 'nieuwe' NCB‑afdeling. Geïllustreerd. € 32,50

09618 De Uitbreiding van de Tuinbouw in Noord-Brabant [1962]
Provinciale Landbouwraad (ZB, gen., 28 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

09624 Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw 1982
A. Korteweg (HB, kunstled. band, goudopdr., 632 pag., mooie band, goed ex.) Uitgebreid werk. Geïllustreerd. € 10,-

09626 75 Jaar Varkensfokkerij in Stamboekverband. Invloed van de Stamboekorganisatie op de Kwaliteitsverbetering van het Varken in (Zuid) Nederland 1985
Ir. Y. Kroes (HB, lin., geb. 281 pag., mooie uitgave) Uitgebreid werk. Geïllustreerd met o.a. foto's van oude varkensrassen. € 12,50

09630 Het Hageland. Een Wijngebied met Ambitie 1998
Red.: Bart Minnen e.a. (ZB, 78 pag.) Geïllustreerd. Over wijnbouw in het Belgisch-Brabantse Hageland. € 10,-

09634 Landbouwpacht in Brabant in 14e en de 15e Eeuw 1955
Dr. H.P.H. Jansen (ZB, geb., 140 pag., orig. band, goed ex.) Assen. Van Gorcum & Comp. Serie: 'Van Gorcum's Historische Bibliotheek' Standaardwerk. Zeldzaam. € 10,-

096350 Schokkermannen en Bootvissers. De Ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet 1999
P.J.M. Martens (ZB, 174 pag., goed ex.) Ruim gedocumenteerd en geïllustreerd. Uitgave ZHC. Serie: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland. € 10,-

09639 De Landbouw in Brabants Westhoek in het Midden van de Achttiende Eeuw; Een Fries Landbouwbedrijf in de Tweede Helft van de Zestiende Eeuw 1958
Ir W.J. Dewez en Dr. B.H. Slicher van Bath (ZB, geb., totaal 208 pag., in één band) Deel IV Agronomisch-Historische Bijdragen. Toegevoegd: Tekst-uitgave van 'Het Rekenboeck van Rienk Hemmema' door Dr. P. Gerbenzon. € 7,50

096410 Voor een betere Toekomst. Het Werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor Bedrijf en Gezin 1896-1996 1996
T. Duffhues (HB, groot form., 423 pag., goed ex.) Zeer uitgebreid werk. Ruim geïllustreerd. Fraai jubileumboek. € 12,50

096430 Van Overgang naar Omwenteling in de Brabantse Land- en Tuinbouw 1950-1985 1998
A.H. Crijns (ZB, geb., 252 pag.) Mooie uitgave. Geïllustreerd. Verschenen in de derde reeks  in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 10,-

096431 Van Overgang naar Omwenteling in de Brabantse Land- en Tuinbouw 1950-1985 1998
A.H. Crijns (ZB, geb., 252 pag., arch.) Mooie uitgave. Geïllustreerd. Verschenen in de derde reeks  in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 7,50

09649 Zuivelcoöperaties op de Zandgronden in Noord-Brabant en Limburg 1892-1950.Overleven door Samenwerking en Modernisering. Een Mentaliteitsstudie 1996
J.C. Dekker (ZB, geb., 626 pag.) Proefschrift. Geïll. Zeer uitgebreide studie. € 40,‑

09652 La Formation des Prix Céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe Siecle. 1975
Marie-Jeanne Tits-Dieuaide (ZB, geb., XLIV; 406 pag., arch.) Bruxelles. Centre d'histoire economique et sociale. Geïllustreerd. Uitgebreide studie. € 30,-

09653 Samen-Werken aan Brabant. 12 inspirerende Voorbeelden van Landinrichtingsprojecten in Noord-Brabant 1998
Hester Smeenk (ZB, geb., 60 pag., oblong, arch.) Geïllustreerd. € 12,50

09654 Memorie of Vertoog over het uytgeven en tot Culture brengen der vage en inculte Gronden in de Meyerye van 's Hertogen-Bosch 1792 [reprint 2009]
Isfridus Thys, Canonik van Tongerloo, Capellaen te Mierlo (HB, geb., 425 pag., frontispice) Compleet met 17 gravures. € 35,-

096560 "Beschreeve Staat van de Meijerije"(1794) en "den Geheelen Staat van de gantsche Meijerije van 's-Hertogenbosch" (1567) 1965
Mr. C. van Breugel (ZB, geb., 444 pag.) Groningen. Wolters. Serie: "Historia Agriculturae" Dl. VIII. Verzamelde (algemene en landbouw-) gegevens van alle dorpen en steden van de Meierij. Officieel verzameld in 1567 én 1794 t.b.v. belasting e.d. Met set losse kaarten van de kaart van "Meyerye van 's Bosch" door Hendrik Verhees (1794). Uitgebreid werk. € 45,-

096561 "Beschreeve Staat van de Meijerije"(1794) en "den Geheelen Staat van de gantsche Meijerije van 's-Hertogenbosch" (1567) 1965
Mr. C. van Breugel (ZB, geb., 444 pag., arch., goed ex.) Groningen. Wolters. Serie: "Historia Agriculturae" Dl. VIII. Verzamelde (algemene en landbouw-) gegevens van alle dorpen en steden van de Meierij. Officieel verzameld in 1567 én 1794 t.b.v. belasting e.d. Met set losse kaarten van de kaart van "Meyerye van 's Bosch" door Hendrik Verhees (1794). Uitgebreid werk. € 35,-

09657 Landbouw en Landbouwcrediet 1898-1948. Vijftig Jaar Geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven 1948
mr. Ph.C.M. van Campen, drs. P. Hollenberg en drs. F. Kriellaars (HB, zeer mooie band, goudopdr., geb., massief werk., XV pag.; 600 pag., goudopdr.) Mooi geïllustreerd met foto's en uitsl. gekleurde kaart. € 10,-

09659 Gemengd Landbouwbedrijf op de Zandgronden in Noord-Brabant. Deel I: (1800-1885), Deel II: (1886-1930) en Deel III (1950-1985) 1987-1998
Ir. A.H. Crijns en Prof. Dr. F.W.J. Kriellaars (HB/ZB, 192 pag., 396 pag.(I, II); 252 pag. (III)  lin, geb., 3 banden) Deel I geïllustreerd met 24 afbeeldingen, 32 tabellen en met 8 kaarten waarvan 4 losse kaarten van Bataafsch Brabant uit 1794 getekend door Hendrik Verhees. Deel III volledige titel: Van Overgang naar Omwenteling in de Brabantse Land- en Tuinbouw 1950-1985. Uitgebreide weergave. Uitgegeven als delen  in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correcte set. € 50,-

09662 Oostelijke Langstraat in Vogelvlucht 1962
Ir. A.H. Crijns (ZB, gen., 36 pag.) Uitgave: Streekverbeteringscommissie Oostelijke Langstraat. Geïllustreerd. Over landbouw in Waalwijk, Drunen, Elshout, Heusden, Herpt, Hedikhuizen, Vlijmen, Nieuwkuijk, Haarsteeg, Engelen, Bokhoven. € 15,-

09664 En de Boer hij ploegde Voren 1986
Johan Biemans en Mary Klein Holkenborg-Huethorst (HB, oblong, geb., 118 pag., goed ex.) Stichting Eicha. Landbouw in "De Pielis" in de gemeenten Bergeijk en Luyksgestel. Mooi geïllustreerd. € 10,-

09666 Memoires van Jef Wintermans. Landbouwpionier, Politicus, Journalist. 1877‑1955  2000
drs Bas Bierkens (ZB, geb., 238 pag.) Kempen uitgevers. Geïllustreerd. Uitgebreid werk. Duizel.  € 12,50

096693 Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1923. 1924
NN (ZB, 8 pag., gen.) € 12,50

096694 Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1924. 1925
NN (ZB, 15 pag., gen.) Geïllustreerd met uitsl. "plattegrond voor kleine boerderij". € 12,50

096696 Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1926. 1927
NN (ZB, 12 pag., gen.) Breda. van Turnhout. Geïllustreerd. € 12,50

096698 Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1928. 1929
NN (ZB, 22 pag., gen.) Breda. van Turnhout. Geïllustreerd. € 12,50

096699 Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1929. 1930
NN (ZB, 20 pag., gen.) Breda. van Turnhout. Geïllustreerd. € 12,50

096701 Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1930. 1931
NN (ZB, 19 pag., gen.) Breda. van Turnhout. Geïllustreerd. € 12,50

096702 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1959. 1960
NN (ZB, 142 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096703 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1960. 1961
NN (ZB, 146 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096705 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1962. 1963
NN (ZB, 159 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096707 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1964. 1965
NN (ZB, 180 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096708 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1965. 1966
NN (ZB, 178 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096709 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1966. 1967
NN (ZB, 148 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096710 Verslagen betreffende den Oeconomische Toestand der Landarbeiders in Nederland. Deel II. Utrecht, Noordholland, Zuidholland, Noordbrabant, Zeeland, Limburg. 1908
NN (ZB, geb., 366 pag.) 's-Gravenhage. Gebrs. J & H. van Langenhuysen. € 25,-

096711 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1967. 1968
NN (ZB, 154 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096712 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1968. 1969
NN (ZB, 142 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096713 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1969. 1970
NN (ZB, 145 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096715 Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1958. 1959
NN (ZB, 148 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

096718 Ruilverkaveling ten behoeve van Stads- en Dorpsuitbreiding 1936
NN (ZB, gen.,16 pag.) Technische Dienst der Noord-Brabantsche Streekplannen. Geïllustreerd. € 12,50

09677 Varkenspest. Slachtoffers van een Sluipmoordenaar 1998
Johan Boonen e.a. (ZB, 146 pag., geb.) Duiven. Ruim geïllustreerd. € 22,50

096820 De Landbouw-Enquête van 1800. Deel II: Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel 1954
dr. J.M.G. van der Poel (HB, opn. geb., pag. 45-234, arch.) Groningen. Wolters. Serie: "Historia Agriculturae" Dl. II. Uitgebreid artikel. € 40,-

09683 Voorstellen van de agrarische Samenleving in België rond 1900 1984
L. Van Molle (ZB, pag. 131-150, geb.) Leuven. Overdruk uit "Bijdragen tot de Geschiedenis" LXVI. Serie: "Historica Lovaniensa" deel 164. € 12,50

09684 Tweede Jaarboekje van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B. 1923
W. van Kessel (ZB, vl., gen., 67 pag.) Tilburg. O.a. verslag per afdeling. € 15,-

09685 Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand [1950]
NN (ZB, gen., 8 pag.) Tilburg. € 7,50

09686 Reglement Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand [1950]
NN (ZB, gen., 4 pag.) Tilburg. € 7,50

09687 Jaarboekje 1931 van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B. Verslag over 1930 1931
W. van Kessel e.a. (ZB, gen., 88 pag., vochtvl., omslag minder fraai) Tilburg. O.a. verslag per afdeling. Vele foto's van o.a. afdelingen, wedstrijden, stalinrichting e.d. Zeldzaam € 20,-

09688 Jaarboekje 1949 van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B. Verslag over 1948 1949
A. van Hooydonk e.a. (ZB, gen., 72 pag., vochtvl., omslag minder fraai) Tilburg. O.a. verslag per afdeling. Vele foto's van o.a. afdelingen, wedstrijden, stalinrichting e.d. Zeldzaam € 20,-

09689 Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. 1 januari 1958 - 1 september 1959 1959
Div.  (ZB, gen., 28 pag.) Tilburg. Uitsl. tabellen. Gegevens per afdeling. € 15,-

09690 Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. Door Samenwerking Sterk. 1 september 1960 - 30 augustus 1961 1961
J. van Elzakker e.a. (ZB, gen., 28 pag)  Tilburg. Uitsl. tabellen. Gegevens per afdeling. Geïllustreerd. € 15,-

09691 Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. 1 september 1964 - 31 december 1965 1966
H. de Klein e.a. (ZB, gen., 36 pag) Tilburg. Gegevens per afdeling. Geïllustreerd. € 15,-

09694 Sprekers-Lijst voor de Afdelingen en Kringen van de N.C.B., Boerinnenbond en R.K.J.B. Seizoen 1964-1965 1964
drs. J.J. Schouten e.a. (ZB, gen. 28 pag.)  N.C.B. Tilburg.  € 12,50

09695 Sprekers-Lijst voor de Afdelingen en Kringen van de N.C.B., Boerinnenbond en R.K.J.B. Seizoen 1965-1966 1965
drs. J.J. Schouten e.a. (ZB, gen. 32 pag.)  N.C.B. Tilburg.  € 12,50

09696 Derde Jaarboekje van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B. 1924
W. van Kessel (ZB, gen., 60 pag.) Tilburg. O.a. verslag per afdeling. € 15,-

09698 De Uitbreiding van de Tuinbouw in Noord-Brabant 1962
Provinciale Landbouwraad (ZB, gen., 28 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

09699 Vooruit denken en verwijlen. De (Re)constructie van het Plattelandslandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000 2006
Joks Janssen (ZB, geb., 300 pag., goed ex.) ZHC. Geïllustreerd. Uitgebreide studie. Verschenen in de derde reeks  in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 10,-

PROVINCIAAL BESTUUR
09700 Gouvernement tussen Kroon en Statenfracties 1988
Dr. A.F. van Kempen (HB, lin, geb, 386 pag.) De posities van 4 gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813-1830. Verschenen als deel 76 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

09701 Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant. Administratieve Bescheiden. Deel V. 1915-1923 1924
Prov. Griffie (HB, led., geb., 991 pag., band goudopdr.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis en Zoon.  Nrs. 1019-1478.  € 12,50

09702 Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant Vijfde Deel: Administratieve Bescheiden 1915-1919 1919
Prov. Griffie (HB, lin, geb., 505 pag.) Eerste druk. nrs. 1019-1239. € 10,-

09704 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Brabant en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij het Gewestelijk Bestuur sedert Juni 1849 tot July 1850 1850
(ZB, 124 pag., geb.) € 9,10

09706 1814-1989 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant 1989
(ZB, 110 pag., geb.) Geïllustreerde geschiedenis van het provinciaal bestuur. € 7,50

09707 Brabant hééft allang gekozen. Opstellen over Provinciewezen en Gewestvorming 1980
Prof. Mr. J.P.A. Coopmans. (ZB, geb., 105 pag.) € 10,-

09708 10 jaar Provinciehuis 1981
(ZB, 30 pag.) € 9,10

09709 Pieter Vreede en de Geboorte van Brabants Provinciaal Bestuur 1995
Drs. G. Steijns e.a. (HB, geb.,48 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

097110 Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel 1. 1915
H. Smeets en V. Cleerdin (HB, led. rug, geb., 472 pag., arch.) € 12,50

097111 Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel II. 1916
H. Smeets en V. Cleerdin (HB, led. rug, geb., 830 pag., arch., goudopdr.) 's-Hertogenbosch. J. Stokvis en zoon. Nrs. 1-376 (A-J) € 12,50

097112 Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel III. 1917
H. Smeets en V. Cleerdin (HB, led. rug, geb., 767 pag., arch., goudopdr.) 's-Hertogenbosch. J. Stokvis en zoon. Nrs. 377-776 (K-R) € 12,50

097113 Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel IV. 1917
H. Smeets en V. Cleerdin (HB, led. rug, geb., 728 pag., arch., goudopdr.) 's-Hertogenbosch. J. Stokvis en zoon. Nrs. 777-1018 (S-Z) € 12,50

097114 Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1923. Historische en administratieve Bescheiden Deel I t/m Deel V. 1915-1924
H. Smeets en V. Cleerdin (HB, led. rug, geb., 472 pag., 830 pag.; 767 pag.; 728 pag.; 991 pag., arch., 5 banden)  's-Hertogenbosch. J. Stokvis en zoon. Nrs. 1-1478. € 25,-

09715 Aanspraak aan de Staten van Noord-Braband, gedaan door Jonkheer A.J.L. van den Bogaerde Gouverneur der Provincie, in de Vergadering van den 2 Julij 1833 1833
NN (ZB, geb., 10 pag.) € 15,-

09716 Notulen van de Eerste en Tweede Gewone Zitting 1947 der Staten van Noord-Brabant 1947
(HB, geb., 2 banden, > 500 pag.) Provinciale Staten kwamen 2x per jaar bijeen. € 15,-

09717 Notulen van de Eerste en Tweede Gewone Zitting 1948 der Staten van Noord-Brabant 1948
(HB, geb., 2 banden, > 500 pag.) Provinciale Staten kwamen 2x per jaar bijeen. € 15,-

09720 150 Jaar Provinciale Staten van Noord-Brabant 1964
dr. L.P.L. Pirenne (ZB, gen., 16 pag.) Rede. € 7,50

09721 Rapporten van de Gouverneurs in de Provinciën 1840-1849. Deel I-III. 1941-1950
dr. A.J.C. Rüter (ZB, geb., 444 pag. (I); 274 pag. (II); 556 pag. (III); geb.) Utrecht. Kemink. O.a. over Brabant. Incl. Register en inhoudsopgave (dl. 3a). € 20,-

09723 Verslag over den Toestand der Provincie over 1926 t/m 1930 1927
NN (HB, led. rug., goudopdr., gemarmerde band,  500 pag.) Gedetailleerde weergave van allerlei zaken met betrekking tot allerlei (beleids-)zaken. € 15,-

09724 Reglement van Orde voor de Provinciale Staten. Instructie voor de Gedeputeerde Saten van Noord-Brabant 1851
NN (ZB, omslag minder fraai, 34 pag.) € 15,-

09726 Instructie voor de Ambtenaren ter Provinciale Griffie van Noordbrabant 1859
NN (ZB, omsl. besch., geb., 23 pag.) € 10,-

09727 Reglement van Orde voor de Vergadering van de Staten van Braband 1814
NN (ZB, omsl. besch., geb., 8 pag.) 's-Hertogenbosch. E. Lion en Zoon. € 10,-

09728 Reglement bepalende de Wijze waarop het Gezag en de Magt, door de Staten van de Provincie Noord-Braband, overeenkomstig de Grondwet wordt uitgeoefend 1817
NN (ZB, geb., 19 pag.) 's-Hertogenbosch. H. Palier en Zoon. € 10,-

09730 Algemeen Register op de Resolutiën der Provinciale Staten van Braband (na 30 september 1815 Noord-Braband, na 14 october 1848 Noord-Brabant) 1814-1850 1930
Vincent Cleerdin (HB, arch., 192 pag., geb.) 's-Hertogenbosch. € 10,-

09731 Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Zeventiende Deel. Eerste Halfjaar van 1828. No. 1-104 1828
NN (HB, eenv. band, geb., > 500 pag.) Brussel. M. Hayez. € 20,-

09732 Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Vijftiende Deel. Eerste Halfjaar van 1827. No. 1-101 1827
NN (HB, eenv. band, geb., > 500 pag.) Brussel. M. Hayez. € 20,-

09733 Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Negentiende Deel. Eerste Halfjaar van 1829. No. 1-102 1829
NN (HB, eenv. band, geb., > 500 pag.) Brussel. M. Hayez. € 20,-

09734 Instructie voor de Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 1917
NN (HB, geb., 19 pag., arch.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis en Zoon. € 12,50

09736 Reglementen en Verordeningen der Provincie Noordbrabant [1930]
Div. (HB, opdruk wapen Noord-Brabant in goud, geb., led, rug., 494 pag.) 's-Hertogenbosch. P. Stolkis en Zoon. € 15,-

09737 Instructie voor den Griffier der Provinciale Staten van Noordbrabant 1851
NN (ZB, 10 pag.) € 12,50

09742 Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814. [1815]
Provinciaal Bestuur (HB, opn. geb., 349 pag., 40 pag., lin.) 's-Hertogenbosch. E. Lion en Zonen. Incl. register. € 25,-

09743 Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1815. [1816]
Provinciaal Bestuur (HB, opn. geb., 380 pag., 45 pag., lin.) 's-Hertogenbosch. E. Lion en Zonen. Incl. register. € 25,-

09744 Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant over 1929 1930
NN (HB, 152 pag., geb.) € 10,-

09745 Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant   over 1930. 1931
NN (HB, 262 pag., geb.) € 10,-

09746 Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1932. 1933
NN (HB, 148 pag,. geb.) € 10,-

09747 Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1936. 1937
NN (HB, 144 pag,. geb.) € 10,-

09748 Natuurschoon- en Recreatiegebieden in Noord-Brabant. Facet-Streekplan. Overleg 1970
Provinciaal Bestuur Noord-Brabant (ZB, groot form., geb., 23 pag., arch..) € 10,-

09749 Alphabetisch Verslag der Provincie Noord-Braband..... sedert Julij 1821 tot Julij 1822: O.a. Afscheiding en Vereeniging van Gemeenten; Armenwezen; Bedelaars Werkhuis te Hoogstraten; Dijken en Polders; Kanaal van Maastricht naar 's-Hertogenbosch; Landbouw en Veeteelt; Nijverheid; Onderwijs; Postwagendiensten; Rivier Afleidingen; Straatwegen. 1822
NN (ZB, 26 pag., folio, gevl.) € 25,-

09750 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1839 tot Julij 1840. 1840
NN (ZB, geb., 66 pag.) € 15,-

09751 Catalogus der Boekerij van de Provinciale Griffie Noord-Brabant [1930]
NN (HB, lin, geb., 538 pag. ) € 20,-

09752 Praeadviezen ter concretisering van een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant. Deel 2. 1949
Div. (HB, opn. geb., 48 pag. arch.) Geïllustreerd. € 10,-

09753 Praeadviezen ter concretisering van een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant. Deel 2. 1949
Div. (ZB, gen., 48 pag. arch.) Geïllustreerd. € 10,-

09755 Praeadviezen ter concretisering van een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant. Deel 3. 1949
Div. (ZB, gen., 42 pag. arch.) € 10,-

09757 Onderzoek naar het functioneren van Externe Adviesorganen van de Provincie Noord-Brabant 1983
drs. J.A. Geers (ZB, arch., 280 pag., geb.) € 12,50

09758 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1842. 1842
F.X. Verheyen (ZB, 97 pag.) € 25,-

09759 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1842 tot Julij 1843. 1843
F.X. Verheyen (ZB, 98 pag.) € 25,-

09760 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1843 tot Julij 1844. 1844
F.X. Verheyen (ZB, 96 pag.) € 25,-

09761 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1844 tot Julij 1845. 1845
De Vocht (ZB, 102 pag.) € 25,-

09762 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1845 tot Julij 1846. 1846
F.X. Verheyen (ZB, 121 pag.) € 25,-

09763 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1846 tot Julij 1847. 1847
F.X. Verheyen (ZB, 106 pag.) € 25,-

09764 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1847 tot Julij 1848. 1848
F.X. Verheyen (ZB, 111 pag.) € 25,-

09765 Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1848 tot Julij 1849. 1849
F.X. Verheyen (ZB, 108 pag.) € 25,-

09766 Verslagen nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1849. 1842-1849
F.X. Verheyen (ZB, 8 jaarverslagen in 8 banden.) € 100,-

09767 Praeadviezen. In zake een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant. 1947
Div. (ZB, gen., 69 pag. arch.)  € 7,50

09768 Nota inzake Kulturele Beleid van het Bestuur van de Provincie Noord-Brabant. Deel I Feiten en Systemen. Deel II: Doelstellingen en Organisatie  1967
Div. (ZB, 2 banden,  87 pag.; 56 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

09769 Het Provinciehuis vernieuwd 1997
Henk van der Linden (ZB,  48 pag.) 's-Hertogenbosch. Hevo. Geïllustreerd. € 12,50

09770 Noord-Brabant; ook uw Provincie 1981
Div. (ZB, gen, 32 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

09771 Grondbewerkingswerktuigen en - Gereedschappen. Een Tentoonstellingsbrochure 1987
Wim van Gompel (ZB, geb., 88 pag.) Bijdragen tot de Kennis van het Reusels Heem . Deel 8. Geïllustreerd. € 12,50

HERALDIEK BINNEN HERTOGDOM BRABANT
097850 De Brabantse Vlag. Geschiedenis en Betekenis 2003
Willem A. van Ham  (ZB, geb., 136 pag.) Tilburg. Brabants Heem. Geïllustreerd. € 20,-

097851 De Stadskleuren van Heusden 1956
J.P.W.A. Smit (4 pag.) Geïllustreerd. Overdruk Brabantse Leeuw. € 7,50

097853 Een achtergebleven Gebied in de Heraldiek de Gemeentewapens van Noord-Brabant  1967
F. van Ettro (ZB, pag. 30-63) Geïllustreerd. Overdruk Brabantse Leeuw. € 10,-

097855 Rapport betreffende Herziening van de Wapens van Gemeenten en de Instelling van Wapens voor de Dorpen in de Regio Brabant Noordoost 1992
Div.  (ZB, groot form., arch., 70 pag.) Noordbrabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde. Geïllustreerd. € 15,-

097856 Het Wapen der Gemeente Woensdrecht 1923
mr. J.P.W.A. Smit (ZB, 2 pag.) Overdruk uit het Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap "De Nederlandsche Leeuw". € 7,50

097858 Noord-Brabant's Vlag [1935]
A. van Sasse van Ysselt (los, 8 pag.) € 10,-

097859 Revolution und Restauration in de Niederländischen Heraldik. Stadt- und Territorialwappen Nord-Brabants um 1800. 1977
Willem van Ham (ZB, 9 pag.) Sonderdruck aus Archivum Heraldicum. Geïllustreerd. € 10,-

097862 Zegel te Budel van 1714 met het Wapen van Maria Louisa van Hessen-Kassel, Voogdes over haar Zoon, de latere Stadhouder Willem IV. 1962
F.J. van Ettro (ZB, overdruk BL, 6 pag., arch.) Geïllustreerd. € 7,50

097864 Het Wapen van Johan de Hornes (1531/2-1606), Baron van Boxtel 1964
mr. dr. J.P.W.A. Smit (ZB, gen., overdruk, 12 pag.) Overdruk Brabants Leeuw. Geïllustreerd. € 7,50

097865 Het Wapen van de Bossche Notaris Johan van Asten 1964
mr. dr. J.P.W.A. Smit (ZB, gen., overdruk, 10 pag.) Overdruk Brabants Leeuw. Geïllustreerd. € 7,50

097866 Een Dorpsvlag voor de voormalige Gemeente Rosmalen 1999
Div. (ZB, gen.,  36 pag.) Werkgroep Ondersteuning Genealogie en Heraldiek van de HKK Rosmalen. Geïllustreerd. € 12,50

097867 Nuland mag trots zijn op zijn Wapen 2011
Martien Veekens (ZB,  36 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

097868 Rapport betreffende de Herziening van de Wapens van Gemeenten en de Instelling van Wapens voor de Dorpen in het Samenwerkingsgebied Midden-Brabant 1993
NN (ZB, groot form., 51 pag.) Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde. Geïllustreerd. € 15,-

??

097890 De Bourgondische Oorsprong van enige Provincie Wapens in Nederland en België 1979
F.J. van Ettro (ZB, gen., arch., 29 pag.) Overdruk. Geïllustreerd. € 7,50

097891 De Bourgondische Oorsprong van enige Provincie Wapens in Nederland en België 1979
F.J. van Ettro (ZB, gen., 29 pag.) Overdruk. Geïllustreerd. € 10,-

09791 Het Wapen van Helmond 1958
dr. J.P.W. A. Smit (ZB, gen., 11 pag.) Overdruk "Brabantse Leeuw". Geïllustreerd. € 10,-

09801 Wapens en Vlaggen van Noord-Brabant 1986
W.A. van Ham (HB, 218 pag. geb) Publicatie Koninklijk Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. € 7,50

09802 Een Wapenboek van Leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant 1686-1707 1965
Dr. Th. J. Goossens (ZB, geb., 32 pag., gesign.) Genummerde uitgave van 150 ex. Dit is nr. 056.  € 10,-

098022 Een Wapenboek van Leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant 1686-1707 1965
Dr. Th. J. Goossens (ZB, geb., 32 pag.)  € 12,50

09803 Brabantse Gemeentewapens 1985
NN (ZB, gen., 28 pag.) Geïllustreerd. Uitgave 'Brabantse Dag'. € 10,-

09804 Het Wapen van Noord-Brabant 1949
J. Smit (ZB, arch., 13 van de 192 pag., orig. band) Artikel uit het Brabants Jaarboek van het Provinciaal Genootschap. Verder o.a. 'De Brabantse Schuttersgilden' (3 pag.) van J. van de Mortel en 'De Brabantse Gedachte' (7 pag.) van H. van Velthoven. Geïllustreerd. € 13,60

09805 Het Wapen van de Bossche Notaris Johan van Asten [z.j.]
Mr. Dr. J.P.W.A. Smit (ZB, 7 pag.) Geïllustreerd met o.a. foto van grafsteen. Overdruk Brabantse Leeuw Jrg. 13 afl. 2. € 10,-

09807 Het Wapen van Hilvarenbeek 1961
Dr. G.P.J. Bannenberg (ZB, gen., 16 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

09808 Een Wapenboek van Leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant 1686-1707 1965
Dr. Th. J.A.J. Goossens (ZB, geb., 32 pag.) Beperkte genummerde uitgave van 150 ex. Dit is nr. 122. € 10,-

09818 Heraldiek van Abdijen en Kloosters. 1. St. Michielsabdij Antwerpen 2002
Marc Van de Cruys & Marc Cheron (ZB, gen., 36 pag.) Homunculus. Geïllustreerd o.a. in kleur. € 10,-

09820 Heraldiek van Abdijen en Kloosters. 2. St. Bernardus aan de Schelde 2003
Marc Van de Cruys & Marc Cheron (ZB, gen., 32 pag.) Homunculus. Geïllustreerd o.a. in kleur. € 15,-

09822 Brabantse Heraldiek in Historisch Perspectief 1991
A.H. Hoeben (HB, geb.,127 pag.) Geillustreerd. Vele afbeeldingen van zegels e.d. Mooie uitgave. € 7,50

09823 Heraldiek van Abdijen en Kloosters. 5. Westmalle 2003
Marc Van de Cruys & Marc Cheron (ZB, gen., 20 pag.) Homunculus. Geïllustreerd o.a. in kleur. € 12,50

09824 Heraldiek van Abdijen en Kloosters. 6. Achel 2003
Paul van Baelen & Marc Cheron (ZB, gen., 28 pag.) Homunculus. Geïllustreerd o.a. in kleur. € 12,50

09827 Banieren van Brabant 1927
Kolonel Steenkamp (ZB, 3 pag., overdruk) Geïllustreerd. Uit "Sinte Geertruydtsbronne" € 10,-

09828 Kan de Heraldiek Verwantschap uitmaken? 1885
A. de Roever Nz. (pag. 17-22, zonder platten) Uit: "Algemeen Nederlandsch Familieblad". Met losse grote gravure "Peellander wapens". Toegevoegd: reactie van A.J.C. Kremer (2 pag.) € 12,50

09829 Privilegies uitbeelden. De Zuidnederlandse Wapenkoningen en Wapenkunde in de Eeuw der Verlichting 1991
Luc Duerloo (ZB, geb., 282 pag.) Brussel. Serie: "Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België". Geïllustreerd. € 25,-

09830 Iets over Heraldiek in samenhang met de Geschiedenis van Brabant [1960]
F. van Ettro (ZB, gen., 24 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

09831 Het Wapen van 's-Hertogenbosch 1978
H.J.H. Bossink (ZB, gen., 26 pag.) Geïllustreerd met o.a. foto's van Jan Verhoeff. Met uitsl. gekleurde plaat van het Bossche wapen. € 7,50

09832  Catalogus van Geslachtkundige Werken, Wapens van het Genealogisch en Heraldisch Archief te Oisterwijk 1893
NN (Vorsterman van Oijen?) (ZB, geb., 75 pag., wat besch.) Ruim geïll. en met namenindex. Zeldzaam. € 17,50

09834 Noord-Brabantse Heraldiek. Literatuurlijst 1982
A.W.H. Holla (ZB, bandje, 30 pag., aant.) Cuijk. € 12,50

09835 Over de Heraldiek van de Gemeente Wilrijk 1965
J. Goolenaerts (ZB, gen., 40 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

09836 Wapens van de Gemeente Gemert-Bakel 1998
Jan Melssen (ZB, gen., 34 pag.) Mooi geïllustreerd. Speciaaluitgave "Gemerts Heem". € 12,50

09837 Het Wapen van 's-Hertogenbosch 1979
H.J.H. Bossink (ZB, gen., pag. 245-270) Geïllustreerd met o.a. foto's van Jan Verhoeff. Overdruk Varia Historica Brabantica. € 10,-

MILITAIREN, OORLOGEN EN OPSTANDEN BINNEN HERTOGDOM BRABANT
098390 Panorama de la Bataille de Waterloo 1912
Mapje ansichtkaarten. € 10,-

098392 Een dapper Onderwijzer [herdruk van Verzet in het Zuiden] 1948
F.M. Roeland (ZB, geb., 80 pag., 4de dr.) Tilburg. Bergmans. Geïllustreerd met foto's. Over verzetsman Jan Hendrikx. € 10,-

098393 La Collection d'opuscules relatifs aux dernières Années du Régime Autrichien et à la Révolution Brabançonne, Rassemblée par le Nonce Antonio Felice Zondari 1970
Peter J. van Kessel (ZB, geb., 160 pag. + 46 platen) Bruxelles / Rome. Academia Belgica. Extrait du Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome, Fasc. XLI . "Catalogue de 993 pamphlets, journaux, gravures, notes manuscrites etc. 1787-1790".  € 10,-

098396 De Slag van Lekkerbeetje op 5 februari 1600 op de Vugtse Heide 1999
dr. M.C.A. van der Heijden (ZB, gen., 28 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

098406 Van onder en boven. Hiërarchie als veelzijdig Beheersingsinstrument. Rede 1984
dr. C.W. Vroom (ZB, gen., 20 pag., arch.) Rede uitgesproeken bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociologie aan de KMA te Breda. € 12,50

098411 Het Ontstaan van het Regiment Stoottroepen 1969
Maj. E.J. Feenstra (ZB, gen., groot form., 20 pag.) Breda. Geïllustreerd. € 10,-

098412 De Informatiemaatschappij; Dreiging of Zegen? 1983
prof. dr. M.A.D. Plattel (ZB, gen., 20 pag., arch.) Afscheidscollege uitgesproken in de aula van KMA te Breda. € 10,-

098415 Van Kalksteen tot Bouwwerk 1971
ir. J.A.H. Hartmann (ZB, gen., 24 pag., arch.) Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de betontechniek aan de KMA te Breda. € 10,-

098416 Orthogonaliteit een zinvol Element in de Communicatie? 1970
ir. A. Kok (ZB, gen., 17 pag., arch.) Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van buitengewoon lector in de telegrafie aan de KMA te Breda. € 10,-

098417 Grenzen van de geestelijke Vrijheid 1970
prof. dr. ir. H.J. Dirksen (ZB, gen., 10 pag., arch.) Rede uitgesproken t.g.v. het 142-jarig bestaan van de KMA aan de KMA te Breda. € 10,-

098418 Achtergronden van de Tweede Vervoersrevolutie 1971
prof. dr. H.C. Kuiler (ZB, gen., 36 pag., arch.) Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de vervoerseconomie aan de KMA te Breda. € 10,-

098419 Uitbreidingen 1970
L.R.J. Westermann (ZB, gen., 16 pag., arch.) Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in wiskunde aan de KMA te Breda. € 10,-

098420  Pyama-House. Ontdekkingsreis door het uitgebreide Netwerk van de Pilotenhulp tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1943-1944 1992
Dr. Frans Govers (ZB, groot form., 124 pag.) Hapert. Kempen. Geillustreerd. Noord-Brabant. € 15,-

098421 Wetenschap en Krijgsmacht 1963
prof. dr. ir. H. van Riessen (ZB, gen., 22 pag.) Rede uitgesproken t.g.v. het 135-jarig bestaan van de KMA aan de KMA te Breda. € 10,-

098422 De Brabantse Steden in de Opstand tegen Spanje 1965
L.P.L. Pirenne (ZB, gen., pag. 38-48) Leuven. Warny. Overdruk. € 10,-

098423 De eigen aard van militiare Telecommunicatie. Rede 1982
ir. P.C. van der Geest (ZB, gen., 20 pag., arch.) Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de electronica en militiare telecommunicatie aan de KMA te Breda. € 10,-

098424 De Europese Crisis van 1965-1966 en haar Betekenis voor 1984. Rede 1984
prof. drs. P.P.L.A. Ruys  (ZB, gen., 20 pag., arch.) Afscheidscauserie uitgesproken aan de KMA te Breda. € 10,-

098425 Internationaal Investeren. Rede 1982
dr. C. van Dam (ZB, gen., 30 pag., arch.) Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de KMA te Breda. € 10,-

098426 Defensieve Onrust. Rede 1968
ir. J. Piket (ZB, gen., 18 pag., arch.) Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de informatietechniek aan de KMA te Breda. € 10,-

098427 Grondwetsherziening en Defensie. Rede 1966
prof. mr. L.W.G. Scholten  ZB, gen., 27 pag., arch.) Assen. Van Gorcum. Rede uitgesproken t.g.v. het 138-jarig bestaan van de KMA aan de KMA te Breda. € 10,-

098428 De Plaats van de Ballistiek temidden van de Wiskunde en de Natuurwetenschappen 1968
dr. W. Bevelander (ZB, gen., 32 pag., arch.) Openbare les uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van gewoon lector in detechnische natuurkunde aan de KMA te Breda. € 10,-

098429 Officieren 1848. Rede 1969
prof. mr. W.F. Prins (ZB, gen., 26 pag., arch.) Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het Nederlands en Vergelijkend Staatsrecht aan de KMA te Breda. € 10,-

098434 De Gordiaanse Knoop. Mijmeringen rond een Leeropdracht 1973
ir. J.H. Geels (ZB, gen., 38 pag., arch.) Openbare les uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de electrotechniek aan de KMA te Breda. € 10,-

098435 Kritische Analyse van de Maatschappijkritiek. Rede 1973
dr. M. Plattel (ZB, gen., 20 pag., arch.) Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Wijsbegeerte aan de KMA te Breda. € 10,-

098437 Internationale monetaire Ontwikkelingen in de Jaren Zeventig 1981
prof. dr.A.J. Reitsma (ZB, gen., 18 pag., arch.) Afscheidscollege als buitengewoon hoogleraar in de Algemene Economie aan de KMA te Breda. € 10,-

098440 Lesbrief. Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814 1989
drs. J.F. van der Linde e.a. (ZB, 34 pag. gen.) Lesbrief tentoonstelling in het Noordbrabants museum en in Gemeentemuseum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. € 7,50

098441 Geheime Bladzijden uit het Heldenboek van den Weerstand 1946
Jan de Schuyter (ZB, geb., 110 pag., goed ex.) Antwerpen. "teekeningen van Willy Mertens" € 12,50

098443 Mecklenburgers onder Nederlandsche vlag 1788-1796  [1942]
NN (ZB, arch., 66 pag., frontisp.) Den Haag. Oceanus Betreft de geschiedenis van het Mecklenburgse subsidie-korps in Nederlandse dienst, aan de hand van brieven van generaal-majoor O.B. Von Pressentin aan zijn echtgenote. Veel over Noord-Brabant en Limburg (beleg Maastricht).  Uitgave als deel 2 in de reeks `Door alle eeuwen' van Uitg.Mij. `Oceanus'. € 10,-

098444 Programme. Airborne Visit to the Corridor. 16 september- 8 october 44-74. 1974
Frans Kortie (ZB, 32 pag.) Dutch Society of Airborne Friends. Geïllustreerd. € 10,-

098446 Programme. Airborne Visit to the Netherlands 16-19 Sept. 1979. 1944-1979. 1979
Frans Kortie (ZB, 32 pag.) Dutch Society of Airborne Friends. Geïllustreerd. € 10,-

098447 Worringen 1288. 1988
Vera Torunsky (ZB, 124 pag., goed ex.) Landschafsverband Rheinland. Geïllustreerd. Met uitsl. kaart.  € 25,-

098449 Afscheid van het Zesde 1984
John Simons (ZB, oblong, 70 pag.) Brabantia Nostra. Geïllustreerd. € 15,-

098451 Het Militaire Onderwijs 1919
A.J.L. Juten (ZB, 14 pag., gen., arch.) Bergen op Zoom. Overdruk De Beiaard. € 12,50

098453 Luchtbrug Market Garden 1984
Bart van der Klaauw en Bart Rijnhout (HB, geb., lin., groot form., 160 pag., goed ex.) Geïllustreerd.  € 7,50

098460 Het Geweten der Natie. De voormalige Illegaliteit in het bevrijde Zuiden. September 1944 ‑ Mei 1945 1994
Henk Termeer (HB, geb., 745 pag., goed ex.) Assen. Van Gorcum. Uitgebreide studie. Geïllustreerd. € 10,-

098462 Der Tag bei Worringen 5. Juni 1288. 1988
Wilhelm Janssen & Hugo Stehkämper (HB, stofomsl., lin., geb., 478 pag.) Düsseldorf. Selbstverlag des Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatarchivs. Veröffentlichungen der Staatliche Archive des Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe C: Quellen und Forschungen Band 27. € 45,-

098463 Der Name der Freiheit 1288-1988. Aspekte Kölnder Geschichte von Worringen bis Heute. Handbuch und Ergänzungsband zur Ausstellung des Kölnischen Stadmuseum 1988
Schäfke, Werner, J. Becker e.a. (HB, 152 pag.; 677 pag., 2 delen in 2 banden, goede set) Köln. Kölnisches Stadtmuseum Geïllustreerd. € 35,-

??

09848 Ik diende bij de Huzaren [1985]
Pieter J. François  (ZB, geb., 95 pag., oblong) Breda. Brabantia Nostra. Geïllustreerd. € 10,-

09852 Eerste Poolse Pantserdivisie in Nederland "Operatie Breda" 1978
Thom Peeters (ZB, geb., 136 pag.) Breda. Brabantia Nostra. Geïllustreerd. € 10,-

09855 Album Gestolen Jeugd. Leven in Oorlogstijd 2002
Ton van Reen (ZB, geb., 108 pag.) Liempde. Kempen uitgevers. Geïllustreerd met foto's. € 12,50

09861 50 Jaar Herdenking Brabants Gesneuvelden 1994
NN (ZB, gen., 12 pag.) Geïllustreerd. Uitgave "Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden". € 7,50

09863 De Slag om Antwerpen en de Schelde 1944-'45. De Openstelling van de Schelde in 1944 en de Bevrijding van Antwerpen  1979
Generaal J.L. Moulton (HB, stofomsl., geb., lin., 288 pag.) Baarn. Hollandia. € 10,-

09865 Maarten van Rossem. De glorieuse Geldersche Legeraanvoerder [1950]
dr. J.C. van der Does (HB, stofomsl., geb., 114 pag., lin. rug) Utrecht. Kemink. Geïllustreerd. € 15,-

098670 Brabant in 't Verweer 1933
dr. Maurits Sabbe (ZB, geb., 467 pag., ged. los.) Antwerpen, V. Resseler. Gedrukt op 500 genummerde exemplaren, met 58 illustraties. Dit is nr. 318. "Bijdrage tot de Studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw." € 25,-

098671 Brabant in 't Verweer 1933
dr. Maurits Sabbe (ZB, geb., 467 pag., rug besch., ged. los.) Antwerpen, V. Resseler. Gedrukt op 500 genummerde exemplaren, met 58 illustraties. Dit is nr. 3294. "Bijdrage tot de Studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw." € 20,-

09872 Operatie Market Garden II. 1e Britse Airborne Divisie en de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Gids historische Plaatsen Tweede Wereldoorlog 1990
L.P.J. Vroemen (ZB, geb., 72 pag., arch.) Zaltbommel. Europese Bibliotheek. Arnhem, Driel, Oosterbeek, Wolfheze. Geïllustreerd. € 12,50

09884 Brabant in woelige Tijden 1989
Prof. dr. H. de Schepper e.a. (ZB, 48 pag. gen.) Serie: Brabantse lezingen 4. € 7,50

09885 Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814 1989
Drs. Charles de Mooij (ZB, 112 pag. geb) Tentoonstelling in het Noordbrabants museum en in Gemeentemuseum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. € 10,-

098851 Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814 1989
drs J.F. van der Linde  (ZB, 34 pag., gen.) BRG. Lesbrief. Geïllustreerd. € 12,50

098860 Voor 'Brabands Vryheyd'. Patriotten in Staats‑Brabant 1987
Gerard Rooijakkers e.a. (ZB, geb., 139 pag., arch., goed ex.) Geïllustreerd. Publicatie SBRG. € 12,50

099861 Voor 'Brabands Vryheyd'. Patriotten in Staats‑Brabant 1987
Gerard Rooijakkers e.a. (ZB, geb., 139 pag.) Geïllustreerd. Publicatie Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. € 15,-

09888 September 1944. Operation Market Garden 1984
A. Korthals Altes; K. Margry e.a. (ZB, geb., 116 pag.) Geïllustreerd. 'English text included'. € 10,-

09894 Brabant Bevrijd [1990]
Jack Didden, Maarten Swarts (ZB, massief werk, geb.,288 pag.) Ruim geïllustreerd met kaarten, foto's en tekeningen. Uitgebreid werk.  € 22,50

09897 Campagne de l'Armée du Roi en 1747 1747
J.B.J. Damarzit de Sahiguet baron d' Espagnac (ZB, geb., 460 pag., titelpag. ontbr., gevl., inhoud correct) Chez H. Scheurleer. KUB-Brabanticacollectie: TRE 066 A 20. Zeldzaam franstalig werk voor de Brabantse militaire geschiedenis. Geschreven door een Frans officier die deelnam aan deze campagne. €  225,-

09900 Vreemde Militairen in een Gesloten Samenleving 1986
Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt e.a. ( HB, 197 pag. geb-lin). Invloed van inkwartieringen op de bestaans - en leefsituatie in Noord-Brabant tijdens de eerste jaren van de Belgische Opstand 1830-1834. Verschenen als deel 67 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

09901 Noord-Brabant en de Opstand van 1830 1974
Dr. E. Hoffman (HB, 263 pag. geb., lin.). Verschenen als deel 31 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 10,-

09902 Oorlog Onderweg. Brabant in de Tweede Wereldoorlog 1994
Piet Mooren (ZB, 62 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

099040 Dansen rond de Vrijheidsboom. Revolutionaire Cultuur in Brabant en de Franse Invasie van 1793 1993
J. Rosendaal en A. van de Sande (red.) (ZB, arch., 281 pag.) geïllustreerd. Publicatie Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. € 12,50

099041 Dansen rond de Vrijheidsboom. Revolutionaire Cultuur in Brabant en de Franse Invasie van 1793 1993
J. Rosendaal en A. van de Sande (red.) (ZB, 281 pag.) geïllustreerd. Publicatie Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. € 15,-

09906 Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog. Een Gids voor Bronnen & Literatuur 1994
Ad van den Oord (ZB, geb., 175 pag.) Geïllustreerd. Publicatie Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.
€ 10,-

09907 Tussen Vrijheid en Vrede. Het bevrijde Zuiden September '44 - Mei '45 1994
Drs. Jan van Oudheusden (ZB, geb., 168 pag., gr. form., goed ex.) uitg.: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. Uitgebreid geïllustreerd. € 7,50

099080 Het Engels-Nederlands Condominium in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog 1706-1716 Deel I  [1940]
A.J. Veenendaal (ZB, geb., 297 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

09909 De Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie 1961
M.J.H. Post (ZB, geb., 143 pag.) Dissertatie. € 12,50

09910 Oorlog Onderweg. Brabant in de Tweede Wereldoorlog. Verslag van de Evaluatie 1995
Karen Ghonem-Woets en Piet Mooren (ZB, geb, 79 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

09917 Te Wapen! Op! Daar rolt de Trom. Belevenissen der Eerste Compagnie van het 1e Marschbataljon uit de Vestiging 's Hertogenbosch tijdens den Tiendaagschen Veldtocht in 1831 1988
Drs. Coen Free (ZB, geb., 80 pag.) Beperkte oplage van 803 ex., geïllustreerd. 's-Hertogenboek 4. € 7,50

099210 Bericht van de 10‑daagse Veldtocht. België en Noord‑Brabant in de Frontlijn 1830‑1834 1980
J.G. Kikkert (ZB, geb., 196 pag., arch.) Rotterdam. Geïllustreerd. Ooggetuigenverslag. € 10,-

099211 Bericht van de 10‑daagse Veldtocht. België en Noord‑Brabant in de Frontlijn 1830‑1834 1980
J.G. Kikkert (ZB, geb., 196 pag.) Rotterdam. Geïllustreerd. Ooggetuigenverslag. € 12,50

099220 Tusschen Vrijheid en Vrede 1945
Uri Nooteboom (ZB, geb., 263 pag., frontispice, platt. besch.) Nijmegen. Verzamelde opstellen. Tweede Wereldoorlog. € 12,50

099221 Tusschen Vrijheid en Vrede 1945
Uri Nooteboom (ZB, geb., 263 pag., frontispice, arch.) Nijmegen. Verzamelde opstellen. Tweede Wereldoorlog. € 12,50

RECHT & BELASTINGEN HERTOGDOM BRABANT
099230 Supremae Curiae Brabantiae Decisiones Recentiores 1744
Goswin Comte de Wynants (HB, VIII-24-532-24- [533-625]-3 pag., goudopdr., lederen band, 1 hoek besch, enk. wormgaatjes in band, goed ex., groot formaat) Apud Petrum Foppens, Bruxellis. De auteur (Bruxelles 1664-1732) was lid van de Raad van Brabant. Titelvignet van  F. Harrewijn.Verrijkt met frontispice van de auteur, gegarveerd door F. Pilsen. Tableau van I.P. Sauvage en D. Plumier. € 75,-

099231 Reglement der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, voor de Stad 's Hertogenbosch 1838
NN (ZB, geb., 12 pag.) 's Hertogenbosch. H. Palier en Zoon. € 15,-

099232 Reglement of Ordonnantie der Belasting, op het Voeder, binnen de Stad 's Hertogenbosch 1823
NN (ZB, 5 pag., geb.) 's Hertogenbosch. E. Lion en Zonen. € 20,-

099233 Speciale Bepalingen ter Verzekering van den rigtigen Opbrengst der Stedelijke Opcenten op den Rijks-Accijns van het Geslagt, binnen de Stad 's Hertogenbosch 1832
NN (ZB, 13 pag., geb.)  's Hertogenbosch. H. Palier en Zoon. € 20,-

099234 Reglement voor het Beheer der Bank van Leening binnen de Stad 's Hertogenbosch 1830
NN (ZB, geb., 42 pag., vl.) 's Hertogenbosch. J. B. van Gulpen. € 30,-

099237 Reglement op het Slagten van Vee en het verkoopen van Vleesch binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch 1824
NN (ZB, geb., 14 pag.) 's-Hertogenbosch. E. Lion en Zonen. € 20,-

099239 Reglement op de Collecte van Stads Belasting te 's Hertogenbosch 1814
NN (ZB, geb., 37 pag.)  's-Hertogenbosch. H.J. van Gulpen. € 25,-

099242 Reglement of Ordonnantie, der Belasting op den Wijn binnen de Stad 's Hertogenbosch 1822
NN (ZB, geb., 5 pag.) 's-Hertogenbosch. C.L. Vieweg. € 15,-

099245 Ordonnantie voor den gezworen Makelaar in Granen binnen de Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch 1781
NN (ZB, geb., 15 pag.)  's-Hertogenbosch. C.L. Vieweg. € 25,-

099249 Ordonnantie voor den Schipper van den Boeijer bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch 1788
NN (ZB, geb, 8 pag.) 's-Hertogenbosch. C.A. Vieweg. € 25,-

099250 De geleersde Hangebast. Uit Meijerijsche Rechtsgeschiedenis 1868
Van Herstal  (= J. C.A. Hezenmans) (ZB, geb., 231-238, 12 form.) Uit "Volksalmanak voor Ned. Katholieken". € 10,-

099258 Extract uit het Register der Resolutien van het Gemeente-Bestuur der Stad 's Hertogenbosch [m.b.t] nieuwe Elle-Goederen, Manufactuuren en Koopmanschappen 1805
NN (ZB, geb., 2 pag.) € 10,-

099259 Reglement voor de Armen-School binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch 1807
NN (ZB, geb., 22 pag.)   's-Hertogenbosch. J.B. van Gulpen. € 30,-

099260 De Brabantsche Beelden en Teekens van Recht 1957
Dr. J.P.W.A. Smit (HB, geb., 285 pag., goed ex.) Over de Brabantsche beelden en teekens van recht tot het eind van de regering van Hertog Hendrik III. Geïllustreerd met foto’s van munten, zegels etc. € 12,50

099261 Instructie voor de Kamer-Bewaarders 1806
NN (ZB, geb., 8 pag.)  's-Hertogenbosch. J.B. van Gulpen. € 25,-

099263 Brand-Reglement voor het Vrijdom Orthen 1807
NN (ZB, geb., 10 pag.)  's-Hertogenbosch. J.B. van Gulpen. € 20,-

099267 Reglement op de verhuring der Standplaatsen op de Jaar- en dagelijksche Weekmarkten, te 's Hertogenbosch 1810
NN (ZB, geb., 9 pag.)  's-Hertogenbosch. C.A. Vieweg. € 25,-

099268 Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent opzichtelyk de Swagers, dat die wel tot Regenten te samen mogen verkoren, doch niet te gelyk administreerende zyn 1791
NN (ZB, geb., 3 pag.) € 15,-

099271 Reglement voor de Verdeeling van de Vleesch-Hal te 's-Hertogenbosch 1811
NN (ZB, geb., 9 pag.)  's-Hertogenbosch. J.B. van Gulpen. € 20,-

099275 Du Droit Pénal, au XIIIe siecle, dans l'ancien Duché du Brabant : considere en lui-meme et dans ses Rapports avec le Droit public 1857
Gustave-Eugène Van Coetsem (HB, led. rug., gemarm. platten, arch., 222 pag., goudopdr.) Gand. L. Hebbelynck. Serie: "Histoire des Institutions aux XIIIe Siècle dans l'ancien Duché du Brabant" T. 1. Zeldzaam. € 175,-

099276 Reglement op de Waterleidingen in de Provincie Noord-Brabant. Met Aanteekeningen voorzien 1893
P. Th. A. Sprengers (HB, led. rug, goudopdr., geb., 88 pag.) Heusden. L.J. Veerman. € 25,-

099278 De acquisitieve Verjaring van Renten in het Oud-Brabantsch Recht [1890]
mr. W. Bezemer (ZB, 22 pag., geb., arch.) Overdruk uit het Rechsgeleerd Magazijn. € 15,-

099281 Le Registre aux Statuts. Ordonnances et Admissions du Métier de Tisserands de Laine ou Grand Metier de Bruxelles ( XVe - XVIIIe Siècle) 1912
Jos. Cuvelier (ZB, geb., pag. 120-146) Bruxelles. Overdruk. € 15,-

099284 Districts- en Gemeentes Reglement voor den Lande van Bergen op Zoom 1803
(ZB, geb., 10 pag.) Den Bosch. H. Palier & Zoon. € 15,-

099288 Het Recht van Voorpoting op de Kanten der openbare Wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch 1894
Jhr. Mr. A. van Sasse van Ysselt (HB, opn. geb., 112 pag.) 's-Hertogenbosch. Stokvis. Zeldzaam. € 75,-

099289 Het Recht van Voorpoting op de Kanten der openbare Wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch 1894
Jhr. Mr. A. van Sasse van Ysselt (ZB, geb., 112 pag., arch., orig. band) 's-Hertogenbosch. Stokvis. Zeldzaam. € 45,-

099300 Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, betreffende een Tiende Verhoging der gemeene Middelen, in de Steden Willemstad en Ruige Hil, en in de Dorpen Fijnaard en Heyningen, met derselver Jurisdictiën, voor den twee Jaren 1803
NN (ZB, geb., 4 pag.) Den Haag. Staats-Drukkery. € 25,-

099301 Publicatie "Berigt over de Behandeling der Gestikten door de Uitzetting van verstikkende Dampen" 1812
Antonius Portal (1 pagina, 43 cm x 57 cm) 's-Hertogenbosch. Palier. Extract uit de Instructie omtrent de behandeling der gestikten en drenkelingen enz. Ned/Fr-talig. € 15,-

099306 Ordonnantie ende Reglement waer naer den Dijckgrave, Gezwoorens en Penningh-Meester, mitsgaders de Gemeene Ingelanden van de grooten Zonzeelschen Polder, naer soo omtrent de Regeeringe en Directie over den selve Polder, het innen en betalen van den Geschooten ofte Omslagen als andersints respective sullen hebben te reguleren 1686 (kopie)
NN (ZB, in band, 30 pag.) € 12,50

099308: Gheboden ende uytgheroepen by Myne Heeren den Schouteeth, Amptman, Borge-Meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen den 22. Julij 1715. 1715
NN (ZB, geb., 14 pag., II pag., vl. , gemarmerde band) Antwerpen. P. Jouret. € 45,-

099326 Ordonnantie de Militairen concernerende, tot het nagaan en weeren van geringe Vreemdelingen, binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch 1775 1775
Gouverneur der Hoofdstad (ZB, geb., 10 pag.) 's Hertogenbosch. J. en H. Palier. Ondertekende ordonnantie. Zeldzaam. € 25,-

099330 Index van de Ordonnatien der Gemeene Middelen welcke van Nieuws gearresteert zyn over de Stadt 's Hertogenbosch enVrydom van dien 1716
NN (2 pag., besch.) € 10,-

099331 Huishoudelijk Schoolreglement voor het Departement Braband 1807
NN (ZB, geb., 22 pag.) "s-Hertogenbosch. H. Palier. Zeldzaam. € 25,-

099335 Ordonnantie en Vrachtlijst voor het Veer tusschen Amsterdam en Bergen op Zoom vice versa 1835
NN (ZB, orig. band, geb., 25 pag.) Amsterdam. Stads-Drukkerij. Zeldzaam. € 30,-

099337 Verordening voor de Burger-Avondschool voor Middelbaar Onderwijs te 's-Hertogenbosch 1869
NN (ZB, geb., 10 pag.) 's-Hertogenbosch.  J.J. Arkesteyn. € 17,50

099338 Reglement voor de Gemeente-Muziekschool te 's Hertogenbosch 1874
NN (ZB, 11 pag.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis. € 17,50

099342 Uittreksel voor de Kunstlievende Leden van het Reglement der Liederentafel "Oefening en Uitspanning" te 's-Hertogenbosch 1879
NN (ZB, geb., 6 pag.) 's-Hertogenbosch. Wed. D.A.A. de Rooij. € 15,-

099343 Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch 1861
NN (ZB, geb., 18 pag.) 's-Hertogenbosch. Lutkie & Cranenburg. € 17,50

099344 Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch 1854
NN (ZB, geb., 18 pag.) 's-Hertogenbosch. Lutkie & Cranenburg. € 17,50

099345 Verordening op de Geneeskundige Dienst in het Geneeskundig Gesticht voor Kankzinningen te 's Hertogenbosch  1873
NN (ZB, voorpl. los, geb., 15 pag.) 's-Hertogenbosch. C.N. Teulings. € 15,-

099346 Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit van den Bosch. Vroedvrouwen 1803
NN (ZB, geb., 6 pag.) € 20,-

099347 Reglement en Ordonnantie voor de Vroedvouwen binnen de Stadt 's Hertogenbosch 1761
NN (ZB, geb., 18 pag.) 's Hertogenbosch. Ant. van Beusekom. € 20,-

099348  Ampliatie van het Reglement voor de Stadts Vroedvrouwen 1765
(3 pag.) Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gezworens en Raaden der Hoofdstadt 's Hertogenbosch. € 10,-

 

099350 Octrooien van de Jaren 1587 en 1682 der Polders van Ruysbroeck, Willebroeck en Puers. Reglement door het Bestuur der Polders van Ruysbroeck van 28 Augustus 1849 1849
Tuyaerts - Peeters (ZB, 41 pag., geb.) Boom. Zeldzaam. € 35,-

099351 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Regne d'Albert et Isabelle 1597-1621. Tome Premier 1909
Victor Brants (HB, Bruxelles, folio, IV pag.; 430 pag.; 1 pag.; IV pag., vl., half led. band) Bruxelles. J.Goemaere. Serie: "Recueil des anciennes ordonnances de la Belgique". "contenant les actes du 10 septembre 1597 au 30 avril 1609". € 35,-

099352 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Huitième, contenant les Ordonnances du 12 Janvier 1756 au 28 Décembre 1762. 1894
M.J. de le Court  (HB,  halfled. band, gemarmerd, compleet, geb, folioform., 548 pag.) Bruxelles. Fr. Cobbaerts. € 35,-

099353 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quinzième, contenant les Ordonnances du 1er Avril 1793 au 25 Février 1804. 1942
M. le Baron Paul Verhaegen  (HB, compleet, geb, folioform., 291 pag.) Bruxelles. Goemaere.. € 35,-

099355 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Douzième, contenant les Ordonnances du 10 Janvier 1781 au 23 Décembre 1786. 1910
M. le Baron Paul Verhaegen  (HB, halfled. band, gemarmerd, compleet, geb, folioform., 628  pag., XLI pag.) Bruxelles. Goemaere.. € 35,-

099358 Verordening op de Invordering eener Plaatselijke Belasting op de Honden in de Gemeente 's-Hertogenbosch en Besluit tot Heffing 1872
NN (ZB, vl., geb., 12 pag.) 's-Hertogenbosch. D.A.A. de Rooij. € 15,-

099361 Plaatselijke Verordeningen van 's-Hertogenbosch tegen wier Overtreding Straf is bedreigd 1861
NN (HB, opn. geb., 74 pag.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn. € 25,-

099362 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quatorzième, contenant les Ordonnances du 13 Janvier 1791 au 30 Mars 1793. 1936
M. le Baron Paul Verhaegen  (ZB, geb, folioform., 554  pag., XLI pag.) Bruxelles. Goemaere.. € 35,-

099367 Verordening op de Invordering van Gelden voor het keuren van Visch in de Gemeente 's Hertogenbosch en Besluit tot Heffing 1866
NN (ZB, geb., 6 pag.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn. € 15,-

099368 Verordening voor de Plaatselijke Commissie van Toezigt op het Lager Onderwijs te 's-Hertogenbosch 1880
NN (ZB, geb., 7 pag.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis. € 12,50

099369 Verordening op de Invordering der Plaatselijke Belasting op Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch 1860
NN (ZB, geb., 11 pag.) 's-Hertogenbosch. Lutkie & Cranenburg. € 12,50

099370 In Leges Municipales civium Mechliniensium, Imperialis Maiestatis Caroli V. Sanctione comprobatas, atque Authoritate eius Promulgatas anno 1535 deinde e Lingua Teutonica in Latinam translatas interprete Doctissimo D. Petro Nannio Alcmariano (...) 1625
Paulus Christinaeus (HB, perk. band,  XVI pag.; 1004 pag. ;  103 pag., geb., gebruiksp., 1ste druk) Antwerp,  Martinus Nutius. Paul van Christynen (1553-1631), was jurist aan  "Grote Raad te Mechelen". Wettekst in Nederlands en commentaar in Latijn. Zeldzaam. € 150,-

099371 Reglement ter Voorkoming en Blussching van Brand, in de Gemeente Zevenbergen 1852
NN (ZB, geb., 16 pag.) € 17,50

099378 Reglement op de Invordering der Plaatselijke Belasting op de Huurwaarde 1848
NN (ZB, geb., 8 pag.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn. € 15,-

099380 Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Bouwmaterialen binnen de Stad 's Hertogenbosch 1823
NN (ZB, geb., 4 pag.) E. Lion en Zonen. € 20,-

099382 Verordening & Reglement op het Burgerlijk Armbestuur der Gemeente Helmond 1855
NN (ZB, geb., 15 pag.) Helmond. F.J. Vanderwee & Cie. € 25,-

099383 Tarief en Reglement voor de Plaatselijke Belasting op de Wijnen, Binnen- en Buitenlandsch Gedestilleerd en Likeuren in de Gemeente Helmond 1850
NN (ZB, geb., 23 pag.) Helmond. A.H. Janssen. € 25,-

099385 Eenige Politie-Verordeningen der Gemeente Helmond Provincie Noordbrabant 1860
NN (ZB, geb., 25 pag.) Helmond. N.H. van den Boom. € 25,-

099388 Reglement op het bakken en verkoopen van Roggebrood binnen de Gemeente Helmond 1827
NN (ZB, geb., 8 pag.) "s-Hertogenbosch. E. Lion en Zonen. € 15,-

099390 Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Boter binnen de Stad 's Hertogenbosch 1823
NN (ZB, geb., 5 pag.) J.B. van Gulpen. € 15,-

099392 Verordening op de Bank van Leening te 's Hertogenbosch 1853
NN (ZB, geb., 26 pag., voorpl. gevl.) 's-Hertogenbosch. E. Lion en Zonen. € 15,-

099394 Reglement, tot beter Administratie van de Justitie in den Schepen-Stoel der Stadt 's Hertogen-Bosch 1664
NN (ZB ged. los, 8 pag.) 's-Gravenhage. Hillebrandt van Wouw. € 20,-

099397 Reglement van Orde voor de Gemeente-Arbeiders van 's-Hertogenbosch, bij het Ontstaan van Brand 1865
NN (ZB, geb., 6 pag.) "s-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn & Zoon. € 15,-

099405 Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent de Knegt van de Brandmeesters toegevoegt drie Guldens voor het spoelen reynigen en gade slaen van yeder Brandspuyt welke gebruykt of geprobeert is 1745
NN (ZB, geb., 3 pag.) € 10,-

 

099406 Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Renovatie en Ampliatie van den 83. Art: van de Brandkeuren van den 17. Augusty 1704, rakende de Constitutie van de Haartsteden gemaakt op eenige Verdiepingen 1746
NN (ZB, geb., 3 pag.) € 10,-

099408 Nadere Ampliatie op de Brand-Keuren der Stad 's Hertogenbosch 1752
NN (7 pag.) € 10,-

 

099411 Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van den 13. Art. van de Brandkeuren van den 15. July 1739. 1758
NN (6 pag.) € 10,-

099419 Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Ordonnantie op het verpagten van den Houtschat over de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch 1760
NN (ZB, geb., 36 pag.)   's-Gravenhage. Isaacq Scheltus."Volgt alhier de Lyst waar van in de bovenstaande Ordonantien etc. gemelt wordt": St. Oedenrode, Breugel, Someren, Lierop, Bakel, Schyndel, Aarlebeek, Rixtel, Stiphout, Aarle-Beek, Nunen, Gerwenen Opwetten, Liempde, Helmond, Lieshout, Erp, Vechel, Bergyk, Rythoven, Westerhoven, Borkel en Schaft, Bergyk, Eersel, Duysel en Steensel, Oirschot, Bladel, Reusel en Netersel, Lommel, Stryp, Vessem, Wintelre en Knegsel, Blaarthem, Zeelst, Sonderwyk en Velthoven, Hoogloon, Hapert en Casteren, Oost- en Middelbeers, Oerle en Meerfelthoven, Dommelen, Oosterwyk, Berkel, Enschot en Heuclom, Haaren, Udenhout, Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers, Hogemierde, Lagemierde en Hulsel, Vugt en Cromvoirt, Helvoirt, Esch, Osch, Berchem, Littoyen, Heesch en Nistelrooy, Maaren, Rosmalen en Hintham, Dungen, Orthen. € 45,-

099420 Reglement of Keure, volgens welke binnen de Stad 's-Hertogenbosch, zal worden geheven de Belasting op het Gemaal 1832
NN (ZB, geb. 32 pag.) 's-Hertogenbosch. H. Palier en Zoon. Malen van meel. € 25,-

099425 Ordonnantie en Reglement... op het Stuk van de Jagt in de Meyerye van 's Hertogenbosch.... 1656
NN (ZB, geb., 22 pag.) 's-Gravenhage. Hillebrant Jacobsz van Wouw.  € 35,-

099427 Ordonnantie en Reglement op het Veer van de Stadt 's Hertogenbosch en Vucht en vice versa, Tyde van Hoog Water van den 29 Maart 1775. 1776
NN (ZB, 13 pag., geb.) 's-Hertogenbosch. C.A. Vieweg. € 15,-

099428  Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Alteratie en Ampliatie van het Reglement voor de Schippers op Vugt 1790
NN (6 pag.) € 10,-

099431 Waar naar, tyde van Hoog Water, de Schippers bevaarende het Veer tussen de Stad 's Hertogenbosch en Vugt, in het overbrengen van Passagiers, haar sullen moeten reguleren 1735
NN (ZB, 7 pag., geb.) 's-Hertogenbosch. Ant. van Beusekom. € 15,-

099432  Reglement by Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stadt 's Hertogenbosch gearresteert voor den Stads Kruyer, en op het bestellen der Goederen by de Markt en Veer-Schippers binnen voorsz. Stad gebragt worden   1752
NN (8 pag.) € 20,-

099433  Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent Reglement op het betalen van Trap-Geld 1752
NN (4 pag.) € 10,-

099434 Reglement op het Schuiten-Veer tusschen de Stad 's Hertogenbosch en de Gemeente Rosmalen 1810
NN (ZB, 20 pag.) 's-Hertogenbosch. H.J. van Gulpen. € 30,-

099440 Casus Positie, quaritur en Resolutie by Forme van Advijs, getrokken uit zeker Advertissement: dienende tot Elucidatie der Costuymen van 's Hertogenbosch, en de Meyerye van dien 1781
Dhr. Stockmans e.a. (HB, 39 pag., geb.) 's-Hertogenbosch. Ant. van Beusekom. € 25,-

099442  Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Interpretaie en Ampliatie van den 8. Art. van de Ordonnnatie op het Weg en Dykgelt 1756
NN (2 pag.) € 10,-

099444 Ordonnantie, waar naar van wegens, ende ten behoeve van de Stadt 's Hertogenbosch, sal worden verpagt het Passage Gelt en sulcx voor den Termyn van een Jaar.... 1731
NN (7 pag.)   € 10,-

099446  Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van de Ordonnatie voor de Voerlieden  gearresteert den 22. February 1753. 1755
NN (3 pag.) € 10,-

 

099447  Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden 1756
NN (3 pag.) € 10,-

 

099448  Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Interpretatie van den 2. Artikel van de Ampliatie van de het Reglement  voor de Voerlieden   gearresteert den 22. Mey 1759. 1761
NN (3 pag.) € 10,-

 

099449  Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden 1764
NN (5 pag.) € 10,-

099450 Het Devolutie-Regt in het Hertogdom Brabant 1855
Isaäc Johannes Martinus Laurillard  (ZB, geb., 95 pag., omslag los) Leyden. Jacs. Hazenberg, Corns.zn. Dissertatie over de overgang van een goed of recht door erfenis op kinderen uit een eerste huwelijk, met voorbijgaan van die uit een later huwelijk. € 15,-

099453  Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent.... hun verzoek om als Kraan-Kind hersteld te worden, ... 1803
NN (7 pag.) € 15,-

099455 Verordening tot Regeling van de Zamenstelling en den Werkkring der Gezondheids-Commissie voor de Gemeente 's Hertogenbosch 1866
NN (ZB, geb., 5 pag.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn. € 10,-

099456 Lijst van in de Gemeente 's Hertogenbosch bestaande Verordeningen [1876]
NN (ZB, geb., 25 pag.) 's-Hertogenbosch. P. Stolvis. € 15,-

099458 Reglement en Ordonnantie op de Crimineele Justitie, en den Styl van Procedeeren in Criminele Zaaken voor den Geregte van 's Hertogenbosch 1792
NN (ZB, 130 pag., geb., pl. los) 's-Hertogenbosch. Wed. C.A. Vieweg. € 75,-

099464 Verordening regelende de Bodedienst tusschen de Gemeenten Uden en 's Hertogenbosch 1865
NN (ZB, geb., 7 pag.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn. € 10,-

099466 Besluit tot Heffing en Verordening op de Invordering van Schoolgeld (Minerval) aan het Gymnasium te 's-Hertogenbosch 1879
NN (ZB, geb., 7 pag.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis. € 10,-

099467 Besluit tot Bepaling van het Getal en de Jaarwedden der Leeraren voor het Gymnasium der Gemeente 's-Hertogenbosch 1879
NN (ZB, geb., 5 pag.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis. € 10,-

099472 Casus Positie Quaeritur en Resolutie by forme van Advijs, getrokken uit zeker Advertissement, dienenden tot Elucidatie der Costuymen van 's Hertogenbosch en de Meyerye van dien, met applicatie van 't gene den geleerden Heer [Petrus] Stockmans op die Materie heeft geschreven, ende om Kortheid met omissie van all 't gene uit Mean, Kinschot, Guilia en Peter Kuypers, en andere Autheuren, mitsgaders uit de Costuymen van Brabandt, en omleggende Landen in het zelve Advertissment gededuceert is geweest; tot dienst der Practicicyns der vorsz. Stadt en Meyerye. Verm. met de decisien, in Zaaken gevallen. 1781
NN (ZB, geb., 40 pag.) 's-Hertogenbosch. Ant. van Beusekom. € 35,-

099475 De Luister van ons oude Recht. Verzamelde Rechtshistorische Studies 1973
prof. mr. Eg. I. Strubbe (HB, opn. geb., 638 pag., arch.) Elsevier-Sequoia. RU Gent - Fac.der Rechtsgeleerdheid, Publ. 5. Verschillende studies over o.a. Brabants Recht. € 12,50

099480 Een Brabantsche Waterschapskeur [1930]
D. Th. Enklaar (ZB, 5 pag, geb.) Overdruk uit de Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandschse Recht, Deel IX, afl. I. € 10,-

099484 Placcart des Archiducqz noz Seigneurs et Princes tres-clemens. Touchant la Chasse 1606
NN (ZB, 12 pag., geb.) Bruxelles. Rutgeert Velpius. € 35,-

099485 Ordonnance et Placcart du Roy nostre Sire descreté sur le Faict de la Chasse & Port d'Harquebuses 1625
NN (ZB, 6 pag., geb.) Bruxelles. Hubert Antoine. € 35,-

099488 's-Hertogenbosch. Publicatie betreffende Stadsbelastingen (Gemaal, Bier, Azijnen) 1819
NN (ZB 7 pag.) € 15,-

099489 Reglement of Ordonnnatie der Belasting of Impost op het Geslagt binnen de Stad 's-Hertogenbosch 1823
NN (ZB, 8 pag.) "s-Hertogebosch. Vieweg. € 10,-

099491 Reglement of Ordonnantie der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, binnen de Stad 's Hertogenbosch 1823
NN (ZB, geb., 8 pag.) 's Hertogenbosch. Duncan.  € 10,-

099492 Reglement of Keure der Belasting op de Fouragien, binnen de Stad 's Hertogenbosch 1817
NN (ZB, geb., 4 pag.) 's Hertogenbosch. Vieweg.  € 10,-

099493 Reglement of Keure der Belasting op het Bestiaal binnen de Stad 's Hertogenbosch 1817
NN (7 pag.) C.L. Vieweg. € 15,-

099496 Reglement of Keure op den Impost op de Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch 1817
NN (ZB, geb., 4 pag.) 's-Hertogenbosch. J.B. van Gulpen. € 10,-

099497  Register der Proclamatien en circulaire Aanschryvingen. Na het Fransche Tusschenbestuur tot den Jaare 1800. Geärresteerd, en alomme in Bataafsch-Braband of in het Departement van de Dommel verzonden: ... 1800
NN (ZB, geb., 69 pag.) € 25,-

099502 De Strijd van Staats-Brabant om Rechtsgelijkheid [1940]
dr. V. Beermann (ZB, pag. 37-54 pag., arch.) Overdruk uit "Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde" € 10,-

 

099503 De Concept-Procesordonnantie van 1662 van de Raad van Brabant in Den Haag en de Albertine Ordonnantie van 1604 voor de Raad van Brabant te Brussel 2003
mr. E.J.M.F.C. Broers en mr. B.C.M. Jacobs (ZB, 313 pag.) Amsterdam. Cabeljauwpers. € 12,50

 

099504 Clarissimi ac amplissimi viri D. Petri Stockmans [Petrus Stockmans] Olim in Academia Lovaniensi legum proffessori, postea in supremo Brabantiae Concilio, denum in sanctiore conciliarii Regii.... Opera Omnia quotquot hactenus separatim edita fuere 1700
Petrus Stockmans (HB, led. band, ged. los, frontispice, omslag minder fraai, inhoud goed, 24 pag., 300 pag., 68 pag., 295 pag, [1] pag. ) Bruxellis. Judocum de Grieck en Franciscus t'Serstevens. € 75,-

 

099505 Code de l'ancien Droit Belgique, ou Histoire de la Jurisprudence et de la Législation, suivie de l'Exposé du Droit Civil des Provinces Belgiques. Tome I & II 1847
M.J. Britz (ZB, geb.; 4 pag.; XXII pag.; 1067 pag., 2 banden, omslagen met gebruikssp.) Bruxelles, A. Van Daele. € 75,-

 

099516 Reglement voor het Departement Braband 1802
NN (ZB, 15 pag.; minder fraai) € 15,-

 

099517 Register der Wetten der Decreten, Decisien en Besluiten van Zijne Majesteit den Koning mitsgaders der Bekendmakingen en Circulaire Aanschrijvingen van de Ministers zijner Majesteit en van den Landdrost van Brabant. Gearresteerd in het Jaar 1808, en alomme in dat Departement verzonden 1808
NN (ZB, minder fraai, 36 pag.) 's-Hertogenbosch. H. Palier & Zoon en P. Arkesteijn. € 25,-

 

099518 Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Braband Donderdag den 18e April 1805... betrekkelijk het arresterenvan een Tarief van Leges en Jura, zoo voor het Geregtshof en deszelfs Commissarissen, als voor de Griffie en Secretarij van hetzelve,... 1805
NN (ZB, minder fraai, 9 pag.)  € 15,-

 

099519 Keur of Politie-Verordening op het Gebruik van het Kanaal "de Buitenhaven" en het Gedeelte "Keene" genaamd "de Boezem" van het Waterschap "De Mooie Keene" onder de Gemeenten Fijnaart c.a., Standdaarbuiten en Klundert 1920
D. van Dis  (ZB, gen., 10 pag., ondertekend) Klundert. De Vries. € 12,50

 

099522 Keur of Politie-Verordening van het Waterschap "Bloemendaal" en in Uitwatering gecombineerde Polders onder de Gemeenten Klundert, Fijnaart en Zevenbergen 1925. 1925
N. Ardon (ZB, gen., 16 pag., ondertekend) Klundert. De Vries. € 12,50

 

099524 Keur of Politie-Verordening van het Waterschap "De Oude Fijnaart" onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1938 1938
M.J.T. Sneep (ZB, gen., 10 pag., ondertekend)  € 12,50

 

099525 Keur of Politie-Verordening van het Waterschap "De Oude Fijnaart" onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1928 1928
M.J.T. Sneep (ZB, gen., 10 pag., ondertekend)  € 12,50

 

099527 Politieverordening van het Waterschap "De Oostpolder" gelegen onder de Gemeenten Etten en Leur en Princenhage 1932 1932
C. Nooyens (ZB, gen., 6 pag., ondertekend)  € 12,50

 

099528 Keur of Politie-Verordening op het Gebruik van het Kanaal "de Buitenhaven" en het Gedeelte "Keene" genaamd "de Boezem" van het Waterschap "De Mooie Keene" onder de Gemeente Fijnaart c.a., Standdaarbuiten en Klundert 1934. 1934
M.J.T. Sneep  (ZB, gen., 11 pag., ondertekend) Klundert. De Vries. € 12,50

 

099531 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1934 1934
J.G. Nollen (ZB, gen., 11 pag., ondertekend)  € 12,50

 

099532 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1924 1924
J.G. Nollen (ZB, gen., 12 pag., ondertekend)  Toevoeging: Verordening 1930. € 12,50

 

099533 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1944 1944
NN  (ZB, gen., 12 pag., ondertekend)   € 12,50

099535 Concept-Reglement voor het Municipaal-Bestuur in de verschillende Gemeenten van Bataafsch Braband 1796
NN (ZB, gebruikssp., geb., 56 pag.) Den Bosch. J.B. van Gulpen.  € 45,-

099536 Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1795, het eerste Jaar der Bataafsche Vryheid & Tafel der Respecten behoorende tot den Index op de Resolutien. Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1796, het tweede Jaar der Bataafsche Vryheid1796
NN (ZB, groot form., 562 pag., 1130 pag., los, minder fraai) Den Bosch. H. Palier & Zoon en P. Arkesteyn. Incl. indici. € 100,-

099537 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap "De Nassau-, Arenberg- en Blokpolder" onder de Gemeenten Klundert en Zevenbergen 1936 1936
L. Hoppenbrouwers (ZB, gen., 8 pag.)  € 12,50

 

099539 Politie-Verordening voor het Kanaal van Haven en Sassen van Zevenbergen 1933. 1933
A.J. Matthee (ZB, gen., 16 pag., ondertekend) Zevenbergen. Greven. € 12,50

 

099541 Politie-Verordening voor het Kanaal van Haven en Sassen van Zevenbergen 1933. 1933
A.J. Matthee (ZB, gen., 16 pag.) Zevenbergen. Greven. € 12,50

 

099542 Politie-Verordening voor het Kanaal van Haven en Sassen van Zevenbergen 1922. 1922
A.G. Holtzer (ZB, gen., 23 pag., ondertekend) Zevenbergen. Sneep & Maris. € 12,50

 

099544 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap "Het Oudland van Zevenbergen" onder de Gemeente  Zevenbergen 1938 1938
G.A. Sweere (ZB, gen., 13 pag., ondertekend)  € 12,50

 

099545 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap "Het Oudland van Zevenbergen" onder de Gemeente  Zevenbergen 1927 1927
C.M. Damen (ZB, gen., 12 pag., ondertekend)  Zevenbergen. Sneep & Maris. € 12,50

 

099551 Waterschap "Het Oudland van Standdaarbuiten". Keur op de Waterleidingen 1938 1938
NN (ZB, 20 pag.) € 12,50

 

099555 Politie-Verordening op het maken en onderhouden van Waterleidingen en Scheidingsslooten in het Waterschap "De Polder van Zwartenberg" 1932 1932
C. Nooyen (ZB, gen., 6 pag., ondertekend) Etten en Leur. € 12,50

 

099557 Verordening van Politie op het Gebruik der Haven het Waterschap "Het Oudland" van Standdaarbuiten 1923. 1923
Van Rooij  (ZB, 5 pag., ondertekend) Oudenbosch. M. Hopstaken. € 12,50

 

099559 Verordening van Politie op het Gebruik der Haven het Waterschap "Het Oudland van Standdaarbuiten" 1934. 1934
C. van Rooij  (ZB, 10 pag., ondertekend)  € 12,50

 

099561 Waterschap "Het Oudland van Standdaarbuiten". Keur op de Waterleidingen 1929. 1929
C. van Rooij (ZB, 19 pag., ondertekend) € 12,50

 

099564 Waterschap "De Polder van Nieuwland of Mancia Winterpolder" van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1923. 1923
C. van Rooij (ZB, gen., 7 pag., ondertekend) Oudenbosch. M. Hopstaken. € 12,50

 

099565 Keur op de Waterkeeringen van het Waterschap "De Sabina-Henricapolder" Gemeente Fijnaart 1928. 1928
J. Laurense (ZB, 6 pag., gen., ondertekend) € 12,50

 

099571 Politie-Verordening of Keur voor het Waterschap "De Noord-, Toren-, Oost- en West-Meerenpolders" onder de Gemeente Zevenbergen 1936. 1936
C. Timmers (ZB, 7 pag., gen., ondertekend)  € 12,50

099573 Waterschap "'t Nieuwland of Mancia Winterpolder" te Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1934. 1934
C. van Rooij (ZB, gen., 7 pag., ondertekend)  € 12,50

099576 Keur of Politie-Verordening betrekking hebbende op de Waterleidingen Scheidingslooten en Beplantingen in het Waterschap Hillekens en Achterboerkens onder de Gemeente Etten en Leur 1930. 1930
P. Luijten (ZB, 7 pag. ondertekend) Zundert. Vorsselmans. € 12,50

099578 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap "De Elisabethpolder" onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1920. 1920
D. van Dis (ZB, 7 pag. ondertekend) Klundert. de Vries. € 12,50

099580 Les Juridictions Scabinales dans le Duché de Brabant (des Origines à la Fin du XVème Siècle) 1965
Raymond Byl (ZB, geb., 369 pag.) Presses Universitaires de Bruxelles et de France. Publié par l'Université Libre de Bruxelles, travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres (tome XVII). Met losse kaart. Met "bibliographie, index des termes juridiques, index des noms de lieux et de personnes". € 17,50

099581 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap "De Elisabethpolder" onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1934. 1934
M.J.T. Sneep Czn. (ZB, 7 pag. ondertekend) € 12,50

099582 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap "De Oude Appelaar" onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1934. 1934
M.J.T. Sneep Czn (ZB, 6 pag. ondertekend) Klundert. de Vries. € 12,50

099583 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap "Elderenspolder en Landeken Voordaag" onder de Gemeente Zevenbergen 1938. 1938
P. van den Langenberg (ZB, 15 pag.) Zevenbergen. Greven. € 12,50

099586 Keur of Politie-Verordening op het gebruik Der Haven en der Los- en Laadplaats aan de Bovensluis van het Waterschap "De Ruigenhil" in de Gemeenten Willemstad en Klundert 1944 1944
L.J.C. Maris (ZB, 5 pag. ondertekend)  € 12,50

099587 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap "Den Ruigenhil" in de Gemeenten Willemstad en Klundert 1920 1920
C.A. Knook (ZB, 4 pag. ondertekend)  € 10,-

099588 Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap "De Grooten Torenpolder" onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1920 1920
D. van Dis (ZB, 7 pag. ondertekend)  Klundert. de Vries. € 12,50

099634  Geene Marken? Een Onderzoek naar de Aard van de Rechtsverhoudingen tot de Noord-Brabantse Gemene Gronden 1997
H.L.M. Vera (ZB, eenv. uitg., groot form., 102 pag.) Doctoraalscriptie. Geïllustreerd. € 25,-

099636 Liste Chronologique Provisoire des Ordonnances intéressant le Droit Privé et Pénal de la Ville de Bruxelles (1229-1657) 1953
Philippe Godding (ZB, extrait,  62 pag.)  € 15,-

099639 Raad ende Leenhove van Brabant te 's-Gravenhage, (1586) 1591-1795. 1971
H.M.B. Jacobs (ZB, eenv. uitg., 28 pag.) Nijmegen. Doctoraalscriptie. € 20,-

099641 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België. Boekdeel XXV 1971 – 1972. 1973
Div. (ZB, 494 pag., goed ex.) O.a. Les Franchises du duché de Brabant au Moyen Age (Willy Steurs, pag. 139-295); Les Ordonnances de Philippe le Hardi (A. van Nieuwenhuysen, pag. 75-138); De keuren en statuten van de stad Gistel in de versie van 1532 (J. van Rompaey, pag. 299-322); Les Sources et le Ressort territorial du droit coutumier de Louvain et de Bois-le-Duc (R. Byl, 323-386); Contrinution à l’étude de la succession ab intestat et du régime matrimonial en droit coutumier de Louvain et de Bois-le-Duc (R. Byl, pag. 387-493). € 65,-

099642 School-Reglement, in de Steden, ende ten Platten Lande, in de Heerlijckheden, ende Dorpen staende onder de Generaliteyt 1680
NN (19 pag., ged. los) 's-Gravenhage. Jacobus Scheltus. Zeldzaam. € 20,-

099643 Echt‑Reglement, over de Steden, ende ten Platten Lande, in de Heerlijckheden, en Dorpen, staende onder de Generaliteyt 1664
NN (40 pag., geperf.) 's‑Gravenhage. Wed. Hillebrandt Jacobsz van Wouw. Zeldzaam. € 45,-

099644 Een rechterlijke Organisatie in het Departement Brabant in 1802 en 1803. 1882
mr. C.C.N. Krom (los, geperf., 38 pag.) Uit Rechstgeleerd Magazijn. € 10,-

099645 De Herkomst van het Plakkaat van Verlatinge 1982
J.P.A. Coopmans (ZB, pag. 35-52) Overdruk uit Acta Falconis. € 7,50

099646 De Betekenis van de Gemeynten voor de Dorpswetgeving in de Meierij van ’s-Hertogenbosch (1250-1650) 1987
J.P.A. Coopmans (ZB, pag.139-154) Overdruk uit Ter Recognitie. € 7,50

099647 Verordeningen van Filips de Goede voor de Hertogdommen Brabant en Limburg en Landen van Overmaas 1430-1467. 2005
Philippe Godding (ZB, 670 pag., groot form.) Brussel. Federale Overheidsdienst Justitie. Serie: Verzameling van de Verordeningen der Nederlanden Eerste Reeks: 1381-1506 Tweede Sectie Deel II. € 65,-

099648 Ordonnantie of Vernieuwinge der Jaarkeuren der Dingbanke en Gemeente van Oostelbeers en Middelbeers 1790
NN (ZB, 34 pag.) ‘s-Hertogenbosch. J. en H. Palier. € 65,-

??

099662 Bijdrage tot de Kennis van het Oude Cijns en Grondrenterecht in Brabant 1889
W. Bezemer (HB, 220 pag., geb.,  arch., vl.) Uitgegeven door Gebroeders Muller, 's-Hertogenbosch. Zeldzaam. "Proefschrift ter verkrijging van den graag van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden, op gezag van den Rector-Magnificus Dr. A.P.N. Franchimont, Hoogleraar in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde". € 27,50

09975 Reglement voor de plaatselijke gewapende Burgermagt binnen de Stad 's Hertogenbosch 1806
NN (ZB, geb., 47 pag.) 's Hertogenbosch. H.J. van Gulpen. € 30,-

099780 Beantwoording der Vraag: Welke Verbeteringen zijn wenschelijk in het Algemeen Polderregt in Noordbrabant? 1860
J.F. Boogaard (HB, opn. geb., 63 pag.) 's-Hertogenbosch. Gebr. Muller. "Gouden Medaille van het Provinciaal Genootschap". € 30,-

099781 Beantwoording der Vraag: Welke Verbeteringen zijn wenschelijk in het Algemeen Polderregt in Noordbrabant? 1860
J.F. Boogaard (ZB, los, 63 pag.) 's-Hertogenbosch. Gebr. Muller. "Gouden Medaille van het Provinciaal Genootschap". € 25,-

099830 Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is 1791
NN (HB, mooie band, goudopdr., geb., (IV pag.); X pag.; 182 pag. XII pag., correct ex.) 's Hertogenbosch. Wed C.A. Vieweg. € 80,-

099831 Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is 1791
NN (ZB, achterpl. los, geb., (IV pag.); X pag.; 182 pag. XII pag., correct ex.) 's Hertogenbosch. Wed C.A. Vieweg. € 50,-

099870 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Troisième, contenant les Ordonnances du 2 Janvier 1716 au 29 Décembre 1725 1873
M. Gachard (ZB, ged. los. compleet, geb, folioform., 650 pag.) Bruxelles. Fr. Cobbaerts. € 30,-

099890 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Cinquième, contenant les Ordonnances du 6 Novembre 1734 au 14 Mars 1744 1882
M. Gachard (ZB, ged. los. compleet, geb, folioform., 686 pag.) Bruxelles. Fr. Cobbaerts. € 30,-

099910 Besluit regelende de Onderscheidingsteekenen, bedoeld in art. 38 der Verordening op de Brandweer, de Inrigting van het Brandwezen en het Getal Brandspuiten en Brandgereedschappen binnen de Gemeente 's-Hertogenbosch 1865
NN (ZB, geb., 10 pag.) € 12,50

099930 Coutumes du Pays et Duché de Brabant. Quartier d'Anvers. Tome Quatrième. Coutumes de la Ville d'Anvers 1874
G. de Longé (ZB, geb., 862 pag., folio, gevl., rug besch , inhoud compl..) Bruxelles. Gobbaerts. Recuiel des anciennes coutumes de la Belgique. € 35,-

099940 De Histeriografie van het Recht in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 18de Eeuw 1990
Jan van den Broeck (ZB, geb., 141 pag.) Brussel. Serie: Iuris Scripta Historica II. € 15,-

100000 Brabantse Rechtshistorische Reeks 1 t/m 9. 1: Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629; 2: Het burgerlijk Proces in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811; 3: De Heerlijke Stad; 4: De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in Tweede Termijn; 5: Brabandts Recht dat is...; 6: De Grensgebieden in het Noordoosten van Brabant 1200-1795. Institutionele en Juridische Aspecten; 7: Hoven en Banken in Noord en Zuid; 8: Revolutie en Notariaat. Antwerpen 1794-1814; 9: Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795. 1986-1996
Complete reeks (beschrijvingen titels zie onder nr. 10001 t/m 10009) € 100,-

100010 Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 1986
Mr. B.C.M. Jacobs (ZB, 298 pag. geb.) Proefschrift. Geïllustreerd. Brabantse Rechtshistorische Reeks 1. € 12,50

100020 Het burgerlijk Proces in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811 1988
Dr. M.J.H.A. Lijten (ZB, 292 pag. geb.) Geïllustreerd. Brabantse Rechtshistorische Reeks 2. € 12,50

100030 De Heerlijke Stad 1988
Th. E. Bosman, J.P. Coopmans e.a. (ZB, 231 pag. geb.) Geïllustreerd. Brabantse Rechtshistorische Reeks 3. Achtste Colloqium 'De Brabantse Stad'. Bergen op Zoom 1987. € 12,50

100040 De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in Tweede Termijn 1989
Th. E. Bosman e.a. (ZB, 231 pag. geb.) Geïllustreerd. Brabantse Rechtshistorische Reeks 4. € 12,50

100050 Brabandts Recht dat is... 1990
Div. auteurs (HB, 319 pag. geb.) Geïllustreerd. Brabantse Rechtshistorische Reeks 5. € 12,50

100070 Hoven en Banken in Noord en Zuid 1994
B. Jacobs (ZB, 249 pag., geb.) Brabantse Rechtshistorische Reeks 7. Geïllustreerd. € 12,50

100080 Revolutie en Notariaat. Antwerpen 1794-1814 1994
Fred Stevens (ZB, 339 pag. geb.) Geïllustreerd. Brabantse Rechtshistorische Reeks 8. € 12,50

100090 Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795 1996
E.J.M.F.C. Broers (ZB, 304 pag. geb.) Geïllustreerd. Brabantse Rechtshist. Reeks 9. € 12,50

100110 Costuymen ende Usancien van de Hooftstad 's Hertogenbos 1758
NN (ZB, 146 pag., 2e deel register ontbreekt, zonder platten) 's Hertogenbosch. Amt. van Beusekom. € 45,-

100150 De Heerlijkheid Altena en de Veer- en Vischrechten op het Boveneinde der Merwede 1937
K.N. Korteweg (ZB, geb.,160 pag., orig. band) Dissertatie. € 15,-

100180 Reglementen en Ordonnantien der Belasting binnen de Stad 's-Hertogenbosch 1822-1823
Div. (HB, geb., led. rug, in
één band) Opcenten & plaatselijke belastingen (5 pag.); Algemeen Reglement op de Invordering Stedelijke Belastingen binnen de Stad 's Hertogenbosch (21 pag.); Reglement of Ordonnantie der Belasting op het Gemaal binnen de Stad 's Hertogenbosch (malen van meel, 7 pag.); Reglement of Ordonnantie der Belasting of Impost op het Geslacht binnen de Stad 's Hertogenbosch (8 pag.); Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Wijn binnen de Stad 's Hertogenbosch (5 pag.); Reglement of Ordonnantie der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedestilleerd binnen de Stad 's Hertogenbosch (8 pag.); Reglement of Keure der Belasting op de Bieren en Azijnen binnen de Stad 's Hertogenbosch (18 pag.); Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Boter te 's Hertogenbosch (5 pag.); Reglement of Ordonnantie der Belasting op het Voeder binnen de Stad 's Hertogenbosch (5 pag.); Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Bouwmaterialen binnen de Stad 's Hertogenbosch (4 pag.); Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Brandstoffen binnen de Stad 's Hertogenbosch (6 pag.). € 55,-

100200 Algemeene Politieverordening voor 's-Hertogenbosch 1899
NN (ZB, geb., 167 pag.) Over openbare reinheid, ruiming van privaten, herbergen, vee, tramwegen, vervoeren van lijders aan eene besmettelijke ziekte, vischmarkt, slachten, nummeren van huizen, straffen, begraven en begraafplaatsen. € 25,-

100220 Algemeene Politie-Verordening voor 's-Hertogenbosch 1ste Gedeelte 1878
(HB, geb., 82 pag.) Over openbare reinheid, ruiming van privaten, herbergen, verlotingen, markten en kermissen, vee, rampen, besmettelijke ziekten, begraven en vervoeren van lijken, vischmarkt, wonen en verblijven. € 15,-

100300 De Volksaard der Salische Franken uit eigen rechtsoptekening benaderd 1951
Mr. B. H. D. Hermesdorf (ZB, gen., 45 pag.) Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem deel 2. Uitvoerige uitleg van de 'Lex Salica'. € 10,-

100330 De Indeling van het Rechtsgebied van de tegenwoordige Provincie Noord-Brabant in Kantons 1980
Mr. Alphons P.A.M. Spijkers (ZB, geb., 40 van de 223 pag.) Geïllustreerd. Artikel uit Jaarboek IX Varia Historica Brabantica. In originele band. Verder o.a. in dit jaarboek 'Kluizenaressen in en rond 's-Hertogenbosch , ca. 1370-1630' (20 pag.) door Dr. Lucas G. van Dijck. € 10,-

100340 Het Pachtrecht 1915
G. van den Elsen (ZB, geb., 465 pag., arch.) Helmond. J. de Reijdt. Uitgebreid werk. Zeldzaam. € 12,50

10036 Costuymen ende Usantien der Hooft-Stadt ende Meyerye van s'Hertogen-Bossche waar achter gevoegt zyn de Brabandsche Leenregten met de Latynsche Overzetting 1781
NN (HB, 267 pag., opn. geb., mooie gemarmerde band, goudopdr.) ’s Hertogenbosch. Ant. Van Beusekom. Met o.a. Rechten ende Costuymen der Stadt Eyndhoven; Costuymen der Stadt ende Bancke van Helmont; Costuymen van Hilvarenbeeck, Tilborgh, Moergestel ende Beerse; Costuymen ende Usantien der Vryheyt van Mierde; Costuymen, Usantien ende Landt-Rechten binnen de Vryheydt van Oirschot; Costuymen van St: Oederode ende haeren Resorte; Costuymen van Bergeyck ende Eerssel; Costuymen Locael der Gront-Heerlijckheyt Reusel; Costuymen ende Usantien die men in de Heerlyckheydt van Asten gewoonelijck is te useren; Costuymen van Blaedele; Costuymen ende Usantien der Dingh-Banck van Oerle in Kempen-Landt; Naer den Landt-Recht van Boxtel; De Successie van Empel; Rechten en Costuymen van Heeze en Leende; Costuymen ende Usantien diemen in de Heerlijckheyt van Geldrop gewoonlijck is te useren; Uyttrekzel uyt de Costuymen van Antwerpen; Resolutie van Appelen; Resolutie van Appelen wegens Gemert; Rechten ende Usantien van het Souvereyn Leenhof van Brabant. Register. € 125,-

100400 Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant 1919
J.F.A. Wagenaar (HB, geb., 438 pag.,) € 7,50

100401 Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant 1927
J.F.A. Wagenaar  (HB, geb., 544 pag., mooie band) € 7,50

100402 Waterstaatswetgeving. Handboek voor Gemeente- en Waterschapsbesturen in Noordbrabant 1906
J.F.A. Wagenaar  (HB, 2e dr. geb., 574 pag., lin., goudopdr., mooie band) 's-Hertogenbosch. Stokvis. € 10,-

100440 Roomsch Armen Weeshuis te 's-Hertogenbosch. Reglement 1900
College van Regenten (HB, geb., frontispice, 18 pag.) Met regentenlijst. € 15,-

100470 Reglement op het Beplanten van de Meyereye van 's Hertogenbosch 1743 
NN (ZB, 13 pag., geb.) 's Hertogenbosch. Hendrik Palier. € 35,-

100480 Reglement en Instructie voor de Drie gezwore Paalmeesters der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch 1776 1783
NN (ZB, 8 pag., geb.) 's Hertogenbosch. C.A. Vieweg. Zeldzaam. € 15,-

100510 Instructie voor de Knegts van de Wijkmeesters der Hoofdstadt 's Hertogenbosch 1774 1774
NN (ZB, geb., 5 pag.) 's Hertogenbosch. C.A. Vieweg. Incl. gescherven extracten en publikatie. Zeldzaam. € 15,-

100740 Ordonnantie, waer op binnen de Stadt, Vrydom ende Schantssen van 's Hertogenbosch, verpacht ende geheven sal worden den Veertighsten Penningh, van alle Schepen, Scuyten ende Jachten, die verkocht, andersints veralieneert, ofte mede tot Hypotheecquen gestelt, ende verbonden sullen worden.....1716
(ZB, 7 pag.) Zeldzaam. € 15,-

100820 Reglement van Politie voor het Corpus der Schippers te 's Hertogenbosch 1804
(ZB, geb., 43 pag.) 's Hertogenbosch. H.J. van Gulpen. Zeldzaam. Uitgebreid beschreven. € 10,-

100870 Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt, bijzonder ten Aanzien der zoogenaamde Novaliën in de Provincie Noord-Braband 1843
Mr. J.F. Mauritz Ganderheijden (HB, 151 pag., geb., met opdracht) 's Hertogenbosch. Gebr. Muller.  Met een  brief van  Prof. J.R. Thorbecke aan den schrijver. € 25,-

100871 Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt, bijzonder ten Aanzien der zoogenaamde Novaliën in de Provincie Noord-Braband 1843
Mr. J.F. Mauritz Ganderheijden (HB, 151 pag., opn. geb., goudopdr.) 's Hertogenbosch. Gebr. Muller.  Met een  brief van  Prof. J.R. Thorbecke aan den schrijver. € 20,-

100880 Het Novaal Tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd by Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 4 April 1845, houdende Vernietiging van het Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, van den 4 November 1843. Aanhangsel tot de Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt enz. 1845
Mr. J. Mauritz Ganderheijden (ZB, 28 pag., geb.) 's Hertogenbosch. Gebr. Muller. Over percelen te Sint Oedenrode (Heikampen, Koevering). Zie ook 100870. € 20,-

100881 Het Novaal Tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd by Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 4 April 1845, houdende Vernietiging van het Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, van den 4 November 1843. Aanhangsel tot de Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt enz. 1845
Mr. J. Mauritz Ganderheijden (zonder platten,  28 pag., geb.) 's Hertogenbosch. Gebr. Muller. Over percelen te Sint Oedenrode (Heikampen, Koevering). Zie ook 100870. € 15,-

100920 Reglement voor het Beurtveer eener Volks-Schuit door de Zuid-Willemsvaart van 's Hertogenbosch op Maastricht en Vice Versa 1829
NN (ZB, geb., 8 pag.) H. Palier en Zoon. € 15,-

100930 Algemeen Reglement voor de stedelijke geadmitteerde beëedigde Werkers, Meters, Wegers, enz., te 's Hertogenbosch 1828
(ZB, geb., 14 pag.) 's Hertogenbosch. E. Lion en Zonen.  € 15,-

100940 Algemeen Reglement op de Invordering der Stedelijke Belastingen, binnen de Stad 's Hertogenbosch 1822
(ZB, geb., 21 pag.) 's Hertogenbosch. Wed. C.A. Vieweg en Zoon. € 15,-

100970 Oktroi van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden tot het oprigten van een Roomsch Armen-Weeshuis te 's Hertogenbosch (1778) en Reglement op de Administratie van het mzelve door den Magistraat der Hoofd-Stad 's Hertogenbosch 1779
NN (ZB, geb., 35 pag.) 's Hertogenbosch. C.A. Vieweg. €  15,-

100980 Ervaringen uit de bijzondere Strafgevangenis te 's-Hertogenbosch 1911
Dr. J. Casparie (ZB, 45 pag., pag., kopie in bandje) € 7,50

100990 Procesgids Staatse Raad van Brabant 2000
E.J.M.F.C. Broers e.a. (ZB, geb., 58 pag.) Hilversum. Verloren. Geïllustreerd. € 7,50

101000 Schut-Reglement voor de Gemeente van Helvoirt 1823
NN (ZB, geb., 8 pag., in orig. band) 's Hertogenbosch. W.F. Duncan. Over de gemeint van Helvoirt. € 15,-

101050 Le Censier Ducal pour l 'Ammanie de Bruxelles de 1321 1958
Mina Martens (HB, geb., 377 pag., lin, goudopdr. (wapen)) Bruxelles. Koninklijke Belgische Academie. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Uitgebreid werk. € 25,-

101080 Een Land met goede Justitie. Criminele Rechtspraak in de Stad Grave en het Land van Cuijk 1588-1811 1999
Joh. J.J. van Dongen (ZB, geb., 88 pag., arch.) Grave. Geïllustreerd. € 10,-

101081 Een Land met goede Justitie. Criminele Rechtspraak in de Stad Grave en het Land van Cuijk 1588-1811 1999
Joh. J.J. van Dongen (ZB, geb., 88 pag.) Grave. Geïllustreerd. € 12,50

101100 Het Brabantsche Jachtrecht vóór de Regeering van Karel den Stouten 1911
J.P.W.A. Smit (ZB, geb. 321 pag., los., orig. band, voorpl besch.) Amsterdam. C.L. van Langenhuysen. Proefschrift. Zeldzaam. € 20,-

101101 Het Brabantsche Jachtrecht vóór de Regeering van Karel den Stouten 1911
J.P.W.A. Smit (ZB, geb. 321 pag., voorpl. los., orig. band) Amsterdam. C.L. van Langenhuysen. Proefschrift. Zeldzaam. € 30,-

101120 Reglementen en Verordeningen der Provincie Noord-Brabant. Aanvulling 1931 1932
NN (HB., geb., wapen goudopdr., 52 pag.) 's-Hertogenbosch. € 12,50

101131  De Costumen van Breda aangaande de Huwelijksgemeenschap 1856
Jan Jacob Loke (ZB, VI pag.; 204 pag., geb., ged. los.) Breda. Broese & Comp. Dissertatie. Zeldzaam.  O.a. geschiedenis Baronie en de dorpen. € 40,-

101140 Ordonnantie: Generaalen Impost op de Hoornbeesten en bezaeyde Landen 1716
NN (6 pag.) € 10,-

101170 Ordonnantie:  Het Gemael. De gemeene Impost op het harde Koorn, dat gemalen ende gebroken sal werden, zoo wel in de Stadt als in de Vrijdom van 's Hertogenbosch 1716
NN (15 pag.) € 15,-

101230 Generael Placaet en Ordonnantie Op het Stuck van den Opheve van de Generale ende Gemeene Middelen, by de Staten van de Vereenighde Provincien bewillight, tot Onderstandt van de Gemeene Sake 1716
NN (ZB, 13 pag.) 's Gravenhage. Paulus Scheltus. € 15,-

101240 Ordonnantie en Instructie: Consumptie van de Zeep. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien 1716
NN (ZB, 16 pag.) € 15,-

101250 Ordonnantie en Instructie: Zeep van de Twaelf Stuivers. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien 1716
NN (ZB, 16 pag.) € 15,-

101260 Ordonnantie: Van de Grove Waren. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch 1716
NN (ZB, 7 pag.) € 10,-

101270 Ordonnantie: Van de Boter. Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom en Schanssen vandien 1716
NN (ZB, 4 pag.) € 10,-

101290 Ordonnantie, volgens welcke in de Stadt, Vrydom ende Schantsen van 's Hertogenbosch, ten behoeve van de gemeene Saecke, van wegen de Staten Generael, geheven en geinnet sal worden den generalen Impost op de Paerden : .... 1716
NN (ZB, 4 pag.) € 10,-

101300 Ordonnantie: Op het Brandthout. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch 1716
NN (ZB, 4 pag.) € 10,-

101310 Ordonnantie: Van den Olye. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch [1716]
NN (ZB, 4 pag.) "Boomolye ende Traenolye"  € 10,-

101320 Ordonnantie: Ongefondeerde Processen. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch 1716
NN (ZB, 4 pag.)   € 10,-

101330 Ordonnantie: den Impost op de Wynen. Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch 1716
NN (ZB, 19 pag.)  € 15,-

101340 Ordonnantie: den Impost op de gebrande Wynen... Stadt, Vrydom ende Schanssen van 's Hertogenbosch 1716
NN (ZB, 7 pag.)  € 10,--

101350 Ordonnantie: den Impost op den Azijn... Stadt 's Hertogenbosch, Schantsen ende Vrydommen vandien 1716
NN (ZB, 5 pag.)  € 10,-

101370 Ordonnantie naer de welcke verpacht sal worden de Gruyte binnen de Stadt ende Vrydom van 's Hertogen-Bossche geconcipieert ten eynde, dat die Gruyte voorsz: binnen der voorsz.: Stadt, ende Vryheyt der selver, als binnen de Dorpen gelegen binnen de Meyeryen der voorsz: Stadt; daer de Heeren Staen Gruyte zyn heffende, rechtvaerdelyck ende sonder Fraude betaelt mach worden 1743
NN (4 pag.) € 15,-

101380 Ordonnantie: Stadt 's Hertogenbosch met den Vrydom ende Schantsen van dien, den Impost van de Waeghgelde  1716
NN (ZB, 7 pag.)  € 10,-

101400 Ordonnantie: Waer op over de Stadt en Vrydom, mitsgaders onderhoorige Forten ende Schantsen van 's Hertogenbosch, verpacht sal werden den Impost van den Taback 1716
NN (ZB, 7 pag.)  € 10,-

101420 Ordonnantie, volgende den welcken van wegen den Staten Generael, van nu voortaen den Impost van de wolle Lakenen, geinnet ende ontfangen sal worden binnen 's Hertogenbosch, Vrydom, ende Schantsen van dien   1716
NN (ZB, 15 pag.)  € 15,-

101430 Ordonnantie particulier. ..., sullen worden verpacht den Impost van op den Turf, ende van de Koolen, die binnen de Stadt van 's Hertogenbosch, Vrydom, ende Schantsen opgedaen en gesleten sullen worden 1716
NN (ZB, 11 pag.)  € 15,-

101450 Ordonnantie: ... binnen de Stadt, Vrydom en Forten van 's Hertogenbosch, den Impost op alle Bestialen, als Ossen, Koeyen, Kalveren, Schapen, Lammeren, Varckens, jongh ende oudt: verpacht sal werden...  1716
NN (ZB, 10 pag.)  € 15,-

ARCHEOLOGIE BINNEN HERTOGDOM BRABANT
101500 "Kom een Pijpke buurten". Achtergronden en Geschiedenis van Kleipijpen gevonden in Vessem, Wintelre en Knegsel 1985
Div. (ZB, gen., 43 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

101501 Een archeologische Verkenning van het Kloosterterrein te Binderen Gemeente Helmond & Beesten te Binderen 1981
W.A.B. van der Sanden & R.C.G.M. Lauwerier (ZB, overdruk, arch., pag. 33-55) ROB. Geïllustreerd.  € 10,-

101503 Middeleeuwse Nederzettingen op de Zandgronden 1991
A. Verhoeven en E. Vreengoor (ZB, overdruk, arch., pag. 59-76) ROB. Geïllustreerd.  € 10,-

101505 Het Nut van historische Kaarten voor de Archeologie 1988
H. Stoepker (ZB, overdruk, arch., pag. 273-292) ROB. Geïllustreerd.  € 10,-

101507 Paleo- Meso- en Neolitische Vondsten in West-Brabant 1956
Br. Christofoor (ZB, arch., overdruk, 16 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

101508 Graven rond De Beyerd 1988
G. van den Eynde e.a. (ZB, 58 pag., groot form.) Breda. Geïllustreerd. Archeologisch verslag. € 17,50

101509 Het Bodemarchief van Oost-Brabant / Le Sous-Sol archéologique du Brabant Oriental. Opgravingen en Vondsten in Bierbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Landen, Lathuy, Leuven, Meldert, Opheylissem, Orp-Le-Grand, Orsmaal, Rotselaar en Tienen 1982
Arnold Provoost (ZB, arch.,  272 pag.) Leuven. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte K.U. Leuven. Geïllustreerd. € 35,-

101511 Een Urnenveld te Achel-Pastoorsbos 1967
G. Beex en H. Roosens (ZB, 46 pag.) Brussel. Archaeologia Belgica 96. Geïllustreerd. € 25,-

101512 Verslag Opgravingen Sint Catharinaplein Bergen op Zoom.Op zoek naar de “St. Jacobs Capelle” te Bergen op Zoom op de Vismarckt 1975
Div. (ZB, groot form., 22 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

101513 Archeologische Luchtkartering van het Gebied Eersel-Riethoven-Bergeijk in de Kempen 1985
E. Millikowski (ZB, pag. 79-85) ROB. Overdruk. Geïllustreerd. € 7,50

101514 Grensgebied tussen Zand en Veen. Een archeologisch Perspectief op de middeleeuwse Ontginnings- en Bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende Zandlandschap van Noord-Brabant 2015
Hans Koopmanschap (ZB, 439 pag.) Tilburg. ZHC. Geïllustreerd. € 35,-

101515 Twee Grafheuvels in Noord‑Brabant 1957
G. Beex (ZB, 40 pag. geb.) Geïllustreerd. Bijdragen tot de Studie van het Brab. Heem deel IX. Bergeijk en Hoogeloon. € 15,-

101516 Archeologische Verkenningen in Noord-Brabant 1984
P.N. Panken (ZB, groot form., 102 pag.) Bergeijk. Stichting Eicha. Eicha Museum. Verzameld uit de manuscripten van P.N. Panken. € 25,-

101518 Archeologische Verkenning van het Laatmiddeleeuwse Kerkgebouw te Wintelre 1989
Jacq Bijnen (ZB, groot form., 20 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

101519

??

10154 Mesolthic Wooden Statuette from Volkerak, near Willemstad, North Brabant 1968
W.A. van Es en W.A. Casparie (ZB, geb., 9 pag.) Geïllustreerd. Overdruk uit "ROB"jrg. 18. € 12,50

101563 Noordbrabants Oudheden 1865
Dr. C.R. Hermans (HB, opn. geb., 150 pag., lin.) 's-Hertogenbosch. Gebr. Müller. Met 30 steendrukken. Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. € 45,-

10159 Opgravingen in de Sint-Lambertuskapel te Heverlee 1969
J. Mertens (ZB, geb., 48 pag.) Serie: "Acta Archaeologica Lovaniensia" nr. 1. Geïllustreerd. € 12,50

10163 Archeologie in Meerhoven 2000
Willemien van de Wijdeven (red.) (ZB, 14 pag., gen.) Illustraties in kleur. Eindhoven.  € 7,50

101650 Bouwsteenen voor de Brabantsche Oergeschiedenis. Opgravingen in de Provincie Noord-Brabant in 1935 1937
A.E. van Giffen (ZB., 65 pag., geb.) Ruim geïllustreerd met foto's. Opgravingen op de Regte Heide met 26 afbeeldingen en te Wilreit (Bergeyk) 3 afbeeldingen. € 10,-

101660 Archeologisch Repertorium Noord-Brabant 1997
Redactie: J.P. Broertjes en J.H. Verhagen (ZB, geb., 295 pag., goed ex.) 's-Hertogenbosch. Uitgave Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening & Het Noordbrabants Genootschap. Serie: "Werken met Brabantse bronnen" Deel 4. Zeer uitgebreid werk. € 15,-

101661 Archeologisch Repertorium Noord-Brabant 1997
Redactie: J.P. Broertjes en J.H. Verhagen (ZB, geb., 295 pag., arch.) 's-Hertogenbosch. Uitgave Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening & Het Noordbrabants Genootschap. Serie: "Werken met Brabantse bronnen" Deel 4. Zeer uitgebreid werk. € 12,50

10167 Germaansche Begraafplaats te Baarle-Nassau 1840
Mr. H.F. de Grez en P. Cuyers (ZB, 7 pag.) Overdruk uit Geschiedkundig Mengelwerk over Noord-Braband tweede deel 346-352. Geïllustreerd. € 10,-

10168 Een Greep uit de Grond. Oosterhoutse Archeologie en Cultuurhistorie 1996‑1999. 1999
N.S. Dijk (ZB, 45 pag., gen., arch.) Geïllustreerd.  € 12,50

10172 Toelichting bij de Tentoonstelling. De Prehistorie van Zuid-Nederland [1963]
G. Beex (ZB, gen., 24 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10176 De Romeinse Brug tussen Cuijk en Middelaar. Van Ontdekking tot Reconstructie 1994
Joost Mioulet e.a. (ZB, geb., 56 pag.) Mooi geïllustreerd. € 7,50

10178 Opgraving St. Jans-Gool 1976
Div. (Z, groot form., 10 pag.) Heemkundige Kring  De Vyer Heertganghen. Goirle. Geïllustreerd. € 10,-

10179 Enkele kanttekeningen bij de bescherming van archeologische Monumenten in Noord-Brabant 1977
Drs. R.H.J. Klok (ZB, gen., 12 pag.) Geïllustreerd. Overdruk. € 7,50

10182 Een Bed van Botten. Het archeologisch Onderzoek van de Middeleeuwse Catharinakerk in Eindhoven in Beeld 2006
Nico Arts & Joeske Nollen (ZB, geb., 204 pag.) 's-Hertogenbosch. Ruim geïllustreerd. € 10,-

10189 De Woonplaatsen der Menapiers, Eburonen, Atuatiken en Ambivariten aangewezen en Atuatica met Atvaca, Aduaca Tungrorum, Atuacutum, Tungri en Aken Synoniem verklaard 1860
dr. C.R. Hermans (ZB, geb., 23 pag.) 's-Hertogenbosch. Gebr. Muller. "Een etymologische verhandeling, voorgedragen in de derde zitting van het zesde Nederlandsch taal- en letterkundig congres". € 20,-

10191 Een Bijdrage tot de Kennis der Vóór‑Romeinsche Urnenvelden in Nederland 1935
W.J.A. Willems (ZB, geb., 152 pag.) Maastricht. Met 33 platen". O.a. onderzoek bij Best en Hooge Mierde. € 20,-

101930 Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1984
ROB (ZB, 387 pag. geb.)  o.a. over ' The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V' door L.J.A.M. van den Hurk. Geïllustreerd.  € 10,-

101931 The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V. 1984
L.J.A.M. van den Hurk. (ZB, geb., overdruk , pag. 9-38., arch.)    Geïllustreerd.  Uit "Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek" € 12,50

101932 The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, IV. 1980
L.J.A.M. van den Hurk. (ZB, geb., overdruk , pag. 367-392., arch.)    Geïllustreerd.  Uit "Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek" € 12,50

10196 Het Onderzoek van enkele Brabantse en Utrechtse Grafheuvels & Een voorlopig Onderzoek van een Urnenveld op het Philips Kampeerterrein gem. Someren, Noord-Brabant  & Het Onderzoek van de Ned. Hervormde Kerk te Eethen 1955
P.J.R. Modderman & P.J.R. Modderman & J. Ypey  (ZB, pag. 44-65; pag. 66-70; pag. 98-105,  geb., groot form.) Amersfoort. Geïllustreerde artikelen in Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland Jaargang VI-juni. (totaal 165 pag.) € 17,50

10199 Archeologisch Overzicht van de Gemeente Nuenen 1969
G. Beex (ZB, gen., 4 pag.) ROB. Geïllustreerd. Overdruk. € 7,50

10201 La Province de Brabant sous l'Empire Romain. Aperçu historique, archéologique et physique 1859
L. Galesloot (HB, arch., opn. geb., 80 pag.) Bruxelles. Emm. Devroye. Met 2 gravures o.a. "carte du Brabant sous l'Empire Romain". € 55,-

10204 Promenades archéologique a Anderlecht 1958
Daniel van Damme (ZB, geb., 100 pag., goed ex.) Bruxelles. Willy Godenne. Preface de M. Joseph Bracops. Illustrations de Eugène Narcisse. € 12,50

10208 Ein römisches Vorratgefäss aus 's-Hertogenbosch 1967
J.H.F. Bloemers (ZB, geb., overdruk , pag. 173-178., arch.)    Geïllustreerd.  Uit "Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek" € 10,-

10211 Verslag van de Afdeling Archeologie Archiefdienst Gemeente Tilburg 1 juli 1978 tot 1 juli 1980 1980
Div. (ZB, 50 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10213 Een zestiende eeuwse Muntvondst te Turnhout (1946) 1966
André Van Keymeulen(ZB , gen.,  7 pag.) Overdruk uit Taxandria. m€ 10,-

10214 Note sur une nouvelle Espèce de Cerf des Argiles de la Campine Cervus Erthbornii n. Op. 1903
Eugene Dubois (ZB, pag. 80-84.) Overdruk uit Taxandria. Geïllustreerd. € 10,-

10215 Urne littera du haut Empire trouvée en Campine 1906
Louis Stroobant (ZB, pag. 80-84.) Overdruk uit Taxandria. Geïllustreerd. € 10,-

10217 La Nécropole par incinération du Looi à Turnhout 1905
Louis Stroobant (ZB, pag 111-124) Overdruk uit Taxandria. Geïllustreerd. € 10,-

10218 Note sur la Nécropole par incinération du Wildert à Meir, Anvers 1907
Louis Stroobant (ZB, pag 93-99) Overdruk uit Taxandria. Geïllustreerd. € 10,-

10223 Archeologische Cahiers nr. 4. Noord-Brabant 1987
Div. (ZB, groot form., 48 pag.) ROB. Geïllustreerd.  € 15,-

10225 Archeologisch Onderzoek "Grote Empelse Sluis" 2006
drs. J.R. Treling (ZB, 40 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

10226 Een dubbele Duik in het Verleden. Hernieuwd Onderzoek naar de Grafheuvel aan de Eerselse Dijk in Bergeijk 2002
E.M. Theunissen e.a. (ZB, groot form., 32 pag.) Amersfoort. Geïllustreerd.  € 12,50

10228 Archeologie van Neolithicum tot Industriële Revolutie 2002
Div. (ZB, 160 pag.) Mardaga. Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Geïllustreerd.  € 17,50

10229 Archeologie en Historie van een Ontginningshoeve: De Kriekeschoor bij Bladel 1989
R.M. van Dierendonck (ZB, overdruk, arch., pag. 15-25) ROB. Geïllustreerd. € 10,-

10230 De St. Gertrudiskerk te Geertruidenberg in het Licht der Opgravingen 1988
H. Halbertsma (ZB, overdruk, arch., pag. 44-65) ROB. Geïllustreerd. € 10,-

10231 De 12-eeuwse Watermolen uit Escharen. Gemeente Grave 1988
J.G.M. Scheirs en W.J.H. Verwers (ZB, overdruk, arch., pag. 53-62) ROB. Geïllustreerd. € 10,-

10232 's-Hertogenbosch. De Ledervondsten 1983
O. Goubitz (ZB, overdruk, arch., pag. 274-283) ROB. Geïllustreerd. Uit "Van Bos tot Stad". € 10,-

10233 De Restauratie van de Grafheuvels op de Rechte Heide bij Goirle 1982
H. Stoepker en W.J.H. Verwers  (ZB, overdruk, arch., 5 pag.) ROB. Geïllustreerd.  € 7,50

10235 Bronzen Randbijl uit Moergestel - Bronzen Hielbijl uit Sint-Oedenrode - Drinkwaterput uit de Romeinse Tijd te Waalre - Spinklosjes - Archeologisch Overzicht van de Gemeenten 's-Hertogenbosch, Engelen en Bokhoven, Rosmalen, en Empel en Meerwijk - Het Bergske te Heerstaaien - Een Urnenveldje te Hoogeloon  1970
G. Beex (ZB, overdruk, arch., pag. 21-36 & 43-47) ROB. Geïllustreerd.  € 10,-

10236 De Petruskerk van Hilvarenbeek in archeologisch Perspektief 1988
H. Stoepker (ZB, overdruk, arch., pag. 65-81) ROB. Geïllustreerd.  € 10,-

10237 Het Kempenproject. Een Regionaal‑Archeologisch Onderzoeksprogramma 1982
J. Slofstra e.a. (ZB, 135 pag. geb., arch.) Geïllustreerd. Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem deel 22.

10240 De Urn van Toterfout en de Reformatie van de Britse Bronstijd 1958
dr. W. Glasbergen (ZB, gen. 28 pag.) Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem Deel VIII. Geïllustreerd. Veldhoven. € 12,50

10241 's-Hertogenbosch, een Groeistad uit de Late Middeleeuwen (1990)
H. L. Jansen en J.R. Treling (ZB, gen., pag. 86-98, kopieën) Geïllustreerd. Uit 'Verborgen Steden. Stadarcheologie in Nederland'. € 5,-

10243 Het Urnenveld op "De Roosen" te Neerpelt 1973
L. van Impe, G. Beex  e.a. (ZB, geb., 38 pag.) Serie: 'Archaeologica Belgica' nr. 145. Ruim geïllustreerd. € 12,50

10245 Twee Mesolitische Sites te Holsbeek 1972
P. Vermeersch (ZB, geb., 140 pag.) Serie: 'Archaeologica Belgica' nr. 138. Ruim geïllustreerd. € 22,50

10247 Au Sujet de deux Statuettes en Terre cuite trouvées a Tirlemont 1902
Dr. Raeymakers (ZB, geb, 11 pag.) Extrait des "Annales de la Société d Árchéologie de Bruxelles Tome XVI". € 12,50

10251 Opgravingen in Steenbergen 1982
Gerrit Groenweg (geb. ZB 127 pag.) Verslag van het archeologisch onderzoek naar het voormalige gasthuis van Steenbergen. Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem deel 21. € 12,50

10254 Mesolitische Oppervlaktevondsten van de Zwarte Horst Weyer in de Gemeente Luyksgestel (N.Br.) 1975
Nico Arts (ZB, gen. 28 pag.) Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem Deel XIII. Ruim geïllustreerd. € 12,50

10255 Volkskunde en Archeologie 1969
Prof. Dr. K. C. Peeters (ZB, geb., 52 pag.) Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem Deel XI. € 10,-

102560 Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers Provincie Noord-Brabant 1976
Nico Arts en Jos Deeben (ZB, geb., 68 pag.) Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem Deel XV. Geïllustreerd. € 10,-

102561 Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers Provincie Noord-Brabant 1976
Nico Arts en Jos Deeben (ZB, geb., 68 pag., arch.) Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem Deel XV. Geïllustreerd. € 7,50

10257 Graven in het Bossche Verleden 1977
Pater Wiro Heesters (ZB, gen., 26 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

10260 Speuren naar het onverklaarbare Archeologie in het Maasdal 1995
A. Verhagen en A. Chambon (ZB, 134 pag. geb.) Vooral over streken rond 's-Hertogenbosch, Empel, Lith, Kerkdriel. Rijk geïllustreerd door tekeningen en foto's. € 7,50

102640 Prehistorische Jagers en Verzamelaars te Vessem: een Model 1995
N. Arts en Jos Deeben (HB, 241 pag. geb., mooie uitgave) Met losse kaart. Serie: Bijdrage tot de Studie van het Brabantse Heem. Deel 20. € 15,-

102641 Prehistorische Jagers en Verzamelaars te Vessem: een Model 1995
N. Arts en Jos Deeben (HB, 241 pag. geb., mooie uitgave, arch.) Met losse kaart. Serie: Bijdrage tot de Studie van het Brabantse Heem. Deel 20. € 7,50

10266 Belangrijke vondsten van de Ahrensburgcultuur in de gemeente Geldrop 1962
A. Bohmers en A.M. Wouters (ZB, gen. 30 pag.) Overduk Brabants Heem. Met losse kaart. € 7,50

102670 Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N-Br) 1955
W. Glasbergen (ZB, gen., 48 pag.) Ruim geïllustreerd. Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem nr. VI. €  7,50

102671 Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N-Br) 1955
W. Glasbergen (HB, geb., 48 pag., arch.) Ruim geïllustreerd. Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem nr. VI. € 7,50

10268 Archeologisch Overzicht van Noord-Brabant 1966
G. Beex (ZB, gen. 40 pag.) Met foto's van de o.a. de 'Venus van Mierlo', Romeinse helm uit Deurne en het beroemde 'bronzen kopje' uit een graf te Esch. € 10,-

10275 Het archeologisch Onderzoek van het Tracé van de Noordoosttangent (Tilburg) 1994 en 1995. Noodopgravingen 1995
M.E. ter Schegget (ZB, bandje, 93 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10276 Het archeologisch Onderzoek van het Tracé van de Noordoosttangent (Tilburg) 1994 Boorcampagne 1995
Pieter M. Floore (ZB, bandje, 128 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10277 Noodopgraving Heuvel Tilburg 1995 1995
M.E. ter Schegget (ZB, bandje, 67 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10280 Tjongernederzettingen in de Drunense Duinen 1979
J.H. Verhagen (ZB, geb., 61 pag.) Geïllustreerd. .€ 10,-

10282 Vicus Tienen. Eerste Resultaten van een systematisch Onderzoek naar een Romeins Verleden 1983
Staf Thomas e.a. (ZB, geb., 362 pag.) Uitgebreide tentoonstellingscatalogus in Stedelijk Museum 'het Toreke' in Tienen. Geïllustreerd. € 15,-

10283 Archeologie in Tilburg en Omgeving 1980-1982 1983
Div. (ZB, groot form., 86 pag., arch.) Geïllustreerd. € 12,50

102860 Onderzoek van de Grafheuvels te Weelde 1960
G. Beex (ZB, gen., 40 pag.) Ruim geïllustreerd met foto's. Serie: Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem deel X. € 10,-

102890 100.000 Jaar Steentijd in Nederland. Brabant levert de Vondsten 1994
Rene Merckx (ZB, groot form., 104 pag.) Geïllustreerd. € 17,50

102891 Rapport. Geschiedvervalsende Praktijken door Nederlandse Professionele- en Amateur-Archeologen 1985
Rene Merckx (ZB, groot form., 27 pag.) Eindhoven. Klein-Brabants-Museum. Geïllustreerd. € 12,50

102900 Brabantse Oudheden 1977
Nico Roymans e.a. (ZB, geb., arch., 300 pag., goed ex.) Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem deel XVI. Ruim geïllustreerd. Brabantse archeologie. € 7,50

 

102901 Brabantse Oudheden 1977
Nico Roymans e.a. (ZB, geb., 300 pag., goed ex.) Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem deel XVI. Ruim geïllustreerd. Brabantse archeologie. € 7,50

 

10291 Het Kempenproject. Een Regionaal‑Archeologisch Onderzoeksprogramma 1982
J. Slofstra e.a. (ZB, 134 pag., geb.) Geïllustreerd. Bijdrage tot de Studie van het Brabantse Heem Deel 22. € 15,-

 

 10292 Het Kempenproject 2: Een Regionaal‑Archeologisch Onderzoeksprogramma 1982
J. Slofstra e.a. (ZB, 93 pag., geb, groot form.) Geïllustreerd. Bijdrage tot de Studie van het Brabantse Heem Deel 27. € 12,50

 

10293 Het Kempenproject 3: De Middeleeuwen Centraal 1989
A. Verhoeven e.a. (ZB, geb. 264 pag., 4‑form.) Met aparte kaartenmap. Bijdrage tot de Studie van het Brabantse Heem Deel 35. Zeer uitgebreid werk. Geïllustreerd. Studies in Hoogeloon (abdijhoeve), Dommelen, Waalre, Valkenswaard, Bergeijk en Eindhoven. € 30,-

10295 Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie 1975
Red.: Dr. G.J. Verwers (ZB, 136 pag., geb.) Oosterhout. Anthropological Publications. Geïllustreerd met o.a. foto's en tekeningen. € 12,50

10296 Omzwervingen in de Alphensche Praehistorie 1945
W.J.C. Binck (ZB, geb. 120 pag.) Geïllustreerd met foto's van Martien Coppens en tekeningen van Jan Heesters uit Schijndel en Bernard van Dam uit Eerde. € 10,-

10297 Een en al Zand. Twee Jaar graven naar het Brabants Verleden 1993
Nico Roymans en Frans Theuws (ZB, geb, 4‑form., 125 pag.) 's‑Hertogenbosch. Uitgave SBRG. Geïllustreerd. € 17,50

10298 Bataven. Boeren & Bondgenoten. De Maaskant in de Romeinse Tijd 1994
(ZB, 4-form.,geb. 32 pag., arch) Geïllustreerde uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling in het Noordbrabants Museum. € 12,50

10299 Te Gast bij Sint‑Maarten. Opgravingen bij het Sint‑Maartensgasthuis te Bergen op Zoom 1993
W.A. van Ham e.a. (ZB, 62 pag., met sticker op voorplat, geb.) Geïllustreerd. € 7,50

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN & ONDERWIJS BINNEN HERTOGDOM BRABANT
103000 Spiegel van het Menselijk Bedrijf
1991
Frans van Gaal (ZB, 120 pag.) Geschiedenis van de Bossche Streekschool. € 10,-

103001 Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord=Brabantsche en Geldersche gemeenten 1900
(ZB, geb. 44 pag., voorplat los) Boxmeer, Boxtel, Druten, Lith etc. € 10,-

103002 Maatregelen en Voorzieningen ten behoeve van het Gewoon Lager Onderwijs in Noord-Brabant 1959
NN (ZB, geb., 48 pag.) Tilburg. € 12,50

103003 Jaarverslag 1950 van de Noordbrabantsche Vereeniging tot Bestrijding van de Tuberculose 1951
NN (ZB, 139 pag., geb.) Zundert. W. Vorsselmans. € 15,-

103005 Een Huisartsenpraktijk in 1938 en 1954. 1957
Henricus Antonius Maria Ruhe (ZB, geb., 95 pag.) Assen. Van Gorcum & Comp. Dissertatie incl. stellingen. Over Hilvarenbeek en Diessen. € 45,-

103007 Zet na Zet. Een Analyse van een Halve Eeuw Noord-Brabants Schaakleven 1977
G. van de Waals (ZB, geb., 85 pag., goed ex.) Uitgegeven t.g.v. van het 50-jarig bestaan van de Noord-Brabantse Schaakbond. Geïllustreerd. € 7,50

103010 Bij ons Moeder en ons Jet, Brabantse Vrouwen in de 19de en 20ste eeuw 1989
Maria Grever e.a. (ZB, geb., 168 pag.) Geillustreerd. Compleet met onderwijskatern. € 12,50

103011 Bij ons Moeder en ons Jet, Brabantse Vrouwen in de 19de en 20ste eeuw 1989
Hans van der Linde e.a. (ZB, geb., 35 pag.) Geillustreerd. Onderwijskatern. € 7,50

103015 De School in de Brabantse Samenleving   [1960]
Prov. Cie. (ZB, geb., 36 pag., arch.) Geïllustreerd. € 10,-

103016 Lichamelijke Opvoeding en Sport in Noord-Brabant 1960
NN (ZB, geb.,  72 pag.) PON. Geïllustreerd. € 10,-

103017 Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant 1955
NN (HB, opn. geb., 56 pag., arch.) Prov. NBR. Geïllustreerd. € 10,-

103018 Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant 1955
NN (ZB, geb., 56 pag., arch.) Prov. NBR. Geïllustreerd. € 7,50

103019 Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de Grootte van haar toekomstig Gezin 1951 / 1953
A.E. Diels (ZB, geb., 151 pag.; 196 pag., arch.) Amsterdam. Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk. Publicatie No. 3 en No. 4). Deel I: Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage. Deel II: Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Nijmegen, Tilburg en Utrecht. € 10,-

103020 Gedenkboek bij gelegenheid van het Vijf-en-Twintig-jarig Bestaan van de R.K. Leergangen Tilburg 1912-1937. 1937
dr. van Gils e.a. (ZB, geb., 90 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

103021 Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1945. 1947
H.P. Matthee (ZB, geb., 126 pag.) € 12,50

103022 Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1943. 1945
H.P. Matthee (ZB, geb., 64 pag.) € 12,50

103023 Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1946. 1947
H.P. Matthee (ZB, geb., 134 pag.) € 12,50

103024 Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1947. 1948
H.P. Matthee (ZB, geb., 146 pag.) € 12,50

103025 Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1948. 1949
H.P. Matthee (ZB, geb., 172 pag.) € 12,50

103026 Jaarboek 1955 van de Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1954. 1955
H.P. Matthee (ZB, geb., 242 pag.) € 12,50

103028 Rapport inzake de Stand van het Voortgezet full-time en part-time Onderwijs in de Provincie Noord-Brabant 1956
(ZB, 3 banden, gen., 150 pag., arch.) Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut. Geïllustreerd. vele kaartjes. € 25,-

10303 De Positie van Onderwijzers aan de Openbare Scholen in Noord-Brabant vóór 1858 1991
Th. H.G. Verhoeven (ZB, 39 pag. van de 192 pag., geb.) Artikel in "Noordbrabants Historisch Jaarboek" Deel 8 in originele omslag. Verder in dit nummer: 'Een kwalitatief onderzoek naar de oorzaken van schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19e eeuw'' door O. Boonstra (30 pag.) € 11,30

103032 Negentig Jaar bouwen aan een markante Leeromgeving 2007
Janine Spanjers (HB, geb., 130 pag., goed ex.) Tilburg. Ons Middelbaar Onderwijs. Fotoboek. € 7,50

103033 De Zorg voor de Zwakzinnigen in Noord-Brabant. I. Beddenbehoefte en Beddencapaciteit 1970
div. (ZB, arch., gen., 30 pag.) Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord-Brabant. € 7,50

103037 Een Wereld van Verschil. 175 Jaar geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Brabant 2007
Laura van der Burgt (HB, oblong, geb., 46 pag.) Ruim geïllustreerd.  € 7,50

103038 De Impact van Q-Koorts. Het menselijke Verhaal 2012
Tijs Kierkels (ZB, 115 pag., goed ex.) Roodbont. Geïllustreerd. € 12,50

103040 Drossaard Adriaan Bernagie en de strijd tegen 'Paapse Bijscholen' in Tilburg, 1680-1724 1982
H. Th. M. Roosenboom (ZB, geb., 30 van de 223 pag.) Geïllustreerd. Artikel uit Jaarboek XI Varia Historica Brabantica. In originele band. € 10,-

103041 Drossaard Adriaan Bernagie en de strijd tegen 'Paapse Bijscholen' in Tilburg, 1680-1724 1982
H. Th. M. Roosenboom (ZB, arch., 30 pag.) Geïllustreerd. Artikel uit Jaarboek XI Varia Historica Brabantica. Overdruk. € 10,-

103042 50 Jaar Sociale Werkvoorziening in Brabant-Noordoost 1955 - 2005. De Emancipatie van de Arbeidsgehandicapte 2005
Marjo de Louw (ZB, 144 pag.) Geïllustreerd. € 22,50

103043 Ontwikkelingsplan voor het Katholiek voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch 1957
Div. (ZB, 106 pag.) Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut. € 15,-

??

 

10305 Onderwijs [1985]
Dr. J.P.A. van Vugt, Drs. J.M. Backx, Drs. J.C. Kalker (ZB, geb., 152 pag.) Mooie vormgeving boek. Ruim geïllustreerd. Uitgebreid werk. Uit de serie "Studies uit Bergen op Zoom" Dl. 10. € 12,50

10306 Kostschool.. Een Les voor het Leven? 1991
Michel van der Plas e.a. (ZB, 141 pag.) Geïllustreerde uitgave van het Noordbrabants Genootschap. € 12,50

10308 De Psychiater en de witte Vlek. 30 Jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000 2000
Cees Wilemsen (HB, geb., stofomsl., lin., geb., 208 pag.) SUN. Geïllustreerd. "met een beeldverhaal door Paul Bogaers". € 10,-

10309 Dr. Hendrik W.E. Moller. Levensschets 1952
Dr. H.H. Knippenberg (HB, geb., 144 pag., goudopdr.) Geïllustreerd. € 10,-

10310 Dr. Hendrik Moller 1969-1940 1988
Dr. A.H.M. Schaik (HB, lin, geb, 316 pag.) Geïllustreerd met o.a foto's. 'Een ongemakkelijke initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant'. Verschenen als deel 75 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

10311 H.H.J. Maas, 1877-1958, Onderwijsman, Literator en Journalist 1976
Dr. J.P.A. van Dam en Drs. J.M.W.G. Lucassen (HB, lin, geb, 174 pag.) Verschenen als deel 37 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 12,50

103120 Brabantsch Vrouwvolk 1929
Pastor Emeritus (ZB, 80 pag., geb.) Verhalen over Brabantse vrouwen opgetekend door een pastoor uit het Brabantse land. € 12,50

103121 Brabantsche Vrouwen‑Typen 1929
Pastor Emeritus (ZB, 80 pag. geb.) Verhalen van een pastoor over het leven van vrouwen in een parochie in het Brabantse. € 12,50

10313 75 Jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 1991
Dr. Th. G.A. Hoogbergen (HB. lin., geb. 507 pag.) Geïllustreerd met foto's en tekeningen. Verschenen als deel 86 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 10,-

10315 50 Jaar Wit-gele Kruis in Noord-Brabant 1966
Dr. J.P. Gribling (ZB, geb., 127 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10318 Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974 1997
M. Th. Wijnen -Sponselee (ZB, geb., groot form., 238 pag.) Uitgebreid werk. Geïllustreerd. Derde serie: 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Uitgave Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Correct ex. € 10,-

10320 Lambert Poell en de Katholieke sociale Beweging 1872-1937 1990
Dr. A.A.J. Thelen (HB, lin., geb., 460 pag.) Geïllustreerd met o.a foto's. Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896-1915 . Analyse van een mentaliteit. Verschenen als deel 82 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

10321 Zij telt voor Twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940 1989
Annemiek van der Veen (ZB, geb., 126 pag.) Mooi geïllustreerd. € 10,-

10322 Kruiselings door de Tijd. Van Kruisvereniging tot Thuiszorgorganisatie in Midden-Brabant 1992
Adriana Esmeijer en Victoire Geerts (HB, geb., 96 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10323 Schetsen uit de oude Brabantsche Schoolwereld 1909
H.N. Ouwerling (ZB, voorpl. ged. los, 126 pag., gebruiksp.) Helmond. Van Moorsel & V.d. Boogaart. Geïllustreerd. Zeldzaam. € 37,50

10324 De Dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795 1997
H.Th. M. Roosenboom (ZB, geb., 376 pag., groot form., correct ex.) Dissertatie. Ruim gedocumenteerd en geïllustreerd. Uitgebreid werk. Derde serie: 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Uitgave Stichting Zuidelijk Historisch Contact. € 12,50

10325 Rapport over een Technische Hogeschool in het Industriële Zuiden van Nederland 1948
Div. (HB, lin, 539 pag., geb., goudopdr., goed ex.) Geïllustreerd. Met uitkl. kaarten e.d. € 15,-

10326 Rapport Kleuteronderwijs Noord-Brabant 1949
PON (ZB, geb., 64 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10328 Van Hogeschool tot Universiteit. Medische Faculteit in Tilburg 1967
NN (ZB, 58 pag., geb.) € 12,50

10329 50 Jaar Zwemmen in Noord‑Brabant 1979
J. Gijselhart (ZB, geb., 147 pag.) Geïllustreerd. Uitgave t.g.v. het 50‑jarig bestaan van de Kring Noord Brabant van de Koninklijke Ned. Zwembond.  € 10,-

103300 Noordbrabantse Studenten 1550-1750 1979
H. Bots, J Matthey, M. Meyer (HB, lin, geb, 818 pag.) Over o.a. Leuvense studenten uit Brabant. Genealogisch zeer interessant. Compleet met naamlijsten van de studenten. Verschenen als deel 44 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 10,-

103301 Naamlijst van Studenten, afkomstig uit de Stad 's-Hertogenbosch, studerend aan de Leuvense Universiteit 1644-1797. 1957
H. Hens (ZB, arch., 29 pag.) Overdruk Brabantse Leeuw. € 10,-

10334 Het Onderwijs in Noord-Brabant 1963
PON (ZB, gen., 30 pag., groot form., arch.) € 10,-

10335 De maatschappelijke Ontwikkeling van Noord-Brabant, Deel I en II 1963
PON (ZB, gen., 32 pag. (I); 96 pag. (II), groot form., arch.) € 10,-

10336 Enkele Notities van de Kulturele Ontwikkeling van Noord-Brabant 1963
PON (ZB, gen., 67 pag., groot form., arch.) € 10,-

10337 Bevolkingsspreiding in Midden-Brabant 1962
PON (ZB, gen., 69 pag., groot form., arch.) Met kaart. € 10,-

10339 Werkende Jeugd en Bedrijfsleven in hun Verhouding tot het Vormingswerk [1962]
Drs. A. Verstijnen (ZB, geb., arch., 96 pag.) € 10,-

10340 150 jaar Welstand 1972
Mr. Dr. W. de Vries (HB, lin, geb, 473 pag.) Geïllustreerd met o.a. foto's. De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972. Verschenen als deel 23 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 7,50

10342 Muzikaal, kleurrijk en vol Taal. Fragmenten uit het Leven van de Katholieke Leergangen 1997
Theo Schouw (ZB, groot form., 302 pag., goed ex.) Jubileumboek t.g.v. het 85-jarig bestaan van de Katholiek Leergangen. Geïllustreerd. € 10,-

10343 1962‑1992 Dertig Jaar Katholieke Leergangen 1992
Dr. A.F.J. van Kempen (HB, stofomslag, geb., zilveropdr., lin., 218 pag.) Geïllustreerd. Aanvulling op het werk van Dr. J.A. Bornewasser (tot 1962). € 7,50

10344 Van KOB naar KOV. Een Eeuw Katholieke Vakorganisatie in Zuidoost-Brabant 1897-1997 1997
Div. (ZB, geb., 179 pag., goed ex.) Jubileumboek. Geïllustreerd. € 12,50

10346  Van Sint Martha tot Fontys. Een Geschiedenis van 60 Jaar sociaal-agogisch Onderwijs 2000
Ernest Hueting (ZB, geb., 81 pag.) Tilburg, Eindhoven. Geïllustreerd. € 17,50

10347 Het Vraagstuk van den Schoolartsendienst in Noordbrabant 1930
dr. van der Heijden e.a. (ZB, gen., 32 pag.) € 12,50

10348 Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant 1955
Provinciaal Bestuur (ZB, geb., 54 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10349 Zorg voor het spraakgebrekkige Kind en geestelijke Volksgezondheid 1933
fr. van Amelsvoort (ZB, gen., 16 pag.) Uitgave van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid in 's-Hertogenbosch. € 12,50

10350 Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord=Brabantsche en Geldersche gemeenten 1900
(HB, geb. 44 pag.,) Boxmeer, Boxtel, Druten, Lith etc. € 10,-

10351 Jaarboek van den Roomsch-Katholieken Onderwijzersbond in het Bisdom 's-Hertogenbosch 1900
(ZB, geb., omsl. minder fraai, 213 pag.) Geïllustreerd. € 20,-

10352 Sociale nazorg na de Meerderjarigheid voor Ex-Voogdij- en Regeeringspupillen 1935
M.J.J. le Plais  (ZB, gen., 16 pag.) Uitgave van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid in 's-Hertogenbosch. € 12,50

10354 Zorg voor het a-sociale Gezin 1948
drs. P. van Loon e.a. (ZB, gen., 41 pag.) Uitgave van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid in 's-Hertogenbosch. € 12,50

10358 Laat ze maar leren. Een Eeuw Onderwijs van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1998
Margreet van Burg en Ton Duffhues (HB, geb., 116 pag., groot form.) Geïllustreerd. € 10,-

10359 75 Jaar MO Opleidingen 1912-1987 1987
drs J.H. Bootsma (ZB, groot form., 76 pag.) Met houtsneden van Siemer. Met lijst van docenten. € 10,-

10360 Gezondheidszorg in Eigen Hand 1930-1955 1955
C.W.A. van Uden (lin.,HB, geb. 180 pag. goudopdr.) 25 jaar geschiedenis van het Centraal Ziekenfonds in het bisdom Den Bosch. € 12,50

10363 Buitenstaand of buitengewoon. Nieuwe Buren in Brabant 1995
PON (ZB, geb., 130 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10364 Het vrolijk leren 1965
Jan Starink (ZB, geb., 192 pag.) Tilliburgis. Studium Generale van de Katholieke Leergangen Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

10368 Gezondheidszorg in eigen Hand. Vijfentwintig Jaar Geschiedenis van het Centraal Ziekenfonds in het Bisdom Den Bosch 1930-1955 1955
C.W.A. van Uden (HB, geb., lin., goudopdr., 180 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10370 Universitair Onderwijs in Brabant 1970
prof. Dr. H. F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, 26 pag. geb.) € 7,50

10371 Het Publiek van en Opinies over Omroep Brabant 1986
NOS (ZB, geb., 154 pag.) Hilversum. € 10,-

10374 Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel XX. Voordrachten, Eindhoven 8 en 9 april 1969. 1969
Artikelenbundel (ZB, geb., 108 pag.) Amsterdam. O.a. L.J. Rogier: Noord-Brabant gisteren en nu; A.E. van Giffen: Excursie naar Toterfout en Halve Mijl. Geïllustreerd. € 15,-

103750 Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel I. Voordrachten, gehouden te  's-Hertogenbosch op 11 en 12 april 1947. 1947
Artikelenbundel (ZB, geb., 173 pag.) Amsterdam. O.a. D.P. Ross van Lennep: De Bodem van Limburg en Noord-Brabant in verband met de mogelijkheid tot vestiging van nieuwe industrieën; L.G.J Verberne: Van Gewest tot Provincie. Geïllustreerd. € 17,50

103751 Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel I. Voordrachten, gehouden te  's-Hertogenbosch op 11 en 12 april 1947. 1947
Artikelenbundel (HB, opn. geb., 173 pag., arch.) Amsterdam. O.a. D.P. Ross van Lennep: De Bodem van Limburg en Noord-Brabant in verband met de mogelijkheid tot vestiging van nieuwe industrieën; L.G.J Verberne: Van Gewest tot Provincie. Geïllustreerd. € 15,-

103760 Het Nijverheidsonderwijs in Noord-Brabant 1954
NN (ZB, geb., 52 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

103761 Het Nijverheidsonderwijs in Noord-Brabant 1954
NN (HB, opn. geb., 52 pag., arch.) Geïllustreerd. € 12,50

10377 Onze Schooltucht. Gedachten en Wenken over Tucht op en door de R.K. Lagere School 1911
A.F. Diepen schoolinspecteur Bisdom Den Bosch (ZB, gen., 18 pag.) € 10,-

10380 Rapport over een Onderzoek naar de Stand van het Gewoon Lager Onderwijs in Noord-Brabant 1957
 (351 pag., geb., ZB) Uitgave van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant. € 15,-

10381 De Strijd der Steden 1990
PON Noord Brabant (ZB, geb., 157 pag.) Jaarboek 1990. Geïllustreerd. € 10,-

10382 Buurten bij de Stad. Steden op zoek naar sociale Kwaliteit 1991
PON Noord Brabant (ZB, geb., 112 pag.) Jaarboek 1991. Geïllustreerd. € 10,-

10383 Opgroeien in Onzekerheid 1993
PON Noord Brabant (ZB, geb., 146 pag.) Jaarboek 1993. Geïllustreerd. € 10,-

10384 De Oplossing van Brabant 1974-1987 1987
Urias Nooteboom e.a. (ZB, geb., 284 pag.) Uitg.: PON Noord Brabant. Essays en interviews. Geïllustreerd. € 12,50

10388 De Weg naar Goud. PNEM-Sportvereniging 1946-1996 1996
Piet Galiart e.a. (ZB, geb., 228 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

10390 Na 25 jaar Provinciale Raad 1985
NN (HB, 95 pag., geb.) Uitg. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Prov. Raad voor de Volksgezondheid in Noord-Brabant. € 7,50

10391 Het Onderwijs en de Toekomst van Brabant 1960
Div. (ZB, geb., 50 pag.) Verslag provinciaal onderwijscongres. € 10,-

10392 Geestelijke Volksgezondheid in dezen Tijd  1940
dr. J. van der Spek (ZB, gen., 48 pag.) Uitgave van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid in 's-Hertogenbosch. € 12,50

10394 40 Jaar Bestaan van "Ons Middelbaar Onderwijs" in Noord-Brabant 1956
NN  (ZB, gen. geb. 22 pag.) Geïllustreerd met foto's. € 12,50

10395 Bossche Diocesane Werkliedenbond. Verslag over 1918 1919
NN (ZB, geb., 40 pag.)  € 10,-

10396 Adviesinstanties voor het Onderwijs in Noord-Brabant 1961
prof. dr. F.J.p. van Dooren e.a. (ZB, geb.,48 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

103970 De Zorg voor Moeder en Kind in Noord-Brabant 1934
P.E.G. van der Heijden (ZB, geb., 184 pag.) Dissertatie. Geïllustreerd met tabellen e.d. Met losse kaarten en div. staten. Zeldzaam. € 17,50

103971 De Zorg voor Moeder en Kind in Noord-Brabant 1934
P.E.G. van der Heijden (HB, opn. geb., 184 pag., arch.) Dissertatie. Geïllustreerd met tabellen e.d. Met losse kaarten en div. staten. Zeldzaam. € 15,-

10398 Het Onderwijs en de Toekomst van Brabant 1960
drs. J. Aarts e.a. (ZB, gen., 50 pag.) Brabantia Nostra. Verslag provinciaal onderwijscongres. € 12,50

WEGEN & SPOORWEGEN BINNEN HERTOGDOM BRABANT
10422 Cuijk aan de Spoorlijn. Historisch Overzicht van de laatste 100 Jaar, over de Rol van Cuijk in de Treinverbinding Nijmegen - Venlo [1985]
Chr. van de Bosch (ZB, 42 pag.) Geïllustreerd. € 17,50

10423 Staat der Bruggen in Openbare Wegen geene Rijks of provinciale Bruggen zijnde 1869
NN (ZB, groot form., 97 pag., voorpl. besch.) € 17,50

10425 Aalst-Waalre aan de Spoorlijn. Het Bels Lijntje 1999
Jan van Houten (ZB,  74 pag.) Stichting Waalres Erfgoed. Geïllustreerd.  € 15,-

10427 Het Postelkanaal 1954
prof. dr. J. van Geetruyen (ZB, gen., 32 pag.) Turnhout. Stichting voor de Kempen. € 12,50

10428 Ze reden door de Kempen. Van Bergen op Zoom, Breda en ’s-Hertogenbosch naar Maastricht, Keulen en Luik v.v. 1986
H. Hezemans (ZB, groot form., gen., 40 pag.) Sprundel. Geïllustreerd. € 25,-

??

10431 Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.‑Stations Brabant‑Limburg‑Zeeland 1987
Marinus Vermooten (HB, geb., 200 pag.) Ruim geïllustreerd. € 25,‑

10433 'Menschen gaat opzij, de Stoomtram komt voorbij'. Korte Geschiedenis van de Tramlijn Eindhoven‑Reusel (1897‑1934) 1979
W.J.M. Leideritz (ZBN, gen., 12 pag.) Geïllustreerd met o.a. foto's. € 10,-

10435 De Moerdijkbrug 50 Jaar 1986
J. Buitkamp ( HB, oblong, goudopdr., lin., stofomsl., 80 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10436 Roosendaal, een Spoorwegstation als 's Lands Voorportaal 1986
M.J.C. Broos (ZB, geb., 64 pag.) Geïllustreerd. Publicaties van de Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen. 1. € 10,-

10453 Voorwaarden van Concessie tot den Aanleg van een Stoomtramweg door de Gemeente Tilburg 1881
(ZB, geb. 10 pag.,) € 9,10

10454 Voorwaarden van Concessie voor den Aanleg en de Exploitatie van een Stoomtramweg van Tilburg naar Dongen door de Wijk Hasselt 1901
(ZB, 11 pag., geb) € 10,-

10455 Voorwaarden van Concessie voor den Aanleg en de Exploitatie van een Stoomtramweg over de na te melden Straten en Wegen dezer Gemeente 1905
(ZB, 11 pag., geb) Concessie aan de Maatschappij 'Vicinaux Hollandais' van Station Tilburg over Korvel naar Goirle, Hilvarenbeek en Esbeek tot de Belgische Grens. € 10,-

10456 Bestuurlijke Problematiek rond de Spoorlijn Zwaluwe- 's-Hertogenbosch 1842-1890 1987
D.L. Roitero (ZB, pl. bandje, 113 pag., groot form.) € 15,-

10457 Rapport der Commissie in zake "De Scheldedam" ingediend bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Bergen-Op-Zoom 1895
(ZB, gen., 16 pag.) € 10,-

10459 Verbetering van tertiaire Wegen voor doorgaand Verkeer in de Provincie Noord-Brabant 1931
J. Kersemaekers (ZB, eenv. uitg, 20 pag.) € 15,-

10460 Hoe moet de Provincie Noordbrabant financieren met het Oog op de Réconstructie der bij haar in Beheer en Onderhoud zijnde Wegen. Deel  I en II 1928
NN (ZB, 18 pag.; 9 pag.) € 12,50

10461 Getuige van een donkere Tijd. Spoormannen en Spoorvrouwen in en rond Roosendaal 1940-1945. 1990
Jan Mathijsen (HB, groot form., geb., 104 pag., goed ex.) Stichting Rail Publicaties. Geïllustreerd. € 10,-

104631 De Stoomtrams in Oost‑Brabant. Deel 3.1996
W.J.M. Leideritz (HB, geb., 84 pag.) Deboektant. Ruim geïllustreerd. € 20,-

10477 Nieuwe Oude Grintweg Oirschot. Reconstructie & Fietspad Oude Grintweg 2007
C. van Esch - Van Hout (HB, geb., oblong, 40 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

10483 Gedenkschrift Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij en Spoormonument Lok 94 te Gennep 1982
W.S. van Dinther (ZB, groot form., 36 pag., gen., goed ex.) Gennep. Geïllustreerd. Zeldzaam. € 10,-

10487 Plan der Dieze-Brug in verband met de Voltooiing der Nieuwe Merwede en Kanaal naar Geertruidenberg tot geheele Waterbevrijding van Noord-Brabant 1883
NN (ZB, geb., 18 pag.) € 17,50

104910 Rapport betreffende Wegverkeer in de Provincie Noord-Brabant 1964
PPD (HB, geb., groot form., 154 pag.) Geïllustreerd met o.a. vele uitsl. kaarten. € 12,50

104911 Interim-Rapport betreffende Wegverkeer in de Provincie Noord-Brabant 1963
PPD (HB, geb., groot form., 150 pag.) Geïllustreerd met o.a. vele uitsl. kaarten. € 10,-

10493 De Goede Moordenaar 1983
W.J.M. Leideritz (ZB, gen., 38 pag.) De geschiedenis van de Stoomtramweg 's‑Hertogenbosch‑Helmond‑Veghel‑Oss. Geïllustreerd. € 12,50

10495 De Stoomtramlijn Berlicum - Heeswijk - Dinther - Veghel - Erp geopend op 19 februari 1883. 1983
W.H. Cornelissen (ZB, gen., 8 pag.) Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. Geïllustreerd. € 10,-

10496 "Kruispunt" Beugen. De Geschiedenis van de Spoorlijnen Nijmegen-Venlo en Boxtel-Wezel 1983
J.W.M. Peijnenburg e.a. (ZB, 136 pag.) Geïllustreerd. Over o.a. het Duits Lijntje.  € 25,-

10498 De Moerputtenbrug een cultuurhistorisch Monument in een natuurrijke Omgeving tussen 's-Hertogenbosch en Heusden. Historie en Natuur & Fotografieken 2008
Aad Treijtel,  Kees van den Oord e.a. (ZB, dubbeluitgave,.115 pag.; 74 pag.) Ruim geïllustreerd. € 25,-

105000 De Aanleg van de Straatweg 's-Hertogenbosch-Best als Deel van de Verbinding met Luik (1740-1745) 1956
Dr. F.E.M. Vercauteren (ZB, geb.,188 pag.) Dissertatie. Geïllustreerd.  Uitgegeven als deel IV uit de serie 'Bijdragen tot de Soc. en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 10,-

105001 De Aanleg van de Straatweg 's-Hertogenbosch-Best als Deel van de Verbinding met Luik (1740-1745) 1956
Dr. F.E.M. Vercauteren (HB, geb.,188 pag., lin., goudopdr.) Dissertatie. Geïllustreerd.  Met stellingen. € 17,50

105101 De Aanleg van de Straatweg Best‑Lommel als Deel van de Verbinding met Luik (1745‑1818) 1958
Dr. F.E.M. Vercauteren (ZB., geb., arch., 122 pag.) Uitgegeven als deel 5 uit de serie 'Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 15,-

10511 Weg en Verkeer, Gevangenpoort 1989
(ZB, gen, 64 pag.) Geïllustreerd met o.a kaartjes. Speciaalnummer Boschboombladeren nr. 37 over weg en verkeer. € 10,-

10513 100 Jaar Provinciale Waterstaat Noord-Brabant 1876-1976 1976
Div. (ZB, geb., 55 pag., arch.) Geïllustreerd jubileumboek. € 12,50

10514 Autotrips door Brabant vanuit 's-Hertogenbosch 1957
Dr. L. van Egeraat (ZB, geb., 68 pag.) Geïllustreerd. Met uitkl. krt. € 12,50

105150 Per Auto en te Voet. Deel 3: Zeeland en Noord-Brabant 1972
ANWB (ZB, geb., 84 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

105151 Per Auto en te Voet. Deel III: 75 gecombineerde Auto- en Wandeltochten Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 1966
ANWB (ZB, geb., 119 pag., arch.) Geïllustreerd. € 10,-

10517 Van Karrespoor tot Autosnelweg. 's-Hertogenbosch-Eindhoven na 250 Jaar geen Knelpunt meer 1996
Div. (HB, gr. form., 80 pag., geb., goed ex.) Geïllustreerd. Verschenen bij de oplevering van de A2. € 10,-

10519 Het Brabants Straatboek 1981
Anton van Oirschot (red.) (ZB, geb., 104 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10522 Trams en Tramlijnen. De Stoomtrams van Noord-Brabant 1977
W.J.M. Leideritz (ZB, 84 pag. geb., goed ex.) Geïllustreerd. € 10,-

105230 Het Provinciaal Wegenbeheer in Noord-Brabant 1915
Mr. Bernard R. de Roy van Zuidewijn (ZB, 152 pag., geb.) Dissertatie. € 7,50

105231 Het Provinciaal Wegenbeheer in Noord-Brabant 1915
Mr. Bernard R. de Roy van Zuidewijn (ZB, 152 pag., rug licht besch,  geb.) Dissertatie. € 7,50

10525 Sporend naar Welvaart 1964
 Prof H. van den Eerenbeemt ( stofomsl., geb. 55 pag.) De betekenis van de eerste lijn der staatsspoorwegen voor de economische ontwikkeling van Midden-Brabant en de Baronie van Breda. € 10,-

10527 Bont Brabants Busboekje [1970]
NN(geb., 105 pag.) Geïll. Zwerftochten per lijnbus door de provincie Noord Brabant. € 12,50

105300 De Tramwegen van Noord-Brabant 1978
W.J.M. Leideritz (HB, stofomsl., lin, goudopdr., 240 pag.) Met div. kaarten. Een historische terugblik op ruim een halve eeuw tram- en autobusexploitatie. € 10,-

105310 Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 2 1961
W. H. Th. Knippenberg en Dr. B.H. Stolte (HB, arch., vl., geb., 96 pag.) Geïllustreerd. Over m.n. Romeinse wegen. Met uitklapbare kaart. Artikelen: Brabant in de Romeinse tijd; Romeinse wegen in Noord-Brabant. € 15,-

105311 Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 2 1961
W. H. Th. Knippenberg en Dr. B.H. Stolte (ZB, geb., 96 pag., orig. band) Geïllustreerd. Over m.n. Romeinse wegen. Met uitklapbare kaart. Artikelen: Brabant in de Romeinse tijd; Romeinse wegen in Noord-Brabant. € 17,50

10533 Sporen over de Heuvel. De Geschiedenis van de Spoorwegen in en om Tilburg 1988
Jacob H.S.M. Veen (HB, geb., 144 pag., groot form.) Tilburg. Jevel. Ruim geïllustreerd. € 10,-

10535 Project de Chemin de Fer Métropolitain a Bruxelles 1926
Div. (ZB, gen., 24 pag.) Bruxelles. Veuve Monnom. Uitg.: Société Génerale de Chemins de Fer Économiques. Met verschillende uitsl. kaarten. € 12,50

10536 De Tram in Geldrop en Omgeving 1985
Georges Krekel (ZB, gen., 44 pag., arch.) Geïllustreerd. € 12,50

10537 Lijnen door het Brabantse Land. 200 Jaar Verkeersinfrastructuur in Noord‑Brabant 1796‑1996 1996
Bram Bouwens e.a. (ZB, 176 pag., geb.) Geïllustreerd. Uitgebreid werk. € 25,‑

 

ECONOMIE & HERTOGDOM BRABANT
105390 Bankieren in Brabant in de Loop der Eeuwen
1987
Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (HB, lin, geb, 349 pag.) Verschenen als deel 73 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

105393 De Opkomst van het Industriegebied Noord‑Brabant. De Beroepsbevolking in Noord‑Brabant van 1909 tot 1960, onderscheiden naar Beroepsgroep 1987
J.W. Kurstjens (ZB, geb., 38 pag.) € 10,-

105395 ETIN 40 Jaar 1976
div. (ZB, groot form., pag. 415-584) Speciaalnr. van "Noord-Brabant" officieel orgaan van het ec.techn. instituut voor Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 15,-

105398 Rapport inzake Industriefinanciering in Noord-Brabant en Limburg 1933
ETIN (ZB, arch., 24 pag., gen.) € 10,-

105402 De Garantie als aanvullende Financierings-Figuur 1934
dr. A.B.A. Ketel (ZB, gen., 32 pag.) Tilburg. Rede. € 10,-

105403 Het Prijzenstelsel als Instrument van Welvaartspolitiek 1934
prof. H.A. Kaag (ZB, gen., 16 pag.) Tilburg. Rede. € 10,-

105405 N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1916. 1917
NN (ZB, gen., arch., 33 pag.) € 10,-

105406 N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1917. 1918
NN (ZB, gen., arch., 39 pag.) € 10,-

105407 N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1918. 1919
NN (ZB, gen., arch., 42 pag.) € 10,-

105408 N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1919. 1920
NN (ZB, gen., arch., 37 pag.) € 10,-

105410 De Opkomst van  van de Noordbrabantsche Industrie 1928
prof. dr. Z.W. Sneller (ZB, pag. 66-76), kopieën) Geïllustreerd. Lezing. € 7,50

105411 Jaarverslag Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant  1973
Div. (HB, gen., 46 pag.) Tilburg. Foto's o.a. Martien Coppens. € 10,-

105412 Noord-Brabant op Weg naar een Diensteneconomie. Perspectieven voor de Groei van de Dienstensector in Noord-Brabant tot omstreeks 1985. 1970
ETIN (ZB, 68 pag., arch.) Tilburg. € 15,-

105413 Driekwart Eeuw CSM Cash Flow, Strategie en Mensen 1995
dr. Keetie E. Sluyterman (HB, lin, mooie band, geb., 236 pag., goudopdr., goed ex.) CSM NV. Geïllustreerd. € 10,-

105414 De Werkgelegenheid in Noord Brabant van 1930 tot 1990. Groei in Getal en in Veelzijdigheid 1992
drs. J.W. Kurstjens (ZB, arch., 45 pag.) Tilburg.  € 12,50

105415 Rapport betreffende een algemeen Onderzoek naar de sociaal-economische Structuur van het Gebied der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant 1939
L. van Vuuren (ZB, vl., arch., 132 pag.) € 25,-

10542 De Mandenmakerij in het Grensgebied van Noord-Brabant en de Bommelerwaard; een historisch-geografische Analyse 1966
HB Reinders (ZB, pag. 50-64, kopieën) Geïllustreerd artikel uit Geografisch Tijdschrift jrg. XIX. € 7,50

10544 Ontwikkelingslijnen en Scharnierpunten in het Brabants Industrieel Bedrijf 1777-1914 1977
Prof. H. F. J. M van den Eerenbeemt (HB, 170 pag. geb-lin). Verschenen als deel 40 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex.   € 5,-

10545 Economisch-Statistische Berichten. Speciaalnummer Noordbrabant 1961
Div. (ZB, gen., pag. 415-467) Geïllustreerd. € 12,50

10546 Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon 1978
Dr. G.C.P. Linssen (HB, 249 pag. geb-lin) Geïllustreerd met foto's. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940. Verschenen als deel 41 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

105480 Ondanks Tegenwind Vooruit! Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940 1942
Dr. A. Oldendorf e.a. (ZB, geb., 98 pag.) Met twee kaartjes. Geïllustreerd. € 12,50

105481 Ondanks Tegenwind Vooruit! Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940 1942
Dr. A. Oldendorf e.a. (ZB, geb., 98 pag., rug ged. geplast.) Met twee kaartjes. Geïllustreerd. € 10,-

105482 Ondanks Tegenwind Vooruit!  Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940 1942
Dr. A. Oldendorf e.a. (ZB, geb., 98 pag., arch.) Met twee kaartjes. Geïllustreerd. € 10,-

10549 Het Gewoel der Affaires 1987
Dr. Frans Govers (ZB, 84 pag., geb.) Momenten uit 250 jaar F. van Lanschot Bankiers N.V. € 10,-

10550 De Balans van 225 Jaar 1962
Div. (ZB, geb., 57 pag.) Over de geschiedenis van F. van Lanschot Bankiers en de ontwikkeling van de laatste jaren. € 12,50

105510 Baksteenfabricage in Noord-Brabant (19e-20e eeuw) 1992
G.B. Janssen ( HB, 293 pag. lin., geb.) Geïllustreerd met o.a foto's. Uitgegeven als deel 92 in de serie ' Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 10,-

105511 R.K. Vereniging van Werkgevers in de Brabantse Baksteenindustrie 1928-1953. 1953
A.M. Eijkens e.a. (HB, lin., geb., 56 pag.) Tiburg. Geïllustreerd. € 45,-

10552 Jan. B.M. van Besouw. Een sociaal geinspireerd Ondernemer rond 1900 1971
Dr. L. C.W. J.M ten Horn-van Nispen ( HB, 242 pag. lin-geb) Geïllustreerd met o.a foto's. Uitgegeven als deel 21 in de serie ' Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

10553 Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon 1978
Dr. G.C.P. Linssen ( HB, 247 pag. lin-geb) Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het Zuiden van Nederland 1915-1940. Uitgegeven als deel 41 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 10,-

10554 Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895 1966
Dr. J.P.A. van den Dam (HB, 429 pag. geb-lin) Geïllustreerd. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken. Verschenen als deel 5 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

10556 Migratie en economische Conjunctuur 1987
C. G. W.P. van der Heijden (ZB, 38 pag. van de 225 pag., geb.) Geïllustreerd. Artikel in "Noordbrabants Historisch Jaarboek" Deel 4 in originele omslag. Verder in dit nummer: 'Het Begin van de Suikerindustrie in West-Brabant' door M.S.C. Bakker (20 pag.) € 11,30

105590 Land onder Stroom N.V. PNEM 1914-1964 1964
Max Dendermonde (HB, geb., stofomsl., lin., goudopdr., groot form., 191 pag., goed ex.) Rijk geïllustreerde jubileumuitgave. Foto's van Martien Coppens. € 7,50

105591 Land onder Stroom N.V. PNEM 1914-1964 1964
Max Dendermonde (HB, geb., lin., goudopdr., groot form., 191 pag.) Rijk geïllustreerde jubileumuitgave. Foto's van Martien Coppens. € 7,50

10560 Rapport der Commissie uit de Noord-Brabantsche Kamers van Koophandel tot Onderzoek der Electriciteitstarieven in Noord-Brabant 1927
Div. (ZB, geb., 46 pag.) Waalwijk. Antoon Tielen, € 12,50

10561 Op het Spoor van de Körver. Ontstaan, Groei en Transformaties van de Brabantse Familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930. Bedrijfsgeschiedkundig bekeken 1986
Dr. J.F.E. Bläsing (HB, stofomsl., geb., lin., 395 pag., goed ex.) Geïllustreerd. Zeer uitgebreid werk. € 10,-

10562 Mensen en Spanningen. Sociaal-Economische Geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantse Electriciteitsmaatschappij 1914-1985 1992
Dr. J.F.E. Bläsing (HB, lin, mooie band, 524 pag.) Zeer uitgebreide studie. Geïllustreerd. PNEM. € 10,-

10563 Lonen en Kosten van Levensonderhoud in Noord-Brabant. Het Verschil tussen Stad en Platteland 1945
drs.L. van Delft (ZB, gen., 17 pag., groot form., eenv. uitg.) € 12,50

105670 Het Coöperatieve Alternatief. Honderd Jaar Rabobank 1898-1998 1998
K. Sluyterman e.a. (HB, geb., stofomsl., 408 pag., gr. form.) Zeer uitgebreid werk. Geïllustreerd. € 7,50

105671 Rabobank 1898-1973. Jubileumnummer 1973
Willem Hijmans (ZB, groot form., 65 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

105721 Honderd Jaren Oost-Brabants Bedrijfsleven 1852-1952 1952
S.H.A.M. Zoetmulder (HB, opn., geb., arch., 173 pag., gebruikssp.) Gedenkboek KvK te Eindhoven. Geïllustreerd. € 10,-

105722 Honderd Jaren Oost-Brabants Bedrijfsleven 1852-1952 1952
S.H.A.M. Zoetmulder (ZB, orig. band, 173 pag.) Gedenkboek KvK te Eindhoven. Geïllustreerd. € 12,50

10573 De Brabantse Schoenindustrie in historisch en marketing Perspectief 1990
L.W.J. Kemps (ZB, geb.,183 pag.) Geïllustreerd. Serie "Brabantse Historische Cahiers' deel VII. € 12,50

10576 150 Jaar Bossche Kamer van Koophandel en Fabrieken 1841-1991 in Vogelvlucht 1991
Dr. L.P.L. Pirenne (ZB, geb., 64 pag., arch.) Geïllustreerd. € 12,50

10578 Anton Philips de Mens - de Ondernemer 1956
Prof. P.J. Bouman (HB, lin., geb., 294 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10579 Industrialisatie-Problemen in Noord-Brabant 1953
Prof. Dr. W.R. Heere en Mr. E.M.J.A. Sassen (ZB, 31 pag., gen.) Voordracht. € 10,-

10582 'Van Herenbond tot Vakorganisatie' 25 Jaar VHP Philips 1972-1997 1997
NN (HB, geb., oblong, 74 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

105830 Gedenkboek t.g.v. het 121/2 Bestaan van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond 1915
Div. (ZB, geb., 145 pag., goed ex.) Geïllustreerd. € 10,-

105831 Gedenkboek t.g.v. het 121/2 Bestaan van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond 1915
Div. (HB, opn. geb., 145 pag., arch.) Geïllustreerd. € 7,50

10584 1737-1997. De Polsslag van de Tijd 1997
Dr. Frans Govers (HB, geb., lin., 168 pag.) 'Uitdaging en antwoord in 20 jaar F. van Lanschot Bankiers NV'. € 10,-

10586 14e Nationaal Congres van de Ned. Kath. Middenstandsbond georganiseerd te 's-Hertogenbosch op 24 en 25 September 1947 1947
Div. (ZB, gen., 31 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10590 Industrieel Ondernemerschap en Mentaal Klimaat 1914-1940 1979
Prof. H. F. J. M van den Eerenbeemt (HB, 151 pag.,  geb-lin). Verschenen als deel 45 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

10591 Onder de Voet gelopen 1969
F.J.M. Puijenbroek (HB, 259 lin.geb.) Geïllustreerd met o.a. foto's. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800, de Brabantse klompenmakerij. Uitgegeven als deel 27 van de serie: 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 7,50

10592 F. van Lanschot als Intermédiaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846) 1955
Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, geb., 103 pag., goed ex.) Uitgegeven als deel 1 van de serie: 'Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 10,-

10594 Van Spaendock: Een Case-study naar Bemiddelingsgedrag 1994
Dr. G.C.P. Linssen. (HB., 293 pag. lin, geb). Geïllustreerd met o.a. foto's. Een schets van de spilfunctie, die Mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck (18976-1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid. Verschenen als deel 97 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

10599 Het Geld dat zoekt zijn Weg 1987
Prof. Dr. H.F.J.M. van Eerenbeemt (ZB, geb.,85 pag.) Geïllustreerd. Van Lanschot‑Lectures over acht eeuwen geldwezen, bankieren en kapitaalbeweging in de Midden‑Nederlanden.  € 12,50

10598 Door eigen Kracht 1953
W.G. Versluis (HB, geb., 310 pag., lin.) Geïllustreerd. Vijftig jaren geschiedenis van de Bossche Diocesane Bond der K.A.B. 1903-1953. € 12,50

10602 Aan het Eind van de Pijp.... 1993
H.M. van Helvoort (ZB, geb., groot form., 106 pag., eenv. band) Doctoraalscriptie. Een economische studie over het eendenkooibedrijf in de Oostelijke Langstraat.  € 17,50

10610 Jan Frederik Vlekke 1849-1903 1966
Dr. J.G.L. Theunisse (HB, 405 pag., geb., lin.) Geïllustreerd met o.a. foto's. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven. Uitgegeven als deel 6 van de serie: 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

10630 Ondernemen in Sigaren. Analyse van Bedrijfsbeleid in Vijf Sigarenfabrieken 1856‑1865 en 1925‑1934 1983
Dr. K.E. Sluyterman (HB, 318 pag., geb., lin.) Geïllustreerd met o.a. foto's. Over sigarenfabrieken Van Schuppen, Boex, Peletier, Van Susante en Wintermans. Verschenen als deel 58 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland ' Correct ex. € 7,50

106320 Loonindexcijfers voor de Brabantsche Industrie 1939
Drs. H.J.M. van de Laar (ZB, band minder fraai, 18 pag.)  € 7,50

106321 Loonindexcijfers voor de Brabantsche Industrie 1939
Drs. H.J.M. van de Laar (HB, geb., , 18 pag.)  € 10,-

106330 Het Bedrijf der N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij 1933
Div. (ZB, groot form., 67 pag., geb.) Geïllustreerd met mooie foto's. Zeldzaam. € 15,-

106331 Het Bedrijf der N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij 1933
Div. (ZB, groot form., 67 pag., geb., arch.) Geïllustreerd met mooie foto's. Zeldzaam. € 12,50

10637 Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Hertogenbosch en Omstreken over het Jaar 1929 1930
Div. (ZB, geb., 298 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10638 Industrial Modernization and social Devolopments in the Centre of Shoe Industry, Central Noord-Brabant, 1890-1930 1983
Kees Mandemakers en Jos van Meeuwen (ZB, gen. 59 pag.) Rotterdam. Erasmus-Universiteit. Uit: "Centrum voor Maatschappijgeschiedenis" Vol. 10. Geïllustreerd. € 10,-

10639 Van Langstraat tot Nieuwegein 1984
Harry Putter (HB, lin, goudopdr., 256 pag., goed ex.) Uitgave: Schoenencentrum Nederland. "Uitgegeven t.g.v. de opening van het Schoenencentrum Nederland..". Geïllustreerd. € 10,-

10650 De Electriciteitsvoorziening van Noord-Brabant 1914-1939 1939
A.A. Weijts (HB, goudopdr. zeer mooie band, 210 pag.) Jubileumuitgave. Bijdrage tot de geschiedenis van Brabant, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de PNEM. Mooi geïllustreerd. € 15,-

10651 Electriciteitsvoorziening van de Provincie Noord-Brabant 1913
Statencommissie (ZB, geb., 58 pag.) € 12,50

10655 BBA. Oorsprong en Ontwikkeling van een Brabants Vervoersbedrijf 1971
W.J. Leideritz e.a. (ZB, 36 pag., geb.) Geïllustreerd. € 7,50

10657 Essays on Medieval and early modern Economy and Society 1977
(aan: Jan A. van Houtte) (HB, geb., 310 pag., lin.) Leuven University Press. "Symbolae" Faculatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis Series A / Vol. 5. Essays in Duits, Nederlands en Frans. € 15,-

106580 Brabantse Stoffen op de Wereldmarkt. Proto-Industrialisering in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1620-1820 2004
Gerard van Gurp (ZB, geb., 284 pag., goed ex.) Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Uitgebreide studie. Geïllustreerd. € 10,-

106601 Brandassurantie N.C.B. 1898-1948 1948
Cultivator (HB, lin, 92 pag. goudopdr.) Geïllustreerd. Mooi jubileumboek. € 15,-

106630 De Nederlandse Sigarenindustrie. Een Onderzoek naar haar economische en sociale Betekenis voor de Nederlandse Volksgemeenschap 1949
dr. A.A.G. Meijers (ZB, geb.,118 pag., vl.) Eindhoven. Amsterdam. € 10,-

106640 Bossche Diocesane Werkliedenbond 1903-1928 1928
A. van Rijen (ZB, geb., 245 pag., rug licht besch., orig. band) Tilburg. Gedenkboek. Geïllustreerd. € 10,-

106641 Bossche Diocesane Werkliedenbond 1903-1928 1928
A. van Rijen (HB, opn. geb., 245 pag., arch..) Tilburg. Gedenkboek. Geïllustreerd. € 10,-

106700 Een Halve Eeuw Zelfstandige Middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch 1952
Mr. N.H.L. van den Heuvel (HB, lin.rug, geb. 129 pag., goudopdr., 4-form.) Mooi geïllustreerde jubileumuitgave. € 12,50

106701 Een Halve Eeuw Zelfstandige Middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch 1952
Mr. N.H.L. van den Heuvel (HB, lin.rug, geb. 129 pag., goudopdr., 4-form., gebruikssp., arch.) Mooi geïllustreerde jubileumuitgave. € 10,-

106702 Een Halve Eeuw Zelfstandige Middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch 1952
Mr. N.H.L. van den Heuvel (HB, 4-form., 128 pag. geb.)  Mooi geïllustreerde jubileumuitgave. € 10,-

GENEALOGIEËN (e.d.) BINNEN HERTOGDOM BRABANT
106790 Kasteel Heeswijk en de Geslachten Van den Bogaerde van Terbrugge en De Looz-Corswarem. Heeswijk, Nemerlaer, Niel, Rheina-Wolbeck 1991
R.W.A.M Cleverens (HB, stofomslag, blauw linnen, goudopdr., 200 pag.) Veel genealogische informatie. Rijk gedocumenteerd en geïllustreerd. € 30,-

106794 Dom. Benedictus of het Utrechtsche Geslacht van den kerkelijken Auteur Jacobus van Haeften (1588-1648) Proost der Benedictijner Abdij van Afflighem in België 1940
dr. M. van Haaften ( ZB, 59 pag., geb.) Amsterdam. Geïllustreerd. € 7,50

106797 Voorloopige Lijst eeniger Voormannen en voorname Familiën der Kempen 1925
NN (ZB, 16 pag., gen.) Brecht. € 12,50

106799 Westbrabanders onder elkaar  1982
J.W. Oostenrijk e.a. (ZB, geb., 168 pag., goed ex.) Bundel, samengesteld t.g.v. het 25-jarig bestaan van de afd. West-Noord-Brabant van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Geïllustreerd. € 15,-

106807 Geschiedenis van de Familie Dirven gedurende 6 Eeuwen. Deel II. 1976
Herman Dirven en George Dirven (ZB, geb., pag. 97- 198) Prinsenbeek. Stichting Bestudering Geschiedenis Familie Dirven. Geïllustreerd. € 12,50

106808 Ruelens van Tetering een oud Brabants Geslacht 1965
W. Wijnaendts van Resandt e.a. (ZB, mooie band, 28 pag., geb., goudopdr.) Geïllustreerd. € 17,50

106812 Een Bloemenkorf vol Souvenirs. Herinneringen van Angelina de Haan-Waterreus [1988]
drs. Jean Coenen en Janny Coenen-Van Bussel (HB, lin., goudopdr., geb., 168 pag.) Eindhoven. C. de Haan. Geïllustreerd. Genealogie. Slechts 250 exx. € 15,-

106814 Herkomst en Wapen van het Bossche Geslacht Van Bruggen 1936
J.J. Vürtheim Gzn. (ZB, gen., 7 pag.) "met 5 afbeeldingen" Overdruk. € 15,-

106816 De Familie Bressers in Noord-Oost Brabant. De Udense en de Schaijkse Tak 1991
Luciën Bressers (ZB, geb., 196 pag.) Uden. € 35,-

106822 Uit hetzelfde Hout gesneden. Een genealogisch-biografische Schets over Hezemansen 1970
H. Hezemans (ZB, gen., 72 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

106823 Notice généologique sur les Rigault et des Margais 1955
René Goffin (ZB., 25 pag., geb.vl.) Impremerie Albe. Beperkte oplage van 200 ex. Met wapen op voorplat en titelpagina. € 12,50

106824 Généalogie de la Famille Rondeau 1952
René Goffin (ZB, 30 pag., gen.) Couillet. Extrait des Annales du Cercle Archéologique de Soignes T. XII. Met wapen op titelpag. € 10,-

106825 La Seigneurie foncière de Cailbert depuis le XVIe Siècle 1960
René Goffin (ZB, gen., 16 pag.) Enghien. Delwarde. Extrait des Annales du Cercle Archéologique d'Enghien. Tome XII. Geïllustreerd. Genealogie. € 7,50

106826 Les de le Croix aux Bars 1962
René Goffin (ZB, gen., 10 pag.) Soignies Delattre. Extrait des Annales du Cercle Archéologique du Canton de Soignies. Tome XXI. Genealogie. Met wapen op voorplat en titelpagina. € 7,50

106828 Généalogie de la Famille de Silly du Risoit 1956
René Goffin (ZB, gen., 16 pag.) Enghien. Delwarde. Extrait des Annales du Cercle Archéologique d'Enghien. Tome X. Met wapen op voorplat en titelpagina. Genealogie. € 10,-

106829 Les de Lalieux 1965
René Goffin (ZB, 44 pag., gen.) Nivelles. Impremerie Havaux. Généologies Nivelloises. Beperkte oplage van 200 ex. Geïllustreerd.  € 10,-

106831 Généalogie de la Famille Durant de la Roquette 1960
René Goffin (ZB, gen., 20 pag.) Soignies Delattre. Extrait des Annales du Cercle Archéologique du Canton de Soignies. Tome XIX. Genealogie. Met wapen op voorplat en titelpagina. € 10,-

106832 Les du Leuloy dits du Buissot 1962
René Goffin (ZB, gen., 20 pag.) Soignies Delattre. Extrait des Annales du Cercle Archéologique du Canton de Soignies. Tome XX. Genealogie. Met wapen op voorplat en titelpagina. € 10,-

106833 Essai sur les de Maurage en Hainaut 1957
René Goffin (ZB, gen., 40 pag.) Soignies Delattre. Extrait des Annales du Cercle Archéologique du Canton de Soignies. Tome XVI. Genealogie. € 10,-

106834 Famille Meunier [2000]
Gérard Flament (ZB., 76 pag., geb., eenv. uitgave) Bruxelles. Genealogische gegevens. € 15,-

106835 Index patronymique Gletton. Du Numéro 200 á 300 [2000]
Gérard Flament (ZB., 129 pag., geb., eenv. uitgave) Bruxelles. Geneologische gegevens. € 15,-

106836 Généalogie des Rois d'Armes Van den Leene 1950
René Goffin  (ZB, gen., 25 pag.) H. Dessain.  Extrait de la Noblesse Belge, Annuaire de 1946-1950. Met wapen op voorplat en titelpagina. Geïllustreerd. € 10,-

106837 Fiches Brabantse Families 1984
drs. A.J. van Reeken (ZB, eenv. uitgave, geb.,125 pag., 3de druk) Tilburg. € 12,50

106838 Genealogie van de Familie Timmers. Een Geschiedenis van een oud Boerengeslacht uit de Kwartieren Peel- en Maasland van de Meierij van 's-Hertogenbosch 1990
André W.M. Timmers e.a. (HB, geb., 442 pag., robuust boek, groot form.) Uden. Stichting Familie Timmers.  Geïllustreerd. € 85,-

10684 De Familie Siemons. Een Brabants Geslacht uit Oosterhout 1980
P.J. Siemons‑Groesbeek (ZB, eenv. uitgave, 51 pag., groot form.) Geïllustreerd. Uitgebreide informatie. € 35,-

106841 In de Permetatie 1982
Drs. J.P.M. Strijbosch (ZB, geb. 167 pag.) Genealogische Bijdragen. Verschenen bij het vijfde lustrum van de genealogische vereniging Afd. 's-Hertogenbosch-Tilburg. Geïllustreerd. € 12,50

106848 Lezing van Fr. G. v. d. Elsen over I: Zedengeschiedenis; II Oorsprong en Aard van het Onderwijs; III de Genealogie, Testament Gijsb. Coeverinx. 1894
fr. G. van de Elsen (HB, opn., geb., gemarmerde band, arch., pag. 145-220) Vnl. over genealogie in Brabant. € 25,-

106823 Het Geslacht De Gier 1943 (moderne kopie)
(ZB, 66 pag., geb.) Overgedrukt uit "de Nederlandsche Leeuw) € 10,‑

106854 Les Guillaume dits du Tomboy. Branche Flamande 1959
René Goffin (ZB, 4 pag.) Nivelles. Havaux. Extrait de l'Intermédiaire des Généalogistes, no 81. € 7,50

106855 Fiches Brabantse Families 1981
drs. A.J. van Reeken (ZB, eenv. uitgave, geb.,88 pag., 2de druk, aant. ) Tilburg. € 12,50

106856 Geslachtboom van Jan Karel de Romréé, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1681) [19e-eeuw]
NN (1 pag., 22 cm x 30 cm) Met wapens geïllustreerd. Mechelen. € 17,50

106857 Geslachtboom van Karel Frans Josef de Partz. Prins der Sint-Jans-Gilde (1743) [19e-eeuw]
NN (1 pag., 15 cm x 20 cm) Met wapens geïllustreerd. Mechelen. € 17,50

106858 Geslachtboom van Frans Douglas gezegd Schott, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1664) [19e-eeuw]
NN (1 pag., 15 cm x 20 cm) Met wapen geïllustreerd. Mechelen. € 17,50

106859 Geslachtboom van Joost van der Hoeven, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1616) [19e-eeuw]
NN (1 pag., 15 cm x 20 cm) Met wapens geïllustreerd. Mechelen. € 17,50

106861 Geslachtboom van Jooris Josef d'Ittre van Caestre, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1695) [19e-eeuw]
NN (1 pag., 15 cm x 20 cm) Met wapen geïllustreerd. Mechelen. € 17,50

106862 Stamboom van Gillis van Gottingnyes, Hoofdman der Sint-Jans-Gilde (1561) [19e-eeuw]
NN  (1 pag., 45 cm x 30 cm) Met vele wapens geïllustreerd. Mechelen. € 27,50

106867 Zuidoostbrabantse genealogische Fragmenten 1988
Div. (ZB, geb., 132 pag.) Deurne. Heemkundekring "H.N. Ouwerling". € 20,-

106868 Het Geslacht van Gool uit Gilze, Molenschot en Rijen (bijlage) 1988
A.M.A. van Gool (ZB, geb., 26 pag.) Namen, leeftijden, beroepen, woonplaatsen van nummer 1 tot en met 174. € 10,-

106876 Maison Van den Winckele & Maison van der Donct, Donckt ou Donck &  Notice généalogique sur les Comtes de Castres 1853
l'Abbé C. Stroobant (ZB, vl., pag. 102-118; pag. 119-128) Anvers. Froment. Met enkele mooie wapengravures. Artikelen in "Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique. Tome dixième, 1e livr. Zeldzaam. € 10,-

106879 Notice sur l'ancien Comté libre et Impérial de Gronsveld & Recherches sur la Vie et les Travaux de Bernard Wynhouts, Horticulteur Belge & Services religieux fonés par Jeanne de Lalaing, Comtesse de Penthièvre, dans ;'Eglise de Quiévrian & Notes sur l'Ornementation de Choeur de l'Église Notre-Dame Maestricht   1855
Alex. Schaepkens & M.J. Carolus  &  l'Abbé C. Stroobant & Alex. Schaepkens  (ZB, vl., pag. 181-185; pag. 204-207; pag. 218-231; pag. 232- 235) Anvers. Froment. Met mooie gravures. Artikelen in "Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique. Tome douzième, 3e livr. Zeldzaam. € 10,-

106880 Enkele Beschouwingen over Brabantsche Familienamen 1932
Ant. Weijnen (ZB, gen., 2 pag. van in totaal 23 pag., tijdschrift zoals uitgegeven) Artikel in 'Eigen Volk' nr. 5. jrg. 4. Algemeen Folkloristisch en Dialectisch Maandschrift voor Groot Nederland. € 7,50

106881 Notice sur l'Église de Saint-Ursmer a Bince & Notice historique sur le Chapitre Colégial de Sainte-Dymphe, a Gheel  1855
M. Léopold de Villers &  l'Abbé C. Stroobant (ZB, vl., pag. 112-127; pag. 178-211) Anvers. Froment. Met mooie gravures. Artikelen in "Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique. Tome treizième, 2e livr. Zeldzaam. € 10,-

106883 Recherches sur les Réjouissances... & Famille De Vos; Van Cutsem 1860
M. É de Wael  & F.V. Goethals  (ZB, vl., pag. 24-33; pag. 34-50) Anvers. Buschmann. Artikelen in "Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique. Tome dix-septième, 1e livr. Zeldzaam. € 10,-

106884 Miscallanées pour servir a l'Histoire de la Lèpre a Anvers & Encore un Manuscrit de Père de la Chirurgie Flamande & Les Églises Paroissiales de Mons & L'Église et l'Hopital du Béguinage a Mons & l'Église de Saint-Nicolas-en-Bertaimont a Mons  1860
C. Broeckx & C. Broeckx  & M. Léopold Devillers & M. Léopold Devillers & M. Léopold Devillers  (ZB, vl., pag. 246-274; pag. 275-286; pag. 287-294; pag. 295-310; pag. 311-331) Anvers. Buschmann. Artikelen in "Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique. Met mooie gravures. Tome dix-septième, 4e livr. Zeldzaam. € 10,-

106885 De Lepper - Leppers. Deelstamboom - E. 1983
W.A. de Lepper (ZB, arch., gen., 52 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

106888 De Bergeyk II Tak. Een grenzenloze Verdon(c)k Genealogie in de Kempen 2000
Piet Verdonk (ZB, geb., 158 pag.) Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k (SGOV). Geïllustreerd. € 7,50

106889 Familieboek (Stamboom) Van de Wijdeven 1600 - 1987. 1987
Gijsbertus van de Wijdeven (HB, groot form., geb., goudopdr., kunstled. band, groot form., 598 pag.) Boxtel. Geïllustreerd. € 65,-

106893  Van alles niks.... Geschiedenis van een Brabantse Familie 2000
Dolly & Marcel Verhoeven (ZB, oblong., 154 pag., arch.) Schijndel. Familie Verhoeven. Geïllustreerd. € 25,-

106894 Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche Geslachten 1918 (kopieën)
A.M. Frenken en Jhr. Mr. A. F.O. Sasse van Ysselt (losse kopieën, 56 pag.) Met weergave van de wapens. € 10,-

106904 Migratie naar Kempen- en Peelland 2004
Ad Wijnen (ZB, groot form., 88 pag.) Afdeling Kempen- en Peelland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Geïllustreerd. € 20,-

106905 Geslachtslijst der Familie Hermans 1941
Jac. J.M. Heeren (ZB, arch., 16 pag.) Serie: "Van Dietschen Stam" Reeks 1 nr. 11.  Zeldzaam. € 7,50

106906 Land van Cuijk en Ravenstein. Genealogische Schetsen 1. 1988
J. Veekens (ZB, arch., 44 pag.) Geïllustreerd.  O.a. families Hubers, Vertogen, Meyer, Brouwers, van de Ligt en Van de Venn. € 12,50

106911 Lijst van Schepenen der Heerlijkheid Dussen Muilkerk 1736-1810 1922
W.L. van de Akker (pag. 167-170) Artikel in "De Navorscher" Jaargang 71, afl. 7 en 8.  € 7,50

106912 Lijst van Schepenen der Heerlijckheijdt  Moerstraten 1659-1811 1922
W.L. van de Akker (pag. 221-226) Artikel in "De Navorscher" Jaargang 71, afl. 9 en 10.  € 7,50

106913 Lijst van Schepenen der Ambachtsheerlijkheid Rijswijk 1922
W.L. van de Akker (pag. 142-144) Artikel in "De Navorscher" Jaargang 71, afl. 5 en 6.  € 7,50

106916 Kwartierstaat van Jacoba Johanna Pieternella Verbeem 1908  [z.j.]
Piet Sanders (ZB, gen., 14 pag.) Geldrop. Stichting Genealogisch Documentatiecentrum. Geïllustreerd. € 10,-

106919 De Familie Sigmond in Werkendam 2006
Gijsbert Michel Couvéé (HB, stofomsl., lin., geb., 118 pag., mooie uitgave) Wijk en Aalburg. Pictures Publishers. Geïllustreerd.  € 12,50

106925 Genealogie Demouge 1977
A.W.A.J. Demouge (ZB, gen., 42 pag.) Uden. Geïllustreerd. € 12,50

106929 De Naam is Van de Graaf. Een Overzicht van drie Takken van het Rooms-Katholieke Brabantse Geslacht Van de Graaf sinds 1610. 1988
M.P. van de Graaf & M.J.A.B. van den Brekel - van Dooren  (ZB, groot form., 270 pag., vl.) Geïllustreerd."Aangevuld met gegevens over zes vrouwelijke nakomelingen, een zwager en een schoonvader".  € 55,-

106930 Humor en Satyre in Friesche en Noordbrabantsche Persoons‑ en Bijnamen 1946
A. Hallema (ZB, geb., arch., 70 pag.) € 10,-

106932 Bijnamen 1900-1987. Fijnaart Heijningen Oudemolen Zwingespaan 1987
A. Kers (ZB, gen., 22 pag) Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. € 10,-

106934 Maria Lemmens (geboren 1780) en Adriani van Hove/Hoof een bijna verloren Kwartier 2002
P.M.A. van de Weereld (ZB, gen.,14 pag.) Tilburg.  € 10,-

106935 Emigranten uit Turnhout: De Familie Beeckman(s) (16-e Eeuw). 1968
E. van Autenboer (pag. 144-150) Uit "Vlaamse Stam". € 7,50

106939 De Familie van Hasselt te Turnhout 1977
E. van Autenboer (pag. 423-430) Uit "Vlaamse Stam". € 7,50

10694 Hornejaarboek 1977
Guy Vande Putte (ZB, geb., 352 pag.) Heemkundig Jaarboek III. Beierij van Ijse. In het kader van 300 Jaar Prinsdom Overijse 1677‑1977. Met name over de prinselijke families Van Horne en Van Salm‑Kyrburg. Ook over kasteel Isque, de familie Le Hoye, het prinsdom Overijse en de heerlijkheden Boxtel en Liempde. Geïllustreerd. € 65,-

106941 Genealogisch Overzicht van de Familie van Padua 1600-1978. 1978
J. Mikkers (ZB, 125 pag., arch.) Sint-Michielsgestel. Geïllustreerd. € 7,50

106943 Genealogisch Onderzoek naar Brabanders 1990
J.N. Leget (ZB, gen., 38 pag., arch.) Geïllustreerd.  € 12,50

106944 Nieuwe Gegevens over de Geslachten van Broechoven uit Tilburg en Sint-Oedenrode 1936
H.J.A. van Son (HB, 10 pag van in totaal 420 pag., geb.) Artikel in complete jaargang 54 in "De Nederlandsche Leeuw". € 12,50

106947 Het Geslacht Van Lanschot 1901
W.J.F. Juten (ZB, geb., 21ag.) Overdruk uit Taxandria. Geïllustreerd. € 12,50

106954 De Genealogieën van Nederveen 2006
mr. F.B.M. Nederveen e.a. (HB, geb., stofomsl., lin., zilveropdr., 332 pag) Geertruidenberg. Stichting Van Nederveen. Geïllustreerd. € 45,-

106955 Genealogisch Onderzoek van Toen en Heden van het Geslacht met de Naam Van Osch [1992]
Cor van Osch (HB, kunstled. band, goudopdr., geb., 268 pag.) Geïllustreerd. € 45,-

106961 De Familie Spoorenberg uit Woensel 2005
Jan Spoorenberg (HB, geb., 346 pag., lin., goudopdr.) Uitgave SBRG. Geïllustreerd. Deel 8 "Brabantse Stambomen". € 25,-

106965 Kwartierstatenboek Deel I 1993
J.C.J.M. van Poppel (ZB, groot form., 126 pag.) Afdeling West-Noord-Brabant van de N.G.V. Families Bernard; Dekkers; Franken; Govaarts; Gravestein; De Haas; Van Ham; Van den Heuvel; De Hont; Knitel; Machilese; Van Poppel; Schijven; Verstraeten; Van der Wiel; Zoons; Zwijssen. € 17,50

106968 Genealogie Van den Oetelaar 1250-1700. Landlieden, Bestuurders en Kartuizers binnen Hertogdom Brabant  2011
Ger van den Oetelaar (HB, geb., stofomsl., 388 pag.) Liempde. Duthmala. Ruim geïllustreerd. Met uitgebreide index. € 20,-

106970 Dochters van Dochters van Verrenbest 1994
Net Verhoeven & Will van Sebille (ZB, geb., 191 pag.) Geïllustreerde beschrijving van: ‘veertien voormoeders uit Verrenbest, het vroegere Best in Noord-Brabant'. € 20,-

106977 Genealogie van het Geslacht Overing 1988
D.A. Simons-Overing (ZB, 80 pag.) Geïllustreerd. Met uitsl. genealogische tabel.  € 25,-

106982 Het West-Brabantse Geslacht Versluys. 5 Eeuwen 1988
Jan Versluys (ZB, 116 pag.) Geïllustreerd. € 35,-

106983 Pelkmans/Pelckmans een Geslacht uit Merksplas 1990
A.H.W.M. Pelkmans (ZB, 82 pag.) Oosterbeek. Geïllustreerd. € 7,50

106987 Het Geslacht Van Haaften in het Land van Altena 1160 - 1996. 1997
J.H. Smallenburg (HB, groot form., mooie kunstled. band, goudopdr., VII pag.; 324 pag,) Malden. Geïllustreerd. € 60,-

106989 4 Eeuwen Familie Nooren 1998
J.W. Bastiaansen en Th.C.G. van der Westerlaken (ZB, groot form, eenv. uitg., 184 pag.) Breda/Chaam. Geïllustreerd. € 45,-

107012 Genealogie van het Geslacht Di(c)k uit Hoeven en Dik uit Fijnaart [z.j.]
E.J.C. Boutmy de Katzmann (ZB, 20 pag., groot form.) € 12,50

107013 Genealogische en historische Aantekeningen betreffende Nieuw-Vossemeer  2010
A.M. Bosters (ZB, groot form., 42  pag.) Voorburg. Geïllustreerd o.a. in kleur. € 12,50

107029 Een Thuis in Liempde. Biografie van Mien van Aarle en Theo van den Oetelaar 1930 - 1980  2012
Ger van den Oetelaar (HB, stofomsl., geb., 94 pag.) Liempde. Geïllustreerd. € 25,-

107034 3e Familie-Editie over Herman Holl en zijn Voorouders. De Weigering 2010
Willem J.H. Hol (ZB, 98 pag.) 's-Hertogenbosch.  Geïllustreerd. € 15,-

107036 De Familie Treffers 2000
L.M. de Graaff e.a. (HB, groot form., 512 pag.) Pirola. Geïllustreerd. M.n. Waalwijk. Genealogie. € 65,-

107038 Het gesluierde Licht 2006
Sera Spanier (ZB, 202 pag.) Gopher. Familiegeschiedenis over de families De Wijze, Zendijk en Sanders in Boxmeer. Geïllustreerd. € 17,50

107039 Stam Van Moll. 450 Jaar Familiegeschiedenis 1996
Henri J.M.C. van Lishout (HB, kunstled. band, goudopdr., 333 pag., groot form) Geïllustreerd. Uitgebreid werk. € 65,-

107043 Kwartierstaat van Dom dr. Gabriël van de Moosdijk achtste Abt van de Achelse Kluis 1963
J. van den Bosch en Dom. de Jong(ZB, gen., 8 pag., arch., geperf.) Overdruk. Geïllustreerd. € 10,-

107045 Genealogie van het Geslacht Crebolder, Krijbolder, Crebolder Meergenaamd Krijbolder (ex Krähenbühl van Bern) 1995
Bernard J.J. Krijbolder (ZB, 112 pag., arch) 's-Hertogenbosch. Familievereniging Crebolder-Krijbolder. Geïllustreerd. € 35,-

107046 Voorlopige Lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655 - 1679. 1983
Jan van den Boom e.a. (ZB, arch., 322 pag.) Nijmegen. Gerard Noodt Instituut. Voortgekomen uit de Illustere School te Nijmegen. Sedert 1656 het `jus promovendi'. Het Album Studiosorum is niet bewaard. Deze lijst is uit andere bronnen en literatuur opgemaakt. Van iedere student in deze lijst veel personalia. € 17,50

107049 Genealogie van de Familie Van der Heijden (Oost-Braband) 1995
J.W.C.M. van der Sijp (ZB, eenv., uitg., 106 pag., groot form.) Geïllustreerd. € 35,-

107051 "Peynenborch" Boek IV:  Nieuwe Vondsten 1984/1985
Dr. P.D.M. Pijnenburg (ZB, geb., 175 pag., arch.) Geïllustreerd.  Genealogie Familie Peijnenburg.  € 27,50

107053 "Peynenborg" Boek II: Heer Gosewijn 1979
Dr. P.D.M. Pijnenburg (ZB, geb., 134 pag.) Geïllustreerd. Historische roman. Peijnenburg. € 15,-

107055 Jubileumuitgave. 20 Jaar Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k. 1997
Div. Verdonk & Verdonck (ZB, 112 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

107056 Kwartierstatenboek NGV-Afdeling Kempen- en Peelland 1999
Henk Unij (ZB, 130 pag.) Met index. € 17,50

107057 Het Geslacht Plompen. Onze oudste Voorouders 14de - 18de Eeuw 1999
Robert Plompen (HB, goudopdr., geb., 164 pag., kunstled. band) Geïllustreerd. € 45,-

107058 Gerardus Elias Van de Ven 1995
A.H.P. van Daal en J.M.C. van Daal - Van de Ven (ZB, groot form., eenv. uitg, 176 pag.) Geffen. Familie Van de Ven. Geïllustreerd. € 25,-

107063 Stamboomonderzoek naar het Geslacht Van der We(e)gen  2001
Piet van der Weegen (ZB, gen., 51 pag., arch.) Steenbergen. HKK Steenen Kamer. Jaarboek 2000. Familie Van der Weegen. € 20,-

107065 Van Haaren naar. Het Spoor gevolgd van een Familie genaamd Smits 1591 - 1991. 1991
Dr. H.H.V.M. Maas (ZB 186 pag., arch. ) Schijndel. Kleos. Geïllustreerd. € 35,-

107067 Twee Loten uit Een Stam. Stamboom van Lambertus Martinus Sanders en Johanna Maria Sanders 1987
J.M.M. Sanders (HB, opn., geb., 114 pag., groot form., lin., goudopdr.) Geïllustreerd. Genealogie. Brabantse familie.  € 25,-

107069 300 Jaar Familie Van de Wiel 1997
Antoon van de Wiel (ZB, arch., 64 pag.) Geïllustreerd. Brabantse familie.  € 25,-

107075 Van Adriaen ca. 1500 tot Adriaan 1918. De Familie Termeer van ca. 1430 tot 1991. 1991
A.J. Termeer (ZB, groot form., 90 pag., annot., eenv. uitg., arch. ) Boxtel. Geïllustreerd. Brabantse familie.  € 25,-

107078 Het Molenaarsgeslacht Coppens 1979
drs. H. van Bommel (ZB, groot form., 148 pag.) Heino. Geïllustreerd. Genealogie. Brabantse familie.  € 45,-

107079 Genealogie van de Familie De Visser uit Boxtel  1995
J.J.E.M. de Visser (ZB, groot form., mooie uitg.,  274 pag.) Wijchen. Geïllustreerd. Brabantse familie.  € 50,-

107081 Reniers op Wagenberg in de 18e en 19e Eeuw  1996
Ton Reniers (ZB, 68 pag., arch.) HKK De Vlasselt. Prinsenbeek. Met genealogie. Geïllustreerd.  € 20,-

107082 Representanten ter Staten Generaal 1795 - 1796. 1952
F. de Josselin de Jong (ZB, 24 pag., arch.) Overdruk Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie VI. € 10,-

107083 Waltheri of Gualtheri en aanverwante Geslachten 1939
mr. H.L. Hommes (ZB, 19 pag., arch.) Overdruk uit Taxandria.  Brabantse familie. € 10,-

107084 Aanvullingen op de Genealogie Gualtheri  1939
mr. H.L. Hommes (ZB, 6 pag., arch.) Overdruk uit Taxandria.  Brabantse familie. € 7,50

107085 De beschilderde Glazen in de Kapel van Assendelft in de Groote Kerk in Den Haag 1910
dr. J. Craandijk (ZB, arch., 44 pag., geperf.) Overdruk uit Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Genealogische informatie. € 12,50

107087 Stamreeks Van Dongen-Spranger 1971
mr. dr. J.C. Maris van Sandelingenambacht (ZB, geperf., arch., 18 pag.) Overdruk uit De Nederlandsche Leeuw.  Brabantse familie. € 7,50

107088 Bosschenaars in Spanje 1927
Alph. G.J. Mosmans (ZB, 9 pag., arch., geperf.) Overdruk uit Taxandria. M.n. familie Van Beekvelt. € 7,50

107089 Nog een en ander betreffende de Assendelfts en aanverwante Geslachten  1911
dr. J. Craandijk (ZB, arch., 14 pag., geperf.) Overdruk uit Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Genealogische informatie. € 7,50

107090 Kwartierstaat Snoeren-Van Baast 1991
H.H. Hendriks en M.A.E.T. Hendriks-Snoeren (ZB, groot form., arch. 60 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

107091 Een West-Brabantse Kwartierstaat Verhelst - Merkies met hun Afkomst in Berlaar / Lier België 2007
Leo Verhelst (HB, 361 pag.; 12 pag., groot form.) Geïllustreerd. € 45,-

107096 De Wortels van de eeuwenoude Eijck. De Levensverhalen van mijn Voorvaders van Poppel 1600 tot Den Haag 1980  2006
Harrie van Eijk (HB, groot form., 306 pag.) Geïllustreerd. € 35,-

107097 Kwartierstaat Van den Heuvel  1992
Jac. van den Heuvel (ZB, groot form., 84 pag.) Werkendam. € 20,-

107101 'n Familieboek van Sorgen 1957
W. Muusse (ZB, 28 pag., arch., peref.) Overdruk Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie.  € 7,50

107102 Aanvullingen op: Het Brabantsche en Geldersche Geslacht Van Vlierden 1906
C.P.J. van Vlierden  (ZB, geperf., arch., 20 pag., annot.) Overdruk uit De Nederlandsche Leeuw.  € 7,50

107103 Brabantsche Geslachten II De Heere. Esschen ende Calmpthout XVe, XVIe, XVIIe Eeuw 1940
mr. H.P.A.M. Mastboom (ZB, geperf., gen., arch., 20 pag.) Overdruk uit: "Gedenkschriften betreffende de aloude Heerlijkheid Esschen - Calmpthout - Huijbergen". € 10,-

107104 Supplement bij de Genealogie Van der Heijden 1981
J.A. van der Heijden (ZB, groot form., eenv. uitg.,  44 pag.) Geïllustreerd. Brabantse familie. € 10,-

107106 De Stamboom van de Familie Kam(p)Steeg(h) 1470 - 1975 uit Hardinxveld-Werkendam. 1984
B. de Keijzer (ZB, eenv. uitg., 30 pag.) Kampsteegh, Kampsteeg, Kamsteeg, Kamsteegh. € 15,-

107107 Geschiedenis en Genealogie van het Geslacht De Jonge uit Zierikzee van pl.m. 1420 tot Heden 1924
W. Wijnaendts van Resandt (HB, mooie band, lin., groot form., 205 pag.)  1 gekleurd familiewapen, 10 o.a. uitsl. stamtafels, bijlagen. Geïllustreerd. Over de volgende geslachten: De Jonge van Oosterland; De Jonge van Bruinisse; De Jonge van Ellemeet; De Jonge van Bommenede; De Jonge van Campensnieuwland; De Jonge van Buttingen; De Jonge van Dreischor; De Jonge van Zwijnsbergen (Brabant). Vele portretten. € 85,-

107111 De Geslachten van Altena en Horne tot ca. 1300. 1978
drs. T. Klaversma  (ZB,  63 pag.) Overdruk.  Geïllustreerd.  € 15,-

107115 Genealogie van het Geslacht Biesheuvel. Vanaf 1500. 1978
mr. Jan Stijn Biesheuvel (HB, 290 pag., geb., kunstled. band, goudopdr., groot form.) Geïllustreerd. West-Brabant. € 65,-

107116 Westbrabanders onder elkaar, II 1997
G.J.M. Blom e.a. (ZB,   160 pag.) Samengesteld t.g.v. het 40-jarig bestaan van de afd. West Noord-Brabant van de NGV. Geïllustreerd. € 25,-

107117 Brabanders in Hart en Nieren. Uit de Geschiedenis van de Geslachten Van Tongerloo en Marinus 1982
prof. Dr. Ludo Milis (ZB, pag. 123-152) Overdruk Taxandria. Geïllustreerd. € 10,-

107119 In de Loop der Tijden. Vier Familiegeschiedenissen rond Gerard, Mina en Bernard van Irsen 1992
A.W.J.M. Coenen – Van Bussel (HB, mooie kunstled. band, zilveropdr., 384 pag., goed ex.) Geldrop. Geïllustreerd. € 45,-

107125 Familiekroniek Van Gorinchem 1992
L.E.N. van Gorkum (HB, kunstled. band, groot form., 287 pag.) Geïllustreerd. Brabantse familie. € 45,-

107126 De Nacomelinghe van Cornelius Goos uit Ippenrooy 1995
J.W. Bastiaansen en C.J.M.J. Goos (HB, lin., goudopdr., groot form., 525 pag.) Breda/Rijsbergen. Geïllustreerd. € 45,-

107128 Kroniek en Genealogie van het Geslacht Van der Schui (j) t (Werkendam en de Werken) 1995
J.J. van der Schuit (map, 255 pag.) Alkmaar. Geïllustreerd. € 35,-

107130 Stamboek Holleman. Bijdrage tot de Kennis van ons Geslacht 1490-Heden 1969
Mr. F.A. Holleman (HB, zeer groot form., stofomsl., goudopdr., 418 pag.. zeer mooie uitgave., frontispice) Uitgebreid geïllustreerd en voorzien van vele grafische voorstellingen van kwartierstaten e.d.. Fam. Holleman komt voor in het Land van Heusden en Altena, met name in Almkerk. Met prachtige reproducties van kaarten, schetsen, schilderijen etc. Met wapen, talrijke platen, portretten, uitvouwbare genealogische tabellen en kaarten. Boeiende en gedegen studie over deze familie, waarbij wordt uitgegaan van de zg. stamreeks, die de acht oudst-bekende generaties in de rechte lijn omvat. Er is naar gestreefd de mens gedocumenteerd uit te beelden in zijn milieu, naar tijd en plaats. Met ruim aandacht voor aanverwante families. € 150,-

107134 Scheurwater (Genealogie in wording) 1999
L. van Amsterdam (ZB,  25 pag.) Werkendam  en De Werken. Geïllustreerd. € 12,50

107135 Kwartierstaat van de Kinderen van Carl Benignus Arthur Julie Puylaert en Elisabeth Adriana Wilhelmina Cornelis Maria Raymakers, gehuwd 1 juni 1950 te Almelo. 2000
Prof. Dr. Carl B.A.J. Puylaert (HB, mooie kunstled. band, geb., goudopdr., 280 pag., leeslinten). Geïllustreerd.  Brabant. Met losse aanvulling (33 pag.) d.d. 22-12-2002. € 75,-

107138 Santegoeds Santegoets 1400-1750. Een genealogische Studie 1981
Jan Santegoeds (ZB, ruim 400 pag.) Asten. Geïllustreerd. Met bijlage tot 1980. € 35,-

107142 Het Nageslacht van Jacob Waarts, Waerts, Waerst, Werds, Wirtz. Genealogie van de Familie Waarts – Waerts. 1989
L. van Amsterdam (ZB, 38 pag.) ‘s-Gravenhage. Geïllustreerd. Cappelle (N.B.) e.o. € 17,50

107144 Kwartierstaat L. van Amsterdam. Gezinsbladen Brabantse Kwartieren [z.j.]
L. van Amsterdam (ZB,  36 pag.) € 7,50

107145 Kwartierstaat Van Amsterdam-Waarts 1994
L. van Amsterdam (ZB,  66 pag.) ’s-Gravenhage. Geïllustreerd. Brabant.  € 12,50

107146 Kwartierstaat Nico van Wijk 1998
Nico van Wijk (map, 250 pag,) Geïllustreerd.   € 15,-

107147 Genealogie Heijnemans – Heinemans 1992
C.A.M. Heijnemans – Van Hout & J.M. Heijnemans (map, ruim 250 pag.) Brabant. € 25,-

107148 Vijfhonderd Jaar Familie De Merode te Westerlo 1982
Evrard Op de Beeck (ZB, 104 pag., 3 x gesign. door fam. De Merode) Westerlo. Heemkring Ansfried. Geïllustreerd. € 25,-

107149 Genealogie van de Familie Van Heur & Van Horne  2005
Jan H. Hanssen (HB, geb., VI pag., 344 pag.) Geïllustreerd. € 45,-

107151 Onderzoek naar de Gerechtigden in de Nalatenschap van de Heer Petrus Gerardus Jansen, geboren te Hoogeloon c.a. op 19 oktober 1874 overleden te Hoogeloon c.a. op 14 februari 1959. 1999
mr. F.L.J. Peeters en mr. J.H.M. Voskuilen (ZB, 80 pag.) Bladel. € 15,-

107152 Van Sambee(c)k van stercken Stam. Deel 1 en 2. 1987
Frans van Sambeeck (ZB, 206 pag.; 238 pag.) Eersel. Geïllustreerd. € 65,-

107153 Heeren uit Oerle. Genealogie van een Familie 1995
J.J.G. Stalpers (ZB, groot form., 184 pag.) Eindhoven. Geïllustreerd. € 35,-

107154 Genealogie of Stamregister van de Familie Coertjens 1988
Leon C.A Coertjens – Van Nueten (ZB, groot form., 376 pag.) Geïllustreerd. € 45,-

107155 Een Eeuw “Krekels” & Bijlage 2000
Antoon en Martha Swalen – Krekels (ZB, groot form., 2 banden, 263 pag.; 28 pag.) Valkenswaard. Geïllustreerd. € 35,-

107156 Genealogie de Kort. Deel I t/m Deel XX [z.j.]
Jos J. de Kort e.a. (ZB, 20 banden, 395 pag.) Geïllustreerd. Brabantse familie. € 35,-

107157 Kroniek de Kort. Deel 1 t/m Deel 20. 1998 - 2007
Jan de Kort e.a. (ZB, 20 banden, ruim 400 pag.) Halfjaarlijks tijdschrift, uitgegeven door Stichting de Kort. Geïllustreerd. Brabantse familie. € 20,-

107158 Heden & Verleden. Familie Stevens – Van den Broek 1700 - 2000 2000
Ria van de Ven – Jacobs (ZB, 298 pag., groot form.) Eersel. Geïllustreerd. € 35,-

107159 Heden & Verleden. Familie Jacobs – Tils 1700 – 2007. 2007
Ria van de Ven – Jacobs (ZB, 306 pag., groot form.) Eersel. Geïllustreerd. € 35,-

107160 Valkenswaard 1794-1994. 200 Jaar Familie Van den Besselaar 1994
Christ van den Besselaar (ZB, geb., 142 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

107161 Heden & Verleden. Familie Schepens - Wouters 1700 – 2003. 2003
Ria van de Ven – Jacobs (ZB, 340 pag., groot form.) Eersel. Geïllustreerd. € 35,-

107162 Heden & Verleden. Familie Van de Ven – Versmissen 1700 – 2009. 2009
Ria van de Ven – Jacobs (ZB, 334 pag., groot form.) Eersel. Geïllustreerd. € 35,-

107163 Een bijna verloren Kwartier van Maria Lemmens geboren 1780 en Adriani van Hove/Hoof 2002
P.M.A. van Weereld (ZB, gen.,14 pag.) ’t Steentje. Heemkundewerkgroep De Mierden. € 7,50

107164 Vissers-Reünie 24 september 2000. 2000
Fam. Vissers (ZB, groot form., 24 pag.) Reusel. Geïllustreerd. Genealogische informatie. € 12,50

107165 Kroniek ener Familie. De Historie van het Gezin van Marinus Johannes Mulders en Albertina van der Leest [2003]
Familie Mulders (HB, 312 pag.) Geïllustreerd. Nummer 9 van genummerde oplage van 200 ex. Geïllustreerd.€ 45,-

107166 Het Spel van de Macht. De Familie Van Broechoven en de politieke en economische Elite in ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629. 2015
Wim Cöp (ZB, 343 pag.) ZHC. Geïllustreerd. € 25,-

107167 De Schellenboom. 600 Jaar Familie Schellekens (van Gorp) 2014
Eugène Coppes (HB, kunstled. band, groot form., 90 pag., zilveropdr., leeslint, goed ex.) Oisterwijk. Geïllustreerd. Zeldzaam. Beperkte genummerde oplage van 80 exeplaren. Dit is nr. 75. € 45,-

107168 Vaders Erfgoed. 350 Jaar Familie Trines 2000
Eugène Coppes (HB, kunstled. band, groot form., 108 pag., zilveropdr., leeslint, goed ex.) Oisterwijk. Geïllustreerd. Zeldzaam. Beperkte genummerde oplage van 50 exemplaren. Dit is nr. 24. € 55,-

107169 Roomse Rijkdom. Een Eeuw Familie Coppes 1998
Eugène Coppes (HB, lin.. band, groot form., 232 pag., zilveropdr., leeslint, goed ex.) Oisterwijk. Geïllustreerd. Zeldzaam. Beperkte oplage van 50 exemplaren. € 55,-

107171 Zes maal Goud. Het Verhaal van een unieke Bruiloft 1954-2004. 2004
Familie Bertens (ZB, 88 pag.) Berkel-Enschot. Geïllustreerd. € 12,50

??

10724 Kwartierstaat Snoeren-Van Baast. Samenvatting en Aanvulling 1996
H.H. Hendriks en M.A.E.T. Hendriks-Snoeren (ZB, groot form., arch. 51 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10726 Généalogie de la Famille Brinck 1946
E. De Riddere (ZB, gen., 24 pag.) Brussel. 'Tiré a part des Notices Généalogiques Inédites ou Rectificatives fascicule no. 2'. € 10,-

10735 Genealogie van het Geslacht Diepen 1958
CBG (HB, lin., goudopdr., wapenopdr., 18 pag., mooie uitgave) Tilburg. Met losse genealogische tabellen & wapenweergave. € 15,-

107370 Rond een Stamreeks van het Boxtelse Geslacht Van Kempen 1650-1800 B-Onder de Republiek 1987
A. van Kempen (ZB, geb., 158 pag., groot form.) Geïllustreerde genealogie. € 27,50

107371 Rond een Stamreeks van het Boxtelse Geslacht Van Kempen 1350-1650 A-Onder de Hertog 1987
A. van Kempen (ZB, geb., 198 pag., groot form., arch.) Geïllustreerde genealogie. € 27,50

107373 Rond een Stamreeks van het Boxtelse Geslacht Van Kempen 1650-1800 B-Onder de Republiek 1987
A. van Kempen (ZB, geb., 158 pag., groot form., arch.) Geïllustreerde genealogie. € 25,-

10741 Van Sainc Jur 1953
Mr. J.P.W.A. Smit (ZB, gen., 8 pag.) Overdruk "De Nederlandsche Leeuw". € 9,10

10742 Het Verhaal van een Slagersfamilie 1993
P. Beerens (ZB,  geb., 127 pag.) Over familie Beerens (Eindhoven, Best, Liempde) € 12,50

107430 Hoofs Hoezo......? 1993
Jan Hoofs (ZB, geb., 152 pag.) Familie Hoofs. Geïllustreerd. Genealogie. € 15,-

107431 Hoofs Hoezo......? 1993
Jan Hoofs (ZB, geb., 152 pag., arch.) Familie Hoofs. Geïllustreerd. Genealogie. € 12,50

107441 Brabantse Persoonsnamen in XIIIe en XIVe Eeuw 1947
J. Lindemans (ZB, geb., 55 pag., gebruiksp.) Leuven. Brussel. Instituut voor Naamkunde. Serie: "Anthroponymica" deel 1. € 10,-

10752 Strijensas en het Geslacht Overwater 1650‑Heden 1964
N. Esser‑Overwater (ZB, geb., 91 pag.) Vught. Geïllustreerd. West‑Brabantse families. € 32,50

10753 400 Jaar Hanen 1976
Mr. A.L.G.M. van Agt (HB, lin., geb., 167 pag., zilveropdr.) Eindhovense familie. Geïllustreerd. Met losse genealogische staten. € 15,-

10758 Bax. Zes Eeuwen thuis in Leende en Leenderstrijp 1998
Div. (HB, geb., 320 pag., kunstled. band, goudopdr.) Mooie uitgave. Ruim geïllustrerd. Genealogie van de familie Bax. € 65,-

10759 Jacques le Roy Baron de Broechem et du Saint-Empire. Historien Brabançon et sa Famille 1891 (reprint 1973)
Jean-Théodore de Raadt (HB, goudopdr., 112 pag., mooie uitgave, goed ex.) Nimégue. H.C.A. Thieme. Geïllustreerd. € 20,-

10760 Geschiedenis van de Families Trompenaars, Trümpener, Trompeneers, Trimpeneers, Trompen en Tromp in de Brabantse en Limburgse Kempen, 1347‑1989 1989
L.F.W. Adriaenssen (HB, geb., 368 pag., lin., zilveropdr.) Uitgebreide studie. Geïllustreerd. € 85,‑

10761 Pullens een Stukje Familiegeschiedenis 1984
Wout Pullens (HB, geb., kunstled. band, goudopdr., 253 pag., mooi ex.) Geïllustreerd. Familie Pullens in met name de Langstraat. € 45,‑

10763 Familieboek van de Afstammelingen van Jacobus Dereeper en Catharina Liermans (1639-1709) Deel II 1981
Triphon Dereeper (ZB, geb., 716 pag.) Geïllustreerd. O.a weergave van bidprentjes e.d. € 20,-

10764 Afstammelingen van Marinus Delvael en Catharina Verfaille (x Moorslede 29-9-1675) 1977
Michel Delva (ZB, geb.,154 pag.) Geïllustreerd. O.a weergave van bidprentjes e.d. € 20,-

10766 Geschiedenis van het Noordbrabantsche Geslacht Cnipscheer of Knipscheer 1905
A.F. van Beurden (HB, opn. geb., 37 pag., ) Roermond. Leo Reijners. Met grote uitsl. stamlijst. € 17,50

10768 Brabantsche Geslachten Deel I. Ijsermans of Isermans 1939
mr. H.P.A.M. Mastboom (ZB, arch.., 28 pag., rug gerep.) Bergen op Zoom. Gebr. Juten. "Esschen, Nispen, Bergen op Z. XVe, XVIe, XVIIe Eeuw" Overdr. Taxandria. XLVIe‑jrg. € 20,-

10782 Het Geslacht Verster 1930
mr. Th. Verster (ZB, geb., 58 pag.) 's-Gravenhage. Geïllustreerd o.a. met wapens. "het geslacht Verster stamt uit Noord-Brabant en behoort tot de oudste regeeringsgeslachten van 's-Hertogenbosch....". € 35,-

107900 Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel XI: Noordbrabant 1977
P.J. Meertens e.a. (ZB, geb., 662 pag.) Assen/Amsterdam. Van Gorcum. € 20,-

107901 Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel XI: Noordbrabant 1977
P.J. Meertens e.a. (HB, opn. geb., kunstled. band, 662 pag., goudopdr., goed ex.) Assen/Amsterdam. Van Gorcum. € 25,-

10793 Kempenaars en Kennemers. Familiegeschiedenis van de Familie Klaas(s)e en Claassen 1560-1999 1999
G.J.J. Klaasse (ZB, geb., 160 pag.) Geïllustreerd. € 20,-

10798 Stamboom Familie Schweitzer 1973
mr. L.M.N. Schweitzer (ZB, gen., 20 pag.) Vlijmen. Geïllustreerd. € 17,50

10806 Kwartierstaten van "Werkers in den Vreemde" uit Boekel. Deel 1 en 2 1990
Riet en Wim Jaegers e.a. (ZB, gen., 112 pag.) Geïllustreerd. € 17,50

108090 Brabanders gezocht. Gids voor Stamboomonderzoek in Noord‑Brabant 1995
Adri P. van Vliet (eindred.) (ZB, geb., 192 pag., arch.) 's‑Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 10,-

108091 Brabanders gezocht. Gids voor Stamboomonderzoek in Noord‑Brabant 1995
Adri P. van Vliet (eindred.) (ZB, geb., 192 pag.) 's‑Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

10813 Genealogie Van Dijck ‑ Van Dijk 1500 ‑ 2000 1998
G.C.M. van Dijck (ZB, geb.,  220 pag.) Rossum. Geïllustreerd. Uitgebreide genealogie.  € 35,

10810 De Familie Schampers 2001
G.J.A. Schampers (HB, lin., goudopdr., geb., 300 pag.) Uitgave SBRG. Geïllustreerd. Deel 7 "Brabantse Stambomen". € 12,50

108160 Genealogie van Dijck 1966
L.G. van Dijck o.s.a. (ZB, goed ex., 94 pag.) Geïllustreerd. "beknopte genealogie van een gewone Brabantse familie". Indici. € 12,50

108161 Genealogie van Dijck 1966
L.G. van Dijck o.s.a. (ZB, arch., 94 pag.) Geïllustreerd. "beknopte genealogie van een gewone Brabantse familie". Indici. € 10,-

10821 De Familie Van Beek en aanverwante Geslachten in het bijzonder Oerlemans 1996
Cornelis van Beek (HB, zilveropdr., lin., geb., 480 pag.) Geïllustreerd. Serie: 'Brabantse Stambomen' Deel 3. Uitgave SBRG. € 45,-

10822 Wel en Wee van het Geslacht Rauws 1979
dr. H. Winkel-Rauws (HB, kunstled. band, zilveropdr.: wapen, geb., 304 pag., frontispice: wapen) Zutphen. Walburg Pers. Serie: "Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde" deel V. Baronie van Breda. Geïllustreerd. € 12,50

DIJKEN, KANALEN, WATERSTAAT, BEKEN & RIVIEREN & WATER (-SCHAPPEN) BINNEN HERTOGDOM BRABANT
108260 De Waterstaatstoestand van het Noord-Oostelijk Deel der Provincie Brabant 1875
F. v. Opstall (ZB, geb., 79 pag.) Uit: 'Handelingen van het Provinciaal Genootschap' € 15,-

108261 De Dommelvallei van Geldrop tot Son 1972
prof. J.L.C. Choisy e.a. (ZB, gen.,  32 pag., groot form.) OD205. Geïllustreerd met gekleurde kaarten. € 15,-

10827 De verschrikkelyke Watersnood, langs de Rivieren de Waal en Maas, voorgevallen in de Maand February des Jaars 1757 1757 (reprint 1980)
Jacob Pierlinck uit 's‑Hertogenbosch (HB, geb., 56 pag.) Amsterdam. Met losse kaart. Vnl. over de omgeving van 's‑Hertogenbosch (Den Dungen, Lith, Oss etc.) € 25,-

108291 Nederland vecht tegen het Water. Januari-Februari 1995 1995
Hans van Alebeek e.a. (ZB, gen., 66 pag.) Brabant Pers. Geïllustreerd. € 10,-

108292 Verslag inzake Onderzoek verbetering Afwatering Mark en Dintel en verbinding Mark = Vliet 1936
Div. (HB, geb., groot form., 166 pag.; 64 pag.; 120 pag.) Prov. Waterstaat. Geïllustreerd. Incl. 2 rapporten m.b.t.  Modellenonderzoek. € 10,-

108295 Verbetering en Afwatering van de Rivieren de Dommel en de Aa 1920
M. Bongaerts (ZB, 131 pag., geb., goudopdr., mooie ex.) "Nader rapport van den Ingenieur Bongaerts". € 25,-

108296 Verslag omtrent de buitengewone Riviercorrespondentie tijdens het hooge Opperwater van november en december 1930 langs de Maas en langs den Rijn met zijn Takken alsmede omtrent de buitengewone Riviercorrespondentie tijdens het hooge Opperwater van januari 1931 langs de Maas (Noordbrabantsche Zijde) 1931
NN (ZB, groot form., geb., 55 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 20,-

108299 108710 Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant 1920
Div. (ZB, geb., 229 pag.; 42 pag. (bijl.)) 's-Hertogenbosch. Met 2 losse gekleurde kaarten van Brabant 1 : 200.000. Zie 108302. € 35,-

108301 Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant 1920
M. Bongaerts  (HB, goudopdr., 229 pag.; 41 pag., geb., mooi ex.) O.a. 2 gekleurde kaarten Noord-Brabant 1:200.000. € 65,-

108302 Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant 1920
M. Bongaerts  (HB, goudopdr., 229 pag.; 41 pag., geb., arch.) O.a. 2 gekleurde kaarten Noord-Brabant 1:200.000. € 55,-

108303 Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant 1920
M. Bongaerts  (HB, goudopdr., 229 pag.; 41 pag., geb., ged. los) O.a. 2 gekleurde kaarten Noord-Brabant 1:200.000. € 55,-

108304 Het Rampgebied in Z.W. Nederland. Voorlopige planologische Documentatie inc. Supplement 1953
NN (ZB, geb., 40 pag.,13 pag.) Rijksdienst voor het Nationale Plan. O.a. uitsl. kaartjes. € 12,50

108306 Industrie en Vuilwaterbestrijding in de U.S.A. 1953
NN (ZB, gen., 10 pag.) Waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel" € 10,-

108307 Maas. Rapport Nederlandsch‑Belgische Commissie ingesteld tot Onderzoek van de Kanalisatie van de gemeenschappelijke Maas 1912
NN (HB, gebruikssp., goudopdr., voorpl. wat besch., geb., 186 pag. (nl.); 186 pag.(fr.)) Den Haag. Mouton. Geïllustreerd. Frans & Nederlandstalig. € 25,-

108309 Tabel van eenige Waarnemingen, die gedurende de Winterseizoenen van 1810 tot 1846, speciaal nopens de Rivieren de Maas en Merwede, in Noord-Braband geschied zijn, waarachter gevoegd is eenen staat van Waarnemingen, welke nopens de Uitdamping enz. van eenen aldaar vermelden Waterplas in 1844 gedaan zijn 1846
A. de Geus (ZB, folio, geb., 24 pag., geb.) € 25,-

108310 Vervolg op de Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noordbrabant 1853
H.F. Fijnje (HB, 136 pag. , 4-form. geb, arch.) Vervolg op het werk van A. de Geus (Gesch. kundige beschrijving der overlaten in N.Br. 1844 ) Met 5 bijlagen en een kaart. Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. € 85,-

108314 Onderzoek naar de mate van Verontreiniging van de Oppervlaktewateren in Nederland. Deel VI Noord-Brabant 1949
Div. (portfolio, groot form., 9 pag.; 11 pag., 13 pag., 11 pag., 39 pag, 10 pag, 4 pag., vele bijlagen ) Ned. Vereniging tegen Water- Bodem- en Luchtverontreiniging. Vele kaarten van Noord-Brabant 1: 100.000. € 20,-

108316 De Maas-Quaestie 1862
(ZB, ged. los, 23 pag.) 's-Gravenhage. H.C. Susan CHzoon. Overgedrukt uit het Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage. € 15,-

108320 Vlugtige Blik op het Schrift van mr. Versfelt over het Waterschap van Grave naar den Amer 1854
N.F. Sassen (ZB, geb., omslag niet fraai, 22 pag.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis. € 15,-

108330 Recreatie op en aan de Maas van Heumen tot Woudrichem 1970
Werkgroep Maasoverleg Gelderland/Noord-Brabant (ZB, geb., 104 pag., 4-form., ) Geïllustreerd. Met grote losse kaart. € 12,50

108334 Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivier de Ijssel, van den Hoofddam te Westervoort tot Kampen [1846]
NN (ZB, folio, 125 pag.) Landsdrukkerij. Algemeene Rivierkaart van Nederland. € 15,-

108339 Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivieren de Neder-Rijn, de Lek en de Nieuwe-Maas, van den Hoofddam te Pannerden tot Brielle [1840]
NN (ZB, folio, 140  pag.) Landsdrukkerij. Algemeene Rivierkaart van Nederland. € 15,-

108340 De Dommel en haar Watermolens [1990]
Nelleke Bulthuis -van Tuyl (ZB, 77 pag., geb.) Geïllustreerd. € 12,50

108342 Recapitulatietabel der Waterhoogten langs den Amer en zijne Takken, waargenomen in het Jaar 1884-1895. 1896
NN (HB, > 500 pag., geb. platten los) O.a. Oude Maasje, Donge, 's-Gravemoerse vaart. € 15,-

108343 Register VII, Bijlage nr. 3. Register bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken, tusschen Moerdijk en Raamsdonk 1864
F.W. Conrad. (ZB, geb., folio, pag. 67-74) € 15,-

108345 Register VII, Register bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken, langs de Rivieren de Noord, de Oude Maas en de Dordsche Kil, van Krimpen tot Willemsdorp zomede die langs de Zeedijken in Noordbrabant en de Westerschelde, tot Vlissingen en Breskens 1860
L.J.A. van der Kun   (ZB, geb., folio, pag. 52 pag.) € 15,-

108347 De Verbetering van de Maas voor groote Afvoeren 1931
dr. ir. C.W. Lely (ZB, gen., 8 pag.) Overdruk. Over de Beerse Overlaat. Met kaartje. € 15,-

108350 De Roosendaalse en Steenbergse Vliet 1972
A. Delahaye (ZB, gen., 80 pag.) Geïllustreerde publikatie. Archiv. "Nassau-Brabant" nr. 17. € 10,-

108351 Inondations de la Vallée de la Senne, aux Abords de Bruxelles 1840
NN (4 pag.; 69 pag.; 3 pag., vl., zonder omslag.) Bruxelles. Veuve H. Remy. Travail de la Commission spéciale instituée le 7 mars 1839 et propositions du Conseil des ponts et chausées du 2 octobre 1939. "Avec une carte" Met grote uitsl. kaart in 3 seperate delen. Zeldzaam. € 45,-

108352 Eindverslag der Commissie voor den Watersnood van 1871. 1871
jhr. mr. E.J.C.M. de Kuijper (ZB, geb. 8 pag.) 's-Hertogenbosch. € 12,50

108357 Heemraadschap van en Mark en Dintel. Jaarverslag 1964. 1965
Div. (ZB, geb., 65 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

108358 Heemraadschap van en Mark en Dintel. Jaarverslag 1971. 1972
Div. (ZB, geb., 65 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

108360 Watervoorziening van Landbouwgronden in het Boven-Dommelgebied 1958
Ir. J.J. Kouwe (HB, 82 pag., geb.) Geïllustreerd met foto's. Met 14 losse kaarten. € 15,-

108362 Doorbraak in West-Brabant. Een Halve Eeuw Waterkeringszorg 2001
G.P. van de Ven (ZB, geb., 112 pag.) Hoogheemraadschap van West-Brabant. Geïllustreerd. € 12,50

108364 Wandelen langs Water in Midden-Brabant 2007
Div. (ZB, gen., 66 pag.) Waterschap De Dommel. Geïllustreerd. € 10,-

108370 De Landbouwwaterhuishouding in de Provincie Noord-Brabant. De Waterhuishouding van de Landbouwgronden; de Verzilting van de open Wateren 1958
Ir. J.J. Kouwe en Ir. B. Vrijhof (HB, 239 pag., geb., goed ex.) Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland. T.N.O. Met 5 losse gekleurde kaarten. Zeldzaam. € 15,-

108374 De Economie van het Schap. Over de economische Betekenis van een Waterschap 2006
Tom Bade e.a. (ZB, geb., 117 pag., goede ex.) 's-Hertogenbosch. Waterschap Aa en Maas. Ruim geïllustreerd. € 12,50

108375 De Nieuwe Maasmond 1881
W.A. Coolen (ZB, geb., 20 pag.) Overdruk uit "De Economist". € 12,50

108376 Nota door den Heer mr. Vos de Wael, Afgevaardigde van Noordbrabant ter Eerste Kamer zijnen Medeleden aangeboden 1880
mr. A.F. Vos de Wael (ZB, 17 pag., gen.) 's-Hertogenbosch. wed. D.A.A. de Rooij. Over rivierverbetering. € 15,-

108379 Iets over onze groote Rivieren. De Maas 1904
A.A. Beekman (ZB, platten los, 31 pag., ) Amsterdam. S.L. van Looy.  Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.  "Met 3 kaartjes". € 15,-

108381 Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van het Waterschap de Gecombineerde Polders de Vliert, het Ertveld, het Binnenland van Orthen de Heuf en de Muntel over het Dienstjaar 1893. 1894
NN (ZB, gen.,18 pag.) 's-Hertogenbosch. Lutkie & Cranenburg. € 10,-

108382 Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband 1845
NN (HB, achterpl. ontbr., 104 pag.) 's-Hertogenbosch. H. Palier. € 25,-

108383 Handboekje voor Hoofd-Ingelanden van het Waterschap ter Bevordering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk Deel van Noord-Brabant 1897 NN (HB, geb., 66 pag.) 's-Hertogenbosch. Gebrs. Steurs. € 25,-

108385 Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noord-Braband 1844
A. de Geus (HB, geb., 168 pag.) Breda. Broese & Comp. Uit: "Handelingen van het proviciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband" 3e deel, 3e stuk. Met o.a. grote uitsl. kaart van de Baardwijksche Overlaat. Zeldzaam. € 25,-

108394 Het Waterschap van Grave naar den Amer, en het Concept-Reglement voor het Bestuur van dien Naam 1854
mr. J. Versfelt (ZB, geb., 16 pag.) 's-Hertogenbosch. Wed. D.A.A. de Rooy. "Een antwoord van mr. J. Versfelt, secretaris-penningmeester des polders van der Eigen, op een artikel voorkomende in het Dagblad De Nieuwe Brabander van 14 november 1854, in verband met zijne verdediging geplaatst in het Dagblad De Noord-Brabanter van 18 november 1854, nr. 126". € 17,50

108399 De Zee- en Rivierwaterkeerende Dijken van Noord-Brabant, van de Belgische Grens tot Geertruidenberg. Kaart van 22 Bladen, met Register van Dijkshoogten, vaste Hoogtemerken en Peilschalen [1887]
Provincialen Waterstaat (HB, folio, lin., rug, goed ex.) Atlas met kaarten. "houdende de uitkomsten der opnemingen van 1883 tot en met 1886, op last der Staten van Noordbrabant". € 250,-

108402 Beschrijving van het Huldeblijk door Ingezetenen van Noordbrabant der Regering aangeboden ... tot Verlegging der Uitmonding der Maas 1884
Div. (ZB, groot form., 8 pag.) 's-Hertogenbosch. Poel-De Rooij. € 15,-

108403 Verslag... in zake de gedeeltelijke Ophooging van den Beerschen Overlaat 1919
C.A. Jolles (ZB, 60 pag., geb.) 's-Gravenhage. J. &. Van Langenhuysen. Met losse bijlagen. € 45,-

108406 Bijdrage tot een nadere Kennis van de gebrekkige Waterlossing en het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's-Hertogenbosch, als een vervolg op: Het Overzigt van den Heer van de Mortel en de Memorie van den Heer Schiffer 1848
Jhr. van Rijckevorsel Van Kessel (ZB, 53 pag., achterpl. los) 's-Hertogenbosch. Gebrs. Muller. € 15,-

108408 Beschouwingen over aantebrengen Verbeteringen in de Reglementen op de Dijkagie en de Uitwatering der Oude-Maas 's Lands van Heusden 1843
J.A. Gerlach jr. (ZB, achterpl. ontbr., geb., 98 pag.) Heusden. L. Veerman. € 20,-

10841 Scheiding van Maas en Waal 1905
E. Konijnenberg Den Haag (ZB, geb., 60 pag., arch. rug besch.) Beschrijving van den vroegeren waterstaatkundigen toestand in Noord‑Brabant. Met diverse gekleurde uitklapbare kaarten en bijlagen. € 30,-

108414 De Dommel Waterlong van Brabant  2000
Rien van Heesewijk (HB, stofomsl., geb., 152 pag., lin.) Breda. Ruim geïllustreerd. € 12,50

108415 Grensproblemen aan de Bovenrivieren 1950
mr. S.J. Fockema Andreae (HB, opn. geb., arch., 32 pag., ) Leiden. E.J. Brill . Geïllustreerd. Maaskant & Land van Cuijk. Serie: "Studiën over Watreschapsgeschiedenis" nr. VII. € 10,-

108416 Drinkwatervoorziening Waterleidingmaatschappij Oost‑Brabant 1961
Martien Coppens e.a. (ZB, groot form., goed ex., 124 pag.) Uitgegeven bij 25‑jarig bestaan. Paginagrote foto's Martien Coppens. € 55,-

108417 Analyse Verbetering Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen. Deel I en II. 1978
NN (ZB, 80 pag., geb.,) Rijkswaterstaat. Met vele uitsl. kaarten. Geïllustreerd. € 20,-

108419 Waterschap West-Brabant 1968
ir. H.A. van Haaren (ZB, groot form., 42 pag., geb., arch.) Rapportage commissie. Met grote uitsl. kaart. € 12,50

108420 675 Jaar Waterschappen in de Maaskant 1309‑1985 1984
Drs. H.G.J. Buijks (ZB, geb., 67 pag.) Geïllustreerd. Vele kaarten. € 15,-

108422 Brabant Waterland. Watersystemen in Beeld 2008
Ad Mol e.a. (HB, oblong, geb., 116 pag.) Provincie Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 15,-

108424 De Verlegging van den Maasmond in de Provincie Noord-Brabant. Bijdrage tot de Kennis van den Invloed van de Opening van de Nieuwe Rivier op den Waterstaatstoestand in de Provinciën Noord-Brabant en Gelderland 1902
G.J. van der Elst (HB, geb., arch., 152 pag.) Dordrecht. J.P. Revers. Geïllustreerd. Zeldzaam. € 25,-

108425 Verlegging van de Uitmonding van de Maas 1882
De Beaufort .e.a (3 pag., krantenform., sch.) Artikel in "De Noordbrabanter" donderdag 12 januari 1882. € 10,-

108426 Verbetering van de Uitmonding van de Maas. Memorie van Antwoord 1882
G.J.G. Klerck (4 pag., krantenform., sch.) Artikel in "De Noordbrabanter" woensdag 22 maart 1882. € 10,-

108427 Heropening van de Oude Maas. Aanname Wetsontwerp 1883
(2 pag., krantenform.) Pagina "Bulletin van de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant.  Toegevoegd; 2 pag. uit 1882 over hetzelfde onderwerp. € 7,50

108428 Handboek voor Dijk- en Polderbeheer [in Noord-Brabant] 1846
J.A. Gerlach jr, lid der Provinciale Staten van Noord-Braband, en Notaris te Heusden (HB, voorpl. los, geb., 382 pag., goed ex.) 's-Hertogenbosch. Gebr. Muller. € 25,-

108429 Om de Dommel [1984]
H. Belgers (ZB, gen., 36 pag.) Brabantse Milieufederatie. Geïllustreerd. € 12,50

108430 De Waterschapslasten in de Provincie Noord-Brabant 1939
Ir. D.R. Mansholt (ZB, geb., 231 pag.) Met 2 uitkl. gekleurde kaarten van N. Br. € 12,50

108432 Aan: Hoofd-Ingelanden van het Waterschap ter bevordering der verbetering van den Waterstaatstoestand in Noord-Brabant 1881
mr. A.H. Sassen ea. (ZB, zonder platten, geb., 8 pag.) € 10,-

108433 Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noord-Braband & Vervolg op de Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noordbrabant 1844  / 1853
A. de Geus & H.F. Fijnje ((HB, geb., 168 pag., 136 pag., 2 banden) Breda. Broese & Comp. Uit: "Handelingen van het Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband" 3e deel, 3e stuk. Deel 1: Met o.a. grote uitsl. kaart van de Baardwijksche Overlaat. Deel 2: met 5 bijlagen en een kaart.  Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. € 100,-

108434 Memorie betrekkelijk het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's Hertogenbosch, benevens Toelichting en Wederlegging van het "Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders enz." door mr. J.B.H. Van de Mortel, Voorzitter der Commissie van belanghebbenden in het gemelde Kanaal 1848
C. Schiffer (ZB, 159 pag.; 10 pag., minder fraai, geb.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 45,-

108435 Memorie betrekkelijk het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's Hertogenbosch, benevens Toelichting en Wederlegging van het "Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders enz." door mr. J.B.H. Van de Mortel, Voorzitter der Commissie van belanghebbenden in het gemelde Kanaal 1848
C. Schiffer (ZB, 159 pag.; 10 pag., arch., geb.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 85,-

108443 Met Oog voor het Verleden. Cultuurhistorie van het Beekdal van de Essche Stroom 2010
Henk van Sambeek & Nettie van de Langenberg - Scheepers (HB, oblong, 64 pag., geb.) Heemkundekring De Kleine Meijerij. Geïllustreerd. € 15,-

108447 Graphische Voorstelling van de Waterkeerings-Hoogte der Maasdijken van de Geldersche en Noordbrabantsche Polderdistricten en Polders, ... 1877
L.A. Reuvens (HB, groot form., arch.) Arnhem. P. Gouda Quint.  Tabel. € 25,-

108450 De Verbetering van de Beneden-Maas 1938
Ir. F.L. Schlingeman (ZB, 6 pag.) Overdruk K.N.A.G. Vol. LV. Met 4 foto's en 1 uitkl. kaart. € 12,50

108452 Over de Maas 1986
Paul Schoof  (ZB, groot form., arch., 40 pag.) Archiefdienst Cuijk. Geïllustreerd. Werkboekje. € 10,-

108453 Waterschap De Dongestroom 1987
G.A. Knaap (ZB, gen., 36 pag.) Geïllustreerd.  € 10,-

108455 Verleden, Heden en Toekomst der N.V. Waterleiding-Maatschappij "Oost-Brabant" 1940
W.F.J.M. Krul (ZB, groot form., arch., 8 pag.) Overdruk uit "Water". € 10,-

108457 De Maas en de Waterstaat in Verband met de Belangen van Scheepvaart, Groot- en Transithandel 1860
Een Reeder en Handelaar (ZB, vl., arch., 29 pag.) Rotterdam. H. Nijgh. € 22,50

108459 De Toekomst onzer Waterschappen en hunne Lastenheffing in verband met de Algemeene Westbrabantsche Platteland's Welvaart 1934
P.J. Jansen en J.J. van Aken (ZB, arch., 34 pag., gen.) Zevenbergen. M. Greven. € 15,-

108463 Een "Nederlands" Kanalenplan 1932
Gerard Knuvelder (ZB, pag 272-434) Overdruk. Artikel met kaartjes in maandschrift "Roeping" nr. 4. West-Brabant. € 10,-

108465 Havenontwikkeling Zuidwest Nederland 1966
Div. (ZB, gen., 48 pag.) Inleidingen en forumverslag. Geïllustreerd.  € 10,-

108469 Geochemistry of Trace Metals in the Scheldt Estuary 1999
Gertjan Zwolsman (ZB, 183 pag.) Geologica Utraiectina. Dissertatie. Geïllustreerd. € 25,-

108471 Vijftig Jaar Waterschap De Zandleij 1942-1992 1992
W.C.M. van Oosterhout (ZB, geb., 83 pag.) Geïllustreerd. Met uitsl. kaart. € 15,-

108472 Advies over Vraagstukken inzake Waterwegen en Havenproblemen 1954
Fr. van Cauwelaert en M.P.L. van Steenberghe (ZB, groot form., 47 pag., arch.) Met 7 uitsl. kaarten. € 7,50

108476 Langs de Rand van het Zand. Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta 2009
Jan van den Noort (HB, geb., groot form., 199 pag.) Waterschap Brabantse Delta. Geïllustreerd. € 27,50

108479 De Dommel Stroom door Tijd, Natuur en Landschap 2011
Ronald Buskens, Jan van der Straaten e.a. (HB, stofomsl., geb., groot form., 296 pag., robuuste uitg.) Pictures Publishers. Ecologische Kring Midden-Brabant. € 22,50

108480 De Doorbraak nabij Nieuwkuik en de Dijkstoel te Heusden [1890]
A. Straver (ZB, geb., 18 pag.) Gedrukt in Heusden bij H. Wuijster. Zeldzaam. € 30,-

108483 Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders en van de Landen in de Omstreken van `s-Hertogenbosch in verband met het Nut van het geprojecteerde Kanaal van Uitwatering en Inundatie tusschen Grave en Geertruidenberg 1848
mr. J.B.H. van de Mortel (ZB, geb., arch., 52 pag.) 's-Hertogenbosch. Gebr. Muller. Met uitsl. kaart. € 45,-

108484 Droge Voeten. Water in de Brabantse Delta 2005
Sietse van der Hoek (HB, oblong, stofomsl., lin., zilveropdr., mooie uitg., 272 pag., goed ex.) Veldhoven. Kemper. Geïllustreerd. Met losse kaart. € 7,50

108485 Droge Voeten en de Schatten van West-Brabant 2005
Sietse van der Hoek (HB, oblong, stofomsl., lin., zilveropdr., mooie uitg., 272 pag., goed ex.) Veldhoven. Kemper. Geïllustreerd. € 7,50

108487 Watersnood tussen Maas en Waal. Overstromingsrampen in het Rivierengebied tussen 1780 en 1810 1994
A.M.A.J. Driessen (ZB, 333 pag., arch., groot form.) Walburg Pers. Geïllustreerd. € 17,50

108488 Verslag over het Voorgevallene tijdens den Ijsgang op de Nederlandsche Rivieren in de Maanden December 1887 en Januari 1888. 1888
NN (HB, geb., arch., 29 pag.) Geïllustreerd met 4 uitvouwbare platen. Bij de platen drie kaarten van de Geldersche IJssel, en van het Pannerdensche Kanaal, Neder Rijn en Lek. € 165,-

108491 De Ontwikkeling van Westelijk Noord-Brabant in de Rijn- Maas- en Scheldedelta; Het Kreekrakplan 1960
mr. P.P.M.H. van Boven (ZB, eenv. uitg., 12 pag., arch.) Inleiding. € 10,-

108493  Verkenningen van het dagelijkse Leven. Oral History in de Dommelvallei Project 2006. 2006
Gaby Bollen, Sam Janssen e.a. (ZB, 150 pag.) Neerpelt. De Wulp vzw. WICO Campus Sint-Hubertus. Geïllustreerd. € 25,-

 

108494 Uiterwaarden 2005
Willem van Toorn (HB, oblong, geb., 84 pag.) Fotoboek. O.a. Maas. € 22,50

 

108495 De Kleine Dommel in Geldrop [z.j]
NN (ZB, gen., vl., 37 pag.) IVN Geldrop. Geïllustreerd. € 10,-

 

108496 Geldrop en de Dommel 1981
(ZB, gen., 12 pag.) Oudheidkamer Geldrop. Tentoonstelling. € 7,50

 

108498  Verkenningen van het dagelijkse Leven. Oral History in de Dommelvallei Project 2007. 2007
Gaby Bollen, Sam Janssen e.a. (ZB, 202 pag.) Neerpelt. De Wulp vzw. WICO Campus Sint-Hubertus. Geïllustreerd. € 25,-

 

???

108500 Waterschap de Haven en Sassen van Zevenbergen. Rapport der Commissie, ingesteld door de A.V. van het Waterschap der 12en Mei 1925. [1925]
NN (ZB, eenv. uitg., 16 pag.) € 12,50

10853 De Doortrekking van het Wilhelminakanaal en de Welvaart van Brabant. Internationale en locale Consequenties 1954
Hans Gruyters, Paul Kuypers (HB, geb., 85 pag.) Geïllustreerd met vele kaartjes. € 12,50

108561 Sluiting der Overlaten in Noordbrabant 1869
H. Rose (HB, groot form., 56 pag., geb.,, groot form.) Beschrijving van o.a Beersche en Baardwijksche overlaat. Met grote uitsl. kaart. € 45,-

10859 Wetenswaardigheden voor de Ingelanden van het Waterschap "de Gecombineerde Hoevensche Beemden" 1934
P.J. Jansen (ZB, geb., 161 pag.) Zundert. O.a. Keur of politieverordening van het waterschap 'de Gecombineerde Hoevensche Beemden'. € 15,-

108600 Historisch staatsrechtelijk ontstaan van Waterschappen en hunne gewijzigde Grensbeschrijving in de Provincie Noord-Brabant sedert de Invoering der Provinciale Wet. Deel I   1894
P.T.A. Sprengers (HB, goudopdr.,  led. rug & hoeken, inhoud correct, geb., massief ex. 1 deel van 2 delen, 40 cm x 25cm. > 1000 pag., wat los in band,   folioform.) 's-Hertogenbosch. J.H. Poell-De Rooij. De volgende waterschappen worden in dit deel beschreven: Aa of Weerijs; de Beneden Aa; de Beneden-Dommel; Beneden het Drongelensche Veer; de Polder van Bergenshuizen; Binnen de Oude Straat; de Binnenpolder van Geffen; de Binnenpolder van 's-Grevenduin Capelle; de Binnenpolder van Herpen; de Binnenpolder van Overlangel; de Binnenpolder van Rosmalen en Nuland; de Binnenpolder van Velp; de Bleek en Oostkil; Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde Polders; de Boeimeer; de Boven Mark; de Buiten Millenaarspolder; de Buiten- of Maaspolder; de Caterspolder gemeen met Van den Eindenpolder; de Damespolder; de Rivier de Dommel en de zich daarin ontlastende Beken en Riviertjes; de Dorpspolder; Het Eendennest; de Groot Lindensche Sluis; de Hillekens en Achterboerkens; de Hondshoek; de Hulpgaten in de Landen van Heusden en Altena; de Kleine Wetering; het Kromgat; 's Lands van Ravenstein; de Leek; het Moerschot; de Mooie Keene; de Nassaupolder, Arenbergpolder en Blokpolder; de Oude Maas; de Rivier de Raam; Voor een Stoomgemaal onder Dieden c.a., Deursen c.a. en Megen c.a.; Ter Bevordering der Verbetering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk gedeelte van Noord-Brabant; Theerheide en Herlaar; het Woud; de Zeven Bannen. Het tweede deel bevat die waterschappen welke hun grenzen gewijzigd zijn sinds de invoering van de provinciale wet. Zeldzaam werk. € 75,-

108601 Historisch staatsrechtelijk ontstaan van Waterschappen en hunne gewijzigde Grensbeschrijving in de Provincie Noord-Brabant sedert de Invoering der Provinciale Wet. Deel I   1894
P.T.A. Sprengers (HB, goudopdr.,  led. rug & hoeken, inhoud correct, geb., massief ex. 1 deel van 2 delen, 40 cm x 25cm. > 1000 pag.,) 's-Hertogenbosch. J.H. Poell-De Rooij. De volgende waterschappen worden in dit deel beschreven: Aa of Weerijs; de Beneden Aa; de Beneden-Dommel; Beneden het Drongelensche Veer; de Polder van Bergenshuizen; Binnen de Oude Straat; de Binnenpolder van Geffen; de Binnenpolder van 's-Grevenduin Capelle; de Binnenpolder van Herpen; de Binnenpolder van Overlangel; de Binnenpolder van Rosmalen en Nuland; de Binnenpolder van Velp; de Bleek en Oostkil; Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde Polders; de Boeimeer; de Boven Mark; de Buiten Millenaarspolder; de Buiten- of Maaspolder; de Caterspolder gemeen met Van den Eindenpolder; de Damespolder; de Rivier de Dommel en de zich daarin ontlastende Beken en Riviertjes; de Dorpspolder; Het Eendennest; de Groot Lindensche Sluis; de Hillekens en Achterboerkens; de Hondshoek; de Hulpgaten in de Landen van Heusden en Altena; de Kleine Wetering; het Kromgat; 's Lands van Ravenstein; de Leek; het Moerschot; de Mooie Keene; de Nassaupolder, Arenbergpolder en Blokpolder; de Oude Maas; de Rivier de Raam; Voor een Stoomgemaal onder Dieden c.a., Deursen c.a. en Megen c.a.; Ter Bevordering der Verbetering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk gedeelte van Noord-Brabant; Theerheide en Herlaar; het Woud; de Zeven Bannen. Het tweede deel bevat die waterschappen welke hun grenzen gewijzigd zijn sinds de invoering van de provinciale wet. Zeldzaam werk. € 95,-

108620 Waterbeheersing in Noord-Brabant 1957
Commissie Waterbeheersing (ZB, geb., 192 pag.) Met losse gekleurde kaart van Noord-Brabant 1: 200.000. Geïllustreerd. € 20,-

108621 Waterbeheersing in Noord-Brabant 1957
Commissie Waterbeheersing (ZB, geb., 192 pag., arch., voorpl. beschr.) Met losse gekleurde kaart van Noord-Brabant 1: 200.000. Geïllustreerd. € 15,-

108622 Waterbeheersing in Noord-Brabant 1957
Commissie Waterbeheersing (ZB, geb., 192 pag., arch.) Zonder losse gekleurde kaart van Noord-Brabant 1: 200.000. Geïllustreerd. € 10,-

108630 De Brug die Noord en Zuid vereent 1936
Martien Beversluis (ZB, geb., 31 pag.) 'Episch-lyrisch declamatorium, voor soli, spreekkoor, tegenkoor, zang en muziek. Geïnspireerd door den bouw van de nieuwe brug aan den Moerdijk. Libellen-Serie No. 262. € 10,-

108660 Levenslijnen langs Water. WOB 65 Jaar N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant 2001
Hans Horsten (HB, geb., oblong, geb., 107 pag., stofomsl.) Eindhoven. WOB. Fotografie Wim Roefs en Martien Coppens. Mooi jubileumboek. € 10,-

10870 Het Landschap van de Dommel 1977
Martien Coppens (HB, 120 pag., geb.) Prachtig fotoboek met o.a. informatie over de watermolens. € 10,-

108801 Beschrijving van de Provincie Noordbrabant behoorende bij de Waterstaatskaart 1946
Rijkswaterstaat (HB, 414 pag., geb., lin.) Over rivierkeringen, bedijkingen, kanalen, vaarten, beken, rivieren, boezems, bemalingen, overlaten, heemraadschappen, waterschappen en waterstanden. Met uitkl. kaart. € 40,-

108840 Documents concernant le Canal de Bruxelles a Willebroeck précédés d'une Introduction contenant un Rêsumé de l'Histoire de ce Canal 1882
Alphonse Wauters (ZB, geb., 190 pag.) Bruxelles. Baertsoen. € 15,-

108851 Scheiding van Maas en Waal 1904
J. Ramaer en E. Konijnenberg (ZB, geb., 16 pag.) Breda. Den Bosch. "18 augustus 1904". Met 2 gekleurde uitklapbare kaarten. Zeldzaam. € 25,-

10888 Cultuurtechnisch Waterstaatkundig Plan van Werk-Objecten in de Provincie Noord-Brabant [1939]
P.N.L. Staal (ZB, geb., 31 pag.) € 15,-

108910 Heemraadschap van de Mark en Dintel. Jaarverslag 1964 1965
Div. (ZB, geb., 65 pag.) O.a. artikel "De Roodevaart of Haven van Zevenbergen". Geïllustreerd. € 12,50

108920 De Nedermaas Niemandsland 1814-1815 1964
Br. drs. Winifred Ubachs (ZB, geb., pag. 149-226, arch.)  Overdruk: "Publications de la Société Historique et Archéolique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs geschied- en Oudheidkundig Genootschap". Met 2 losse bijlagen o.a. kaart. € 12,50

10899 De Makers van het zuiverste Water. Medewerkers van de N.V. Waterleiding Maatschappij "Noord‑West‑Brabant" 1993
G. Guijs e.a. (ZB, geb., 31 pag.) N.V. Waterleiding Maatschappij "Noord‑West‑Brabant". Geïllustreerd. € 12,50

109010 Van ruw Water tot rein Water. Winning, Zuivering, Transport en Distributie 1993
G. Guijs e.a. (ZB, geb., 36 pag.) N.V. Waterleiding Maatschappij "Noord-West-Brabant". Geïllustreerd. € 12,50

109020 Meer dan Water. Drinkwater en Milieu 1993
G. Guijs e.a. (ZB, geb., 32 pag.) N.V. Waterleiding Maatschappij "Noord-West-Brabant". Geïllustreerd. € 12,50

109060 De Schelde. Een Stroom Natuurtalent 1995
Patrick Meire e.a. (ZB, gen., 32 pag., groot form.) Ruim geïllustreerd o.a. in kleur. € 12,50

109070 De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans 1927
Dr. Ir. J Deckers (HB, opn. geb., 259 pag., lin.) 'Uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwd'. Deckers beschrijft de toestand van voor 1795 en vergelijkt die met de toestand van na 1795. Er zijn een drietal bijlagen toegevoegd. De eerste betreft de aanwezige watermolens. Per watermolen staan een aantal gegevens vermeld (o.a. de dagcapaciteit). Als tweede en als derde bijlage een overzichtskaart (Oost-Noord Br. + De Maas en de dijken en de Overlaten). € 20,-

109071 De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans 1927
Dr. Ir. J Deckers (ZB, geb., 259 pag., rug gerep.) 'Uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwd'. Deckers beschrijft de toestand van voor 1795 en vergelijkt die met de toestand van na 1795. Er zijn een drietal bijlagen toegevoegd. De eerste betreft de aanwezige watermolens. Per watermolen staan een aantal gegevens vermeld (o.a. de dagcapaciteit). Als tweede en als derde bijlage een overzichtskaart (Oost-Noord Br. + De Maas en de dijken en de Overlaten). € 12,50

109072 De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans 1927
Dr. Ir. J Deckers (ZB, geb., 259 pag., rug besch., ex. minder fraai) 'Uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwd'. Deckers beschrijft de toestand van voor 1795 en vergelijkt die met de toestand van na 1795. Er zijn een drietal bijlagen toegevoegd. De eerste betreft de aanwezige watermolens. Per watermolen staan een aantal gegevens vermeld (o.a. de dagcapaciteit). Als tweede en als derde bijlage een overzichtskaart (Oost-Noord Br. + De Maas en de dijken en de Overlaten). € 10,-

109073 De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans 1927
Dr. Ir. J Deckers (ZB, geb., 259 pag., rug licht besch.) 'Uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwd'. Deckers beschrijft de toestand van voor 1795 en vergelijkt die met de toestand van na 1795. Er zijn een drietal bijlagen toegevoegd. De eerste betreft de aanwezige watermolens. Per watermolen staan een aantal gegevens vermeld (o.a. de dagcapaciteit). Als tweede en als derde bijlage een overzichtskaart (Oost-Noord Br. + De Maas en de dijken en de Overlaten). € 12,50

109074 De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans 1927
Dr. Ir. J Deckers (HB, opn. geb., 259 pag., goudopdr., kunstled. band, goed ex.) 'Uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwd'. Deckers beschrijft de toestand van voor 1795 en vergelijkt die met de toestand van na 1795. Er zijn een drietal bijlagen toegevoegd. De eerste betreft de aanwezige watermolens. Per watermolen staan een aantal gegevens vermeld (o.a. de dagcapaciteit). Als tweede en als derde bijlage een overzichtskaart (Oost-Noord Br. + De Maas en de dijken en de Overlaten). € 25,-

109075 De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans 1927
Dr. Ir. J Deckers (ZB, geb., 259 pag., goed ex., orig. band) 'Uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwd'. Deckers beschrijft de toestand van voor 1795 en vergelijkt die met de toestand van na 1795. Er zijn een drietal bijlagen toegevoegd. De eerste betreft de aanwezige watermolens. Per watermolen staan een aantal gegevens vermeld (o.a. de dagcapaciteit). Als tweede en als derde bijlage een overzichtskaart (Oost-Noord Br. + De Maas en de dijken en de Overlaten). € 17,50

109170 Verbetering der Afwatering van de Rivieren de Dommel en Aa 1919
Ir. M.C.E. Bongaerts (HB, geb., 308 pag., zonder bijlagen, lin., goudopdr., arch.) "Voorloopig rapport van den Ingenieur Bongaerts omtrent de Dommel". € 20,-

109171 Verbetering en Afwatering van de Rivieren de Dommel en de Aa 1920
M. Bongaerts (ZB, 131 pag., geb., rug gepast.) "Nader rapport van den Ingenieur Bongaerts". € 20,-

109172 Verbetering en Afwatering van de Rivieren de Dommel en de Aa 1920
M. Bongaerts (HB, 131 pag., geb., goudopdr.) "Nader rapport van den Ingenieur Bongaerts". € 22,50

109200 Beken in Brabant 1976
Jan van der Straaten en Henk Moller Pillot (ZB, 155 pag., geb.) Standaardwerk. Ruim geïllustreerd en goed gedocumenteerd. € 10,-

109201 Beken in Brabant 1935
Jan G. Sloff (ZB, 4 pag.) Overdruk juli-nummer "De Levende Natuur". Geïllustreerd. € 12,50

109220 Schelde en Antwerpen Getuigenissen van een Opgang 1966
NN (ZB, geb., 78 pag.) Catalogus. Geïllustreerd. € 10,-

109240 Geschiedenis van de Beerse Maas 1950
Div. (ZB, geb., 12 pag.) Waterschap De Maaskant. Met uitsl. kaart. € 12,50

109280 Heemraadschap van de Mark & Dintel. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Heemraadschappen in Nederland 1915
H. van Mechelen (ZB, geb., 412 pag.) Oud-Gastel. Zeldzaam. € 35,-

109300 Verslag inzake Onderzoek Verbetering Afvalwater Mark en Dintel en Verbinding Mark = Vliet 1936
Prov. Waterstaat (HB, geb., 166 pag.) Met losse kaarten. € 15,-

WANDELTOCHTEN, FIETSTOCHTEN, RECREATIE & TOERISME BINNEN HERTOGDOM BRABANT
10931 Wandelingen door Nederland. Noord‑Brabant / Zeeland 1875 (reprint 1968)
J. Craandijk (HB, geb., 320 pag., roodlin., goudopdr., arch.) 'Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en wandelkaartjes'. € 10,-

109313 Op Pad in West-Brabant. Gids langs Musea en enkele Kerken, Kloosters en Beeldentuinen 2003
Willem Spronk e.a. (ZB, geb., 164 pag.) Ruim geïllustreerd. € 7,50

109314 Op Stap in Het Groene Woud. Een meerdaagse Wandeling door Nationaal Landschap Het Groene Woud 2006
Piet de Jongh (ZB, geb., 62 pag.) Geïllustreerd incl. kaartjes. € 12,50

109315 Het Land van Gemert-Bakel in twee aardkundige Fietsroutes 2001
Hanneke van den Ancker (ZB, geb., 64 pag.) Op Lemen Voeten. Geïllustreerd. € 12,50

109316 Van Parktheater tot TU/e. Cultuurhistorische Routes door Eindhoven 2003
dr. Jan van Oorschot (ZB, 109 pag.) Henri van Abbe Stichting. Geïllustreerd. € 10,-

109318 Toerisme en Avontuur in Zuidoost Brabant. Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Hélécine, Linter, Landen en Zoutleeuw. Het heerlijke Land van Fruitbomen, Suikerbieten en Witbier 1997
Rik Pulman e.a. (ZB, geb., 80 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

109321 Gids voor Wandelaars. GR5 Noordzee-Riviera "Trajekt der Lage Landen" Bergen op Zoom - Luik 1992
Hubert Yseboodt e.a. (ZB, geb., 152 pag.) Ruim geïllustreerd. € 10,-

109323 Hertog Hendrikpas 65 km. Rondwandeling bij Eindhoven 1992
Theo Tromp (ZB, gen., 31 pag.) O.L.A.T. Geïllustreerd. € 10,-

109326 Rekreatieve Voorzieningen in Noord-Brabant 1974. Overzicht per Gemeente en per regio 1974
PON (ZB, 120 pag.) € 10,-

109330 Nederland ons aller Tuin. Noord-Brabant 1949
J. Daams (ANWB) (HB, geb., 88 pag.) Illustraties van Han Alta. Met losse uitvouwbare grote kaart van toegankelijke landgoederen. € 10,-

109338 De Omtrek van Erp, een Spoor uit het Verleden. Wandelen of fietsen langs de 14e eeuwse Grenzen van Erp 2008
Marius Strijbosch (ZB, gen., 51 pag.) Heemkundekring Erthepe. Geïllustreerd. € 12,50

109339 Holland. I. Brabant [1935]
(ZB, gen. 34 pag., arch.) 's-Gravenhage. Uitgegeven door de Algemene Ned. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer A.N.V.V. Geïllustreerd. € 12,50

109340 Prisma-Toeristengids. Zeeland-Brabant-Limburg 1965
P.G.Bins (ZB, pocket, >200 pag.) Alfabetisch gerangschikt. € 10,-

109341 Wandelgids Oost Brabant 27 Wandelingen 1999
M. Pelgrim (ZB, 50 pag.) Geïllustreerd. Nederland deel 12. € 10,-

109343 Maas- en Peelliniepad 2002
Div. (ZB, geb., 88 pag.) LAW. Streekpad 14. "Wandelen in het Land van Cuijk". Geïllustreerd. € 12,50

109344 Het Brabant Mysterie. Schatrijke Verhalenbundel 2008
N. van Isterdael (ZB, 104 pag.) Brabants Bureau voor Toerisme. Geïllustreerd. Met losse fiets- en wandelroutes.  € 7,50

109346 Langs de Mark naar Dintelsas Wandelwijzer nr. 2. [1990]
Peter van der Velden (ZB, 42 pag.) Ruim geïllustreerd. € 12,50

109347 Kartuizerspatiamentum. Een Wandeling door het Kartuizererfgoed in Het Groene Woud  2012
Piet de Jongh (ZB, geb., 54pag.) Liempde. Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel. Geïllustreerd incl. kaartjes.  [Opbrengst verkoop ten bate van Stichting  Kartuizerklooster Sinte Sophia  van Constantinopel] € 7,50

109348 Liempde. Wandelen Fietsen 1992
G.A. Beelen (ZB, 18 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

109349 Rondom Geldrop IVN Fietstocht 1992
Div. (ZB, gen., 22 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

109350 Het onbekende Nederland. Noord-Brabant / Limburg [1950]
Dr. L. van Egeraat (ZB, 124 pag., geb.) Geïllustreerd. € 7,50

109351 Streekgids Het Land van Hoegaarden. Wandelen, fietsen, mountainbiken, Cultuur, Culinair... 1999
Jos Cels (ZB,  104 pag.) Roularta Books. Geïllustreerd. € 15,-

109352 Peellandpad. Lange-Afstand Wandelpad 701 's-Hertogenbosch Roermond 160 km  2001
Div. (ZB, 112 pag.) Amersfoort. Wandelplatform-LAW. Geïllustreerd. € 15,-

109353 Van Dommel tot Dinkel. Vijftien Dagen wandelen langs Zes Riviertjes 1992
Joost Dijkerman en Jan Erik Burger (ZB, 96 pag.) Op Lemen Voeten. Geïllustreerd. Voetwijzer voor Nederland 8.  € 15,-

 

109354 Fietstochten in de wijde Omgeving van Eindhoven 1990
Pieter-Paul van Laake e.a. (ZB, 48 pag., 2e herz. druk) Nijmegen. 61 beschreven fietstochten met 4 stafkaarten.
€ 12,50

 

109355 Toeristische Route Taxandria  1994
NN (ZB, 8 pag.) ANWB. VVV Met topgrafische kaart € 7,50

 

109356 Vessem en Omstreken 1996
11 routes met kaarten in mapje € 7,50

 

109357 Fiets- en Toerfietsroutes in en om de Kempen [1990]
Div. (ZB, 90 pag.) VVV Eindhoven Kempenland. 16 Fietsroutes. Geïllustreerd. € 12,50

 

109358 Rij Kijk Wandelroutes 1972
Jan Smets (ZB, 30 pag.) Eindhovens & Helmonds Dagblad. Geïllustreerd. € 12,50

 

109359 Kempische Museumroute. Mol Eersel Lommel Bergeijk Luijksgestel 2006
Johan Biemans e.a. (ZB, gen., 28 pag.) Museum Acht Zaligheden. Geïllustreerd. € 10,-

109360 Bekijk het Zuiden eens Anders [1985]
Jan Laugs, Anton van Oirschot (HB, kunstled. band; 350 pag., geb., groot form.) Uitgebreid geïllustreerd werk met vele kleurenfoto's. € 7,50

109361 Gids voor Wandelaars. Renier Sniederspad Antwerpen – Turnhout - Bladel, GR 565. 1991
Luc Steeman (ZB, 104 pag.) Antwerpen. Geïllustreerd. € 12,50

 

109362 Monumenten- en Museumroute Kempenland 1987
drs. W.J.C. van Leeuwen (ZB, 24 pag.) Met routekaart. Geïllustreerd. € 7,50

 

109363 Sniederspad. Te Voet van Antwerpen (Deurne) naar Turnhout 1943
Hugo Eggenstein (ZB, gen. 104 pag.) Antwerpen. Vlaamsche Toeristenbond € 15,-


109364 Wandelen en fietsen in de Gemeente Eersel. Een Zaligheid op zichzelf! 2000
Div. (ZB, 48 pag.) Eersel. Geïllustreerd. Vele kaartjes. € 12,50

??

10937 Zwerven door Noord-Brabant. Het Land der Vennen en Kasteelen 1941
A. van Nijnanten (ZB, geb., 72 pag.) Geïllustreerd. Met kaart. € 12,50

10938 Uit & Thuis in Brabant 1969
Jan Bouman, Cri Stellweg  e.a. (ZB, 158 pag., geb.) Geïllustreerd. Uitgeverij: VVV-Brabant. € 7,50

10941 De Schoonheid van Stad en Land in de Provincie Noord-Brabant 1953
V. Langenhoff (ZB, 23 pag., oblong, gen.) Verschillende verenigingen o.a. KNNV, NM en BL komen aan het woord. Geïllustreerd. € 10,-

10942 Reisboek voor Noord-Brabant [1955]
VVV (ZB, 798 pag. geb.) VVV-gids voor Brabant. Met (o.a. geschiedkundige) informatie over elke gemeente Foto's van o.a. Martien Coppens. Met uitsl. kaart. € 12,50

10946 Noord-Brabant Praktische Museumwijzer 1988
Div. (ZB, geb., 165 pag.) Geïllustreerd. € 9,10

10947 Wegwijs door Noord-Brabant 1984
ANWB (ZB, geb.,180 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10948 Elseviers Reisgidsen. Noord-Brabant en Limburg 1966
J.H. Besselaar (ZB, 239 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10949 Kijk op Noordbrabant 1980
T. Bouws (HB, 4-form., stofomsl, lin. 140 pag.) 'Kijk op Nederland'. 400 foto's o.a. in kleur. € 12,50

10952 Stadswandelingen door Nederland. Het Zuiden 1985
J. van Remoortere (ZB, geb., 151 pag.) Geïllustreerd. Ook Willemstad en Valkenswaard. € 10,-

10956 Romaans Brabant 1983
Julien van Remoortere (ZB, geb., 96 pag.) Geillustreerd. Actieve recreatie-natuurbeleving-uitstapjes dicht bij huis. € 10,-

10957 Noord-Brabant à la Carte. Guide pour le Brabant du Nord 1953
René L. Margiono (HB, geb., 186 pag.) 'Gids voor Noord-Brabant'. Ruim geïllustreerd. Franstalig. € 15,-

10958 Wandelen door het Hart van Brabant 1987
 Isy & Evy Zwolle (ZB, geb., 96 pag.) Geïllustreerd.  € 12,50

109591 Te Voet door Noord-Brabant [1915] [Herdruk 1932]
Div. (ZB, geb., 62 pag., arch., lin.) ANWB. Wandelroutes door Noord-Brabant. Met beschrijvingen van de historie, plaatsen en platteland, met mooie foto's en gekleurde kaarten. De route van Bergen op Zoom via Tilburg, Oisterwijk, Vught, Boxtel, Sint-Oedenrode naar Helmond en Eindhoven. € 12,50

10960 Zuid Nederland. Een Verkenning in 42 Fietstochten 1989
L. Oteman en J. Friedrichs (ZB, geb., 188 pag.) Elmar Fietsgids. Geïllustreerd. € 12,50

10961 Van Meet af aan. Zesdaagse Wandeltocht door Kempisch Grensgebied 1993
(Tom Tacken e.a. (ZB, geb., 114 pag.) Eindhoven.  Geïllustreerd. Met kaartjes. € 12,50

10964 De leukste Doe- en Shoppingtips van Brabant [1995]
Div. (ZB, geb., 100 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10965 Wandelgids Midden-Brabant en Grensstreek. 29 Wandelingen 1998
W. Michels (ZB, geb., 50 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10967 Rijwieltochten door Noord-Brabant 1953
ANWB (ZB, 55 pag., geb., arch.) Geïllustreerd. Met kaart.  € 12,50

10968 Fiets- en Toerfietsroutes in en om de Kempen [1970]
VVV (ZB, geb., 88 pag.) Ruim geïllustreerd. Vele kaartjes. € 12,50

10970 Waar naar toe Vandaag 6. Noord-Brabant 1981
ANWB (ZB, geb., 164 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10971 10 Routes door Natuurgebieden in Brabant [1980]
ENFB (ZB, gen., 34 pag.) Geïllustreerd met kaartjes. € 10,-

10972 Brabants Kempen- en Vennenpad. Nivon Wandelroute 's-Hertogenbosch-Luyksgestel v.v.. LAW 502. 1987
Pieter Jan van Velde e.a. (ZB, geb.,76 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10973 Prisma Toeristengids. Limburg, Brabant, Zeeland 1972
P.G. Bins (ZB, geb., 422 pag.) Geïllustreerd. "Alle toeristische bijzonderheden van streek, stad en dorp, alfabetische lijst van plaatsen, kaarten, plattegronden, tochten." € 12,50

10974 Teutenroute Limburg-België [1995]
Div. (ZB, gen., 16 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

10977 Per Auto en te Voet. Deel 6: Oostelijk Noord-Brabant en Limburg 1972
ANWB (ZB, geb., 111 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

10979 Natuurtochten in Nederland 4. Noord-Brabant Oost 2000
Pieter-Paul Laake (ZB, geb., 183 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

10980 Reisboek voor Noord-Brabant [1950]
VVV (ZB, 557 pag. geb., rug besch.) VVV-gids voor Brabant. Met (o.a. geschiedkundige) informatie over elke gemeente Foto's van o.a. Martien Coppens. € 12,50

10982 Brabant in 't Bijzonder... 1971
VVV (ZB, gen., 56 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

109830 Holland. Noord Brabant [1950]
VVV & Martien Coppens (ZB, gen., 54 pag.) Geïllustreerd. Foto's Martien Coppens. € 7,50

109832 Holland. Noord Brabant [1950]
VVV & Martien Coppens (ZB, gen., 54 pag., arch.) Geïllustreerd. Foto's Martien Coppens. € 7,50

10985 Reizen door de Benelux. De Provincie Noord-Brabant 1984
K.A. van Hoek (HB, plastific., lin., goudopdr., geb., 142 pag.) Geïllustreerd, veelal in kleur. € 10,-

10988 Gids voor de Toerist in Midden-Brabant 1953
Div. (ZB, 64 pag., geb.) Geïllustreerd. O.a. bouwkunst, flora & fauna en dorpsbeschrijvingen.Uitsl. kaartje. € 15,-

10999 J. Hammeneckerpad nr. 3 Te Voet van Antwerpen naar St. Amands aan de Schelde [1935]
A. Verbeeck e.a. (ZB, gen.,64 pag., arch.) Met 2 uitsl. kaartjes. Geïllustreerd. V.T.B. Wandelpaden. € 15,-

MILIEU, NATUUR & LANDSCHAP BINNEN HERTOGDOM BRABANT
110000 Atlas van de Noordbrabantse Flora 1989
Joost Cools (HB, 372 pag., geb. voorpl. licht besch.) Geïllustreerde plantenatlas met inventarisatiekaartjes. € 10,-

110001 Atlas van de Noordbrabantse Flora 1989
Joost Cools (HB, 372 pag., geb.) Geïllustreerde plantenatlas met inventarisatiekaartjes. € 10,-

11001 Vennen in Noord Brabant 1981
J.H. de Bruijn (HB, 150 pag., geb., lin.) Geïllustreerd. Ontstaan en beschrijving van Brabantse vennen. € 10,-

11002 Het Brabantse Landschap 1976
L. van Egeraat (ZB, geb. 203 pag.) Geïllustreerd. Beschrijving-tochten-wandelingen. Foto's allen van Martien Coppens. € 10,-

11003 De Hand van de Mens in het Landschap 1992
Thijs Caspers (ZB, 103 pag., geb, 4-form.) Prachtige uitgave t.g.v. het 60-jarig jubileum van de ‘Brabants landschap’. Ruim geïllustreerd met foto's van o.a. Victor de Buck. € 10,-

11005 Inventarisatienota van het Afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen 1976
De Waerdman (ZB, geb., 112 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11007 Groene Gids Noord-Brabant. Veelzijdige Wegwijzer voor Natuur en Landschap 1987
Sietse Dijkhuizen en Hans Sennef (ZB, geb., 143 pag.) Geïllustreerd met foto's en kaartjes. € 12,50

11012 Flora van 's Hertogenbosch of Naamlijst van de Planten welke in de Stad 's Hertogenbosch e.o. in het Wild gevonden worden met Aanwijzing van derzelver Groeiplaatsen 1848 (reprint 1974)
F.J.J. van Hoven (ZB, geb., 37 pag.) Reprint: oplage 300 ex. dit is nr. 122. € 10,-

11013 Broedvogels van Midden- en Oost Brabant 1997
Wiel Poelmans & Jan van Diermen (HB, groot form., geb., 276 pag., goed ex.) Geïllustreerd. Uitgebreid werk met verspreidingskaarten. € 12,50

11015 40 Jaren Arbeid op het Brabantsche Zand 1941
NN (ZB, gen., 24 pag.) Over Landgoed 'De Utrecht'. Met mooie foto's. € 10,-

110160 Wandelkaart van het Landgoed "De Utrecht" 1: 20.000 [1940]
(in kleur, uitsl.)  € 12,50

110161 Geschiedenis en Beschrijving van het Landgoed "De Utrecht" te Esbeek (Noord‑Brabant) [1933]
NN (ZB, oblong, annot. 51 pag., geb.) Met kaart. Geïllustreerd met foto's. € 17,50

11017 De Utrecht (1930)
NN (ZB, geb., 30 pag.)  Dit boekje is gewijd aan het landgoed 'De Utrecht', eigendom van de N.V. Levensverzekering Maatschappij 'Utrecht', gelegen onder de gemeenten Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde en Diessen. Bevat 'vroege' kleurenfoto's, met losse gekleurde kaart achterin. € 17,50

11020 Vogels in Midden-Brabant 1990
F. Post, R. Buskens (ZB, 132 pag., goed ex.) Artikelen over vogels in Midden Brabant. Rijk geïllustreerd € 10,-

11023 Landgoedgids Wouwse Plantage 1988
R. Hermans (ZB, gen., 36 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11024 Natuur in Noord-Brabant. Twee Eeuwen Plant en Dier 1796-1996 1996
Stichting 'Het Noordbrabants Landschap' Div. auteurs (HB, groot form., mooie uitgave, 264 pag., goed ex.) Illustraties o.a. in kleur. € 10,-

11026 Souvenir aan het Landgoed "De Utrecht" [1912]
NN (ZB, geb., oblong, 60 pag.) Zeer mooie foto's o.a. ossenspannen, stoomploegen, div . gebouwen etc. Zeldzaam. € 45,-

110271 De Maasheggen, haar Gezicht, haar Gevoel [2009]
Madeleine Janssen en Marco van de Plasse (HB, oblong, geb., 96 pag., mooie uitg.) Boxmeer. Gouaches van Madeleine Janssen en haiku's van Marco van de Plasse. € 25,-

11028 Wandelgids Oisterwijkse Heide 1982
Jaap Willems (ZB, geb., 64 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11030 Stichting Noordbrabants Landschap. Handboekje 1970 1970
J. Noest   (ZB, 92 pag. enk. pag. los, geb.) Eerste handboekje van Stichting Noordbrabants Landschap. € 6,80

11031 Stichting Noordbrabants Landschap. Handboekje 1970 1970
J. Noest  (ZB, geb. 92 pag.) Eerste handboekje van Stichting Noordbrabants Landschap. € 11,30

11032 Handboek Stichting het Noordbrabants Landschap 1982
(ZB, 240 pag.) Geïllustreerde beschrijving van Brabantse natuurgebieden. € 11,30

11033 Handboek Stichting het Noordbrabants Landschap 1977
(ZB, geb., 182 pag.) Geïllustreerde beschrijving van Brabantse natuurgebieden. € 11,30

11034 Het Zoniënbos, Bladzijden uit zijn rijke Geschiedenis 1962
Lucien Mellaerts (ZB, geb., 111 pag., gesign.) Geïllustreerd. € 10,-

11037 De Loonse en Drunense Duinen 1964
F. van Oostrum (ZB, geb., 66 pag.) Met losse kaart. Geïllustreerd. € 15,-

11038 Van Den Bergh tot Den Bosch. Een Verkenning van de Landschappen in en om de Langstraat 1990
Piet de Jongh (HB, stofomsl., 160 pag., groot form.) Fotografie o.a. in kleur door Harrie Stokwielder. Uitgebreide studie. € 15,-

11041 De Verheven Peel 1993
P. Blankers (ZB, gen., 40 pag.) Uitgave Werkgroep De Peel. Beheers- en ontwikkelingsvisie voor het gebied van de Deurnese Peel / Mariapeel en omgeving. € 7,50

11046 Handboek. Gids van de Natuurgebieden in Noord-Brabant 1999
Brabants Landschap (HB, geb., 336 pag.) Geïllustreerde beschrijving van Brabantse natuurgebieden. € 12,50

11048 Het Groene Woud 2002
Erik van Ommen en Rob Brinkhof (HB, geb., 90 pag.) Groningen. Obanpress. Beschrijving van het natuurgebied tussen Oisterwijk, Boxtel, Oirschot, Liempde en Sint-Oedenrode. Rijk geïllustreerd met aquarellen, etsen en tekeningen van Erik van Ommen.€ 10,-
NAAR WEBSITE "HET GROENE WOUD" 

110481 Doeboek voor Groene Woudlopers 2012
Annemarie Bon (ZB, 65 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11050 De Utrecht [1966]
(ZB, 28 pag., geb.) Over Landgoed 'De Utrecht'. Geïllustreerd met kleurenfoto's. Met kaart achterin. € 10,-

11051 Handboek Brabants Landschap 1992
|Div. (ZB, geb. 222 pag.) Geïllustreerde beschrijving van Brabantse natuurgebieden. € 12,50

11054 Considerations sur l'Importance de la Forêt de Soignes [1970]
Ul. G. Lienard (ZB, geb., 62 pag.) Bruxelles. Uitg. Les Amis de la Forêt de Soignes. Geïllustreerd. Met los kaartje. € 12,50

11055 La Forêt de Soignes 1971
Jacques Biebuyk (HB, geb., 179 pag., oblong) Bruxelles. "Photos de Guy Bouchez" . € 10,-

11057 La Forêt de Soignes et le Projet de Centure de Circulations de l'Agglomération Bruxelloise 1953
A. Vlemincq (ZB, geb., 88  pag.) Bruxelles. Uitg. Les Amis de la Forêt de Soignes. Geïllustreerd. € 12,50

11059 Guide des Environs de Bruxelles. I. Bruxelles-Forêt. Forêt de Soignes, Bois de Hal, Forêt de Meerdael, Hal, Beersel, Lasne, Yssche, Voer, Waterloo 1943
Maurice Cosyn (ZB, geb., 144 pag., goed ex.) Bruxelles. Guides Cosyn. Geïllustreerd met o.a. uitsl. kaartjes. € 15,-

11060 Brabant achter de Coulissen. Een Blik op het Natuurbehoud. 1981
Bert van Polen (HB, stofomsl., 225 pag., geb., lin.) Geïllustreerd. De gevolgen van de laatste ontwikkelingen worden beschreven alsook wat Brabants landschap de afgelopen 50 jaar gedaan heeft. € 10,-

11062 Carte de la Forêt de Soignes et du Bois de la Cambre [1920]
NN (ZB, besch..) Kleurenkaart 1: 28.500. € 10,-

11063 La Forêt de Soignes. Het Zonienwoud. The Forest of Soignes [1970]
Div (ZB, gen., 16 pag.) Met grote kleurenkaart. € 7,50

11066 Guide pratique et illustré de la Forêt de Soignes 1976
Guy et Yvette Bouchez (ZB, geb.,282 pag.) Bruxelles. Paul Legrain. 'avec 20 promenades'. Geïllustreerd. € 15,-

11067 Les Ravinements de la Forêt de Soignes 1928
Edmond Devadder en Frans Halet (ZB, geb., 40 pag.) Extrait du Bulletin de la société d'archéologie de Bruxelles. Geïllusteerd. € 15,-

11069 Het Land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland 1996
Phlip Bossenbroek e.a. (HB, geb., lin., zilveropdr., 240 pag., stofomsl., goed ex.) Uitgebreid werk. Ruim geïllustreerd. € 10,-

11070 De Peel 1973
Jan van de Kam (ZB, geb. 100 pag.) Ruim geïllustreerd. € 10,-

11081 Hydrobiologie van de Oisterwijkse Vennen 1960
J. van Dijk, V. Westhoff, J. Heimans e.a. (HB, geb., 90 pag., goudopdr.) Publ. nr. 5 van de Hydrobiologische Vereniging Amsterdam. Geïllustreerd met foto's. € 12,50

11089 Chronique des Événements Météorologiques en Belgique jusq'en 1834. 1924
E. Vanderlinden (ZB, geb., 330 pag.) Bruxelles. Lamertin. Académie Royale de Belgique Classe des Sciences. Mémoires. Collection in 4, Deuxième série. Tome VI, fasc. 1. Zeldzaam. Beschrijving van weersomstandigheden vanaf het jaar 120 waarbij 208 verschillende bronnen gebruikt werden. € 15,-

11091 De natuurrijke Streek van de Oisterwijkse Vennen. Een groene Gordel in het Hart van Brabant 1987
dr. H.A. Visscher (ZB, geb., 100 pag., goed ex.) Dordrecht. Uitgave: Nationaal Landschapkundig Museum. Zeldzaam werk. Geïllustreerd. € 12,50

11092 Brabants Landschap oecologisch benaderd 1979
dr. H.K.M. Moller Pillot (ZB, 102 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

11093 Het Groene Woud. Beelden van een kleurrijk Nationaal Landschap 2004
Erik van Ommen en Rob Brinkhof (HB, geb., 96 pag., 2de herz. druk) Provincie Noord-Brabant. Beschrijving van het natuurgebied tussen Oisterwijk, Boxtel, Oirschot, Liempde en Sint-Oedenrode. Rijk geïllustreerd met aquarellen, etsen en tekeningen van Erik van Ommen. € 10,-

11095 Nationaal Park de Groote Peel 1997
Min. van LNV. (ZB, gen., 12 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11097 Speuren naar Sporen in de Peel 1981
Theo Janssen (ZB, gen., 25 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11100 Water in de Peel naar 32,2 m+ NAP 2003
Jan Bogaerts, Ed van de Kerkhof (HB, geb., 86 pag.) Deurne. Museum de Wieger. In teksten en (kleuren‑) foto's weergegeven ontwikkeling. € 10,-

11101 Mémoire sur la Température de l'Air à Bruxelles 1833-1872 (supplément) 1876
Ern. Quetelet (ZB,  53 pag.; 4-form., goed ex.) Geïllustreerd middels tabellen en 1 grote uitsl. grafische weergave. "publié dans et extrait de Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique", T.41 seconde partie. € 10,-

11106 Portretten. Verslag Uitvoeringsprogramma "Het Groene Woud" 2004
Désiré van Laarhoven (ZB, oblong., 110 pag.) Provincie Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 10,-

11107 Udense Landschappen, het Verleden en Heden van onze Woonomgeving [1975]
Trui Steneker e.a. (ZB, 32 pag., gen.) Geïllustreerd. € 12,50

11108 Leven en Beleven. Het Groene Woud. Werken en Ondernemen 2006
Willem van Beerendonk e.a. (HB, geb., 98 pag.) Stichting Streekfestival Het Groene Woud.   Rijk geïllustreerd door Marcel Noordman. € 10,-

11109 Bijzonder Landschap bijzonder Moment. Brabants Landschap 70 Jaar 2002
James van Leuven (HB, stofomsl., oblong., 120 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11110 De Dongevallei, een Natuurgebied in de Stad 2006
Jan van de Wiel (ZB, geb., 46 pag.) Tilburg. Geïllustreerd. € 12,50

11111 50 Jaar Noordbrabants Natuurmuseum. Een bewogen Geschiedenis, een hoopvolle Toekomst 1985
Frans Ellenbroek (ZB, gen.49 pag.) Geïllustreerd. Jubileumnummer Oude Ley. € 15,-

11112 Overzicht van Hydrobiologische Literatuur in Noord-Brabant 1986
A.W.M. (ZB, geb., 356 pag., achterpl. los, arch.) Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Geïllustreerd. € 15,-

11114 Het is daar Prachtig. 36 Stappen in de Brabantse Natuur 2003
Bert van Polen (ZB, geb., oblong 151 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

11120 De Loonse en Drunense Duinen in Beeld 1994
Piet de Jongh (HB, geb., 72 pag.) Wijk en Aalburg. Pictures Publishers. Foto's Harrie Stokwielder. € 12,50

11123 Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 1998 1999
Div. (ZB, gen., 40 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11124 Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 1999 2000
Div. (ZB, gen., 40 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11125 Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 2000 2001
Div. (ZB, gen., 32 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11126 Langs de Brabantse Wal 1986
Han van den Beemt (ZB, geb., 75 pag.) Markizaatsbode Serie: "Natuurwandelingen rond Bergen op Zoom". Geïllustreerd. € 12,50

11127 Bomen in Gemonde. Populieren en andere Bomen in een bijzonder Stukje Meierij 2007
Bert Schellekens (ZB, 38 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11128 Het Mastbos. Staatsbosbeheer 100 Jaar Natuur voor Iedereen 1999
Thijs Caspers (HB, geb., 80 pag.) Mooie uitgave. Ruim geïllustreerd. Mastbos bij Breda.  € 17,50

11131 Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 4 De Paddestoelen 1980
C. Jongkind (ZB, 2 banden, 156 pag., geb., arch.) SBB. Geïllustreerd. € 15,-

11138 Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 1 De Waterlopen 1980
Henk Moller-Pillot (ZB, 54 pag., geb., arch.) SBB. Geïllustreerd. € 12,50

11139 Jaarverslag Vleermuisonderzoek Noord-Brabant 1989 1989
Paul Timmermans (ZB, arch., 44 pag.) Regionale Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 12,50

11140 Jaarverslag Vleermuisonderzoek Noord-Brabant 1992 1992
Jeroen Reinhold (ZB, arch., 34 pag.) Regionale Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 12,50

11143 Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 9 Flora en Vegetatie 1982
Guido Stooker en André Smit  (ZB, 56 pag., geb., arch.) SBB. Geïllustreerd. € 12,50

111580 Onderzoek naar de Inrichtingsmogelijkheden van het Verdronken Land van het Markizaat van Bergen op Zoom 1978
div. (ZB, 2 banden, 8 pag.; 42 pag.) Werkgroep Verdronken Land van het Markizaat. Met een aantal uitsl. kaarten. Geïllustreerd. € 15,-

111581 Onderzoek naar de Inrichtingsmogelijkheden van het Verdronken Land van het Markizaat van Bergen op Zoom 1978
div. (ZB, 2 banden, 8 pag.; 42 pag., arch.) Werkgroep Verdronken Land van het Markizaat. Met een aantal uitsl. kaarten. Geïllustreerd. € 10,-

11159 M.I.P. Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Aanvullingsrapport Gebieden met bijzondere Waarden 1993
Div. (ZB, geb., 48 pag.) € 10,-

11160 Hou! Doe! Doel en Effekt van het Milieu - Aktiewerk. Lustrumuitgave Brabantse Milieufederatie 1978
P. van Wijmen e.a. (ZB, geb., 140 pag., arch.) Tilburg. Tekeningen van Ben van Mierlo. € 12,50

11162 Het Brabantsch Landschap 1938
Vincent Cleerdin (ZB, pag. 94-100) Overdruk. Voordracht voor Prov. Staten. € 7,50

11166 "Doelgericht Milieubeleid" Studiedagen Gemert 25-26-27 augustus 1972 1972
NN (ZB, geb., 111 pag., arch.) NKV. € 10,-

11167 Natuur en Landschap in relatie tot het agrarisch Bodemgebruik in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch 1977
NN (ZB, groot form., arch., 58 pag.) Met gekleurde uitsl. kaart. € 12,50

11170 Atlas van de West-Brabantse Broedvogels 2007
W. Poelmans e.a. (HB, groot form., robuuste uitgave, geb., 610 pag.) Stichting Samenwerkingsverband van Westbrabantse Vogelwerkgroepen. Ruim geïllustreerd. € 20,-

11173 Trek- en Wintervogels in het Ruilverkavelingsgebied Lage Maaskant 1982
drs. L.L.M. de Bruijn (ZB, geb., arch., 128 pag.) SBB. Geïllustreerd. € 15,-

11174 Zandloper. Landschap en Geschiedenis van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en Omgeving. Met Vijf Wandelroutes  2008
Lauran Toorians (HB, geb., 295 pag.) Tilburg. Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Verschenen in de derde reeks van de serie 'Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Geïllustreerd. € 10,-

11175 De Toestand van de Brabantse Natuur 2000 2000
Arno Braam e.a. (ZB,  138 pag.) Provincie Noord-Brabant. Ruim geïllustreerd. € 15,-

11177 Zwerven door De Rith 1995
Peter de Jaeger (ZB, geb., 127 pag.) Breda. Geïllustreerd. Incl. kaart. Breda's natuurgebied. € 15,-

11178 Artsenijhof. Geneeskrachtige Kruiden bij het Museum voor Religieuze Kunst 1987
NN (ZB, gen., 34 pag.) Geïllustreerd. Serie: Natuur-edukatie Gemeente Uden. Nr. 6.  € 10,-

111790 Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen 1975
NN (ZB, gen., 32 pag.) Geïllustreerd. Serie: Natuur-edukatie Gemeente Uden. Nr. 5.  € 10,-

111791 Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen 1975
NN (ZB, gen., 32 pag., arch.) Geïllustreerd. Serie: Natuur-edukatie Gemeente Uden. Nr. 5.  € 7,50

111800 Vogels Vogelvrij 1976
NN (ZB, gen., 24 pag., 3e dr.) Geïllustreerd. Serie: Natuur-edukatie Gemeente Uden. Nr. 4.  € 10,-

111801 Vogels Vogelvrij 1976
NN (ZB, gen., 24 pag., 3e dr.) Geïllustreerd. Serie: Natuur-edukatie Gemeente Uden. Nr. 4.  € 7,50

111811 Melle hat ein 'Bruch" 1975
NN (ZB, gen., 12 pag., 2e dr.) Geïllustreerd. Serie: Natuur-edukatie Gemeente Uden. Nr. 3.  € 10,-

111821 Boom en Bos 1975
NN (ZB, gen., 16 pag., 2e dr.) Geïllustreerd. Serie: Natuur-edukatie Gemeente Uden. Nr. 2.  € 7,50

111831 Kokkerellen met Keukenkruiden 1975
NN (ZB, gen., 24 pag., arch..) Geïllustreerd. Serie: Natuur-edukatie Gemeente Uden. Nr. 1.  € 7,50

11185 Peellandschapspark Voskuilenheuvel 1989-1999. 1999
NN (ZB, gen., 24 pag.) Heemkundekring Sint Achten op Boeckel. Geïllustreerd. Serie": "Raapseltje" nr. 10.  € 10,-

11187 Nationaal Landschap Het Groene Woud. Kalender 2007 2006
 Geïllustreerd. € 10,-

11190 Natuurwerk. 30 West-Brabantse Natuurbelevingen 2007
Mans de Jong  (ZB, geb.,  112 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11191 Brabant in de Ban van Buiten. Gids van de Natuurgebieden van Brabants Landschap 2007
Vic. Bakker en Thijs Caspers (HB, geb., 351 pag.) Brabants Landschap. Geïllustreerd.  € 10,-

11196 Inheemse Bomen en Struiken van Het Groene Woud. Verrassende oude Boskernen in historisch Landschap 2010
N. Maes (HB, leeslint, geb., 196 pag.) Natuurwerkgroep Liempde. Met foto's & kaartjes. Mooi geïllustreerd. Dit boek geeft voor de geïnteresseerde, een spannende en verrassende tocht langs de oudste bewoners van Midden-Brabant. Een nauwkeurige inventarisatie van Het Groene Woud leverde zo'n 600 groeiplaatsen op van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken; de houtige gewassen die hier na de laatste ijstijd op eigen kracht zijn gekomen. In Het Groene Woud komen meer dan 50 soorten autochtone bomen en struiken voor (de vele bramensoorten niet meegerekend). Dat is ruim de helft van alle soorten in ons land. Er werden voor onze provincie nieuwe soorten ontdekt, waaronder rozen, meidoorns en mispels. Maar er blijken er ook ernstig bedreigd te worden in hun voortbestaan en andere zijn zelfs uitgestorven. Veel inspanningen zijn nodig om dit belangrijke natuurerfgoed voor de toekomst te behouden. De informatie in dit boek over de autochtone bomen en struiken is een waardevol hulpmiddel voor een goed beheer.De oorspronkelijke bomen en struiken kunnen een grote rol spelen bij veranderingen van het klimaat: het zijn niet alleen de organismen die tegen een stootje kunnen, maar ook de door hen gevormde symbiotische leefomgevingen. Dit boek biedt informatie over de groeiplaatsen van bijzondere bomen en struiken en neemt de lezer mee naar die plekjes. Maar beter nog kunnen we met het boek in de hand het veld en het bos in om deze wonderen van de natuur met eigen ogen te zien en te ervaren. € 17,50

11198 Verkenningen op en om de Heide 1981
Geert Hüsstege (HB, stofomsl., geb., groot form., lin., goudopdr. 126 pag., goed ex.) Helmond. Helmond. Geïllustreerd. € 7,50

11202 A. Ghijs en de Den in de Turnhoutse Kempen 1985
H. de Kok, A. Verleye en R. Woestenborghs (ZB, 78 pag.) Gontrode. Vlaamse Bosbouwvereniging. Geïllustreerd. € 15,-

11204 Inventarisatie van autochtone Bomen en Struiken in West- en Midden-Brabant 1996
N. Maes, C. Rövekamp e.a. (ZB, groot form., 106 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

11205  De Kempische Heide Bodemgemeenschap. I Heideflora 1935
Gerard Bernaerts (ZB,  100 pag., geplastific., Lier. Jozef van In. "Praktische geïllustreerde documentatie bij de studie van het milieu". € 15,-

11207 De Geelders, Bosgebied in Het Groene Woud. Van middeleeuwse Kartuizers tot hedendaagse Natuurbeheerders  2012
Ger van den Oetelaar en Jac Hendriks (ZB, oblong, 52 pag.) Liempde. Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel. Geïllustreerd.  [Opbrengst verkoop ten bate van Stichting  Kartuizerklooster Sinte Sophia  van Constantinopel] € 10,-

11208 Natuur Dichtbij. Natura 2000 in Noord-Brabant 2011
Jan van der Straaten (HB, geb., 72 pag.) BMF. Geïllustreerd. € 12,50

11210 Vlinders in Het Groene Woud 2012
Joep Steur, Hans Horsten (HB, geb., 176 pag., leeslint) Stichting Natuurprojecten Schijndel. Geïllustreerd.  € 25,-

11212  Vogels in het stedelijke Milieu. Inventarisatie in Eindhoven 1997
P. Maréchal en W. Veenhuizen (ZB, 112 pag.) KNNV. Geïllustreerd. € 7,50

112130 De Acht Zaligheden. Op Zoek naar de Geschiedenis in het Landschap 1994
T. Holleman (ZB, 40 pag.) Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Fietsroute. Archeologische Routes in Nederland 5. Geïllustreerd. € 12,50

112131 Grondonderzoek in Kempenland 1941
H. van der Zanden. Hoofd der R.K. Lagere Landbouwschool te Eersel (ZB, vl., 31 pag.) Groningen. Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek. Met kaartje. € 25,-

11215 Bloemrijk. 100 Kempische Planten met een Verhaal  2005
Frans Hoppenbrouwers (HB, geb., 208 pag.) Eersel. Kabeljauws. Tekeningen Roos Wijnants. € 25,-

11217 Leembossen in Het Groene Woud. Schatkamer van Biodiversiteit  2013
Jan van der Straaten e.a. (HB, zeer mooie uitg, stofomsl., groot form., lin., 280 pag.) Pictures Publishers. Rijk geïllustreerd. € 35,-

11223 Beheersplan Urkhovense Zeggen Deel I.  1982
Div. (ZB, groot form.,  60 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

11224 Landgoederen in Noord-Brabant. Het Lief en Leed dat Landgoed heet 2012
Thijs Caspers, Piet de Jongh, George Dirven, Lauran Toorians, Victor Retel Helmrich (HB, groot form., 488 pag., geb., mooie uitgave) Pictures Publishers. Ruim Geíllustreerd. € 35,-

11225 Het Kempen~Broek Op de Grens van Mens, Natuur en Landschap 2014
Erwin Christis & Jan van der Straaten (HB, geb., stofomsl., groot form., lin., 328 pag.) Pictures Publishers. Ruim Geíllustreerd. € 35,-

11226 Velder en Heerenbeek. Oorsprong en Toekomst van twee Natuurparels in Het Groene Woud 2015
Ger van den Oetelaar (HB, 520 pag., geb., 2 leeslinten, mooie uitg., groot form.) Pictures Publishers. Ruim Geillustreerd. Geschiedenis en de huidige situatie van twee middeleeuwse landgoederen. € 45,-

11227 De Liempdse Scheeken tussen gemeijnt en Wederopbouw 2016
Ger van den Oetelaar (HB, 128 pag., geb.) Pictures Publishers. Ruim geïllustreerd € 17,50


HERTOGDOM BRABANT: ATLASSEN, KAARTBOEKEN, LUCHTFOTO'S e.d.
112981 Overzichtskaarten behoorende bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel II Zuidelijk Nederland 1932
NN foedraal met 4 kaarten 1: 100.000. € 25,-

112991 Geertruidenberg in 1832. Kadastrale Atlas Noord- Brabant. Geertruidenberg 1994
(HB, geb., 72 pag + 9 deelkaarten in mapje.)  Geïllustreerd. € 25,-

112993 Noord-Brabant in Kaart 1982
ETIN (ZB, gen., 24 pag.) Met uitsl kaartjes. Div regio's. € 10,-

112996 Grote Topografische Atlas van Nederland 4. Zuid-Nederland. 1 : 50.000. 1987
Topografische Dienst (HB, geb., 176 pag.) Groningen. € 10,-

112997 Grote Topografische Atlas van Nederland 4. Zuid-Nederland. 1 : 50.000. 1987
Topografische Dienst (HB, geb., arch., 176 pag.) Groningen. € 7,50

112999 Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif des Plancettes de. Verklarende Tekst bij de Kaartbladen Moerkant 1W, Essen 1E, Horendonk 2W 1958
NN (ZB, arch., 53 pag.) Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L. & I.R.S.I.A.) Geïllustreerd. € 10,-

113000 Foto-Atlas Noord-Brabant 1989
Topografische Dienst (ZB, 595 foto's, incl. lijst met intekenaren., groot form, goed ex.) Robas-produkties. Topografische foto-atlas van Noord-Brabant . De foto's zijn afgedrukt op schaal 1: 14.000. € 12,50

113001 Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Kalmthoutse Hoek 6W. 1961
NN (ZB, arch., 59 pag.) Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L. & I.R.S.I.A.) Geïllustreerd. € 10,-

113002 Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Borgerhout 28E 1960
NN (ZB, arch., 91 pag.) Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L. & I.R.S.I.A.) Geïllustreerd. € 10,-

113003 Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Kalmthout 6E 1958
NN (ZB, arch., 77 pag.) Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L. & I.R.S.I.A.) Geïllustreerd. € 10,-

113004 Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Antwerpen 28W 1964
NN (ZB, arch., 70 pag.) Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L. & I.R.S.I.A.) Geïllustreerd. € 10,-

113006 Geertruidenberg in 1832. Kadastrale Atlas Noord- Brabant. Geertruidenberg 1994
(HB, geb., 72 pag., zonder 9 deelkaarten in mapje.)  Geïllustreerd. € 10,-

113007 Inventaris van het Kaartenarchief van Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant (1719-) 1811 - 1953 (-1976). 2000
Div. (ZB, 150 pag., groot form.) Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 25,-

113008 Luchtfoto-Atlas Noord-Brabant (Oost) 2005
Div. (HB, 210 pag., groot form., goed ex.) Landsmeer. 12 Provinciën. Luchtfoto's schaal 1: 14.000. € 17,50

113016 Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e Eeuw. Deel I en II. 1981
Ing. P.S. Feeling (HB, 2 banden, 343 pag.; 379 pag., arch., gebundelde kopieën, goede set) Kadaster. € 25,-

113017 Historische Atlas van 's-Hertogenbosch. De ruimtelijke Ontwikkeling van een Vestingstad 2005
Ernest Verhees en Aart Vos (HB, stofomsl., lin., groot form.,  80 pag.) Sun. Ruim geïllustreerd. € 35,-

???

11303 Het Hertogdom Brabant in Kaart en Prent zijn Vier Kwartieren Leuven‑Brussel‑Antwerpen‑'s‑Hertogenbosch 1983
Dieter R. Duncker en Helmut Weiss. Verzameluitgave (lin, geb, zeer groot form., HB, stofomsl. 159 pag.) Weergave van oude Brabantse kaarten. Sommige uitklapbaar. Zeer mooie uitgave. € 35,-

11305 Brabantia Illustrata I, II, III, +Suppl. 1978-1981
Chr. Kuyer (geb., 59 pag. (I); ; 111 pag. (II); 131 pag. (III); 89 pag. (suppl.)). Geïll. inventaris van kaarten aanwezig in de Topografische-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap. I: Kaarten van Brabant van 1558-1932; II: Kaarten van Oost-Brabant van 1633-1956; III: Kaarten van West-Brabant van 1629-1973; Suppl.: Suppl. op I t/m. III. € 10,-

11306 Brabantia Illustrata I. I 1978
Mej. Chr. A.M. Kuyer (ZB, geb., 59 pag.). Geïllustreerde inventaris van kaarten aanwezig in de Topografische-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap. I: Kaarten van Brabant van 1558-1932. € 7,50

11308 Brabantia Illustrata I. Supplement op de Delen I, II, III 1981
Mej. Chr. A.M. Kuyer (ZB, geb., 89 pag., arch.) Geïllustreerde inventaris van kaarten aanwezig in de Topografische-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap. € 7,50

113094 Historische en Topographische Atlas van Helmond 1881
‘Verzameld en voor een deel geteekend door Aug. Sassen’. (HB, groot form., lin rug, goudopdr, oblong) Gedrukt te Helmond bij J. de Reijdt. Zeldzaam werk. 13 Verschillende platen met verschillende onderwerpen weergegeven per plaat. Kastelen, plattegronden, portretten, zegels, grafzerken en wapens. + stukken tekst over Helmond uit beroemde werken. € 65,-

11312 Brabant en Limburg in Prent [reprint 1966]
(ZB, geb.) Weergave van ruim 100 18e-eeuwse prenten van steden, dorpen en buitenplaatsen. Afkomstig van 'Het verheerlykt Nederland of Kabinet van Hedendaagsche Gezigten van steden etc. € 7,50

11314 Brabantia Illustrata I. II 1979
Mej. Chr. A.M. Kuyer (ZB, geb., 111 pag.) Geïllustreerde inventaris van kaarten aanwezig in de Topografische-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap. II: Kaarten van Oost-Brabant van 1633-1956. €  7,50

11315 Grote Historische Atlas van Nederland 1: 50.000 4 Zuid-Nederland 1838-1857 1990
Wolters-Noordhoff (HB, groot form., 128 pag.) Weergave eerste topografische kaart. €  17,50

11318 Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Typologie van het Landschap 1969
Van Emden e.a. (in foedraal, met losse toelichting (50 pag.) Grote gekleurde kaart van het gehele Stadsgewest. 1: 25.000. € 10,-

113190 Gemeenteatlas van de Provincie Noordbrabant 1865 (herdruk 1982)
J. Kuyper (HB, oblong, geb., lin, arch.) Gemeentekaartjes van alle gemeenten. € 35,-

113192 Gemeenteatlas van de Provincie Noordbrabant 1865
J. Kuyper (HB, oblong, geb., arch., gebonden kopieën, gebruikssp.) Gemeentekaartjes van alle gemeenten. € 7,50

11320 Brabant van Boven 1981
Dr. L. van Egeraat (tekst) (HB, lin, bewerkte band met wapen van Brabant, groot form., 305 pag., stofomsl., goed ex.) Bijna 300 luchtfoto's met beschrijvingen. € 10,-

11322 De Bodem van Noordbrabant 1968
Stiboka (HB, lin., 164 pag., goudopdr. groot form., mooi ex.) Geïllustreerd met foto's en tekeningen. "Toelichting bij blad 8 van de Bodemkaart van Nederland" Met losse gekleurde kaart 1 : 200.000". € 10,-

11323 Grote Provincie Atlas 1: 25.000 Noord-Brabant/West 1990
Topografische Dienst (HB, geb., 125 pag.) € 12,50

11324 Grote Provincie Atlas 1: 25.000 Noord-Brabant/Oost 1998
Topografische Dienst (HB, geb., 150 pag.) € 12,50

11327 Bergen op Zoom in Kaart gebracht 1982
W.A. van Ham (ZB, 72 pag., geb., goed ex.) Met vele kaarten geïllustreerd. Tentoonstellingscatalogus Markiezenhof. € 15,-

11330 Brabantia Illustrata II. Deel 1, 2, 3 1992
Mej. Chr. A.M. Kuyer (ZB, geb., XXV pag.(1); 475 pag. (2,3), 3 banden, groot form., compleet) Vernieuwde inventaris van kaarten aanwezig in de Topografische-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap. Zeer uitgebreid werk. € 15,-

11333 Sociaal-Geografische Atlas van Brussel en zijn Randgebied 1981
W. De Lannoy, M. Rampelbergh (ZB, geb., 94 pag.) Met 35 kaarten en beschrijvingen. € 15,-

11334 De Ruimtelijke Structuur van Brussel-Hoofdstad 1980
Christian Kesteloot (ZB, geb., 153 pag.) Leuven. Serie Acta Geographica Lovaniensia vol. 19. Stadsgeografische computeratlassen. Kritische evaluatie van de faktoriële ekologie en alternatieve kijk op de stad. € 15,-

11335 De Goederen van de Abdij van Ter Kameren in Brabant. Kaartboek 1716-1720 1996
René Laurent (HB, zeer groot form., stofomsl, 152 pag., puntgaaf, lin., zilveropdr.) Met weergave van vele gekleurde kaarten. Het betreft Brabantse Abdij-eigendommen en parochies. Zeer mooie uitgave. € 30,-

11340 Brabantia Illustrata I, 3e afl. 1980
Chr. A.M. Kuyer (ZB, geb., 132 pag., arch.) Inventaris van kaarten aanwezig in de Topografische-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap. Kaarten van West-Brabant van 1629-1973. Geïllustreerd. € 10,-

11341 Brabantia Illustrata I. III 1983
Chr. A.M. Kuyer (HB, geb., 355 pag., lin., goudopdr.) Inventaris van Historieprenten aanwezig in de Topografische-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap. Geïllustreerd. € 7,50

11342 Bodemkartering en daarop afgestemde Landbouwkundige Onderzoekingen in Het Land van Heusden en Altena. Tekstdeel + Bijlagen 1957
dr. F. Sonneveld (ZB, geb., 318 pag., kaarten losbladig in map, arch.) Tekstdeel geïllustreerd. Bijlage bestaande o.a. uit 11 gekleurde kaarten in diverse formaten, opgevouwen tot 24x16cm in kartonnen map. Dissertatie. Serie: 'De Bodemkartering van Nederland' Deel XVIII. € 10,-

113461 Historische Atlas Noord-Brabant 1989
Robas (HB, groenlin, goudopdr., zeer groot form., goed ex.) 'Chromotopografische Kaart des Rijks des Rijks 1 : 25.000' Gekleurde topografische kaarten rond 1900 van heel Noord-Brabant. Zeldzaam. Vanwege de grootte van de atlas kan er één kaart per blad weergegeven worden.  € 40,-

11348 Grote Historische topografische Atlas +/- 1905 Noord-Brabant 2005
Thijs Caspers e.a. (HB, groot form., lin. rug., gekleurde band) Tilburg. Met weergave van alle Noord-Brabantse kaarten. € 15,-

HERTOGDOM BRABANT: ALGEMEEN (overig)
113500 Van Moerdijk tot Peelland 1945
Dr. H.H. Knippenberg (ZB, geb., stofomsl., 80 pag.) Alfabetische beschrijving van Brabantse gemeenten, met inleiding over Brabant. € 12,50

113501 Brabants Dorpsleven in oude Ansichten 1978
J.C. Jegerings (HB, geb., oblong., lin.) Europese Bibliotheek. 76 ansichten met beschrijvingen. € 12,50

113502 Brabants Dorpsleven in oude Ansichten 1978
J.C. Jegerings (HB, geb., oblong., lin., arch.) Europese Bibliotheek. 76 ansichten met beschrijvingen. € 10,-

113505 Rapport van de Salariscommissie van de Afdeeling Noord-Brabant van den Nedeerlandschen Bond van Gemeenteambtenaren 1919
P. Panken e.a. (ZB, gen., 38 pag., scheurtje in voorpl.) Roosendaal. Poll-Suykerbuyk. € 12,50

113506 Openluchtrekreatie in Noord Brabant 1960
NN (ZB, geb., 68 pag.) Provinciale Kommissie Sociaal Plan. € 12,50

113509 De Duurzaamheidbalans van Brabant 2006  2006
Telos (ZB, 160 pag., geb.) Geïllustreerd. € 15,-

113512 Studiën over Nederzettingen in Nederland. Noord-Brabant 1904
dr. H. Blink (ZB, rug gerep., 45 pag., geb.) Leiden. E.J. Brill. Overdruk uit "Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap". Met kaart. € 15,-

113514 Reliquia Temporis Acti 1926
l'Abbé Vanhove (ZB, 21 pag., gen.) Dunkerque. Overdruk. O.a. la Seigneurie de Brabant en Zeggers-Capel; Seigneurie d'Ondermersch ou Vyfwalle & Steenvoorde. € 12,50

113517 Le Commerce, l'Industrie et l'Administration des Pays-Bas Autrichiens au Commencement VXIII-Siècle. Enquete du Comte de Wynants (1728) 1912
Joseph Cuvelier (ZB, geb., 28 pag.) Bruxelles. M. Weissenbruch. Overdruk. € 15,-

113519 Een Kwestie van Smaak. Duurzame Consumptie in Brabant 2004
Telos (ZB, geb., 136 pag.) Tilburg. Geïllustreerd. € 12,50

113520 Zeg maar Dàg tegen Brabant 1973
L. van Egeraat (HB, 475 pag. geb., lin.) Geïllustreerd. Standaardwerk over Brabant. € 12,50

113521 Brabants Verleden ligt in de Toekomst. Visies op historisch Onderzoek 1997
Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, gen., 61 pag.) € 12,50

113522 Prisma Wegwijzer Noord-Brabant 1983
Div. (ZB,  128 pag.) Prisma Pocket. Geïllustreerd. € 10,-

113523 Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een Toekomst 2014
drs. Jan van Oudheusden (HB, geb., 304 pag., groot form.) ’s-Hertogenbosch. Erfgoed Brabant. Uitgebreid werk. € 35,-

113525 Stichting Natuurlijk Brabant. Tentoonstellingen, Natuur- en Museumroutes, Informatie, Excursies 1988
Frans Ellenbroek (ZB, 36 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

113526 Achttiende Eeuwse Gezichten van Steden, Dorpen en Huizen. Deel VI Noord-Brabant en Limburg 1991
drs. H. Romers (HB, geb., groot form., prenten 1168 t/m 1299) Alphen aan den Rijn. Repro Holland BV. Geïllustreerd. € 25,-

????

11354 Tweeduizend Jaar Geschiedenis van Noord-Brabant 1987
Klaas Jansma en Meindert Schoor (HB, kunstled, stofomsl, groot form., 578 pag., goudopdr., robuust boek) Leeuwarden. Uitgebreid werk. € 10,-

113541 Leven van het Land. Kansen voor Brabant 2007
Ellen Altenburg e.a. (HB, 72 pag., geb.) Cosmiczebra. Geïllustreerd. € 15,-

113542 Verkeer en Vervoer in Brabant 1814-1940. Een canon van Mobiliteit in Noord-Brabant 2013
Frans Kense e.a. (HB, 240 pag., geb.) Tilburg. Heemkundekring Tilburg. Geïllustreerd. € 20,-

11355 Brabants Historisch Locaal 1984
Th. de Jong e.a. (ZB, geb., 212 pag.) Geïllustreerd. Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948-1983) met actuele informatie. Een krans van bijdragen rond de onderwerpen dorpsvrijheid, leefwijze, welvaart en gezondheid van de locale gemeenschappen in Brabant. € 10,-

11356 Het Land van de Brabanders 1975
A. van Oirschot (HB, 202 pag., geb) Over kastelen, kerken en poorten, over schuttersgilden en andere folkl. aspecten van de regio en oude volksverhalen. Geïllustreerd. € 10,-

11357 Lezen in Brabantse Bronnen 1989
A. van Veen (ZB, geb. 187 pag.) Geïllustreerd. Begrippenapparaat bij Brabants oud‑schrift. Publicatie van SBRG. € 12,50

11359 Leven, Wonen, Werken in Noord-Brabant 1964
J. Brouwers (ZB, geb.,130 pag.) Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeidersbweging. Verslag Sociale Studiedagen Gemert 1964. € 7,50

11360 De 'Onafwijsbare' Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen 1931
J.A.G.C. Trosee (gen. ZB, 23 pag.) Overdruk uit Taxandria jrg. XXXVIII. € 6,80

11361 Boekmerken uit Brabant 1978
Drs. G.G.A.M. Keukens (ZB, gen., groot form., 65 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11362 Brabant‑Nummer 'De Essobron' 1966
Corn. Verhoeven e.a. (ZB, gen., arch., 51 pag.) Diverse onderwerpen. Mooie foto's.  € 12,50

11364 Kent U Brabant ook zo? [1970]
Kees Bastianen (ZB, geb, 142 pag.) Geïllustreerd met foto's. Uit de 'Elf-Provincien-serie'. € 10,-

11368 Nederland in oude Prentbriefkaarten. Noord-Brabant 1988
Ab de Graaff (HB, geb., groot form., lin., 96 pag.) Ansichtkaarten. € 7,50

11370 Het Keerpunt van Brabant. 1 maart 1796 1930
Dr. Th. Goossens (geb, 38 pag. ) 'Rede uitgesproken bij de tweede herdenking van den geboortedag der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg'. € 5,-

11373 De Brabantsche Saecke; Het vergeefse Streven naar een Gewestelijke Status voor Staatsbrabant 1984
M.P. Christ (HB, 320 pag. lin-geb) Uitgegeven als deel 61 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 10,-

11377 't Groene Groenteboekje 1979
Brabantse Biologische Telers e.a. (ZB, gen., 26 pag.) Uitgegeven te Boxtel. Geïllustreerd. € 10,-

113790 Noord-Brabant 1931
Algemeen Comité voor de Organisatie der Brabantsche Industriedagen (ZB, geb., 156 pag.) Boek gewijd aan Brabant, aan zijn historie, aan zijn ligging, aan zijn industrie en aan zijn verschillende levensuitingen. Geïllustreerd. € 10,-

11380 Plaatsbepaling van het Historisch Onderzoek betreffende Noord-Brabant 1982
I.J. Brugmans e.a. (HB, 159 pag. geb., lin). Verslag van het symposium. Verschenen als deel 54 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'.Correct ex.  € 5,-

11381 Brabant Gemeten 1983
Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt ( HB, 168 pag. geb-lin). Bestuurlijk, economisch-sociaal en cultuur-religieus in recent historisch perspectief. Verschenen als deel 56 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland ' € 5,-

11382 Reflecties over Twee Eeuwen Geschiedenis Noord-Brabant 1796-1996 1997
Redactie Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, geb., 63 pag.) Geïllustreerd. 'Voordrachten gehouden bij de presentatie van de drie delen van de Brabantgeschiedschrijving. € 12,50

11383 In Verband met Brabant Beschouwingen bij het Vijftigjarig Bestaan van het PON 1997
Jan Walravens e.a. (ZB, 252 pag. 4-form., geb.) Uitgebreid werk. Geïllustreerd. Derde serie: 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Uitgave Stichting Zuidelijk Historisch Contact. € 5,-

11384 Rondom en in het Gouvernement 1973
Drs. P. Th. J. Kuyer (ZB, geb. 104 pag.) Geïllustreerd. Schets van de militaire en burgerlijke ambtsdragers onder de titel van Gouverneur in 's-Hertogenbosch en Noord-Brabant. € 7,50

113850 Grootvader/mijn Vader. Twee Generaties Brabants Familieleven 1974
Jan Heesbeen (ZB, geb., 63 pag.) Merlijn. Geïllustreerd. € 10,-

11388 Heemkunde in Noord-Brabant 1941

Dr. Hugo Heijman (ZB.,44 pag. geb.) Voordr. voor het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. € 5,-

11389 Kroniek van een Oudendijker 2000
Engel Berm (ZB, 44 pag.) Brabants Landschap. € 15,-

11390 Het Arme Brabant 1929
Dr. Th. Goossens (HB, 24 pag., geb.) 'Rede uitgesproken bij de viering van den eersten geboortedag der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg'. € 10,-

11391 Van Blauwe Stoep tot Citadel 1988
Diverse auteurs (ZB, 348 pag. geb.) Bundel studies aangeboden aan Dr. L. Pirenne ter gelegenheid van zijn afscheid als Rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant. O.a. J. Vriens: De Vervreemding van het Rijksleen Boxtel in 1439, A. Spijkers: Eindhovens Recht van Ingebod en Uitpanding, B. Jacops: Iets over Maastollen en Bossche tolprivileges. € 12,50

11392 De Positie van den Landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810 1945
J.B.V.M.J. van de Mortel (ZB, 323 pag., geb., goed ex.) Dissertatie. Uitgebreide studie. € 12,50

11393 Pastorale 2002
Rein Lomme (ZB, goed ex.,  76 pag., goed ex.) Missieprocuur Capucijnen. Geïllustreerd. € 7,50

11396 De Brabantse Stad 1968
(Div. auteurs. Uitg. Provinciaal Genootschap ( ZB, geb., 128 pag.) Verslag tweede Colloquium. Veelal over Den Bosch verder o.a.. 'Het Strafrecht in de Brabantse steden en zijn toepassing in de vijftiende eeuw'. Zie ook 11510 (4de colloqium), 11466 (6de colloqium), 11485 (7de colloqium) en 11486 (5de colloqium). € 10,-

11397 Een Pleintje met Bomen 1981
Div.(ZB, geb., 128 pag., geb.) Artikelenbundel aangeb.aan Arjen Kakebeeke. € 15,-

11398 Merkwaardigheden in Brabant 1990
Anton van Oirschot en Jacques Akerboom ( ZB, geb. 351 pag.) Kempen Group. 550 beschreven merkwaardige Brabantse zaken. Geïllustreerd. € 10,-

11399 Merkwaardigheden in Brabant. Brabant anders dan Gewoon. Deel 2 [1995]
Florence van Oirschot en Anton van Oirschot ( ZB, geb. 160 pag.) Beschreven merkwaardige Brabantse zaken. Geïllustreerd. Deel I zie 11398. € 10,-

11400 Driestromenland in het Historisch Bedrijf 1986
Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (HB, lin, geb, 144 pag.) Verschenen als deel 70 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

11401 Laveren tussen Kerk en Staat. Een halve Eeuw Gereformeerd Sociale Arbeid in het Zuiden [1990]
Gerhard te Winkel (ZB, geb., 88 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11402 Brabantse Herinneringen 1964
Anton van Duinkerken (HB, 309 pag., geb., stodomsl.) Utrecht/Antwerpen. Spectrum. € 12,50

114021 Brabantse Herinneringen 1964
Anton van Duinkerken (HB, 309 pag., geb.) Utrecht/Antwerpen. Spectrum. € 10,-

11403 Leer mij ze kennen... de Brabanders 1968
Jan Naaijkens (ZB, 147 pag.) Foto's Martien Coppens. € 10,-

114040 Noord-Brabant. Edel en Schoon. Brabant tussen Peel en Biesbos [1950]
Anton van Duinkerken / Martien Coppens (HB, lin., goudopdr. 175 pag. 4-form.) Met 152 groot-formaat foto's. € 10,-

114041 Noord-Brabant. Jewel of the South [1960]
Anton van Duinkerken / Martien Coppens (HB, lin., goudopdr. 175 pag. 4-form.) Met 152 groot-formaat foto's. Vertaling van “Noord-Brabant. Edel en Schoon” door James Brockway. € 25,-

11405 Het Geslacht en de Firma F. van Lanschot 1737-1901 1972
Dr. F.G.G. Govers (HB, 320 pag. geb., lin.) Geïllustreerd. Verschenen als deel 25 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 10,-

11406 Zorg om het Dorp. Een Waaier van Leefbaarheidinitiatieven 1999
Sjaak Cox (ZB, geb., 48 pag.) Geïllustreerd. Brabantse dorpen. € 12,50

11407 Op Weg naar een Visie op het Verleden 1974
H.F.J.M. van den Eerenbeemt e.a. (ZB, 44 pag. geb.) Bespiegelingen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Stichting Zuidelijk Historisch Contact 1964-1974. Verschenen als deel 30A in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

11408 Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920 1963
Dr. H. van Velthoven. (ZB, 121 pag., geb.) Deel 12 uit de serie 'Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 10,-

114082 Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920 1963
Dr. H. van Velthoven. (ZB, 121 pag., geb., arch.) Deel 12 uit de serie 'Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 7,50

11410 Brabantia Nostra. Een gewestelijke Beweging voor Fierheid en 'schoner' Leven 1935-1951 1990
Dr. J.L.G. van Oudheusden (HB, lin, geb., 397 pag.) Geïllustreerd met o.a. foto's. Verschenen als deel 84 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 10,-

11413 Hoog Tijd!. Een Woord tot mijne Katholieke Mede-Kiezers in Noordbrabant 1900
Magnus (ZB, gen., 16 pag.) Met losse aantekeningen van een betrokkene. € 15,-

114150 Oorsprong en Geschiedenis van de Brabanders 1980
J.G. Kikkert (HB, stofomsl., 244 pag. geb., led. band) Geïllustreerd. Uitgebreid werk. € 12,50

114151 Oorsprong en Geschiedenis van de Brabanders 1980
J.G. Kikkert (HB, stofomsl., 244 pag. geb., led. band, bibl.) Geïllustreerd. Uitgebreid werk. € 10,-

11417 De Dictatuur in de Democratie én hoe Jan met de Pet belazerd wordt! 1982
J.M. Jansen 's-Hertogenbosch (ZB, geb., 160 pag., arch.) 's-Hertogenbosch. Trum. Over o.a. Brabant, 's-Hertogenbosch en Vught. Geïllustreerd. € 10,-

11421 Noord-Brabant [1970]
Jos M. van der Aa (red.) (ZB, geb., 48 pag. groot form.) Geïllustreerd. Onderwijskatern. € 9,10

114330 Van Dorestadum tot Waderlo 1977
Albert Delahaye (ZB, 112 pag., geb.) Geïllustreerd. Kritische benadering van de geschiedschrijving over Noord-Brabant. Delaye plaatst de totale Brabantse geschiedenis in Noord-Frankrijk. € 10,-

114331 Van Dorestadum tot Waderlo 1977
Albert Delahaye (ZB, 112 pag., geb.) Geïllustreerd. Kritische benadering van de geschiedschrijving over Noord-Brabant. Delaye plaatst de totale Brabantse geschiedenis in Noord-Frankrijk. € 10,-

11434 Noord-Brabant in de Samenwerking Nederland-België 1947
Dr. H. van Velthoven (HB, 50 pag., geb.) Met uitkl. kaart. € 10,-

11435 Noord-Brabant [1960]
Fr. Deodaat van de Voort, J. M. van der Aa (ZB, gen., 40 pag.) Tilburg. Zwijsen. Geïllustreerd. Educatieve uitgave. € 7,50

11437 De Ontluiking van het Brabants nationaal Gevoel (1261-1312) 1982
Paul De Ridder (ZB, geb., 15 van de 56 pag.) Geïllustreerd artikel in het tijdschrift 'Brabant' nr. 5. Verder in dit nummer:
'Het oudste Karmelietessenklooster ter Wereld' door Luk Biesemans. € 15,90

114380 Uit de donkere Gewesten 1908
H.N. Ouwerling (HB, opn. geb., 169 pag., goed ex.) Helmond. V. Moorsel & V.d. Boogaart. Reactie n.a.v. 'Den Verstooteling'. Zeldzaam. € 50,-

11442 Middeleeuwen in Beweging. Bewoning en Samenleving in het Middeleeuwse Noord-Brabant 1991
A.J. Bijsterveld e.a. (ZB, geb., 118 pag.) Geïllustreerd. Publicatie Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. € 10,-

11444 Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant 1770-1840 1988
A.W.F.M. van de Sanden (ZB, 32 pag. van de 215 pag., geb.) Geïllustreerd. Artikel in "Noordbrabants Historisch Jaarboek" Deel 5 in originele omslag. Verder in dit nummer: ''s-Hertogenbosch gedurende de 14e Eeuw'' door P. Kuyer (30 pag.) € 11,30

11448 Oud-Brabant over den Dorpel bekeken 1981
J.C. Jegerings (HB, stofomsl., kunstlederen omslag, 160 pag., groot form.) Eindhoven. Bura. Prachtige oud-Brabantse foto's met beschrijvingen. € 10,-

11449 Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren Deel XII 1740 (reprint 1966)
(ZB, geb., 200 pag.,) Nederland in vroeger Tijd. Deel XII Brabant en Limburg. Historisch overzicht van de Generaliteitslanden en beschrijving van de regeringscolleges, gerechtshoven, enz.. Geïllustreerde beschrijving van 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Bergen op Zoom en van de kwartieren van Oisterwijk, Kempenland, Peelland en Maasland. Met vele, o.a. uitkl. prenten. € 12,50

11450 Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren Deel XIII 1740 (reprint 1966)
(ZB, geb., 212 pag.) Nederland in vroeger Tijd. Deel XIII Brabant en Limburg. Geïllustreerd beschrijving van de Baronie van Breda, het Land van Cuyk, Grave, Steenbergen, Willemstad, Prinsenland en van de stad en het land van Maastricht. Met vele, deels uitslaande prenten. € 12,50

11452 Landverhuizing als regionaal Verschijnsel 1820-1880 1991
Dr. H. van Stekelenburg (HB. lin. geb. 291 pag.) Geïllustreerd met o.a foto's. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika. Verschenen als deel 87 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland ' Ook verschenen als proefschrift Katholieke Universiteit Brabant. Met lit. opg. Index. Samenvatting in het Engels. €Correct ex.  10,-

114530 Proloog van de Brabantse Geschiedenis. Een Inleiding tot de politieke Geschiedenis van Noord-Brabant in de 9e en 10e Eeuw 1952
Prof. Dr. J. Dhondt (ZB, gen., 44 pag.) Met kaartjes en stambomen. Serie: 'Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem' Deel III. € 15,-

114531 Proloog van de Brabantse Geschiedenis. Een Inleiding tot de politieke Geschiedenis van Noord-Brabant in de 9e en 10e Eeuw 1952
Prof. Dr. J. Dhondt (ZB, gen., 44 pag., arch.) Met kaartjes en stambomen. Serie: 'Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem' Deel III. € 12,50

11456 Schoon Roomsch Brabant [1935]
Pieter Cornelissen (HB, geb., 189 pag.) Geïllustreerd. Bundel van artikelen over Brabantse zaken of plaatsen. € 12,50

11458 Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839) 1941
Dr. L.G.J. Verberne (ZB, 24 pag., gen.) Overdruk uit het historisch tijdschrift. € 10,-

11459 De Wedergeboorte van Bataafs Brabant in Zinnebeelden herdacht 1976
W.A. van Ham (ZB, 61 pag., geb.) Geïllustreerd. Overdruk Varia Historica Brabantica V. De allegorische wapenschilderijen in het Gouvernementsgebouw te 's-Hertogenbosch. € 7,50

11461 Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1950
(ZB, gen., 14 pag.) € 7,50

11464 Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord‑Brabant 1850
 (ZB, gen., 19 pag) € 10,-

11466 Zesde Colloqium 'De Brabantse Stad' 1981
div. (ZB, 318 pag., geb.) Congresboek met referaten. € 17,50

114670 Pennestreek. Een Beeld van Brabant (en een stukje Bommelerwaard en het Land van Altena) 1996
Mirre van Grieken (ZB, geb.,116 pag., mooie uitgave) Bundeling topografische pentekeningen met begeleidende tekst. € 10,-

114671 Pennestreek. Brabants Dagblad. Boekel, Elshout, Empel, Engelen, Erp, Esch, Geffen, Gemonde, Hedel, Hedikhuizen, Heusden, Kruisstraat, Lith, Nuland, Ravenstein, Rosmalen, Rossum, Sint-el, Volkel, Well, Zeeland 1996
Mirre van Grieken (ZB, geb. eenv. uitg., arch. 23 pag.) Bundeling topografische pentekeningen met begeleidende tekst. € 10,-

11475 Brabant. Het andere Nederland 1974
Dr. L. van Egeraat (HB, geb., 168 pag.) Mooie uitgave. Geïllustreerd. Foto's: H.J. Verwiel. € 10,-

114760 Het Brabants Landjuweel der Rederijkers (1515-1561) 1981
E. van Autenboer (ZB, 162 pag., geb.) Serie: Leuvense studiën en tekstuitgaven. Nieuwe reeks Dl. 2. Geïllustreerd met foto's en tekeningen. € 10,-

114761 Het Landjuweel van de Rederijkers [1950]
dr. G. Jo Steenbergen (HB, lin., vl., geb., 226 pag., goudopdr.) Leuven. Davidsfonds. Geïllustreerd. € 10,-

114762 Het Landjuweel van de Rederijkers [1950]
dr. G. Jo Steenbergen (ZB, geb., 226 pag., vl.) Leuven. Davidsfonds. Geïllustreerd. € 10,-

11477 De Heerlijke Stad 1987
Div. (ZB, groot form., 56 pag. ) Geïllustreerde catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, gehouden in het Markiezenhof te Bergen op Zoom. € 12,50

11479 Welpen van de Brabantse Leeuw. Genealogie tussen Geld en Geloof in Noord-Brabant 1991
Red. L.F.W. Adriaenssen (ZB, geb., 383 pag., goed ex.) Uitgave 'Het Noordbrabants Genootschap'. Rijk geïllustreerd o.a met afbeeldingen van wapens. € 10,-

11481 Ruimtelijke Ordening in Noord-Brabant 1978
Div. (ZB, 123 pag.) Geïllustreerde vriendenbundel voor J.P.J. Margry bij zijn afscheid als directeur van de P.P.D. € 12,50

11482 Brabant. De Provincie vroeger en nu 1976
Div. (ZB, groot form., geb., 90 pag.) Uitgave Gemeentekrediet  België. O.a. de geschiedenis van Brabant. Geïllustreerd. € 10,-

11483 Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Deel XIV 1740 (reprint 1966)
(ZB, geb., 210 pag.) Nederland in vroeger Tijd. Deel XIV Brabant en Limburg. Historisch overzicht van Gelegenheid en grensscheiding van Staats-Vlaanderen; Beschrijving Raad en Leenhof van Vlaanderen, 't Vrye van Sluis, Aardenburg, Oostburg, Yzendijke, Hulst, Hulsterambagt, Axtel, Ter Neuze, Sas van gend, Opper-Gelder (Venlo, Ampt Montfoort) Met vele, o.a. uitkl. prenten. € 12,50

11486 De Brabantse Stad: Het culturele Leven in de Brabantse Steden van de 15de tot de 18de Eeuw 1978
Div. auteurs. Uitgave Provinciaal Genootschap ( ZB, geb., 403 pag.) Verslag vijfde Colloquium.  Zie ook 11510 (4de colloqium), 11466 (6de colloqium), 11485 (7de colloqium) en 11396 (2de colloqium)  € 10,-

11488 Noord-Brabant in de Negentiende Eeuw tot omstreeks 1870 1947
Dr. L.G.J. Verberne (HB, 102 pag., geb., goudopdr.) Geïllustreerd. Over de sociaal-ec. structuur. € 12,50

11490 Land van mijn Hart 1952
Prof. Dr. L.G.J. Verberne (HB, lin.,geb., 168 pag., goudopdr.) Geïllustreerd door Luc van Hoek. Feestbundel voor Mgr. Dr. Th. J.A.J. Goossens. Erg interessante bijdragen: o.a. Prof. Mr. B. H. D. Hermesdorf: Van heilige varkens en maarschalken; Prof. Dr. L. C. Michels: Middelnoordbrabants; Korneel Slootmans: Huiden en pelzen op de jaarmarkten van Bergen op Zoom; Dr. A. Weijnen: Oude Germaanse namen in de Meierij. € 12,50

114901 Land van mijn Hart 1952
Prof. Dr. L.G.J. Verberne (HB, lin.,geb., 168 pag., goudopdr, geplast. rug..) Geïllustreerd door Luc van Hoek. Feestbundel voor Mgr. Dr. Th. J.A.J. Goossens. Erg interessante bijdragen: o.a. Prof. Mr. B. H. D. Hermesdorf: Van heilige varkens en maarschalken; Prof. Dr. L. C. Michels: Middelnoordbrabants; Korneel Slootmans: Huiden en pelzen op de jaarmarkten van Bergen op Zoom; Dr. A. Weijnen: Oude Germaanse namen in de Meierij. € 7,50

114902 Land van mijn Hart 1952
Prof. Dr. L.G.J. Verberne (ZB, geb., 168 pag.) Geïllustreerd door Luc van Hoek. Feestbundel voor Mgr. Dr. Th. J.A.J. Goossens. Erg interessante bijdragen: o.a. Prof. Mr. B. H. D. Hermesdorf: Van heilige varkens en maarschalken; Prof. Dr. L. C. Michels: Middelnoordbrabants; Korneel Slootmans: Huiden en pelzen op de jaarmarkten van Bergen op Zoom; Dr. A. Weijnen: Oude Germaanse namen in de Meierij. € 10,-

11496 Geschiedenis van Brabant voor het 7e Leerjaar 1940
Fr. Vict. Claasen (ZB, geb., 173 pag.) Geïllustreerd leerboek. € 10,-

114970 De Brabantse Ziel 1947
Dr. P.C. de Brouwer (ZB, geb., 149 pag.) Gebundelde artikelen. € 12,50

11498 Vanuit Wingewesten. Een Sociografie van het Zuiden 1930
Gerard Knuvelder (HB, 545 pag., lin., geb.) Geïllustreerd door o.a. Henk Wiegersma. € 12,50

11499 Constant Huijsmans laatste Reis 1989
Ad. C. Willemen (ZB, stofomsl., 80 pag.) Over de reis in 1883 van de kunstenaar Huijsmans. Beschrijving door Huijsmans met daarbij commentaar en verduidelijking. Geïllustreerd. € 10,-

11500 Vanuit Wingewesten. Een Sociografie van het Zuiden 1930
Gerard Knuvelder (ZB, 545 pag., geb) Geïllustreerd door o.a. Henk Wiegersma. € 12,50

11503 Brabantisme [1930]
Jef de Brouwer (ZB, gen., 22 pag., frontispice Luc van Hoek) € 10,-

11510 De Brabantse Stad 1975
Div. auteurs ( ZB, geb., 166 pag.) Verslag Vierde Colloquium. Zie ook 11396 (2de colloqium) 11466 (6de colloqium), 11485 (7de colloqium) en 11486 (5de colloqium)  Geïllustreerd. € 10,-

11514 Tappen uit een geheim Vaatje. De Geschiedenis van de illegale Alcoholstokerijen in Nederland 1990
P. Spapens (HB, geb., 204 pag., groot form.) Hapert. Geïllustreerd. Veel aandacht voor Brabant. € 10,-

11515 '..Al het Merkwaardige in bonte Afwisseling' 1993
Chris de Bont (ZB, 155 pag., geb., goed ex.) Standaardwerk. Een historische geografie van Midden‑ en Oostbrabant. Toegevoegd is een Relictenkaart (het gehele gebied opgedeeld in 6 kaarten 1: 50.000) en een Historische landschapskaart (ook 1 : 50.000 / 6 kaarten). € 22,50

11516 De Rooverbenden in de Landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn 1877
Jos. Russel (ZB, stofomsl., 196 pag. geb) (reprint 1979) O.a over 'roovergeschiedenissen', 'historie der bokkenrijders' en de 'avonturen van Schinderhannes'  € 17,50

11519 De Allochtonen in Brabant. Initiaal-Onderzoek naar Omvang en Situatie [1950]
Div. (ZB, geb., 74 pag.) Uitgebreid onderzoek. € 12,50

11520 Zwerftochten door ons Land. Noord‑Brabant en Zeeland 1938
Antoon Coolen e.a. (HB, geb., 68 pag.) Uitgave van N.V. Koek en Beschuitfabriek v/h G. Hille & Zoon Zaandam. Plaatjesalbum. Aquarellen van Willem Janssen. € 15,-

11521 Een Muis in de Melk. De Geschiedenis van de Consumentenbescherming in Brabant 1996
Paul Spapens (ZB, geb., 104 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11523 Vijftig Jaar DELA 1937-1987 1987
Drs. J.J. Dankers e.a. (HB, groot form., geb., 160 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

115270 De Ware Kijk op.. Deel I: Noyon, het Land van Béthune en Frisia 1984
Albert Delahaye (HB, blauwlin., 495 pag., geb.) Geïllustreerd. Kritische benadering van de geschiedschrijving over vooral Nijmegen. Delahaye plaatst de totale Zuidnederlandse geschiedenis in Noord-Frankrijk. € 12,50

115271 De Ware Kijk op.. Deel I: Noyon, het Land van Béthune en Frisia 1984
Albert Delahaye (HB, blauwlin., 495 pag., geb., arch.) Geïllustreerd. Kritische benadering van de geschiedschrijving over vooral Nijmegen. Delahaye plaatst de totale Zuidnederlandse geschiedenis in Noord-Frankrijk. € 10,-

11532 Brabant beschouwd en beschreven. Samenvattingen van 112 Studies 1995
Dr. Th. G.A. Hoogbergen (ZB, groot form., 136 pag., geb) Geïllustreerd. Over de   serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'.Correct ex. € 5,-

11535 Het Ontstaan en de Organisatie van de Streekarchivariaten in Noord-Brabant 1962
(ZB, 19 pag., arch.) Overdruk Nederlands Archievenblad. € 10,-

11536 Kijk op het groene Noord-Brabant 1984
Sietzo Dijkhuizen (HB, stofomsl., lin., geb., 136 pag.) Ruim geïllustreerd. € 12,50

11539 Provincie Noord-Brabant Beroepsbevolking Volkstelling 31-05-1960 - Volkstelling 28-02-1971 1973
PPD (ZB, geb., 28 pag., arch.) € 10,-

11540 Provincie Noord-Brabant. Volkstelling 28-02-1971. Allochtonen per Gemeente 1974
PPD (ZB, geb., 14 pag., arch.) Met kaartjes. € 10,-

11541 Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord‑Brabant t.g.v. zijn Honderd jarig Bestaan 1937
Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ijsselt (ZB, gen., 24 pag., omsl. minder fraai) Met losse portretten van C.R. Hermans, Jhr. A.J.L. Baron van den Bogaerde van Terbrugge en H. Palier. € 12,50

11543 De Integratie in Brabant 1959
Congresverslag (ZB, geb., 34 pag.) Ontmoeting en samenleven van eigen en ingekomen bevolking. € 10,-

11551 Dat zijn nou typisch Brabanders. Gids voor Xenofielen 1999
Willem Bazelmans (ZB, geb., 64 pag.) Leiden. € 12,50

11553 Bewogen en Bewegen. De Historicus in het Spanningsveld tussen Economie en Cultuur 1986
Red.: Willem Frijhoff en Minke Hiemstra. Diverse auteurs. (HB., geb., lin, goudopr., 425 pag.) Geïllustreerd. Liber Amicorum. Aangeboden aan Prof. Dr. H. van den Eerenbeemt. Artikelen over vnl. Brabantse geschiedenis. € 12,50

11555 Vreemd Volk in Brabant 1978
A. van Oirschot (eindred.) (ZB, geb., 120 pag.) Geïllustreerd. Met bijdragen van dr. L. Pirenne en drs. W. Knippenberg. Uitgave t.g.v. Brabantse Dag in Heeze. Artikelen over vreemdelingen en migranten door de eeuwen heen. € 10,-

11556 Zuid-Nederland-Nummer 1966
Dr. L.P. L. Pirenne e.a. (ZB, gen., 55 pag.) AFNG 'De Wacht'. Geïllustreerd. Met foto's van Martien Coppens. € 12,50

11559 Van Ontspanning en Inspanning. Aspecten van de Geschiedenis van de vrije Tijd 1995
K.P.C. de Leeuw e.a. (HB, geb., 406 pag.) Tilburg. Voor H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Met losse bibliografie van Prof. H.F.J.M. van den Eerenbeemt.  € 7,50

11600 De Brabantse Stad 1965
Div. (ZB, geb., 107 pag., goed ex.) Geïllustreerd. Belgisch‑Nederlands Colloqium te Leuven.  € 7,50

11602 Ruimte in Brabant, de Dag na Morgen 1998
Div. (HB, lin., groot form., 56 pag., mooie uitgave, zilveropdruk) Geïllustreerd. € 12,50

11603 "Hier is alles Vooruitgang" Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940 1996
Dr. H.A.V.M. van Stekelenburg (ZB, groot form., 228 pag., geb) Geïllustreerd. Derde serie: 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Uitgave Stichting Zuidelijk Historisch Contact. € 10,-

11604 Koers in Stroomversnelling 1966
Rede Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, gen., 36 pag.) € 10,-

116050 De grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 2000
Dr. H.A.V.M. van Stekelenburg (ZB, groot form., 153 pag., geb., goed ex.) Geïllustreerd. Derde serie: 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Uitgave Stichting Zuidelijk Historisch Contact. € 10,-

11608 TEK-papers. Deel I, II, III, IV. 1993-1996
Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (red) (ZB, gen., 4 banden, 35 pag. (I); 96 pag. (II); 20 pag.(III); 38 pag. (IV)) Weergave van lezingen over Brabantse onderwerpen. Uitgave Stichting TEK. € 15,-

11611 De Zondagsveder [1970]
Carel Swinkels e.a. (ZB, geb., 64 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11612 Een Tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000. Een Klas op zoek naar Koers 2000
Jan van Bijsterveldt en Laurens van Vroonhoven (ZB, geb., 240 pag.) Kerkgeschiedenis. Over de 19 priesters die op 11 juni 1960 hun wijding van Mgr. W. Bekkers ontvingen. € 7,50

11614 Statistisch Zakboekje Provincie Noord-Brabant 1990/91. 1991
Div. (ZB, geb., 91 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

116150 De Bisschop van Nijmegen 1982
Albert Delahaye (ZB, bibl. ex., 160 pag.) Geïllustreerd. Kritische benadering van de geschiedschrijving over vooral Nijmegen. Delahaye plaatst de totale Zuidnederlandse geschiedenis in Noord-Frankrijk. € 7,50

11616 Holle Boomstammen. De historische Mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen 1980
Albert Delahaye (HB, geb., goed ex., 464 pag.) Tournehem/ Zundert. Geïllustreerd. Kritische benadering van de geschiedschrijving. € 10,-

11618 Moorddadig Brabant. Moord en Doodslag in de 19e Eeuw [2000]
Klaas de Graaff (ZB, geb., 147 pag., goed ex.) Kempen uitgevers. Geïllustreerd. Uitgebreide studie. € 10,-

11619 De Positie van den Landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810 1945
J.B.V.M.J. van de Mortel (HB, perk. band, 323 pag., geb., zeer mooie band, goudopdr., met opdracht, met blindstempel, speciaal gemaakt ex.) Dissertatie. Uitgebreide studie. € 55,-

11620 Het Brabant van Toen... 1979
Ad van den Dries - van der Velden (HB, geb., 318 pag., lin.) Ruim geïllustreerd. Vertellingen over het leven van alle dag uit Midden-Brabant door ooggetuigen tussen 1900 en nu. € 10,-

11622 De Nederlanden (gezien door de Oogen eener Engelsche). Causerieën over de Elf Provinciën (1925)
Marjorie Bowen (ZB, gen., 7 pag. 132-151, kopieën) Over Noord-Brabant. € 5,-

116230 De Provincie Noord-Brabant 1960
NN (ZB, groot form., 89 pag., geb.) Gedeeltelijke herdruk van "Tussen de Rails". Foto's vnl. van Martien Coppens. € 10,-

116240 Bezuiden de Moerdijk. Problemen en Verschijnselen 1929
Gerard Knuvelder (ZB, geb., 215 pag.) Over 'het socialisme'; ' Moller en het onderwijs'; 'Eigen cultuur' etc. € 10,-

11625 De Zuidnederlandse Immigratie 1572-1630 1978
dr. J. Briels (ZB, geb., 110 pag., arch.) Haarlem. Geïllustreerd. € 7,50

11626 Brabant "Let op u Saeck" 1946
dr. H. van Velthoven (ZB, gen., 16 pag.) Voordracht. € 12,50

11627 De Strijd er Steden 1991
PON (ZB, geb., 158 pag.) Jaarboek 1990. Geïllustreerd. € 12,50

11628 La Draperie Brabançonne et Malinoise du XVIIe au XVIIe Siècle: Grandeur Éphémère et Decadence 1976 (kopie)
Raymond van Uytven (HB, opn. geb., kunstled. band, pag. 85-97) Firenze. € 10,-

11629 Vragen. Geschiedenis van Brabant voor het 7e Leerjaar 1940
Fr. Vict. Claassen (ZB, geb., 35 pag.) Tilburg. behorende bij boeknr. 11496: Geschiedenis van Brabant voor het 7e Leerjaar. € 10,-

11631 Zuid-Nederland-Nummer 1966
Dr. L.P.L. Pirenne e.a. (ZB, 53 pag., gen., goed ex.)  Foto's o.a. Martien Coppens (6). Speciaalnr. "De Wacht" van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij. Artikelen van o.a. J.R. Sinninghe, Cor van Heugten e.a. € 7,50

11633 Nota Ideeënschetsen voor Midden- en Oost-Noord-Brabant 1971
PPD (HB, geb., 83 pag.) Met losse gekleurde kaarten. € 15,-

11635 Were Di Edele Brabant 1940
Maarten van Ruysdael (ZB, gen., 20 pag.) Antwerpen. Het Speycker. "Open brief aan Brabantia Nostra". € 12,50

11638 Leer mij ze kennen... de Brabanders 1968
Jan Naaijkens (HB, 147 pag., geb., bibl. ex.) Foto's Martien Coppens. € 5,-

11640 Brabant's Lijdensweg [1920]
D. van der Woude (ZB, gen., 20 pag.) € 12,50

11642 Karel van Lotharingen en zijn Tijd 1991
Arlette Fougnies (ZB, geb., 123 pag.) Koninklijke Bibliotheek Albert I. catalogus. Geïllustreerd. € 12,50

11646 Donum Henrico Mandos Sexagenario Ab Amicis Oblatum 1967
A. Kakebeeke, W. Heesters, R. Peeters(ZB, geb., 138 pag.) Uitgave Brabants Heem. Feestbundel voor Hein Mandos bij zijn 60ste verjaardag. Geïllustreerd. € 10,-

11647 Project Brabant ons Gewest 1951
Div. (ZB, geb., 120 pag.) Project Bisschoppelijke Kweekschool Den Bosch. Geïllustreerd. € 10,-

11651 Homines Novi. De eerste Volksvertegenwoordigers van Noord‑Brabant in 1795. 1993
M.W. van Boven en A.P. van Vliet (ZB, geb., pag. 595‑710) Geïllustreerd. Overdruk uit "Homines Novi. De eerste Volksvertegenwoordigers van 1795. € 7,50

11653 Noord-Brabant in de negentiende Eeuw. Een institutionele Handleiding 1993
W.G.M. van der Heijden; J.G.M. Sanders (ZB, geb., 384 pag.) 's-Hertogenbosch. Rijksarchief in Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 7,50

11654 Uit en Thuis in Brabant. Met de Commissaris der Koning mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst op Werkbezoek 1894-1928 2001
Joep L.M. Baartmans-van den Boogaart (ZB, geb., 272 pag., goed ex.) Amsterdam. Boom. Geïllustreerd. Almkerk - Bergen op Zoom - Boxtel - Breda - Cuijk - Deurne - Eindhoven - Luijksgestel - Oisterwijk - Oss - Putte - Rosmalen - Strijp - Waalwijk - Westerhoven - Zevenbergen. € 7,50

116570 150 Jaar Noordbrabants Genootschap 1837-1987 1987
Div. (ZB, gen., 16 pag.) Lustrumprogrammaboekje. Geïllustreerd. € 5,-

11663 Brabant en de Karolingische Dynastie. Over het Ontstaan van een historiografische Traditie 1995
Robert Stein (ZB, geb., pag. 329-351) Artikel In 'Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden". Deel 110, afl. 3. € 12,50

11667 Oranje en Brabant 1979
Div. (ZB, gen., 36 pag.) Goirle. Geïllustreerd werkboekje. € 10,-

11669 Brabant met Gevoel III 1988
RNV (ZB, gen., oblong, 28 pag., arch.) Provincie Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 10,-

11670 Het Rijke Roomse Leven. Herinneringen met Weemoed en Weerzin 2002
Ad Rooms (HB, oblong., 112 pag.) BN De Stem. Geïllustreerd. € 10,-

11674 Het Brabant van Toen... [1981]
Jo Wouters (HB, geb., 305 pag., lin., stofomsl.) Ruim geïllustreerd. Vertellingen over het leven van alle dag tussen 1900 en 1940. € 10,-

11676 Heemkundige Sprokkelingen ter gelegenheid van 50 Jaar Brabants Heem 1947-1997 1997
(Div. (ZB, geb., 94 pag.) Geïllustreerd. Beperkte opl. van 500 ex. € 12,50

11679 Brabants Dorps‑ en Landleven 1995
J.C. Jegerings (HB, oblong, geb., 76 pag.) Zaltbommel. Europeese Bibliotheek. Ansichtkaarten e.d.  € 10,-

11680 Goud op het Brabantse Erf. 20 Jaar Brabantse Milieufederatie 1972-1992 1992
Vic Bakker e.a. (ZB, oblong, 50 pag., gen.) Geïllustreerd. € 12,50

11678 De Opgave van Brabant 2004
drs. John Dagevos e.a. (ZB, gen., 22 pag.) Telos. € 7,50

11681 Noord‑Brabant Platenboek 1999
Wim Hornman, Cor Bertrand e.a. (HB, geb., 118 pag, groot form.) Talloze tekeningen van boerderijen, landschappen, kastelen etc. € 15,-

11687 Het Huishouden in Westelijk Noord-Brabant: Structuur en Ontwikkeling 1750-1849. 1973
P.M.M. Klep (ZB, pag. 23-95 van in totaal 274 pag.) Wageningen. Landbouwhogeschool. Geïllustreerd artikel in serie "Afdeling Agrarische Geschiedenis Bijdragen" nr. 18. Verder ook "Urbanisering, industrialisering en milieuaantasting in Nederland in de periode van 1500 tot 1800" (J.A. Faber) € 10,-

11689 Het maakbare Verleden. Regionale Geschiedenis en Etnologie in Brabant op de Drempel van de eenentwintigste Eeuw 2000
prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (ZB, gen., 28 pag.) € 10,-

11693 Om door te geven 2004
Div. (ZB, geb., 80 pag.) Provincie Noord-Brabant. Geïllustreerd. Duurzaamheidssuggesties. € 10,-

116939 Bestuurskunst als ‘Blik’opener? Procesgang rond het Manifest Brabant 20150; een Onderzoek naar de Interactie tussen Overheid en Samenleving in Brabant 2005
C.A.M.J. Grijzen Schreurs (HB, geb., 258 pag., goed ex., zilveropdr.) Wolf. Geïllustreerd. Dissertatie. € 25,-

116940 Manifest Brabant 2050 2000
Hans Broess (ZB, 75 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

116941 Brabant ongemonteerd & In Brabant in 2050. 1997
Hans Broess e.a. (2 banden in foedraal, groot form.) Geïllustreerd. € 15,-

11695 Ruimte voor Duurzaam Brabant. Themaboek Telos 2003 2003
prof. Th. Beckers e.a. (HB, geb., 136 pag.) Ruim geïllustreerd. € 7,50

11696 Hollandse Wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse Patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792 2001
Jacques J.M. Baartmans (HB, stofomsl., lin., 538 pag.) Vantilt. Geïllustreerd. € 12,50

11697 Zoeken naar nieuwe Wegen. Themaboek Telos 2005 2005
prof. Hans Mommaas e.a. (HB, geb., 118 pag.) Ruim geïllustreerd. € 10,-

11700 10e Heemkundig Werkkamp der Stichting "Brabants Heem" te houden in Etten op 6-7-8-9 augustus 1958 1958
C.J.M. Leyten e.a. (ZB, gen., 24 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11703 Voor ons. De Geschiedenis van de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen 1989
P. van der Baan (ZB, geb.,160 pag. goed ex.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 10,-

11704 De Positie van de Provincie Noord-Brabant in Noord-West Europa. Bevolkingsdichtheid en sociaal-economische Structuur 1961
PPD (ZB, gen., 15 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

11705 Busy Brabant 1988
Aart Merkelyn e.a. (HB, lin., 239 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

11706 Scopophilia. Het Genot van het kijken 1986
Aikelina van Lenning e.a. (ZB, geb., 118 pag.) Tilburg. Artikelenbundel vrouwenstudies. Geïllustreerd. € 7,50

11708 Vlugtig Overzigt der Verzamelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant 1855
dr. C.R. Hermans (ZB, geb., platten los, 32 pag.) 's-Hertogenbosch. H. Palier. € 10,-

117093 Helden. Wielersport in Brabant. Nummer 3. 2008
Tom de Louw e.a. (ZB, geb., 92 pag.) Geïllustreerd. O.a. Jan Ceelen, Eddy Bouwmans, Huub Zilverberg en René Pijnen. € 10,-

11710 Brabants Cultuureigen, wat is dat eigenlijk? 1985
Erik Kolen e.a. (ZB, 8 pag.) Programma. Culturele Raad Noord-Brabant. € 7,50

11713 Filosofische Maatschappijkritiek. Bestek opmaken aan het Eind van de Vaart 1970
dr. ir. F. Ph. A. Tellegen (ZB, gen., 34 pag.) Eindhoven. Technische Hogeschool. € 12,50

11714 Het maakbare Verleden. Regionale Geschiedenis en Etnologie op de Drempel van de eenentwintigste Eeuw 2000
prof. dr. Arnoud-Jan A. Bijsterveld (ZB, gen., 28 pag.) rede bij de aanvaarding van bijzonder hoogleraar. € 12,50

11715 Cultuurerosie in Brabant 1971
dr. A.H. Bredero (ZB, gen., 16 pag.) Overdruk. € 7,50

11716 Ideeënboek Brabant. Een of verdeeld of een en gedeeld [z.j.]
A.C. Maas e.a. (ZB, gen., 30 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11718 Tussen De Duintjes en Het Eeuwige Leven. De groene en blauwe Ambities van de Brabantse Steden in Kaart gebracht 2006
Tom Bade (ZB, geb., 123 pag.) Geïllustreerd. Met losse uitsl. kaart. €  7,50

11721 Wat wil de Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid? 1930
C.T. Kortenhorst uit Vught (ZB, gen., 16 pag, arch.) Inleiding gehouden te Roosendaal. € 10,-

11726 Het Gezantschap der Staten van Brabant aan Koning Philips II in 1572 1879
J.C.A. Hezenmans (ZB, pag. 33-64, geb.) Overdruk Handelingen Provinciaal Genootschap. € 12,50

11727 Köln und Flandern-Brabant. Kulturhistorische Wechselbeziehungen vom 12. - 17. Jahrhundert 1920
Adam Wrede (HB, opn. geb., arch.,151 pag.) Köln. Gonski. € 25,-

11728 Een halve Eeuw Afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1921-1971. 1971
drs. P.Th.J. Kuyer (ZB, arch., gen., 30 pag.)  € 10,-

11729 De Groothandel in de Zuidelijke Nederlanden 1952
Hilda de Smedt  (HB, opn. geb., pag. 47-65, arch.) 's-Gravenhage/Antwerpen. Martinus Nijhoff/De Sikkel. Artikel in "Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden" Deel VI. (totaal 336 pag.). € 15,-

11731 Le Règlement des États de Brabant de 1663 1962
Roger Petit (HB, opn., geb., arch., pag. 143-173, in totaal 229 pag.) Louvain. Nauwelaerts. Artikel in Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XXIV. Wetenschappelijke Bijdragen uitgegeven door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van Standen en landen. € 10,-

117320 De Prelaten van Brabant onder Karel V (1515-1544) hun Confederatie (1534-1544) 1953
Pieter Gorissen (HB, opn., geb., arch., pag. 1-127 ) Louvain. Nauwelaerts. Artikel in Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États VI. Wetenschappelijke Bijdragen uitgegeven door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van Standen en Landen. € 10,-

117321 De Prelaten van Brabant onder Karel V (1515-1544) hun Confederatie (1534-1544) 1953
Pieter Gorissen (ZB, 127 pag. ) Louvain. Nauwelaerts. Overdruk Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États VI. Wetenschappelijke Bijdragen uitgegeven door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van Standen en Landen. € 12,50

117340 Les États du Pays et Duché de Brabant & Gouvernés et Gouvernants dans la Seigneurie de Malines &  Gouvernés et Gouvernants au Pays et Duché d'Aerschot 1965
Émile Lousse; Henry Joosen; Piet de Fraine (HB, opn., geb., pag. 5-13; pag. 117-128; pag.181-194 in totaal 325 pag.) Louvain. Nauwelaerts. 3 Artikelen in Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XXXIII. Wetenschappelijke Bijdragen uitgegeven door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van Standen en Landen. Geïllustreerd. € 10,-

117341 Les États du Pays et Duché de Brabant & Gouvernés et Gouvernants dans la Seigneurie de Malines &  Gouvernés et Gouvernants au Pays et Duché d'Aerschot 1965
Émile Lousse; Henry Joosen; Piet de Fraine (ZB, pag. 5-13; pag. 117-128; pag.181-194 in totaal 325 pag.) Louvain. Nauwelaerts. 3 Artikelen in Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XXXIII. Wetenschappelijke Bijdragen uitgegeven door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van Standen en Landen. Geïllustreerd. € 10,-

11736 Gemeentelijke Her-Indeling in Noord-Brabant nodig? 1979
NN (ZB, arch., 45 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

117370 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962. 1962
drs. F.J.M. van de Ven (ZB, arch., 46 pag.) Overdruk. Geïllustreerd. € 7,50

117371 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962. 1962
drs. F.J.M. van de Ven (ZB, 46 pag.) Overdruk. Geïllustreerd. € 10,-

11738  Vestigingsmogelijkheden op het Platteland van Noordbrabant 1937
F. Mesu (ZB, 12 pag., groot form.) Inleiding gehouden voor den Noordbrabantschen Waterschapsbond op 13 september 1938 te Tilburg. € 10,-

11739 Vlugtig Overzigt der Verzamelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant 1855
dr. C.R. Hermans (ZB, geb., 30 pag.) 's-Hertogenbosch. H. Palier. "ten dienste der leden van het Xde landhuishoudkundig Congres" te 's-Hertogenbosch. € 12,50

11740 25 Jaar Provinciale Planologische Dienst Noord-Brabant 1968
Div. (ZB, geb., arch., 91 pag.) Geïllustreerd. Foto's o.a. 2 van Martien Coppens. € 12,50

11741 Ontwerpen aan Brabant 2050 1999
Hans Broess e.a (ZB, geb., 36 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11742 Jaarverslag 1940 van de Noordbrabantsche Vereeniging tot Bestrijding van de Tuberculose 1941
Div. (ZB, geb., 102 pag.) Zundert. Vorsselmans. € 10,-

11745 Eenige Problemen betreffende de Arbeidsmarkt der Metaalindustrie 1937
A.F.M. van Vught e.a. (ZB, geb., arch., 44 pag.) Tilburg. Serie"Mededeelingen van het Economisch-Technologisch Instituut" Kleine Serie nr. 8. € 10,-

11746 Het Electriciteits-Verbruik als Graadmeter van de industrieële Bedrijvigheid in Nederland 1935
J.J. Erens e.a. (ZB, geb., arch., 20 pag.) Tilburg. Serie"Mededeelingen van het Economisch-Technologisch Instituut" Kleine Serie nr. 1. € 10,-

11747 Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant over de Jaren 1942-1950 1951
NN (ZB, geb., 90 pag.)  € 12,50

117490 Dromen over Brabant 1983
Jan van de Kam; Jan Bouman (HB, geb., arch., 125 pag.) Ruim geïllustreerd. € 7,50

117491 Dromen over Brabant 1983
Jan van de Kam; Jan Bouman (HB, geb., 125 pag.) Ruim geïllustreerd. € 10,-

11750 Bevorderen en intiëren. Brabantse Gemeenten op Weg naar nieuwe Vormen van Werkgelegenheidsbevordering 1983
ETIN (ZB, groot form., geb., 76 pag.) € 10,-

11751 Vuilzorg. Onderzoek naar optimale Oplossingen van de Vuilzorg voor de Provincie Noord-Brabant 1973
A.J. Knitel e.a. (ZB, groot form., 86 pag.) 's-Hertogenbosch. € 10,-

11752 De Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland 1971
Div. (ZB, geb., arch., 152 pag.) Rijksplanologische Commissie. Geïllustreerd. € 12,50

117521 De Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland 1971
Div. (ZB, geb., omslag minder fraai, 152 pag.) Rijksplanologische Commissie. Geïllustreerd. € 7,50

11755 Werkgelegenheid voor Noord-Brabant. Industrialisatie 1952
Div. (ZB, groot form., gen., 18 pag.) Prov. Bestuur. Paginagrote foto's van Martien Coppens. € 10,-

117551 Werkgelegenheid voor Noord-Brabant. Industrialisatie 1952
Div. (ZB, groot form., gen., 18 pag., arch.) Prov. Bestuur. Paginagrote foto's van Martien Coppens. € 7,50

11756 Een Woord aan de Kiezers door eenige hunner Roomsch Katholieke Medekiezers 1868
NN (ZB, geb., 16 pag.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis & Zn. "bij gelegenheid der aanstaande verkiezingen in het Hoofd-Kiesdistrict 's Hertogenbosch". € 12,50

11757 De zoete Dood. Milieuvervuiling door zware Metalen in de Noorderkempen 1983
Michel Franssens (ZB, geb., 190 pag., arch.) Antwerpen. EPO. Geïllustreerd. € 12,50

11759 Vestigingsmogelijkheden in Noord-Brabant (Nederland) 1968
ETIN (ZB, 20 pag.) Met aantal losse uitsl. kaarten. € 10,-

11760 De Adel in het Hertogdom Brabant 1985
J. Verbesselt e.a. (ZB, geb., 210 pag.) Centrum Brabantse Geschiedenis UFSAL Brussel. Geïllustreerd. €  20,‑

11761 Brabant in de Twaalfde Eeuw: een Renaissance 1987
R. Bauer e.a. (ZB, geb., 194  pag.) Centrum Brabantse Geschiedenis UFSAL Brussel. Geïllustreerd. € 7,50

11762 Beleidsvoering in Hertogsel. Over gemeentelijk Beleid in de Jaren Tachtig 1983
ETIN (ZB, arch., gen., 64 pag.) € 10,-

11763 Nicolaas van Cues en de oecumenische Problematiek vóór de Reformatie 1964
prof. dr. A.G. Weiler (HB, arch., opn. geb. 22 pag.) Tilliburgis, Publikaties van de Katholieke Leergangen. € 10,-

11764 Ruimte in Brabant, de dag na Morgen 1998
H.M. Loerakker (HB, lin., geb., 56 pag., groot form., zilveropdr.)  Geïllustreerd. € 10,-

11765 Omvang en Geaardheid van het Dubbel Huisbezoek in Noordbrabant 1955
PON (HB, opn. geb., 25 pag.) Geïllustreerd € 10,-

11766 Brabant Meetings Kroon op zakelijke Communicatie 2002
Marijn Vissers (HB, geb., oblong, 144 pag., goed ex.) Burijn. Ruim geïllustreerd.  € 15,-

11767 Zóó is Noord-Brabant 1939
Vincent Cleerdin (HB, 4-form., lin., geb. , 403 pag., gebruikssp., rug besch.) Over 'haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis'. Zeer uitgebreid werk. Vele gemeenten worden apart besproken. Vele foto's. € 12,50

11768 Zóó is Noord-Brabant 1939
Vincent Cleerdin (HB, 4-form., lin., geb. , 403 pag., gebruikssp., arch., band minder fraai, ) Over 'haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis'. Zeer uitgebreid werk. Vele gemeenten worden apart besproken. Vele foto's. € 10,-

11769 Zóó is Noord-Brabant 1939
Vincent Cleerdin (HB, 4-form., lin., geb. , 403 pag., goed ex.) Over 'haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis'. Zeer uitgebreid werk. Vele gemeenten worden apart besproken. Vele foto's. € 20,-

11770 La Censure Dans le Pays-Bas Autrichiens 1935
Andre Puttemans (ZB, geb., 375 pag., frontispice)  Bruxelles. Falk Fils.. "Extrait des Memoires publies par l'Academie Royale de Belgique. tome 37". € 17,50

11771 Het Europa van de Regio's en Midden-Brabant in historisch Perspectief 1993
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, gen., pag. 45-59) Overdruk uit tijdschr. "Sociale Wetenschappen" jrg. 36 nr. 1. € 7,50

11773 Puur het Brabants Product 2007
Antoon Vermeer e.a. (ZB,, geb., 65 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

11775 Dorpsonderzoek 1959
Div. (ZB, gen., oblong, 42 pag.) Tilburg. Kommissie Sociaal Plan Noord-Brabant. Foto's o.a. van Louis van Paridon. € 10,-

11777 Een Verhaal over Noord-Brabant. Wat Musea, Landschap en Monumenten ons vertellen 2005:
Lauran Toorians (ZB, geb., 156 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 7,50

11778 Fietsverkeer in Praktijk en Beleid in de twintigste Eeuw. Overeenkomsten en Verschillen in Fietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel 1999
dr. A.A. Albert de la Bruhèze & ir. F.C.A. Vervaart (HB, geb., 239 pag., groot form., goed ex.) Den Haag, Stichting Historie der Techniek. Geïllustreerd. € 7,50

11779 Noord-Brabant in Detail 1995
div. (HB, stofomsl., groot form., kunstled. band, goudopdr., 192 pag.) Imprint. Ruim geïllustreerd. € 7,50

11780  Anderhalve Eeuw Gereformeerden in Stad en Land: Noord‑Brabant, Limburg 1985
A.P. Crom e.a. (ZB, gen., 52 pag.) Rijk geïllustreerd.  € 7,50

11781 Oranje en Brabant 1979
W.A. Spann  (ZB, arch., gen., 38 pag.) Werkboekje. Geïllustreerd. € 12,50

11782 Pedagogische Nijverheid in Drie Vestingstadjes aan de Maas 1966
prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, overdruk, arch., pag. 153-203) Betreft Geertruidenberg, Heusden en Grave. € 12,50

11783 Waar vestigen in Nederland & Feiten en Cijfers Noord-Brabant [1978]
Div. (ZB, groot form., 56 pag., arch., 2 banden) Met uitsl kaart. Geïllustreerd. € 10,-

11784 De Generaliteitslanden van 1648 tot 1795. 1955
L.P.L. Pirenne (ZB, pag. 315-441) Utrecht. Uitgeversmaatschappij W. de Haan. Geïllustreerd. Overdruk uit "Algemene Geschiedenis der Nederlanden" Deel VIII.  € 12,50

11786 Kwaliteit voor Brabant. Christendemocratische Beldeidsinitiatieven 1991-1995. 1990
NN (ZB, gen., 50 pag.)  CDA. € 7,50

11787 Discussienota inzake de Herindeling der Burgemeesterskringen in Noord-brabant 1966
drs. A.L. Heldens (ZB, groot form., 111 pag., arch.) Halsteren. € 12,50

11788 Streekgewest Brabant-Noordoost. Gewestgids 1995. 1995
I. Keijzer e.a. (ZB, gen. 32 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

11789 Museumproject Noord-Brabant. Eindrapport 1984
Jeanne van Waadenoijen en Donate van Vliet (ZB, groot form., 225 pag.) € 12,50

11791 Statistisch Zakboek Provincie Noord-Brabant 2001. 2001
Div. (ZB, geb., 140 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11792 De sociaal-economische Ontwikkelingen in Noordoost-Brabant 1978
BOC (ZB, groot form., 47 pag,) € 10,-

11793 De door de Overheid gesubsidieerde Muziekscholen in Noord-Brabant 1970. 1970
NN (ZB, arch., 104 pag.) € 10,-

11795 Sociale Aspecten van de Ruimtelijke Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland 1959
NN (ZB, groot form., arch., 58 pag.) Staatsdrukkerij. € 10,-

11796 Welvaart en Welzijn. Enkele Aspecten van de Ontwikkeling van N.O.-Brabant en N.-Limburg 1954
div. (ZB, gen., arch., 85 pag.) Wiardi/Beckman Stichting. Geïllustreerd. € 10,-

11797 Tien Jaar Kennis voor een duurzaam Brabant  2009
Hans Horsten (ZB, geb., 94 pag.) Telos. Geïllustreerd. € 12,50

11799 Vandaag de Dag 2002
Paul Spapens (ZB, 365 pag.) € 10,-

11800 Noord-Brabant [2005]
Hans Rooseboom (HB, 136 pag.) Scriptum Topografie. Foto's van George Burggraaf. English & Nederlands.  € 7,50

11803 Het sociale en economische Motief in de Bataafse Tijd 1947
dr. L.G.J. Verberne (ZB, arch., 30 pag.) Tilburg. Bergmans. Rede.  € 10,-

11804 Stichting Nazorgcentrale Schijndel-Uden-Veghel. Jaarverslag 1968-1969. 1970
NN (ZB, arch., 42 pag.) € 10,-

11806 Spiegel van Steden, Dorpen en Landschappen in Zuid Nederland. Noord-Brabant, Limburg en het Grensland 1986
Francien Vandenbergh (HB, groot form., geb., 141 pag.) Amersfoort. Geïllustreerd.
€ 12,50

11897 Brabantstad Mozaïek Metropool 2006. 2007
Div. (HB, 121 pag., groot form.) Ruim geïllustreerd.  € 15,-

11898 De Goederen van Monsigneur Saint Vinchien aan Maas en Waal 1998
A.-J. Bijsterveld (ZB, pag. 27-70) Overdruk uit: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis". € 10,-

11900 Pakket Literatuur over de Geschiedenis Drunen, Heusden, Vlijmen  [z.j.]
(gebundelde kopieën, 150 pag.)  € 10,-

11901 Katholieke Jonge-Werkgeversvereniging K.J.W.V.. Verslagnummer der Herdenking van het 25-jarig Bestaan der Vereniging 1941
NN (ZB, pag. 65-80, gen., groot form., vl. ) Speciaalnummer "Mededelingen". € 12,50

11902 Stimuleringsfonds Stads- en Dorpsvernieuwing. Afgeronde Voorbeeldprojecten 1982-1987 1988
NN (ZB, 82 pag., arch.) Geïllustreerd.  € 10,-

11903 Over Brabant gesproken.....  [z.j.]
Omroep Brabant (ZB, gen., 37 pag.)  € 7,50

11906 Lijst van Geneeskundigen, Tandmeesters, Apothekers, Droogisten en Vroedvrouwen in de Provincie Noord-Brabant, vastgesteld 1 Januarij 1871. 1871
Dr. Ingenhousz (ZB, geb., 20 pag.) Breda. Inspecteur voor het geneeskundig Staatstoezigt voor de Provincien Noordbrabant en Limburg. € 10,-

11921 Restauratie door middel van overtekenen van een Brabantse Manuscriptkaart uit de 19e Eeuw 1963
C. Koeman (ZB, 3 pag.) Overdruk uit "Tijdschrift van het koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap".  Geïllustreerd.  € 7,50

11922 Geboren onder dezelfde Ster [1990]
Annie van Schayk (HB, geb., 118 pag.)  Geïllustreerd. € 10,-

11924 Jaarverslag 2008 NV Monumenten Fonds Brabant 2009
NN (ZB, groot form., 38 pag.) Geïllustreerd.  € 10,-

11926 De Geldwisselaars in Brabant (1430-1506): een Bijdrage tot de economische Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden 1985
Els Vercouteren (ZB, pag. 3-25 van in totaal 205 pag. ) Artikel in BMGN Deel 100 afl. 1. € 12,50

11928 De Schoonheid van Noord-Brabant 1994
Ton Land (HB, stofomsl., groot form., 80 pag.) Atrium. Geïllustreerd. € 12,50

11933 Op de Bres voor het Gezin. Herdenkingsuitgave 1918-1948. 1948
Div. (ZB, groot form., 124 pag.) Helmond. Herdenkingsuitgave bij gelegenheid van het dertig jarig bestaansfeest van de Katholieke Bond "Voor het Gezin". Geïllustreerd. € 17,50

11934 ThuisinhetZuiden.nl brengt Steden dichter bij elkaar. Leven wonen, recreëren en genieten 2007-2009. ThuisinhetZuiden.nl brengt Mensen dichter bij elkaar. 2007-2009 2007
Div. (ZB, 180 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

11935  Het Leven van weleer in Oost-Brabant 1998
Div. (HB, kunstled. band, goudopdr., 118 pag., mooie band, goed ex.) Geïllustreerd.  € 7,50

11937 De Uitstelgeneratie Jongeren in 'Neverland' 2000
Hans Horsten (HB, geb., 86 pag.) PON.  € 10,-

11939 Gemeentelijke Herindelingsplannen in Westelijk Noord-Brabant 1989
R.C.M. Jacobs (ZB, 32 pag.) Geïllustreerd. Overdruk Gulden Roos. € 10,-

11940 De Toekomst van het Deltagebied. Veiligheid en Ontsluiting van Zuid-Westelijk Nederland 1955
NN (ZB, 40 pag.) Amsterdam. dr. Wiardia Beckmanstichting. € 12,50

11941 Jubileum Afd. Noord-Brabant Alg. Nederlandsche Politie Bond 1894 - 1934 1934
J.H.A. Staal, , M.A. Baselier e.a. (ZB, gen., 38 pag.) Geïllustreerd.  € 22,50

11944 Brabant: Van Crisis naar Veerkracht 2012
PON (ZB 68 pag) Geïllustreerd. € 12,50

11946 De Rooms-Katholieke Kinderbescherming in Noord-Brabant 1953
Nn (ZB, 20 pag.)  € 12,50

11947 Herinneringsboek Tour de France 1996. 1996
Jos Klaren (ZB, groot form., 72 pag.) Politie Brabant-Noord. Geïllustreerd. € 15,-

11950 Brabant in het Bijzonder 1974
NN (ZB, 44 pag.) VVV Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 10,-

11952 Prima Wegwijzer Noord-Brabant 1983
Boudewijn de Vries e.a. (HB, geb., bibl. ex 128 pag.) Prisma 2101. Geïllustreerd. € 10,-

11953 Provincie Noord-Brabant. Bevolkingsontwikkeling in de Kernen. Volkstelling 31-5-1960 - Volkstelling 28-2-1971. 1973
PPD (ZB, 72 pag.) PPD. Met kaart. € 12,50

11954 Versnelling en Vertraging. De hedendaagse Worsteling met Tijd 2002
Hans Mommaas e.a. (HB, geb., 96 pag.) PON Brabant. Jaarboek 2002. Geïllustreerd.  € 15,-

11955 Schatten van nieuwe Brabanders 2012
Paul Spapens (ZB, 204 pag.) Celadon. Geïllustreerd. Fotografie Thomas van Oorschot. € 22,50

11956 Het Geheim van Waneind 2012
Peter Smit (ZB, 38 pag.) 's-Hertogenbosch. Erfgoed Brabant. Geïllustreerd. Doeboek. € 12,50

11957 Afscheid na 40 Jaar 1953 - 1993. Herinnering aan (bijna) 40 Jaar eigen Ziektekostenregeling voor Gemeente-Ambtenaren in Noord-Brabant 1993
drs. J.W.C. van Casteren (ZB, arch., 126 pag.) IZA. Geïllustreerd. € 15,-

11958 Cultuurhistorie is een Werkwoord Weten, maken, beleven 2000
A.J.C. van Leeuwen (ZB, groot form., 64 pag.) Provincie Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 15,-

11959 Kookboek Cultuurhistorie. Kwaliteit als Grondslag 2000
Div. (ZB, 80 pag.)  Provincie Noord-Brabant. Geïllustreerd. Met Cultuurhistorische Waardenkaart (CD-ROM) € 7,50

11960 Brabant Contrastrijk. Ruimtelijke Visie op de Toekomst van Brabant  2000
Div. (ZB, 86 pag.)  Provincie Noord-Brabant. Geïllustreerd.  € 15,-

11961 Brabant 2050. 2000
Hans Broess (ZB, oblong, 36 pag.) Provinciie Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 12,50

11962 Over de culturele Analyse van sociaal Beleid 2003
Wim van Oorschot (ZB, 50 pag.) Universiteit van Tilburg. Rede bij de aanvaarding van ambt hoogleraar. € 12,50

11963 Brabant Brein. Hersenen met een Hart [2012].
Joep Baartmans - Van den Boogaart (HB, mooie uitgave, geb., 264 pag.) 's-Hertogenbosch. De Twee Snoeken. Geïllustreerd. € 25,-

11964 Samen Sterk op z'n Brabants. De Doe-Democratie in de Praktijk  2012
Paul Spapens (ZB, 78 pag.) Geïllustreerd.  € 12,50

11966 Zicht op Brabant. Zo zien Brabanders hun Provincie 2006
Div. (ZB, 144 pag., arch.)  Geïllustreerd. € 7,50

11967 Het Verzorgingsniveau van de Kernen in de Provincie Noord-Brabant 1971
PPD (ZB, eenv. band, 42 pag.)  € 10,-

11968 De Graftombe van Ridder Arnold van der Sluis 1966
Prof. dr. B.H. Stolte (ZB, geperf., pag. 317-322, arch.) Overdruk Varia Historica Brabantica. Geïllustreerd. € 7,50

11970 Jaarverslag 1932 van het Gewest-Noordbrabant der Vereenigde Vrijwillige Burgerwachten 1933
Div. (ZB, gen., 26 pag.) Helmond. J. de Reijdt. € 10,-

11971 Jaarverslag 1933 van het Gewest-Noordbrabant der Vereenigde Vrijwillige Burgerwachten 1934
Div. (ZB, gen., 24 pag.) Helmond. Th. H. Roijakkers. € 10,-

11972 De Grote Trek. Emigratie Noord-Brabant 1951
NN (ZB, 48 pag., arch.) Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant. Geïllustreerd. € 12,50

11973 Bevolkingsgroei 1976 Provincie Noord-Brabant 1977
PPD (ZB, 40 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

11974 Honderd Jaar  Bevolkingsgroei in de Provincie Noord-Brabant 1961
PPD (ZB, 23 pag., arch.) Geïllustreerd. Met kaarten € 10,-

11975 Kleine Kernen in Noord-Brabant. Een Onderzoek naar de Leefbaarheid van Noordbrabantse kleine Kernen 1967
PPD (ZB, arch., 60 pag., groot form.) Met kaart. € 10,-

11976 Brabantstad Culturele Hoofdstad Europa 2018. Visie op de Kandidatuur 2007
Hans van Beers (ZB, groot form., 36 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

11977 Geschiedenis der Nederlanden voor de Jeugd 1838
R. Catholijken Priester pseud. van N. Vermeulen  (ZB, 252 pag & 18 pag., geb.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn en Zoon. "Op nieuw overzien en verbeterd". Met uitsl. kaart (33 x 38 cm). "Met aanhangsel tot de Nederlandsche geschiedenis voor de jeugd". Brabants druk. Zeldzaam. € 150,-

11978 De Zuidelijkste Nederlanden 1967
J.M. Gantois (ZB, 497 pag.) Wilrijk. Oranje-Uitgaven. Geïllustreerd. "Verzamelde opstellen uitgegeven naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag"  € 35,-

11979 Staat en Religie in de 15e en 16e Eeuw 1986
W.P. Blockmans & H. van Nuffel (ZB, 390 pag.) Brussel. Handelingen van het colloquium te Brussel van 9 tot 12 oktober 1984. € 25,-

11980 De Bourgondische Nederlanden 1983
Walter Prevenier, Wim Blockmans (HB, geb., groot form., robuuste uitgave, stofoms., in foedraal, lin., goudopdr., 410 pag., goed ex.) Antwerpen Mercatorfonds. Ruim geïllustreerd. € 95,-

11981 Van Boterkleursel naar Kopieersystemen. De Ontstaansgeschiedenis van Océ-van der Grinten, 1877-1956. 1992
(HB, stofomslag., lin., 404 pag.) Martinus Nijhoff, Leiden. Geïllustreerd. € 12,50

 

11982 De “Rode Dood” in Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch; een Dysenterie-Epidemie in de Jaren 1779-1783. 1973
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB,  pag. 75-102) Overdruk Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek.  € 10,-

 

11983 De Sporen van de Blijde Inkomst in de Hervormingsplannen van het Strafproces op het Einde der XVIIIe Eeuw 1958
Jan Willem Bosch (ZB  pag. 67-84) Overdruk Standen en Landen. € 7,50

 

11984 De Arme en het maatschappelijk Welzijn in historisch Perspectief. 1961
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB,  42 pag.) Tilburg. Gianotten. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar te Tilburg.  € 12,50


11985 Oorzaken van het Pauperisme in Nederland in de 18e Eeuw 1962
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, pag. 155-166) Overdruk uit “Economie”.  € 7,50


11986 Bedrijfskapitaal en Ondernemerschap in Nederland 1800 – 1850. 1965
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, 36 pag.) Uitgesproken bij herdenking Dies Natalis. € 7,50


11987 1813: Voortzetting van een nieuwe Welvaartspolitiek. 1963
prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, 36 pag.) € 7,50

 

11988 Some Chapters in the Constiutional History of Belgium. I. The Burgundian Institutions in the Netherlands, 1430-1477. 1956
Emile Lousse (ZB,  pag. 29-56) Overdruk. € 7,50


11989 Beschouwingen over het Ontstaan en de Evolutie van het Samenhorigheidsbesef in de Nederlanden (14de-19de eeuw) 1986
P. Avonds (ZB, pag.  45- 58) Overdruk. € 7,50


11990 Een Stuk van mijn Leven 1983
prof. Dr. C.E. Mulders (ZB, 20 pag.) Afscheidsrede. Hoogleraar meet- en regeltechniek TH Eindhoven. € 7,50

11991 Een gesloten Kerk 1873
J.C.A. Hezenmans (zonder platten, pag 283-295., geperf.) uit “De Wachter”. € 10,-

11992 Les Conflits a Propos des Lettres Echevinales des Villes Brabançonnes (XVe – XVIIIe Siècles) 1954
Philippe Godding (ZB, pag. 308- 354) Overdruk Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. € 10,-

11993 De Betekenis van het Archief van de Raad van Brabant voor de Noordbrabantse en Limburgse Geschiedschrijving 1985
L.P.L. Pirenne e.a. (ZB,  pag. 95 - 112) Overdruk Historisch Jaarboek.
€ 7,50

11994 De Noodzaak van een geïntegreerde sociale Geschiedenis 1971
dr. R. van Uytven en drs. W. Blockmans (ZB, pag. 276-290) Overdruk Tijdschrift voor Geschiedenis. € 7,50

11995 Les moyennes et petites Villes dans le Brabant Septentrional avant 1400. 1992
Raymond van Uytven (ZB,  pag. 67- 84) Luxembourg. Joseph Beffort. Extrait. Geïllustreerd. € 10,-

11996 La Conjoncture commerciale et industrielle aux Pays-Bas Bourguignons: une Récapitulation 1996
Raymond van Uytven (ZB,  pag. 435- 468) Bruxelles. Extrait. Geïllustreerd. € 7,50

11997 De Duurzaamheidbalans van Brabant 2001  2002
Telos (ZB, oblong, 48 pag., geb.) Geïllustreerd. € 15,-

11998 Welstandsprijs Mooi Brabant 2008. De beste Plannen van 2005-2007 in Noord-Brabant 2008
ir. Anthonie Dieleman (ZB, 254 pag.) ’s-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 25,-

11999 Het Brabant Boek 2011
Maarten van Boven (HB, geb., 380 pag.) Noordbrabants Museum. W Books. Geïllustreerd. € 25,-

HERTOGDOM BRABANT: TIJDSCHRIFTEN & JAARBOEKEN & DIVERSEN
11977 Gemeenteblad van Tilburg 1908 t/m 1951
(HB, geb (m.u.v. 1940-1951), led. rug., goudopdr.) € 45,-

11978 Gemeenteblad van Tilburg 1908 t/m 1939
(HB, geb, led. rug., goudopdr.) € 30,-

11982 Gemeenteblad van Tilburg 1911 t/m 1939
(HB, geb, led. rug., goudopdr., ontbr. jrg.: 1913, 1914, 1925 ) € 25,-

STAD EN VRIJDOM 's-HERTOGENBOSCH

' s-HERTOGENBOSCH (oudere en bijzondere werken)
120001 De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (HB, opn. geb., halfled., goudopdr., mooie gemarmerde banden, 1710 pag., goede set, 3 banden, gebruikssp., 1 titelpag. is vervangen, enk. pag. los) Geïllustreerd. Uitgave van het Provinciaal Genootschap.Geïllustreerd. Over huizen en gebouwen, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Uit de Bossche Schepenprotocollen. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Zeldzaam. € 225,-

120002 De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (HB, opn. geb., lin., 1710 pag., minder fraai, 3 banden, gebruikssp., 1 titelpag. is besch., 1 titelpag. is gerep., schutbladen ontbr.) Geïllustreerd. Uitgave van het Provinciaal Genootschap.Geïllustreerd. Over huizen en gebouwen, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Uit de Bossche Schepenprotocollen. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Zeldzaam. € 95,-

120003 De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (ZB, geb., gebr. band, ged. los, 1710 pag., 3 banden, sleets, in orig. uitgeversband) Geïllustreerd. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Geïllustreerd. Over huizen en gebouwen, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Uit de Bossche Schepenprotocollen. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Zeldzaam. € 85,-

120004 De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (HB, opn. geb., lin., 1710 pag., goede set, 3 banden, ex libris) Geïllustreerd. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Geïllustreerd. Over huizen en gebouwen, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Uit de Bossche Schepenprotocollen. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Zeldzaam. € 150,-

120005 De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (HB, opn. geb., halflin., 1710 pag., goede set, 3 banden, vl., goede set) Geïllustreerd. Uitgave van het Provinciaal Genootschap.Geïllustreerd. Over huizen en gebouwen, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Uit de Bossche Schepenprotocollen. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Zeldzaam. € 140,-

120006 De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (ZB, geb., ged. los, 1710 pag., 3 banden, gebruikssp., omslagen minder fraai) Geïllustreerd. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Geïllustreerd. Over huizen en gebouwen, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Uit de Bossche Schepenprotocollen. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Zeldzaam. € 95,-

120007 De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 2. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (ZB, ged. los., pag. 1-592) ) Geïllustreerd. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Geïllustreerd. Over huizen en gebouwen, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Uit de Bossche Schepenprotocollen. Uitgave van het Provinciaal Genootschap. Zeldzaam. € 10,-

120020 De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 2. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (HB, 594 pag., opn. geb., band minder fraai, gebruikssp.) Geïllustreerd. Aantekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen (1500-1810). Uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. Uitgave Provinciaal Genootschap. € 35,-

120021 De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 1. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt ( los, compleet, 453 pag., zonder platt., gebruikssp.) Geïllustreerd. Aantekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen (1500-1810). Uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. Uitgave Provinciaal Genootschap. € 35,-

120022 De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 2. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (HB, 594 pag., opn. geb., eenv. gemarmerde band ) Geïllustreerd. Aantekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen (1500-1810). Uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. Uitgave Provinciaal Genootschap. € 35,-

120024 De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 2. 1911
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (HB, 594 pag., opn. geb., bibl. ex., titelbl. gerep., Zelfde band als 120023. ) Geïllustreerd. Aantekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen (1500-1810). Uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. Uitgave Provinciaal Genootschap. € 35,-

120050 Bossche Scholen van 1629 tot 1795 1926
Dr. M. de Haas (HB, geb., 275 pag., opn. geb., goed ex.) Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap. € 12,50

120051 Bossche Scholen van 1629 tot 1795 1926
Dr. M. de Haas (ZB, geb., 275 pag., vl., orig. band) Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap. € 12,50

120052 Bossche Scholen van 1629 tot 1795 1926
Dr. M. de Haas (ZB, geb., 275 pag., voorpl. ged. los., orig. band) Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap. € 7,50

120060 Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629 1979
NN (ZB, gr. form. 119 pag.) Uitgegeven bij de tentoonstelling in het Noordbrabants Museum ter gelegenheid van de 250-jarige herdenking van de belegering en inname van 's-Hertogenbosch. Ruim geïllustreerd. € 10,-

120061 Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629 1979
NN  (ZB, gr. form. 119 pag., arch., voorpl. licht besch.) Uitgegeven bij de tentoonstelling in het Noordbrabants Museum ter gelegenheid van de 250-jarige herdenking van de belegering en inname van 's-Hertogenbosch. Ruim geïllustreerd. € 7,50

120101 Oude Namen van Huizen en Straten te 's Hertogenbosch 1907
J. Mosmans en Alph. G.J. Mosmans (ZB, geb, zonder voorplat, 95 pag., vl.) Beschrijving op van de straten van Den Bosch. Aan het boek zijn een aantal kaartjes toegevoegd met de straten en perceelnummers. Per straat en perceelnummer wordt informatie gegeven over de bewoners en de naam van het pand. Uitgegeven met steun en begunstiging van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Toegevoegd: "Supplement bij den tweeden druk" (XI pag.)  € 25,-

120131 Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch 1948
J.P.W.A. Smit e.a (HB, geb., 226 pag., arch.) Dit gedenkboek werd uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van het Stedelijk Gymnasium. Geïllustreerd. De uitgave werd gezet uit de 'Hollandse Mediaeval'. De oplage bedroeg slechts 500 exemplaren. € 15,-

120132 Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch 1948
J.P.W.A. Smit e.a (ZB, geb., 226 pag., arch.) Dit gedenkboek werd uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van het Stedelijk Gymnasium. Geïllustreerd. De uitgave werd gezet uit de 'Hollandse Mediaeval'. De oplage bedroeg slechts 500 exemplaren. € 10,-

120133 Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch 1948
J.P.W.A. Smit e.a (ZB, geb., 226 pag.) Dit gedenkboek werd uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van het Stedelijk Gymnasium. Geïllustreerd. De uitgave werd gezet uit de 'Hollandse Mediaeval'. De oplage bedroeg slechts 500 exemplaren. € 15,-

120211 De Stichting van 's‑Hertogenbosch in 1185 1884
J.C.A. Hezenmans (HB, geb, 43 pag.) 's-Hertogenbosch. G. Mosmans. In dezelfde band gebonden: "De Stichting van 's‑Hertogenbosch in 1185" een overdruk uit de Nederlandsche Spectator 1184, no.31. € 20,-

120220 De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629. Rechtsbronnen van het Bedrijfsleven en het Gildewezen 1946
Mr. N.H.L. van den Heuvel (ZB, geb, 749 pag., 2 delen in 2 banden, rug licht besch.) Utrecht. Kemink. Serie: "Werken der uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht" derde reeks. no. 13. € 40,-

120224 De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629. Rechtsbronnen van het Bedrijfsleven en het Gildewezen. Tweede Stuk 1946
Mr. N.H.L. van den Heuvel (HB, lin., goudopdr., geb, pag. 369-749) Utrecht. Kemink. Serie: "Werken der uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht" derde reeks. no. 13. € 10,-

120252  De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629 1946
Mr. N.H.L. van den Heuvel (HB, geb, 423 pag., lin.) Proefschrift. Geïllustreerd. € 15,-

120254 De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629 1946 (reprint 1975)
Mr. N.H.L. van den Heuvel (ZB, geb, 437 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

120255 De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629 1946
Mr. N.H.L. van den Heuvel (HB, geb, 423 pag., arch.) Proefschrift. Geïllustreerd. € 10,-

12043 Rapport der Commissie tot Onderzoek der Lokalen van de Provinciale Bibliotheek 1848
Mr. H.F. de Grez (ZB, geb., 6 van de 55 pag.) Artikel in de 'Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband' met uitvouwbare gravure van de bibliotheek van Wilke & Schimmel. In originele band. € 12,50

12044 Dagboek der Belegering van 's Hertogenbosch gehouden sedert den 28 April tot den 10 September 1629 & Description du Siége de la Ville de Bois‑le‑Duc & Obsidionis Silvaducensis [1850]
Robbert van Voorne (Dagboek) en Comte Henry de Nassau (Description); Sidronio Hosschio  (HB, opn. geb. in één band, 190 pag., goudopdr.) € 75,-

12048 Mr. Boudewyn Donker Curtius, Mr. Hendrik de Roo van Wulverhorst, Johan Jakob van Drunen, Pieter Haak Forsborgh en Robertus Alberthoma Chevallier uit s'Hertogenbosch, aan het Publiek 1786
Mr. Boudewyn Donker Curtius (ZB, 14 pag., geb.) 'dat zy zyn geinformeert geworden, dat aan Hun Hoog Moog: de Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden, onder Couvert van den Heere en Mr. H.J. van Oldenbarneveld, genaamt Witte Tulling, Fiskaal van Staats-Braband, was geadresseert een naamloze Brief, ...., van den volgende inhoud: ...'dat hier projecten worden gesmeed...om zich te onttrekken aan de gehoorzaamheid....burgers zal men dan inde Wapenen brengen...Pastoors in de Meijerye Brieven schrijven, om van ieder plaats manschappen te zenden...etc. etc." Zeer zeldzaam. € 85,-

120600 Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's Hertogenbosch 1852
Dr. C.R. Hermans ( HB, geb., platten los,  121 pag.) 'Van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848'. € 45,-

120601 Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's Hertogenbosch 1852
Dr. C.R. Hermans ( HB, opn. geb., 121 pag., arch.) 'Van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848'. € 55,-

120701 Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civiele Zaken voor Schepenen der Hoofdstad 's Hertogenbosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie 1789
NN (ZB, geb., 250 pag.. rug besch.) Gedrukt te 's-Hertogenbosch: Wed. C.A. Vieweg in de Vugterstraat. Bevat 17 verschillende placaten e.d. in een band. Het eerste gedeelte is een weergave van een Ordonnantie van Keizer Karel V op de Styl van Procederen van den 2 juny 1530. Het 17de onderwerp is een weergave van de 'Eed van de Procureurs voor de Schepenstoel der stad 's Hertogenbosch occuperende' 16/02/1641. O.a. Caroline en Albertine ordonnantie; Edict van de Aarzhertogen Albert en Isabel; Privilegie van Hertoginne Johanne van Brabant;  Placaat van Keyser Karel de V; Instructie voor de Groeneroedens. Reglement ende Instructie voor den Ingebieder. Instructie voor den Cipier. € 100,-

120800 De Stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun Verhouding tot het Recht van 's-Hertogenbosch 1948
H.P.H. Camps (ZB, geb. 200 pag., gebruikssp.) Geïllustreerde dissertatie. Interessante studie. Compleet met losse facsimile's van zegels en oorkonden. € 10,-

120820 Gedenkboek der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, opgerigt te 's Hertogenbosch in 1812 1859
R.A. van Zuijlen (ZB, 145 pag., ged. los) 's Hertogenbosch. A.H. Kante. € 40,-

120821 Gedenkboek der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, opgerigt te 's Hertogenbosch in 1812 1859
R.A. van Zuijlen (HB, opn. geb., 145 pag., arch.) 's Hertogenbosch. A.H. Kante. € 75,-

120822 Gedenkboek der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, opgerigt te 's Hertogenbosch in 1812 1859
R.A. van Zuijlen (ZB, 145 pag., goed ex.) 's Hertogenbosch. A.H. Kante. € 70,-

12084 De Middeleeuwsche Notarissen te 's-Hertogenbosch (van 1326 tot 1550) 1922
Jan Mosmans (ZB, geb., 58 pag.) 's-Hertogenbosch. Firma Henri Mosmans. Geïllustreerd. Uit: 'Bossche Bijdragen'. € 12,50

120841 De Middeleeuwsche Notarissen te 's-Hertogenbosch (van 1326 tot 1550) 1922
Jan Mosmans (ZB, geb., 58 pag., rug minder) 's-Hertogenbosch. Firma Henri Mosmans. Geïllustreerd. Uit: 'Bossche Bijdragen'. € 10,-

12089 Oorspronck van 's Hertogen-Bosch in 't Jaer 1184 1884
Div. (ZB, geb., 32 pag., rug besch.) 's Hertogenbosch  J. Klaassens. 'In 't Latijn beschreven in 't Jaer 1540 door Simon Pelgrom, van 's Hertogen-Bosch, Prior ende Provinciael van de Ordre der Guilhelmijnen in zijn leven 1e editie. Vertaald door Jac. van Oudenhoven 1629'. Met mooie gravures van zegels. € 45,-

120950 s-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht 1959
L.P.L. Pirenne. (ZB, 305 pag., geb., goed ex.) Tongerlo. Staatkundige geschiedenis, 1576-1579. Geïllustreerd. € 7,50

120951 s-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht 1959
L.P.L. Pirenne. (HB, 305 pag., opn. geb., goudopdr., kunstled. band, goed ex.) Tongerlo. Staatkundige geschiedenis, 1576-1579. Geïllustreerd. € 12,50

120980 Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civile Zaken voor Schepenen der Hooft-Stad 's Hertogen-bosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie 1758
NN (HB, opn. geb., 245 pag., goudopdr.)'s-Hertogenbosch. Ant. van Beusekom.  Bevat 17 verschillende placaten e.d. in een band. Het eerste gedeelte is een weergave van een Ordonnantie van Keizer Karel V op de Styl van Procederen van den 2 juny 1530. Het 17de onderwerp is een weergave van de 'Eed van de Procureurs voor de Schepenstoel der stad 's Hertogenbosch occuperende' 16/02/1641. € 120,-

120981 Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civile Zaken voor Schepenen der Hooft-Stad 's Hertogen-bosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie 1758
NN (ZB, geb., 245 pag..) 's-Hertogenbosch. Ant. van Beusekom.  Bevat 17 verschillende placaten e.d. in een band. Het eerste gedeelte is een weergave van een Ordonnantie van Keizer Karel V op de Styl van Procederen van den 2 juny 1530. Het 17de onderwerp is een weergave van de 'Eed van de Procureurs voor de Schepenstoel der stad 's Hertogenbosch occuperende' 16/02/1641. € 150,-

120990 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd 1794-1814. Bijdrage tot de Kennis van de sociaal-economische Structuur 1955
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (ZB, geb., XX pag., 329 pag.) Nijmegen. Dissertatie. € 12,50

120991 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd 1794-1814. Bijdrage tot de Kennis van de sociaal-economische Structuur 1955
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (HB, opn. geb., XX pag., 329 pag., arch.) Nijmegen. Dissertatie. € 12,50

12105 Les Orfèvres de Bois‑le‑Duc et leurs Poinçons 1937
Chanoine F. Crooy (ZB, 58 pag.) Bruxelles. Ballieu. Overdruk uit: "Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles" dl. 41. Edelsmeedkunst in Den Bosch .€ 25,-

12107 De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629‑1635 1909
Wigger Meindersma (ZB, geb., 272 pag., rug gerep., arch., vl.) Zaltbommel. H.J. van Garde & Co. Dissertatie.  € 20,-

121121 De Rijks Hoogere Burgerschool te 's-Hertogenbosch, gedurende de eerste 25 Jaren van haar Bestaan, 1867-1892. 1892
dr. A.L. Lamers (HB, geb., 70 pag., arch.) 's-Hertogenbosch. Firma Robijns. Geïllustreerd. Met leerlingenlijsten. € 45,-

12114 Het Eigendomsrecht der Gemeente 's‑Hertogenbosch op hare Vestingwerken, Grachten, Vaarten en Havens [1865]
R.A. van Zuylen (HB, opn. geb., 91 pag., mooi ex.) 's‑Hertogenbosch. Arkesteijn. Zeldzaam.  € 75,-

12118 Rerum ad Sylvam-Ducis Atque Alibi in Belgio Aut a Belgis Anno M.D.C.XXIX Gestarum Historia 1631
Daniel Heinsius (HB, opn. geb., mooie gemarm. band, lin. rug., XI pag.; 143 pag., XXIV pag., met mooie gegraveerde titelpagina, inhoud goed) Lugd. Bat. Ex Officina Elziviriorum. Met vele mooie gravures van Den Bosch e.o.: Overzichtskaart van noordelijk Brabant; uitsl. gravure van de totale stelling rondom 's-Hertogenbosch ( Typus circimvallationis castrorum ad SylvamDucis emendate expressus); uitsl. gravure van verdedigingswerken (pars aggeris hollandici); uitsl. gravure "Castellum Isabellae" (Wilb. Hondius fecit); gravure Castellum minus anteportam Vuchtanam, vulgo divi Antonii dictum Le Fort St. Antoine; uitsl. gravure van de totale stelling dicht rondom 's-Hertogenbosch ( Accessuum per quos as. castella tria et urbem ex singulis castris appropinquatum est delineatio); gravure van Pettelaar (Typus castelli Pettelani); gravure verdedigingswerk (machina nova vinea magna dicta ex corbium loricalium loricis transversis globos tormentorum maiorum sine noxa exicipientibus)(Wilb. Hondius fecit); gravure gedeelte omgeving van de Rijn tussen "Rhynberck" en "Calcar"; uitsl. gravure van verdedigingswerk Vesalia (Wilb. Hondius fecit). Zeldzaam werk. € 1350,-

12119 Mémoires sur ce qui s'est passé de Remarquable après la Capitulation de Bois-le-Duc, relativement aux Négociations entamées entre la France et la Hollande 1821
mr. C. van Breugel (HB, opn. geb., 135 pag., vl.) Amsterdam et a la haye. Frères Van Cleef. Zeldzaam. € 250,-

12121 Ontmanteling der Vesting 's Hertogenbosch : Verslag der Commissie ingesteld krachtens 's Konings Magtiging van 6 maart 1875 1875
L.A.N. Gerrits (HB, geb.,  46 pag.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn. Met uitsl. kaart. € 65,-

12123 Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis 1631
C. Jansenius (HB, mooi overlapp. perk., 1e druk., 40 pag.; 510 pag.; VIII pag., goed ex.) Louvain. H. Hastenius en J. Zegers. In "Van der Aa, VII, p.32": "(...) [dit werk was] het gevolg van eene uitdaging der Hervormde predikanten van 's Hertogenbosch, aan de Roomschgezinden in 1630, om met hen in tegenwoordigheid der regering, over de waarheid en den ouderdom der Roomsche kerkleer, te redetwisten, waarvan echter niets kwam en waarom Jansenius goed vond het eerste werk in het licht te zenden [1630], dat hij, nadat het door Voetius beantwoord was, door zijne Notarum Spongia deed volgen". Zeldzaam werk. € 325,-

12124 Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis 1631
C. Jansenius (HB, mooi perk., 1e druk., 40 pag.; 510 pag.; VIII pag., goed ex., ged. los) Louvain. H. Hastenius en J. Zegers. In "Van der Aa, VII, p.32": "(...) [dit werk was] het gevolg van eene uitdaging der Hervormde predikanten van 's Hertogenbosch, aan de Roomschgezinden in 1630, om met hen in tegenwoordigheid der regering, over de waarheid en den ouderdom der Roomsche kerkleer, te redetwisten, waarvan echter niets kwam en waarom Jansenius goed vond het eerste werk in het licht te zenden [1630], dat hij, nadat het door Voetius beantwoord was, door zijne Notarum Spongia deed volgen". Zeldzaam werk. € 300,-

12133 Kort Verhaal van eenige zeldzaame en Wetenswaardigheden Byzonderheden, alomme zo zeer niet te vinden; en mede voorgevallen by de roemrugtige en zeer merkwaardige Inneminge van 's-Hertogenbosch; en Wezel: gepaard met een beknopt aan-een-geschakeld Geschiedverhaal, van die beide zonderlinge Gebeurtenissen, wel eer in 't Jaar 1629, zo kort op, en na den anderen voorgevallen; en nu op Verzoek, uitgegeven, by gelegenheid van des Aucteurs plegtige Redenvoering gedaan den 17. september 1779. ter Gedagtenis van 't derde Jubilé der Verovering dezer Hoofdstad. alles mede strekkende tot een vermeerderd Aanhangzel van zyne reeds voor 21. Jaaren gedaane, en nu ook mede wederom van Nieuws uitgegevene Leerreden, over die zelve Materie 1779
Joachimus Mobachius (ZB, geb., orig. band, 20 pag., vl, enk pag. besch.) 's-Hertogenbosch. J: en H: Palier. Zeldzaam. € 75,-

121390 Lijst der Schepenen van de Stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de Schepenzegels in Zilver, Koper of Lood bij het Archief dier Stad, of in het Museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn, verzameld, afgedrukt en naar Tijdorde gerangschikt. 1865
R.A. van Zuylen (ZB, geb., zeer groot form., eenv. omsl., 17 pag.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn & Zoon. € 45,-

121391 Lijst der Schepenen van de Stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de Schepenzegels in Zilver, Koper of Lood bij het Archief dier Stad, of in het Museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn, verzameld, afgedrukt en naar Tijdorde gerangschikt. 1865
R.A. van Zuylen (HB, geb., zeer groot form.,  17 pag., sch.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn & Zoon. € 40,-

12140 Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering de Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch 1863
R.A. van Zuijlen (HB, geb., titelpagina met gravure) 17 pag. tekst. excl. 37 paginagrote platen met gravures van wapens en zegels. € 30,-

12141 Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering de Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch 1863
R.A. van Zuijlen (HB, geb., titelpagina met gravure, met ex-libris Alberdick Thijm, vl., gebruikssp.) 17 pag. tekst. excl. 37 paginagrote platen met gravures van wapens en zegels. € 30,-

121421 Beknopte Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving van de Stad 's Hertogenbosch 1853
J. Doorenweerd (HB, arch., opn. geb. , gebruikssp. 92 pag., contemp. led. rug, gemarmerde platten, vl.) 's-Hertogenbosch. "met plaatjes". Steengavures van "Het Stadhuis"; "St. Jans Kerk"; "Het Gouvernement"; "Herman de Ruyter op Loevenstein" en "Vugterpoort". Zeldzaam. € 55,-

121430 Geschiedenis der Stad 's-Hertogenbosch. Voor zoover hare Vestingwerken en de Gronden waarop die zijn aangelegd en gebouwd, ...benevens hare Rivieren, Waterleidingen en Visscherijen 1874
R.A. van Zuijlen (HB, opn. geb., lin., goudopdr., 91 pag.) € 85,-

121431 Geschiedenis der Stad 's-Hertogenbosch. Voor zoover hare Vestingwerken en de Gronden waarop die zijn aangelegd en gebouwd, ...benevens hare Rivieren, Waterleidingen en Visscherijen 1874
R.A. van Zuijlen (HB, opn. geb., halfled. band., gemarmerde platten, goudopdr., 168 pag., mooie band) Origineel manuscript. € 95,-

12145 Hemek-Baracha, Vallis Benedictionis sive Belgidos magnique illius & memorabilis Belli (quod domini millesimo sexcentesimo vigesimo nono) in Belgio à Belgis Confoederatis, cum mirabili Successu, et Manifesto summi favoris et Benignitatis Divinæ indicio, Gestum est 1631
Daniel Souterius (HB, perk. band, 10 pag.; 404 pag.; 7 pag., goed ex., 4-form., vl.) Haarlem. J.P. à Wesbusch. Met mooie gravures: Frederik Hendrik op paard; Koning David harp spelend. Lang Latijns gedicht over de zeges van Frederik Hendrik in 1629 over Den Bosch en Wesel. € 175,-

???

12149 Onderzoek naar den Oorsprong, de Bestemming en den Eigendom van het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch en naar het Regt van Beschikking over de Inkomsten van hetzelve in Antwoord op den Brief van het College van Regenten over de Godshuizen en den Armen aan het Stedelijk Bestuur aldaar 1849
Mr. N.F. Sassen (HB, opn., geb., halflin., 68 pag.) s-Hertogenbosch. C.N. Teulings. € 25,-

12150 Het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch 1850
A.W. Bijvoet (HB, 124 pag. opn. geb., halflin.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn. 'Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp'. Reactie op de het werk van Mr. N.F. Sassen, zie nr. 12149.€ 25,-

12151 Het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch 1852
A.W. Bijvoet (HB, halflin, 106 pag. opn. geb.) Den Bosch. J.J. Arkesteyn. ' Nieuwe Proeve eener Nalezing van Schriften, betreffende dit Gesticht'. Vervolg op het werk uit 1850 ('Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp') Antwoord op nr. 12152. € 35,-

12152 Antwoord aan den Weleerw. Heer A.W. Byvoet op zijn Nalezing der Jongste Schriften betreffende het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch 1851
Mr. N.F. Sassen (HB, opn. geb, 65 pag., lin.) Antwoord op nr. 12150. € 25,-

12154 Lyst van de Huizen die geplundert en die de Glazen ingeslagen zyn in den Nagt tusschen 8 en 9 en 9 en 10 November 1787 binnen ’s Bosch 1787
NN (ZB, geperf., 29 pag.) ’s-Hertogenbosch. C.A. Vieweg. € 45,-

12155 ’s-Hertogenbosch 1900
Jhr. Mr. A.F. O. van Sasse van Ijsselt (ZB, zonder platten, pag. 421-454) Overdruk ws. uit Navorscher. mEt kaart van ’s Hertgenbosch in 1813. € 12,50

12171 De Strijd tusschen Kerk en Staat 1938
G.P.J. Giezenaar (ZB, 141 pag., geb., goed ex.) Proefschrift. Over de benoemingen der Apostolische Vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18-de Eeuw. € 10,-

'S HERTOGENBOSCH DIVERSEN
121802 Vermaning aan mijne Mede-Protestanten tot Eensgezindheid, naar aanleiding van 2 Korinthen 13: 11b, uitgesproken op den 31 October 1852, de Gedenkdag der Kerkhervorming, in de Nieuwe Kerk te 's-Hertogenbosch 1852
M.J. Struick Cz. (ZB, gerep., 23 pag.) 's-Hertogenbosch. A.H. Kante. € 25,-

121803 Gemeente 's-Hertogenbosch. Bestek & Voorwaarden wegens het maken van Afsluitingen van Twee Duikers in den Zuidelijken Vestingwal met bijbehorende Werken 1880
NN (ZB, gen., 16 pag.) 's-Hertogenbosch. Wed. D.A.A. de Rooij. € 12,50

121805 Gemeente 's-Hertogenbosch. Ontmanteling. Bestek No. 17. Slechten van de St. Janspoort met het daarbij gelegen Wachthuis, de Woning daarboven en van een Gedeelte van de Vestingswal ten Noorden en Zuiden van gemelde Poort, het wegbreken der Brug over de Hoofdgracht, benevens het maken ven een Keer- of Steunmuur en andere daarmede in verband staande Werken 1883
NN (ZB, gen., 10 pag.) 's-Hertogenbosch. J. Klaassens. Zonder tekeningen. € 10,-

121807 Feestgids ter gelegenheid van het 25-Jarig Jubileum van den R.K. Middenstandsbond van 's-Hertogenbosch op 21 juni 1927. 1927
Div. (ZB, geb., 36 pag.) Geïllustreerd. € 17,50

121808 Herinneringen uit het Leven van een Oud Bosschenaar welke zijn Leven doorbracht in het Vervoersbedrijf 1973
Harry Beekwilder (ZB, 67 pag., gen.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 15,-

121809 Bisschop Ophovius en Abt Jan Moors Ondertekenaars van het Capitulatieverdrag van 1629. 1963
dr. L. Pirenne (ZB, geb., pag. 159-180) Overdruk Bossche Bijdragen. € 10,-

121811 Eenige Opmerkingen omtrent de Pleitrede van jhr. mr. Louis Verheijen, Advocaat te 's-Hertogenbosch, in zake van den Heer Karel François Cornelis Baron van Hemert tot Dingshof bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Amsterdam 1862
W.L.J. Spoor (ZB, geb., 32 pag.) 's-Hertogenbosch. W.C. van Heusden. € 15,-

121812 Redevoering over eenige Voordeelen onzer Moedertale in de eerste Ontwikkeling en hoogere Beschaving des Geestes, uitgesproken in het Tael- en Letterkundig Congres te 's-Hertogenbosch, 12 september 1860. 1861
D.G. Meersseman (ZB, geb., 32 pag., vl.) Brugge. Beyaert-Defoort. € 15,-

121813 Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen 1930
J.A.G.C. Trosée (ZB, geb., 72 pag.)  Gebrs. Juten. Bergen-op-Zoom. Overdruk Taxandria. € 12,50

121815 Twee onbekende Poorten in den oudsten Bosschen Ringmuur [1905]
Jan Mosmans (ZB, 10 pag.) Geïllustreerd. Overdruk Taxandria. € 10,-

121819 's-Hertogenbosch (Nederland) 1939
Div. (ZB, gen., 40 pag.) VVV. Geïllustreerd. € 12,50

121821 De Groote Kerkelijke Vergadering van Den Bosch in 1648 1909
dr. W. Meindersma (ZB, geb., 40 pag.) Overdruk uit: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis dl. VII. € 15,-

121822 Elegia in Decessum reverendi domini A..... V........ Pastoris Sylvae Ducensis abdicati [1748]
Abdias Velingius (zonder platten, 16 pag.) € 15,-

121824 Handelingen van de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij van Nijverheid betrekkelijk de door haar uitgeschreven Prijsvraag, luidende: "Welke afdoende, duurzame en betrekkelijk weinig kostbare Middelen zijn er aantewenden, om te voorkomen, dat vreemde koperen Munten (zoo als Belgische één en twee Centimes-Stukken) van minder innerlijke Waarde dan onze Nederlandsche Centen, tot gelijken Koers als deze binnen dit Rijk in Omloop komen of blijven?" bevattende: a. Het Verslag der Commissie van Beoordeeling over de ingekomen Antwoorden. b. De bekroonde Verhandeling van mr. J.F. Houck, advocaat te Deventer. c. Het adres der Afdeeling aan den Minister van Justitie, ter invoering van den voorgestelden Maatregel. 1853
Joh. Theod. Luyckx e.a. (ZB, geb., 43 pag.) 's-Hertogenbosch. Lutkie & Cranenburg. € 35,-

121825 Kohier van den Hoofdelijke Omslag van 's-Hertogenbosch, dat door Burgemeester en Wethouders is voorgedragen 1866
NN (ZB, platten en titelpag. niet aanw., 70 pag.) € 15,-

121826 Verslag van den Diocesanen Katholiekendag gehouden te 's-Hertogenbosch op 30 september 1900 1900
NN (HB, geb., 248 pag.) 's-Hertogenbosch. € 12,50

121827 1629 Verdediging en Aanval 1979
Rob van de Laar (ZB, gen., 20 pag.) Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Geïllustreerde fietstocht. € 7,50

121828 De Moliusstraat tussen AOW en Abraham 1986
Peter-Jan van der Heijden (ZB, gen., 36 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 10,-

121829 "Doe men den Swaen at". Een typisch Oud-Bossche Gevel van een historisch gebouw, die een Eeuw geleden totaal verknoeid werd 1937
A. Hallema (ZB, geb., groot form., pag. 165-167) Geïllustreerde overdruk. € 10,-

121832 De Hervormde Gemeente ['s-Hertogenbosch] 1935
dr. W. Meindersma (HB, opn geb., pag. 95-106) € 10,-

121833 's-Hertogenbosch Bisschopsstad 1935
dr. Th. Goossens (HB, opn. geb., pag. 77-94) € 10,-

121834 De Ontmanteling van 's-Hertogenbosch, de Watervrijmaking en wat er zooal verder geschiedde 1935
F.J. van Lanschot (HB, opn. geb., pag. 157-189) Overdruk. € 10,-

121835 Bossche Bouwstenen I t/m VI 1978- 1983
Kring "Vrienden van 's Hertogenbosch" (ZB, groot form., 6 delen in 6 banden, arch.) Geïllustreerde weergave van lezingen over 's-Hertogenbosch.  € 30,-

121836 Bossche Bouwstenen I t/m VIII 1978- 1985
Kring "Vrienden van 's Hertogenbosch" (ZB, groot form., 8 delen in 6 banden, goede set.) Geïllustreerde weergave van lezingen over 's-Hertogenbosch.  € 40,-

121838  's-Hertogenbosch 1967-1968 1967
Gemeentegids (ZB, 191 pag., geb.) Geïllustreerd. € 7,50

121839 Het Bossche Aktieboek 1980. 1980
Lien van Horen e.a. (ZB, geb., 88 pag., arch.) Geïllustreerd. € 12,50

121842 Een Beschouwing over de maatschappelijke Problematiek in de Sint-Straten van de St. Leonardusparochie te 's-Hertogenbosch [1955]
PON (HB, opn. geb., 15 pag., arch., groot form.) € 10,-

121844 Noord-Brabant". Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer. 's-Hertogenbosch-Nummer 1960
Div. (HB, geb., pag. 161-256, arch.) Officieel orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Geïllustreerd o.a. veelvuldig door Martien Coppens. Jrg. 4-5. € 15,-

121845 Van Kraakgroep naar Beweging. Geschiedenis en Ontwikkeling in Werkwijze van de Kraakgroep Den Bosch 1975-1979 1979
Lien van Horen, Arnold Karskens en Erik van Zwam. (ZB, geb., oblong, 56 pag.) 's-Hertogenbosch. Distel. Geïllustreerd. € 12,50

121848 Bestek en Voorwaarden wegens het vernieuwen van twee Bruggen, gelegen over de Binnen-Dieze nabij het Orteneinde en aan de Uitmonding van die Rivier in de Haven te 's-Hertogenbosch.... 1863
Gemeente 's-Hertogenbosch (ZB, ged. los, 15 pag., groot form.) € 15,-

121849 Correspondentie in zake het Onderzoek betreffende de Verduistering gepleegd door F.J.A. van Weert als Ontvanger van de Godshuizen en den Algemeene Arme te 's-Hertogenbosch 1900
Div. (ZB, 20 pag., geb.) € 25,-

121851 Tapijtfabrieken en Mattenmakerijen in 's-Hertogenbosch 1996
Henk Bruggeman (ZB, 42 pag., geb.) Geïllustreerd. € 15,-

121859 125 Jaar Bestaan Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1974 1974
J. Valk e.a. (ZB, gen., 44 pag., arch.) Speciaalnr. Feuniks. Geïllustreerd. € 15,-

121864 Van Raad Van Brabant Naar Gerechtshof 's Hertogenbosch. Zes Eeuwen Rechtspraakgeschiedenis 2008
mr. G. Chr. Kok (HB, stofomsl., geb., lin., zilveropdr., 344 pag., leeslint, goed ex.) Hilversum, Verloren. Geïllustreerd.
€ 7,50

121865 3127 F. van Lanschot Bankiers. Hooge Steenweg. De Roos. De Zijde Spek. De Pijnappel. De Pastorie 2002
A. van Griensven (HB, lin., 64 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. Panden. € 7,50

121867 Het Seminarie aan "De Oude Dieze" te 's-Hertogenbosch (1798). 1938
Jan Mosmans (ZB, 7 pag., arch.) Overdruk. Taxandria. € 10,-

121868 Verslag wegens het gesmeed ijzeren Stuk Geschut liggende op de Binnenplaats achter het Stadhuis te 's-Hertogenbosch 1844
C.R. Hermans (ZB, geb., pag. 375-398) Overdruk. Geïllustreerd met steendruk. € 10,-

121869 Programma 6e Nederlandsche Katholiekendag 's-Hertogenbosch 1934
Div. (ZB, arch., 96 pag., geb.) Geïllustreerd. € 15,-

121871 De Bevolking van 's-Hertogenbosch ca. 1550. 1979
drs. L.J.A. van de Laar (ZB, arch., pag. 59-103) Overdruk Varia Historica Brabantica. € 10,-

121875 Een Naspel van de Samenzwering van 1623. 1919
dr. E. Wiersum (ZB, arch., pag. 277-296)  Uit. Bijdr. Vad. Gesch. Oudh. 5e R., VI. Over 's-Hertogenbosch. € 10,-

121876  Wat het oudste Zegel der Stad 's Hertogenbosch ons leerde omtrent haar ontstaan en Naam 1935
H. Ebeling (ZB, pag. 132-138) Overdruk uit "'s-Hertogenbosch 1185-1935". Geïllustreerd.  € 10,-

121877 De Mensch is tot werken geschapen en andere Verhalen uit de Geschiedenis van het Katholiek sociaal denken en handelen in 's-Hertogenbosch 2006
Frans van Gaal (HB, geb.,208 pag., goed ex.) Alphen aan de Maas. Veerhuis. Geïllustreerd.  € 12,50

121878 De Burgemeesterswandeling 1978
Peter-Jan van der Heijden (ZB, 20 pag.) Kring Vrienden van Den Bosch. Geïllustreerd. € 10,-

121879 Architectuurgids 's-Hertogenbosch [1995]
Willem Olthoff (ZB, 56 pag.) Geïllustreerd.  € 12,50

121881 Programma 1185-1935 Orthenstraat-Comité bij het 750-jarig bestaan der Stad 's-Hertogenbosch juli 1935. 1935
NN (ZB, 8 pag.) € 12,50

121882 De verborgen Stad. 's-Hertogenbosch in de Middeleeuwen 1990
J.F. van der Linde (ZB, 30 pag.) BRG. Lesbrief. Geïllustreerd. € 10,-

121883 800 Jaar Den Bosch en de Bosschenaren 1982-1983
Peter-Jan van der Heijden e.a. (HB, lin., 13 katernen, 316 pag., goed ex.) Heinen. Waanders. Geïllustreerd. € 15,-

121884 De Taal van de Stad. Burgers, Bestuurders en Architecten over (ge)bouwen in 's-Hertogenbosch 2009
Div. (HB, mooie uitgave, groot form., robuust boek, 356 pag.) Ruim geïllustreerd.  € 15,-

121886 De School met Geel en Blauw. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998. 1998
Guido Jochems en dr. Kees van den Oord (ZB, 52 pag., goed ex.) Geïllustreerd. € 12,50

121888 Beschrijf je Reis 1982
Div. (ZB, gen., 28 pag.) Den Bosch. Adr. Heinen. € 10,-

121889 Heren van de Raad. Bestuurlijke Elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke Samenleving 1500-1580. 1998
Anton Schuttelaars (HB, lin., stofomsl., geb., 533 pag.) Nijmegen. KU. € 40,-

121900 Notulen der Algemeene Vergadering ten Stadhuize te 's-Hertogenbosch op Donderdag 2 Mei 1912, in zake het totstandkomen van eene nationale Tentoonstelling van Kerkelijke Kunst te 's-Hertogenbosch in 1913. 1912
NN (ZB, geb., 14 pag.) 's-Hertogenbosch. € 12,50

121903  's-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste 1960
L.P.L. Pirenne  (ZB, geb., pag. 35-92) Louvain. Nauwelaerts. Overdruk uit Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XIX. Wetenschappelijke Bijdragen uitgegeven door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van Standen en landen. € 12,50

121905 Recreatief Centrum 's Hertogenbosch 1971
NN (ZB, oblong, gen.,36 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

121906 Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988. 1988
dr. W. de Vries, dr. J.M.A. Boots (ZB, 107 pag., eenv. uitg.) € 22,50

121908 De Oriëntatie van de Bossche Handel in de Nederlanden voor 1550. 1961
L.P.L. Pirenne (ZB, pag. 357-364) Overdruk uit Handelingen van het XXIVe Vlaams Filologencongres. € 10,-

121910 De Viering van het Diamanten Verjaringsfeest der Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch 4 t/m 27 Juni 1954 1954
Div. (ZB, gen., 48 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

121911 Van vele Ingangen naar één Voordeur. Riagg 's-Hertogenbosch e.o. tot april 1998 1998
Div. (ZB, 142 pag., goed ex.) Geïllustreerd. € 7,50

121912 Vuurvlinders boven het Water en Vuurplein 2001
Marianne Keser (ZB, 126 pag.) Heeswijk-Dinther Esstede. Over Orthen. Geïllustreerd. € 7,50

121913 De Stad, uitgelegd. Fietsgids voor Architectuur, Stedebouw & Landschap in 's-Hertogenbosch 1995
Alma Kennis e.a. (ZB, 43 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

121918 In Buscoducis. 's-Hertogenbosch in de Bourgondische Tijd 1430-1629. 1990
Drs. J. van der Linde (ZB, 23 pag., gen.) SBRG. Geïllustreerd. € 10,-

121921 Beknopte Gids voor de Bezoekers aan 's-Hertogenbosch in juni 1927. 1927
Div. (ZB, gen., 36 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

121922 10 Reproducties van origineele Foto's 's-Hertogenbosch na droeve Dagen Oct. '44. 1945
(10 foto's op ansichtkaart-formaat in orig. envelop) € 12,50

121926 Verslag betreffende de Reorganisatie van het Vakonderwijs en de Stichting van een Middelbare Technische School te 's-Hertogenbosch 1912
Div. (ZB, geb. 192 pag., achterpl. los) Incl. uitsl. tekeningen van gebouwen e.d. € 25,-

121929 [Grote uitsl. Plaat] Optocht in 1885. 1185-1885. 700-Jarig Bestaan van 's-Hertogenbosch 1885
NN (1 grote pag.) € 10,-

121931 's-Hertogenbosch. Een Rijke, Roerige en Roemruchte Historie 2007
Wim Kops (ZB, 143 pag. ) Geïllustreerd.  € 12,50

121941 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd 1629 1927
J.H. Werkman (HB, geplastif., opn. geb. 36 pag., enkele pag. als kopie) Tekstboekje bij schoolplaat. Geïllustreerd. € 12,50

121943 Tussen Leuvense Poort en Hinthamerpoort  1979
NN (ZB, gen., 18 pag.) Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Stadswandeling. Geïllustreerd. € 7,50

121944 Reglement van de Postzegeltentoonstelling Hertogpost 1980. 1980
NN (ZB, 10 pag.) 's-Hertogenbosch.  's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging. € 7,50

121947 Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1998. Deel 1: Een Heerlijke Tijd... Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1848-1918; Deel 2: De Uren gaan voorbij. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1918-1948; Deel 3: De School met Geel en Blauw. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998. 1998
Kees van den Oord e.a. (HB, 3 delen in foedraal, 48 pag.; 56 pag.; 52 pag., mooie uitgave). Geïllustreerd. € 45,-

121949 Zo viert Den Bosch z'n achthonderdste Verjaarjaar 1985
Jan van Berkom e.a. (ZB, 80 pag.) Geïllustreerd.  € 12,50

121950 Over het Gezag der Kerk. Leerrede uitgesproken bij de Sluiting van het Provinciaal Concilie, gehouden te 's-Hertogenbosch van 24 september tot 5 october 1865. 1865
Theodorus Brouwer (ZB, voorpl. besch., 28 pag., geb.) St. Michiels-Gestel. € 15,-

121952 's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving. Eindexamen-Catalogus 1988. 1988
Waling Boers e.a. (ZB, oblong,  146 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

121953 's-Hertogenbosch. Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving. Eindexamen-Catalogus 1982. 1982
Ad van den Berg e.a. (ZB,126 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

121954  's-Hertogenbosch. Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Eindexamen '93 1993
Div. (ZB, geb., 111 pag.) Geïllustreerd. Mooie uitgave. € 7,50

121955  's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Eindexamen 1994  1994
Div. (ZB, groot form., 72 pag.) Hogeschool 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 7,50

121956  's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Eindexamen 1990  1990
Div. (ZB, 192 pag.) Hogeschool 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 7,50

121957 Dat gaat naar Den Bosch toe. Schrijvers vertellen over een Reis naar of in Den Bosch  1991
Coen Free (ZB, geb., 80 pag.) Beperkte oplage van 806 genummerde ex. 's-Hertogenboek 7. € 7,50

121958 Christelijke Beschouwing van de jongste Verkiezing voor den Gemeenteraad te 's-Hertogenbosch 1871
H. Pierson (ZB, 25 pag.) 's-Hertogenbosch. G.H. van der Schuyt. € 17,50

121961 De Draak van de Donken. Fantastische Feiten en realistische Verhalen over de Geschiedenis van de gemeente 's-Hertogenbosch  2004
Yke Schotanus (ZB, oblong, 168 pag., goed ex.) 's-Hertogenbosch. Adriaan Heinen. Geïllustreerd.  € 15,-

121962 Het Grote ontdek Den Bosch Doeboek [2009]
Annelies Uittenbogaard e.a. (ZB, groot form., 62 pag.) Stichting ABC. Geïllustreerd.  € 12,50

121964 Rederijkerskamer "Moyses Bosch" Historische Schets [z.j.]
NN (ZB, 8 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 10,-

121965 Structuurplan Binnenstad 's-Hertogenbosch 1980. 1980
NN (ZB, 215 pag.) Met vele gekleurde uitslaande kaarten. € 12,50

121966 10 Pitoreske Hoekjes van 's-Hertogenbosch [z.j.]
H. Corvers (ZB, oblong, 20 pag.) Warmond. Elwa. Geïllustreerd/gesneden door H. Corvers. € 10,-

121967 Leeghwater maalt de Meren leeg 1942
Jef Last (HB, geb., 147 pag.) Amsterdam. A.R.B.O. Illustraties naar oude prenten. O.a. over inname 's-Hertogenbosch.  € 12,50

121969 Fotoreport Dankbaarheidsreünie Oktober 1985 in 's-Hertogenbosch 1986
Div. (ZB, 66 pag.) Bevrijders van de 53ste Welsh Divisie van October 1994. € 15,-

121974 Vruchten van de Goede en de Slechte Boom. Heyman Voicht van Oudheusden over de Godsdiensttwisten in zijn Stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577 - 1581) 2008
mr. J.A.M. Hoekx e.a. (ZB, 260 pag.) Den Dungen. Tilia Levis. Geïllustreerd. € 22,50

121975 Koninklijke Bezoeken aan 's-Hertogenbosch 1895 - 2006. 2007
Jan Buiks e.a. (ZB, 96 pag., goed ex.) Alphen aan de Maas. Veerhuis. Geïllustreerd. € 7,50

121976 Van Papier tot Betaalmiddel. Een Greep uit de merkwaardige Historie van het Nederlandse Papiergeld [z.j.]
P.J. Soetens (ZB, oblong, 28 pag.) "s-Hertogenbosch. Van Lanschot. Geïllustreerd. € 10,-

121977 Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1919. 1919
H.J.M. Ebeling (ZB, gen.,  14 pag.) € 7,50

121978 Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1916. 1916
H.J.M. Ebeling (ZB, gen.,  14 pag.) € 7,50

121979 Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1917. 1917
H.J.M. Ebeling (ZB, gen.,  18 pag.) Toegevoegd: Verslag over 1924. € 7,50

121981 Handelsrelaties tussen Antwerpen en 's-Hertogenbosch in de zestiende en zeventiende Eeuw, een Verkenning 1994
Louis Pirenne (ZB pag. 143-15, arch.) Overdruk uit "Een kompas met vele streken...". € 7,50

121982 Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1918. 1918
H.J.M. Ebeling (ZB, gen.,  18 pag.) € 7,50

121984 De Stad 's-Hertogenbosch en haar Verhouding tot het landsheerlijk Gezag ca. 1470 - ca. 1500. 1976
drs. A.M. van Lith - Droogleever Fortuijn (ZB, pag. 55-  119) Overdruk Varia Historica Brabantica. € 10,-

121985 Kloosters, Kronieken en Koormuziek. Cultuur in Bourgondisch 's-Hertogenbosch 1450-1629 (incl. Rondwandeling) 1991
A. van Drunen e.a. (ZB, 78 pag.) 's-Hertogenbosch. Het Noordbrabants Genootschap. Serie "Brabantse Lezingen' nr. 6.  € 15,-

121987 Levensberichten van de Hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 1969
prof. dr. F.L.R. Sassen (ZB, pag. 187-334, arch.)  Overdruk Varia Historica Brabantica. Geïllustreerd. € 10,-

121988 De Citadel. Cultureel Bolwerk 1996
Adri P. van Vliet (ZB,  84 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

121989 's-Hertogenbosch op de Kaart gezet. Echt gelopen Prentbriefkaarten 2007
Jan Masselink & Huber van Werkhoven (HB, mooie uitgave, 176 pag., geb.) Bossche Prentenmuseum. Uitgebreid geïllustreerd. € 27,50

121993 Theater in Drie Eeuwen. Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003. 2003
Jacques Luyckx (HB, geb., groot form., lin., zilveropdr., stofomsl., 328 pag.) 's-Hertogenbosch. Heinen. Geïllustreerd. € 35,-

121994 Migranten tussen Uitwijking en Reductie. 's-Hertogenbosch 1579-1629. 1996
G.J. van Gurp (ZB, eenv. uitg., 100 pag., groot form.) Eindhoven. Doctoraalscriptie. Geïllustreerd. € 25,-

121995 Unnen hillen Tèd niks, veul Volk, de Pliesie en dan... De Oeteldonkse 'Grote Optochten', 1882-2004. 2004
Rob van de Laar (ZB, groot form., 224 pag.) 's-Hertogenbosch. Adr. Heinen. Geïllustreerd.  € 35,-

121997 Bossche Beroerten. Beeldenstormen en Troebelen in 's-Hertogenbosch, 1566-1567. Deel I en II. 1991
A.H. Schuttelaars (ZB, 2 banden, eenv. uitg., 275 pag.) Berlicum/Nijmegen. Geïllustreerd.  € 45,-

121998 Literaire Wandelroute 's-Hertogenbosch 1999
Gerard Monté (ZB, 56 pag.)'s-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

122000 De "Stuerghewalt" of zoogenaamde "Booze Griet" van 's-Hertogenbosch 1897
W.R.H. Wakker (ZB, 44 pag., XLIV pag., geb., eenv. omslag) Geïllustreerd. Uitg. Provinciaal Genootschap Over het bekende Bossche kanon: 'Stuerghewalt heis ich, tschertogen busch behud ich'. € 7,50

122002 Eeuwenlang verbonden. 750 Jaar Stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch 2012
Marika Ceunen en Theo Hoogbergen (ZB, 175 pag.) 's-Hertogenbosch. Wolfaert. Geïllustreerd. € 22,50

122004 Verantwoordelijkheid (h)erkennen. De Leek als Vrijwilliger in Kerk en Parochie 2002
dr. Frans L. Jansen (ZB, 36 pag.,, mooie uitg.) Kerkbestuur Parochie Binnenstad 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 15,-

122006 's-Hertogenbosch. Een Integraal Binnenstadsbeleid 1971
prof. drs. G.J. van den Berg e.a. (ZB, groot form., 90 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd.  € 20,-

122008 'Wegens bijzondere Omstandigheden...'. 's-Hertogenbosch in Bezettingstijd 1940-1944. 2008
René Kok e.a. (HB, geb., 468 pag.) Veerhuis. Geïllustreerd. € 45,-

122009 Van Jacquet tot Overall. Terugblik op een Ontwikkeling en Werkzaamheden 1954 - 1972. 1972
J.W.M. van Haaren (ZB, gen., 40 pag.)  's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving. Geïllustreerd. € 17,50

122013 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1869. 1870
B & W (HB, opn. geb., lin., 93 pag., 22 pag..)  's-Hertogenbosch. Arkesteyn. € 15,-

122014 ‘Op de Drempel van mijn Vaderland’ Gerrit Paape in ’s-Hertogenbosch 1996
René Kruiskamp (ZB, pag. 237-260) Artikel Ex Tempore. Historisch Tijdschrift Nijmegen. € 7,50

122015 Het Beleg van ’s Hertogenbosch in 1629. 1929
J.D.M. Cornelissen (ZB, pag. 111-148) ‘s-Gravenhage. M. Nijhoff. Overdruk uit Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome IX. € 15,-

122017 Uw Stad ’s-Hertogenbosch 1965
Div. (ZB,  36 pag.) ’s-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

122018 Gedenkboek Parochie St. Antonius van Padua, Muntel te ’s-Hertogenbosch 1924-1949. 1949
H.J. Maas e.a. (ZB,  40 pag.) Geïllustreerd. € 22,50

122021 Noordbrabants Museum ’s-Hertogenbosch. Jaarverslag 1997/1998. 1998
Margriet van Boven e.a. (ZB, 89 pag., groot form.) Geïllustreerd. € 12,50

122022 Hoog Water in ’s-Hertogenbosch 1994
Henk Bruggeman (ZB, arch.,  48 pag.) Kring “Vrienden van ’s-Hertogenbosch”. Geïllustreerd. € 12,50

??

12203 De Gruyter. De Geschiedenis van een Kruideniersimperium 2000
Kees van den Oord (ZB, groot form., 64 pag., goed ex.) Waanders. Mooi geïllustreerd. € 7,50

12206 De Beeweg 1977
Peter-Jan van der Heijden (ZB, gen., 20 pag.) Vrienden van 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 10,-

12207 Fietsen in Den Bosch 1981
NN (ZB, gen., 16 pag.) Vrienden van 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 7,50

12208 Beelden van een Vereniging. Vijftig Jaar Never Despair 's-Hertogenbosch 1947-1997 1997
Thieu Kuys (ZB, geb., 96 pag.) Geïllustreerd. Tafeltennisvereniging Never Despair. € 15,-

12212 Grasso 125 Jaar Innovatie 1983
Div. (ZB, 32 pag., groot form., gen.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

12213 Een doorlopende Leerweg. Geschiedenis van het Frederik Hendrik College 's‑Hertogenbosch 2004
Frans van Gaal e.a. (HB, geb., 232 pag.) 's‑Hertogenbosch. Uitgebreid werk. € 25,‑

12214 's-Hertogenbosch Foto's 1990
Jan Bogaerts, Frans de la Cousine, Anne Knuvelder (ZB, oblong, geb., 66 pag.) Museum voor Hedendaagse Kunst Het Kruithuis. Geïllustreerd. € 12,50

12217 Heineken 1949-1988 1991
M.G.P.A. Jacobs (HB, stofomsl., geb., 336 pag., lin.) Produktie Historion 's-Hertogenbosch. Ruim geïllustreerd. € 10,-

12223 's‑Hertogenbosch binnen de Veste een historische Verkenningstocht  2001
Frans van Gaal en Peter Verhagen (ZB, geb., 138 pag.) 's‑Hertogenbosch. Adr. Heinen. Historisch ABC. Geïllustreerd. "Met twee uitklapbare overzichtskaarten". € 7,50

12227 Redevoering bij gelegenheid der Prijsuitdeeling aan de Leerlingen van het Gymnasium te 's Hertogenbosch, 5 december 1857. 1857
J. Ringeling (ZB, geb., voorpl. besch. 23 pag.) 's-Hertogenbosch. H. Palier. € 15,-

12229 Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1887/1888. 1887
NN (ZB, geb., 30 pag., voorpl. los)  's-Hertogenbosch. P. Stokvis. € 10,-

12234 Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1884/1885. 1884
NN (ZB, geb., 24 pag., voorpl. ontbr.)  's-Hertogenbosch. J.H. Poell - de Rooij. € 10,-

12235 Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1885/1886. 1885
NN (ZB, geb., 23  pag.)  's-Hertogenbosch. J.H. Poell - de Rooij. € 10,-

12236 Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1888/1889. 1888
NN (ZB, geb., 30 pag.)  's-Hertogenbosch. P. Stokvis. € 10,-

12237 Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1889/1890. 1889
NN (ZB, geb., 30 pag., vl.)  's-Hertogenbosch. M. Broekhuis - Van Seters. € 10,-

12242 Verslag van de Stichting "Het Protestantsch Ziekenhuis" = te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1920. 1921
NN (ZB, gen., 12 pag.) Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch. € 12,50

122429 Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1919. 1920
NN (ZB, gen., 16  pag.) Geïllustreerd.  € 12,50

12243 Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1920. 1921
NN (ZB, gen., 6  pag..) Geïllustreerd.  € 12,50

12244 Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1921. 1922
NN (ZB, gen., 16  pag.) Geïllustreerd.  € 12,50

12245 Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1923. 1924
NN (ZB, gen., 16  pag.) Geïllustreerd.  € 12,50

12248 Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1934. 1935
NN (ZB, gen., 16  pag.) Geïllustreerd.  € 12,50

12249 Regeling van het Verband der afzonderlijke Huishouding van de Afdeeling Orthen met de Algemeene Huishouding der Gemeente 's-Hertogenbosch 1866
NN (ZB, 8 pag., voorpl. besch, geb.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteyn. € 15,-

12250 Het Stadhuis van 's-Hertogenbosch 1970
Div. (ZB, gen., 30 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

12251 Een Bossche Wandeling 1981
Div. (ZB, gen., 34 pag.) Geïllustreerd. € 9,10

12252 Jubileumwandeling I en II 1983
Div. (ZB, gen, 2 deeltjes, 32 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 9,10

12253 Langs Bossche Monumenten 1975
Div. (ZB, gen, 32 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 7,50

12254 Tussen Gouvernement en Museum 1983
Peter-Jan van der Heijden (ZB, gen, 20 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 7,50

12255 Rondom de Vughterdriehoek 1976
Peter-Jan van der Heijden (ZB, gen, 20 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 7,50

12259 Verslag van den Toestand der Gemeente 's Hertogenbosch over 1856 1857
(ZB, geb., 82 pag.) 's Hertogenbosch. Lutkie & Cranenburg. € 10,-

12260 Gymnasium te 's Hertogenbosch. Promotie der Leerlingen. Toespraak 1865
J.F.H. Wolters (ZB, 26 pag., geb., vl) 's Hertogenbosch. W.C. van Heusden. € 20,-

122700 Het Wijsgerig Onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 1963
Ferd. Sassen (ZB, geb., 112 pag.) Serie: ' Med. der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde Nieuwe Reeks-Deel 26-No. 10'. € 7,50

122701 Het Wijsgerig Onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 1963
Ferd. Sassen (ZB, geb., 112 pag., arch.) Serie: ' Med. der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde Nieuwe Reeks-Deel 26-No. 10'. € 7,50

122710 Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 1970
Ferd. Sassen (ZB, geb., 98 pag.) Serie: ' Med. der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde Nieuwe Reeks-Deel 33-No. 2'. 'Ter reconstructie van het Album Studiosorum'. € 7,50

122711 Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 1970
Ferd. Sassen (ZB, geb., 98 pag., arch., rug licht besch.) Serie: ' Med. der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde Nieuwe Reeks-Deel 33-No. 2'. 'Ter reconstructie van het Album Studiosorum'. € 7,50

12275 Een Samenzweerder-Directeur der Bossche Muziekschool [1920]
Alph. G. J. Mosmans (ZB, 6 pag., gen., 16-form.) Over Bernard Antoine de Falée die samenzweerde tegen Napoleon. € 10,-

12277 Programma der Feesten ter gelegenheid van het 700 Jarig Bestaan der Stad 's Hertogenbosch 17-23 juli 1885
NN (ZB, geb., 65 pag.) O.a. beschrijving historische optocht. € 15,-

12279 Het Gezicht van Nederland: 's Hertogenbosch 1991
Rob van de Laar en Peter-Jan van der Heijden (ZB, geb., 80 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

12280 De Uitbreiding van 's-Hertogenbosch als Woon- en Werkstad 1924
NN (ZB, gen., 40 pag.) 's-Hertogenbosch. P. Stokvis en Zoon. Geïllustreerd met tekeningen en foto's. € 17,50

12282 Erasmus en de Latijnse School van 's‑Hertogenbosch 1949
Dr. M.A. Nauwelaerts (zonder platten, geperf.,  9 pag.) Over de studie van Erasmus in 's‑Hertogenbosch. Overdruk uit 'Publications de la Société Historique et Archéolique dans le Limbourg' Deel LXXXV. € 10,-

12283 Onontgonnen Brabant 1935
Mgr. Dr. Th. J.A.J. Goossens (ZB, gen., 22 pag.) Over handel en industrie van 's-Hertogenbosch met speciale aandacht voor vervaardiging van en handel in wollen lakens. Uitgesproken rede in Tilburg. € 10,-

12284 Speciaalnummer 'De Brabantse Leeuw' 's‑Hertogenbosch 1185‑1985 1985
Drs. Rob. Wolf e.a. (ZB, gen., 72 pag.) Geïllustreerd. O.a. 'Bosschenaren in 15e‑eeuwse testamenten' (door ; ' De gerechtigden tot het Bacx‑koorke in de Sint‑Jan tot de reductie van Den Bosch.' met stambomen (door drs. L. Adriaenssen). € 12,50

12291 Herdenking van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo te 's-Hertogenbosch 1947-1947 1947
(ZB, 27 pag., gen.) € 12,50

12292 100 jaar Vincentiuswerk in de Parochie van St. Cathrien 's-Hertogenbosch 1847-1947 1947
NN (ZB, geb., gen., 28 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

12295 Het Drakenhoofd op de Bossche Stadhuistoren [z.j.]
Mr. Dr. J.P.W.A. Smit (ZB, 3 pag.) Overdruk Brabantse Leeuw Jrg. 12. afl. 12. Geïllustreerd. € 7,50

122960 Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de Vijftiende en Zestiende Eeuw. Het Kasboek van Jasper van Bell 1664-1568 1962
Dr. L.P. Pirenne en Dr. W.J. Formsma (ZB, geb., 119 pag., goed ex.) Geïllustreerd. Aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850. Uitgegeven als deel X van de serie 'Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 10,-

122961 Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de Vijftiende en Zestiende Eeuw. Het Kasboek van Jasper van Bell 1664-1568 1962
Dr. L.P. Pirenne en Dr. W.J. Formsma (ZB, geb., 119 pag., arch.) Geïllustreerd. Aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850. Uitgegeven als deel X van de serie 'Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 10,-

12297 Van Woning tot Pastorie. Vijf Eeuwen Refugiehuis Mariënhage te 's‑Hertogenbosch 1993
Ir. H.W. Boekwijt (ZB, geb., 69 pag.) Uitgave Bouwhistorische en Archeologische Dienst Gemeente 's‑Hertogenbosch. Geïllustreerd met foto's en tekeningen. € 12,50

12308 De sociale Aspecten van de Sanering van de Binnenstad van 's-Hertogenbosch. Deel I en II 1954
Rapport Bijzondere door B. & W. ingestelde Commissie. N. Schuurmans voorz. (ZB, gen., 14 pag. (I); 16 pag. (II)) € 15,-

12309 Den Bosch, Drie Generaties Bosschenaren en Boekhandel Adr. Heinen 1994
Jac. J. Luyckx (ZB, groot form., 13 pag.) Geïllustreerd. Verschenen t.g.v. afscheid Ad Heinen. € 10,-

12310 Kalender 1985. Bossche Markt in Beeld 1185-1985 1985
Rob. van de Laar. Maandkalender met prenten en foto's van de Markt. € 10,-

12312 Acht Eeuwen Bossche Politiek 1985
Stichting "De Knillispoort" (ZB, gen., 35 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

123130 Bezetting, Onderdrukking, Verzet en Bevrijding 1969
Comité Bevrijdingsherdenking 's-Hertogenbosch (ZB, gen., 34 pag.) Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. herdenking 25 jaar bevrijding. € 12,50

123131 Bezetting, Onderdrukking, Verzet en Bevrijding 1969
Comité Bevrijdingsherdenking 's-Hertogenbosch (ZB, gen., 34 pag., arch.) Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. herdenking 25 jaar bevrijding. € 7,50

12319 12 Stadsgezichten van 's-Hertogenbosch [1960]
In mapje. € 10,-

12321 's-Hertogenbosch 1972 Kijk op de Binnenstad 1972
Studiegroep "Een Integraal Binnenstadsbeleid" (ZB, gen, 32 pag.) Ruim geïllustreerd. € 7,50

12326 Sfeervolle Restaurants Binnenstad 's-Hertogenbosch 1983
Club Sfeervolle Restaurants (ZB, gen., 24 pag.) Geïllustreerd. Toegevoegd: 'Smikkelboekje Uit eten in Den Bosch' 1976. € 7,50

12328 Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650 1977
Dr. G.C.M. van Dijck (ZB, gen., 32 pag.) Uitgave Hist. Sectie Brabants Genootschap. Geïllustreerd. Catalogus tentoonstelling in de bibliotheek van het Brabants Genootschap. € 10,-

12329 Langs Zes taferelen uit de Bossche Historie 1985
Wandeling (ZB, gen., 26 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

12331 Mosmans & Bossche Pers 1990
Drs. R. Bouman e.a. ( ZB, gen., 48 pag.) Geïllustreerd speciaalnummer Boschboombladeren nr. 38. € 7,50

12332 Binnenstadsparochies 400 Jaar 1969
NN (ZB, gen., 23 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 7,50

12336 Stadsgids 's-Hertogenbosch 1987-1988 1987
(ZB, geb., 176 pag.) Geïllustreerd. € 9,10

12337 Culinair Wandelen 's-Hertogenbosch & Maastricht 1999
Bert Damen, Karel Goosens (fotogr.) (ZB, gen., 46 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

12338 Binnenstadsproblematiek 1970
NN (ZB, gen., 23 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 10,-

12339 De Boschboom 20 Jaren 1968-1988 1988
F.J. van der Vaart (ZB, gen., groot form., 25 pag.) Artikelen over Den Bosch o.a. 'Het Predikbroedersklooster 's-Hertogenbosch gereconstrueerd'. € 10,-

12440 Verslag van den Toestand der Gemeente 's Hertogenbosch over het Jaar 1911 1912
(HB, geb., >300 pag., pag., ged. los) 's Hertogenbosch. Lutkie & Cranenburg. € 7,50

12442 Orthen, Moedervlek van Den Bosch 1985
Ko van den Hurk e.a. (ZB, groot form., 160 pag.) Geïllustreerd.  € 22,50

12446 October 1944 Den Bosch. Bevochten en bevrijd 1989
L. van Gent, drs. J. van Oudheusden (ZB, groot form., 160 pag. ) Geïllustreerd.
€ 15,-

12452 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1884 1885
B & W (HB, geb., >150 pag., rug verdw.) € 7,50

12453 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1885 1886
B & W (HB, geb., >150 pag.,) € 7,50

12454 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1886 1887
B & W (HB, geb., >200 pag., rug verdw., los) € 7,50

12455 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1887 1888
B & W (HB, geb., >200 pag., rug verdw., los) € 7,50

12456 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1888 1889
B & W (HB, geb., >200 pag.) € 7,50

12457 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1889 1890
B & W (HB, geb., >200 pag., rug verdw., los) € 7,50

12458 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1890 1890
B & W (HB, geb., >200 pag.) € 7,50

12459 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1891 1892
B & W (HB, geb., >200 pag., rug verdw., los) € 7,50

12461 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1893 1894
B & W (HB, geb., >200 pag., rug verdw., los) € 7,50

12462 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1894 1895
B & W (HB, geb., >200 pag., rug verdw., los) € 7,50

12463 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1895 1896
B & W (HB, geb., >200 pag.) € 7,50

12464 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1896 1897
B & W (HB, geb., >200 pag.) € 7,50

12465 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1897 1898
B & W (HB, geb., >200 pag., 1 plat los) € 7,50

12466 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1898 1899
B & W (HB, geb., >200 pag.) € 7,50

12467 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1899 1900
B & W (HB, geb., >200 pag., rug verdw., los) € 7,50

12469 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1901 1902
B & W (HB, geb., >200 pag., 1 plat los) € 7,50

12470 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1902 1903
B & W (HB, geb., >200 pag.) € 7,50

12471 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1903 1904
B & W (HB, geb., >200 pag.) € 7,50

12472 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1904 1905
B & W (HB, geb., >250 pag.) € 7,50

12473 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1905 1906
B & W (HB, geb., >250 pag.) € 7,50

12477 Den Bosch als de Dag van Gisteren. Drie Generaties Bosschenaren en hun Stad 1987
Peter-Jan van der Heijden, drs Jan van Oudheusden e.a. (HB, in orig. band, 364 pag., groot form., lin.) Uitgebreid geïllustreerd. Serie: 'Ach Lieve Tijd'. Compleet. € 17,50

12483 150 Jaar Nut. Den Bosch maakt de Balans op 1968
N. Bergkamp (ZB, gen., 33 pag.) Over Departement 's-Hertogenbosch van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Geïllustreerd. € 12,50

12487 Veertig Jaar Sociale Werkvoorziening in 's-Hertogenbosch, 1950-1990 1990
G.M. Blom e.a. (ZB, geb., 94 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

12490 Reinier van Arkel. Ik wil weer Trampoline springen 1997
Liesbeth Sluiter (ZB, geb., 57 pag.) Geïllustreerd. Dertien portretten. € 12,50

12491 Het Oetelvertelboek. Over 33 Jaar Oetels 1995
Roosje Cordang (ZB, oblong, geb., 82 pag.) Ruim geïllustreerd o.a. in kleur.Carnaval in 's-Hertogenbosch. € 12,50

12495 30 Jaar Boschboom Bladeren 1968-1998. 1998
Div. (ZB, geb., 41 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 7,50

12496 Een Nar in Beeldenrijk Den Bosch 1994
Jack Snackers (ZB, geb., 54 pag.) "Beelden in de Bossche binnenstad". Met uitslaand kaartje. Geïllustreerd. 28 beelden beschreven. € 15,-

12497 Acht Refereinen van de Rederijkerskamer "Moyses Bosch" uit 1641 1976
NN (ZB, gen., 16 pag.) fotografische herdruk. 's-Hertogenbosch. € 10,-

12500 Aantekeningen over het oudste Stadsrecht van 's-Hertogenbosch 1987
H.P.H. Camps (ZB, gen., 29 pag.) Overdruk "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis" Deel LV. € 10,-

12501 's-Hertogenbosch Industriestad [1950]
Gemeentebestuur (ZB, geb., 32 pag.) Illustraties o.a. in kleur. Mooie foto's. € 10,-

12503 Parochiegids 1950/51 Basiliek "St. Jan" 's‑Hertogenbosch 1950
Div. (ZB, geb., 112 pag.) Geïllustreerd. O.a. historische informatie. € 12,50

12504 Dat gaat naar Den Bosch toe... De vier Stations van 's‑Hertogenbosch 1870‑1998. 1998
Kati Bujdosó (ZB, geb., 64 pag.) Geïllustreerd. Serie: "Bossche Archeologische Bouwhistorische Bijdragen" nr. 1. € 7,50

12505 6e Nederlandse Katholiekendag 's-Hertogenbosch. "Het Gezag" 1934
Div. (ZB, geb., 161 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd met foto's. € 20,-

12507 's-Hertogenbosch opmerkelijke Stad 1996
dr. L.P.L. Pirenne e.a. (HB, stofomsl., lin., groot form., 144 pag.) Waanders & Adr. Heinen. Fotografie Olaf Smit. € 10,-

12508 Justitie gewogen. Het Paleis van Justitie en de Rechtsgang te 's-Hertogenbosch 1922-1998. 1998
dr. J.M.P. van Oorschot (ZB, geb., 144 pag., groot form.) Geïllustreerd o.a. in kleur. € 12,50

12512 De Historische Schoonheid van 's-Hertogenbosch de Kathedraal en het Stadhuis 1942
Mr. F.J. van Lanschot (HB, stofomslag, 138 pag., geb.) Geïllustreerd. Heemschut. nr. 21. € 7,50

12513 's-Hertogenbosch in oude Ansichten 1970
G.J.J.F.M. Dorenbosch (HB, lin, geb.,oblong, 160 pag., goudopdr.) Europese Bibliotheek. € 22,50

125140 's Hertogenbosch 1922
Vincent Cleerdin (ZB, geb., 148 pag.) Gemeentebestuur. Geïllustreerd. € 20,-

125141 's Hertogenbosch 1922
Vincent Cleerdin (ZB, geb., 148 pag., arch.) Gemeentebestuur. Geïllustreerd. € 15,-

12519 Holland and the Hollanders ('s-Hertogenbosch) (1899)
David S. Meldrum (ZB, gen., 7 pag., kopieën) Over 's-Hertogenbosch. € 5,-

12520 "Het Huisgezin" 19 mei 1895. 1895
Zondagsblad (4 pag.)  Met artikel over bezoek van de Koningin aan Den Bosch. € 7,50

12522 's-Hertogenbosch (1976)
dr. N.J. Nelissen en drs. C.L. de Vocht (ZB, gen., pag. 129-139, kopieën) Geïllustreerd. Uit 'Monument en Binnenstad'. € 5,-

12525 's-Hertogenbosch. A brief historical Sketch (1988)
M. Jansen-Verbeke  (ZB, pag. 222-226, kopieën) Geïllustreerd. Uit 'Leisure, recreation and tourism in inner cities'. € 5,-

12527 Korte Schets van de Geschiedenis van het Oudemannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's Hertogenbosch 1939
Henri J.M. van Rooy (ZB, geb., 78 pag.) € 7,50

12532 Verslag der te 's Hertogenbosch gevestigde Commissie voor de noodlijdenden door den Waterramp in Gelderland en Noordbrabant 1861
Div. (ZB, geb., 36 pag., met perf.) 's-Hertogenbosch. J.J. Arkesteijn. Met bijlage: "nominative staat van de personen die te 's-Hertogenbosch in de van gemeentewege daartoe bestemde lokalen.... verpleegd worden, en van alles ontbloot zijn, uit de Gemeenten Hedel, Ammerzoden, Well, Kerkdriel, Hoenzadriel en Velddriel". Ook bijlage met namen van personen welke "hebben moeten ontvlugten". € 20,-

12534 De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 1. 1976
Dr. J.J.M Franssen (HB, 258 pag., lin., geb.) In de tweede helft van de 19e eeuw. Verschenen als deel 23 van de serie ' Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Correct ex. € 7,50

12535 De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 2 1976
Dr. J.J.M Franssen (HB, pag. 261-645, lin., geb.) In de tweede helft van de 19e eeuw. Verschenen als deel 24 van de serie ' Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Correct ex. € 7,50

12536 Stoere Mannen eerlijk Werk. 100 Jaar Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch 1999
drs. J.J. Brouwers e.a. (HB, geb., 78 pag.) Mooi geïllustreerd. € 10,-

12538 Knipogen naar de Toekomst 1996
Marieke Tetteroo e.a. (ZB, geb., 50 pag.) Gedenkboek 40‑jaar San Salvator 's‑Hertogenbosch. Geïllustreerd.  € 12,50

12540 Harten kloppen Rode Kruis 's Hertogenbosch 125 jaar 1995
Jacques Luyckx (ZB. 99 pag.) Geïllustreerd jubileumboek € 10,-

12541 Doorlopend geopend. Heden en Verleden van de Bossche Horeca 1984
Ad Neefs & Fred Mees (ZB, geb., 136 pag.) Geïllustreerd. Foto's: Gerard Damoiseaux. € 12,50

12542 Een Bosch-Dortse Scheepsrederij voor de Vaart op Oost-Indië (1840-1854) 1957
H. van Eerenbeemt (ZB, geb., 60 pag.) Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem deel VII. Het verhaal van de Oost-Indiëvaarder 's-Hertogenbosch'. € 10,-

125430 De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981 1981
Div. (ZB, geb., 159 pag.) Historisch Overzicht. Geïllustreerd. € 12,50

125431 De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981 1981
Div. (ZB, geb., 159 pag., arch.) Historisch Overzicht. Geïllustreerd. € 10,-

12544 Den Bosch op Rijm. Een Bundel Bossche Gedichten 1984
Willy Damen Ill.: Thea Nijhoff (ZB, gr. form., 132 pag.) € 12,50

125500 Den Bosch van Binnen en van Buiten 1984
Nelleke de Laat, Cor Swanenberg en Corn. Verhoeven.(ZB, 104 pag., geb.) Uitgegeven bij gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad Den Bosch. € 10,-

125501 Den Bosch van Binnen en van Buiten 1984
Nelleke de Laat, Cor Swanenberg en Corn. Verhoeven.(HB, 104 pag., geb.) Uitgegeven bij gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad Den Bosch. € 10,-

125510 's Hertogenbosch op de Drempel van een nieuwe Tijd 1960
H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L Pirenne (ZB, geb., 255 pag.) Geïllustreerd. Aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850. Uitgegeven als deel VIII van de serie 'Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. € 12,50

125511 's Hertogenbosch op de Drempel van een nieuwe Tijd 1960
H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L Pirenne (ZB, geb., 255 pag., arch.) Geïllustreerd. Aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850. Uitgegeven als deel VIII van de serie 'Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. €  7,50

125520 De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629 1964
J.P.A. Coopmans (ZB, geb., 213 pag.) Proefschrift. € 7,50

125521 De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629 1964
J.P.A. Coopmans (HB, goudopdr., geb., 213 pag.) Proefschrift. € 7,50

125522 De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629 1964
J.P.A. Coopmans (ZB, geb., arch., 213 pag.) Proefschrift. € 7,50

12553  Vier Eeuwen Geschiedenis van het Garnizoen 's‑Hertogenbosch 1958
C.J. Gudde (HB, 340 pag., geb., goudopdr., lin.) Standaardwerk. Geïllustreerd met foto's. € 65,-

12554 De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 1 en 2 1976
Dr. J.J.M Franssen (HB, 645 pag.(I+II), lin., geb.) In de tweede helft van de 19e eeuw. Verschenen als deel 23 en 24 van de serie ' Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Correcte set. € 10,-

125550 Om en in de Vrijdom van Den Bosch 1981
Mechelien Spierings (ZB, geb., 175 pag. ) Een inleiding in de geschiedenis van het gebied rond de stad en de dorpen langs Dommel en Aa. Veel informatie over de 'Bodem van Elde' Geïllustreerd. € 15,-

125551 Om en in de Vrijdom van Den Bosch 1981
Mechelien Spierings (ZB, geb., 175 pag., arch. ) Een inleiding in de geschiedenis van het gebied rond de stad en de dorpen langs Dommel en Aa. Veel informatie over de 'Bodem van Elde' Geïllustreerd. € 12,50

12557 Het Brievenpostwezen te 's Hertogenbosch 1978
A.W.P. Arts (ZB, geb., 200 pag.) Geïllustreerd. Ontstaan en ontwikkeling in de periode 1399-1806. € 10,-

125571 Het Brievenpostwezen te 's Hertogenbosch 1978
A.W.P. Arts (ZB, geb., 200 pag., vl.) Geïllustreerd. Ontstaan en ontwikkeling in de periode 1399-1806. € 10,-

12558 Van Verheffing naar Begeleiding 1968
Dr. Th. A. Wouters (HB, 226 pag. lin, geb.) Geïllustreerd met o.a foto's. Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965. Verschenen als deel 12 van de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

12559 Kledinghandel in Transitie. Een Eeuw Detailverkoop te 's-Hertogenbosch 1991
Dr. F.L. Jansen (HB, 226 pag. lin, geb.) Geïllustreerd met o.a foto's. Oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf ' A.F. Jansen' 1889-1987. Verschenen als deel 88 van de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'.Correct ex. € 5,-

125600 Den Bosch Bedwongen 1979
Joost van den Vondel (ZB, geb., 61 pag.) Zegezang ter ere van Frederik Hendrik. Dit boek werd uitgegeven ter herdenking van het feit dat Frederik Hendrik 350 jaar geleden Den Bosch innam. € 10,-

125601 Zegesang der Eere van Frederick Henrick, Boschdwinger, Wezelwinner, Prince van Oranje (1629) Bijdrage tot nader Onderzoek [z.j.]
C.J.M. Free (ZB, 30 pag.; XIV pag., eenv. uitg.) Tilburg. Geïllustreerd. € 12,50

12561 Storm over Den Bosch 1944
Jos. Verstraeten (ZB, 31 pag., gen.) Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Hertogenbosch. € 10,-

12563 Van Bedeling naar Verheffing 1968
Dr. Th. A. Wouters (HB, 478 pag. lin, geb.) Geïllustreerd met o.a foto's. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912. Verschenen als deel 11 van de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

12566 Historische Maquette 's Hertogenbosch Stad & Vesting 1985
Peter Jan van der Heijden (ZB, 88 pag., geb.) Uitg.: N.Br. Museum. € 10,-

12567 Een Stad verandert 1953
Gemeentebestuur (ZB, 77 pag., geb.) Geïllustreerd met foto's van Martien Coppens. 's-Hertogenbosch in 1953. € 7,50

12568 50 Jaren Stadsontwikkeling 1943 1968 1993 1994
(ZB, geb., 96 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 10,-

12571 Een Kwart Eeuw den Bosch 1975
Niek de Rooy (ZB, 156 pag., geb.) Teksten en foto's die de verandering tussen 1950 en 1975 duidelijk maken. € 7,50

125730 's-Hertogenbosch 700 Jaar. De Historisch-allegorische Optocht, 20 Juli 1885 1985
R. van de Laar (HB, lin, oblong, 132 pag.) Ruim geïllustreerd met historische foto's. € 10,-

 

125731 's-Hertogenbosch 700 Jaar. De Historisch-allegorische Optocht, 20 Juli 1885 1985
R. van de Laar (HB, lin, oblong, 132 pag., arch.) Ruim geïllustreerd met historische foto's. € 7,50

12574 De zondige Riviera van het Katholicisme. Een lokale Studie over Feminisme en Ontzuiling 1985
Tjitske Akkerman e.a. (ZB, geb., 263 pag.) Studie over 's-Hertogenbosch. € 10,-

125760 Binnendieze. De Stadsrivier van 's-Hertogenbosch 1996
Jan van Oudheusden (ZB, geb., 64 pag.) Met overzichtskaart. Geïllustreerd. € 12,50

125761 De Binnendieze: Wél Vaart of vaart wel? Een Visie op de Toekomst 1997
Div. (ZB, oblong, 45 pag.) 's-Hertogenbosch. Stichting Binnendieze. Geïllustreerd. € 17,50

125771  Zo was Den Bosch. Het dagelijks Leven in 's-Hertogenbosch rond de Eeuwwisseling 1982
J.A.M. Roelands (HB, geb., lin., 144 pag., goed ex.) Europese bibliotheek Zaltbommel. Ruim geïllustreerd. € 7,50

12578 Wij verlaten de Bastions 1973
Div. (ZB, geb., 84 pag.) Geïllustreerd. 'Vier opleidingen komen van achter de Bossche stadswallen bijeen. Een terugblik'. € 10,-

12579 Geld als Water. De Geschiedenis van de Rabobank 's-Hertogenbosch 1989
Dr. J.M.P. van Oorschot (ZB, geb., 58 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

12580 Kroniek van 's Hertogenbosch. Acht Eeuwen Stadsgeschiedenis 1981
Henny Molhuysen en Peter Jan van der Heijden (ZB, 120 pag., geb.) Hoofdlijnen, hoogte- en dieptepunten uit de Bossche geschiedenis. € 10,-

12581 Bossche Monumenten in Beeld 1975
Peter-Jan van der Heijden (ZB, geb., 104 pag.) Foto's. Hans Boselie. € 10,-

12582 Vlack in mijn Oogh seyde Leckerbeetjen 1990
NN (ZB, geb., 80 pag., goed ex.) 's‑Hertogenboek 6. Oplage 805 ex. Dit is nr. 173. Geïllustreerd. 'Waerachtighe historie ende verhael van den Slagh van Leckerbeetjen.....'. € 7,50

12583 Willem van Oranje, 's-Hertogenbosch en de Dichter van het Wilhelmus 1997
Coen Free (HB, stofomslag, lin., 120 pag.) 's-Hertogenboek 12. Geïllustreerd. 'Het verhaal van Willem van Oranje als leider van de opstand en zijn directe relatie tot de stad 's-Hertogenbosch in de jaren 1544-1579'. € 7,50

12586 Luister naar de Tranen. De Tweede Wereldoorlog in Bossche Verhalen, Gedichten, Herinneringen 1995
Coen Free (HB, stofomsl., 120 pag., goed ex.) Geïllustreerd. Oplage: 1010 genummerde ex. Dit is nr. 434. '‑Hertogenboek‑11. € 7,50

12589 Bossche Bouwstenen I t/m III 1978-1980
Kring "Vrienden van 's Hertogenbosch" (ZB, groot form., 3 delen in 3 banden) Geïllustreerde weergave van lezingen over 's-Hertogenbosch. € 20,-

12590 's Hertogenbosch bestaat nog 1991
Drs. Koos Steehouwer (ZB, 63 pag., goed ex., geb.) De herontdekking van een belangrijke Middeleeuwse stad. Uitg. door de Stichting Archeologie en Bouwhistorie 's Hertogenbosch en omgeving. € 10,-

12600 Bossche Bouwstenen (I) 1978
Kring "Vrienden van 's Hertogenbosch' (ZB, 139 pag.) Mooi geïllustreerde weergave van lezingen. Lezingen rondom de Geschiedenis van 's Hertogenbosch. € 10,-

12601 Onderwijs in Den Bosch 1976
Prof. Dr. M. Nauwelaerts e.a. (ZB, gen., 40 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 12,50

12602 1629, Winst of Verlies? 1979
Dr. E. van Autenboer e.a. (ZB, gen., 34 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 7,50

12603 Het Bossche Stadsgebied 1980
Jos. van der Vaart e.a. (ZB, gen., 66 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 10,-

12606 De verschriklyke Plundering te 's Bosch. Voorgevallen in de Nagten tusschen 8, 9 en 10 November in de Jaare 1787 1987
Coen Free (ZB, geb., 80 pag.) Oplage 802 ex. Geïllustreerd. 's‑Hertogenboek 3. € 12,50

12607 'En vroeger kon je spelen waar nu het Jeroen Boschcollege staat....' 1975
Div. (ZB, gen., 52 pag.) 'Kinderen schrijven over wonen, werken en spelen in Den Bosch'. € 10,-

12608 Les Fouages dans le Quartier de Bois-le-Duc au XVe Siècle 1913
Joseph Cuvelier (pag. 97-111) Bruxelles. Publié dans & extrait de "Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Commission royale d'histoire, T.82, 1e bulletin" € 15,-

12610 Bossche Bouwstenen II 1979
Kring "Vrienden van 's Hertogenbosch' (ZB, 109 pag.) Mooi geïllustreerde weergave van lezingen. Lezingen rondom het Beleg van 's Hertogenbosch. € 10,-

12612 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2 1975
G.J.J.F.M. Dorenbosch en J.A.M. Roelands (HB, lin, arch., geb., oblong, 160 pag.). Uitgave Europese Bibliotheek. € 12,50

12614 Binnenstebuiten. Huiskamers van bekende en minder bekende Bosschenaren met hun bijzondere Verhalen 1999
Anouchka van Miltenburg (HB, geb., 128 pag.) Foto's Jan Verhoeff. € 10,-

12618 Voor een talrijk Publiek. Honderd Jaar Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor 1903-2003. 2003
Jouke Vis (ZB, geb., 160 pag.) Zwolle. Waanders. Geïllustreerd. € 10,-

12619 Beschenken of besteken? Een Bronnenonderzoek naar relaties en Geschenken in 's-Hertogenbosch 1550-1650. 1985
Th. E.A. Bosman e.a. (ZB, overdruk, pag. 205-226) Overdruk "Bijdragen tot de Geschiedenis" jrg. 68. afl. 1-4. € 7,50

12620 Bossche Bouwstenen III 1980
Kring "Vrienden van 's Hertogenbosch" (ZB, 128 pag.) Geïllustreerde weergave van lezingen. Lezingen rondom Gilden van den Bosch € 10,-

12621 Bossche Bouwstenen IV 1981
Kring "Vrienden van 's Hertogenbosch" (ZB, 140 pag.) Geïllustreerde weergave van lezingen. Lezingen rondom de Franse tijd. € 10,-

12622 's-Hertogenbosch gedurende de 14e Eeuw 1988
P. Kuyer (ZB, 30 pag. van de 215 pag., geb.) Geïllustreerd. Artikel in "Noordbrabants Historisch Jaarboek" Deel 5 in originele omslag. Verder in dit nummer: 'Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant 1770-1840' door A.W.F.M. van de Sanden (32 pag.) € 11,30

12623 De Hervormde Gemeente te 's‑Hertogenbosch 1629‑1929 1929
Div. (ZB, gen., 20 pag.) Geschiedschrijving. € 12,50

12624 Geschiedenis van de Sociëteit 1968
H. Wagter en T. van Moll (ZB, geb., 64 pag., oblong) Geïllustreerd. Verschenen ter gelegenheid van het feit dat het HTS-corps 10 jaar een eigen sociëteit bezat. Veel aandacht voor en foto's van het klooster te Orthen. € 12,50

12625 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1882 1883
B & W (HB, geb., 130 pag., rug besch.) € 7,50

12628 's-Hertogenbosch. Town of Industry [1960]
(ZB, 32 pag., enige pag. los) Engelstalig. Ruim geïllustreerd met foto's. € 12,50

126290 Jeugd in een oude Stad 1951
Carel Teulings (ZB, stofomsl., 155 pag., geb.) Geïllustreerd met o.a foto's. 'Herinneringen aan toestanden, kinderspelen en volksgebruiken in 's-Hertogenbosch rond de tijd van 1875.' Verlucht met 12 tekeningen van Herman Moerkerk. € 12,50

126310 Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch voor het Jaar 1869 1869 (reprint 1985)
NN (ZB, 119 pag., gen., arch.) € 7,50

12632 30 Jaar Godshuizen 1950-1980 1980
In gesprek met F. van den Eerenbeemt (voorz.) (ZB, geb. 69 pag., oblong) 's-Hertogenbosch. Vele foto's. € 12,50

12633 Wij waren nog een Stadje 1965
K. Spierings (ZB, oblong, 100 pag, geb.) Beschrijving van foto's van gebouwen e.d. in 's-Hertogenbosch. Deel II zie 12667. € 7,50

12634 's-Hertogenbosch in oude Ansichten 1976
G.J.J.F.M. Dorenbosch en Kees Spierings (ZB, geb., oblong, 160 pag., goed ex.) Europese Bibliotheek. € 7,50

12635 Onderdrukking, Verzet en Bevrijding 1995
Spec.nr. Boschboombladeren (ZB, geb., 47 pag.) Wereldoorlog I. Geïllustreerd. € 12,50

12637 Geschiedenis van Bokhoven, Cromvoirt, Empel, Engelen, Orthen 1870 (reprint 1987)
L. Schutjes (ZB, gen., 64 pag.) Uit 'Geschiedenis van Bisdom 's-Hertogenbosch'. € 12,50

126380 Het Dagboek van Chirurgijn Jan Bolsius 1986
Drs. A.C. M. Kappelhof (ZB, gen., 33 pag.) Met weergave van oude gravures. Speciaalnummer Boschboombladeren. € 7,50

12639 Groot-Deuteren. De patriotse Pers 1987
Jos van der Vaart e.a. (ZB, gen., 48 pag.) Geïllustreerd speciaalnummer Boschboombladeren nr. 36. € 10,-

126400 Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek 's-Hertogenbosch nr. 1 1988
H.W. Boekwijt en H.L. Janssen ( ZB, geb, 158 pag.) Verslaglegging van o.a. veldonderzoek en algemeen onderzoek. O.a. inventarisatie van thans bekende Middeleeuwse balk- en plafondschilderingen. Ook de archeologische opgravingen Postelstraat 1978 en St. Janskerkhof 1984 worden beschreven. € 7,50

12641 Bossche Bouwstenen V 1982
Kring "Vrienden van 's Hertogenbosch' (ZB, geb., 115 pag.) Geïllustreerde weergave van lezingen. Lezingen rondom belangrijke Bossche gebouwen. € 10,-

12642 Bossche Bouwstenen VI 1983
Kring "Vrienden van 's Hertogenbosch (ZB, geb., 144 pag.) Geïllustreerde weergave van lezingen.Lezingen rondom Kloosters en Kloosterlingen. € 10,-

12647 Van Spanje naar de Staatsen 1981
Mr. P. F. Smit e.a. (ZB, gen., 32 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 12,50

126480 25 Jaar Stadsvernieuwing 1981
Jos. van der Vaart e.a. (ZB, gen., 48 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 10,-

126481 Ontwikkelingsvisie Relgieus Erfgoed ’s-Hertogenbosch 2011
Annélien van Kuilenburg (ZB, 96 pag.) Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 10,-

12649 Het Lombardje 1982
Joep Mannaerts e.a. (ZB, gen., 50 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 10,-

12650 De Bevrijding van 's-Hertogenbosch Oktober 1944 1969
Div. (ZB, geb., 132 pag.) Incl. kaart. Geïllustreerd. € 10,-

126501 De Bevrijding van 's-Hertogenbosch Oktober 1944 1969
Div. (ZB, geb., 132 pag., gerep., compleet) Incl. kaart. Geïllustreerd. € 10,-

126510 Bossche Stadsuitbreidingen 1880-1980 1980
Wim van Bergen e.a. (ZB, gr. form., 72 pag., arch.) Geïllustreerd. € 7,50

126511 Bossche Stadsuitbreidingen 1880-1980 1980
Wim van Bergen e.a. (ZB, gr. form., 72 pag., goed ex.) Geïllustreerd. € 10,-

12652 Den Bosch 200 Jaar geleden 1983
Werkgroep 'Den Bosch in 1783' (ZB, 75 pag.) Geïllustreerd. € 15,-

12653 Oorlog '40-'45 1969
Speciaalnummer Boschboombladeren (ZB, geb., 52 pag.) Wereldoorlog II. Geïllustreerd. € 7,50

12656 De Bossche Tinnegieter en zijn Tin. Een Overzicht 1984
Ton Kooyman (ZB, geb., 141 pag., arch.) Geïllustreerd € 10,-

12658 Stadsgids 's-Hertogenbosch 1989
(ZB, geb., 175 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

12659 Stadsgids 's-Hertogenbosch 1986
(ZB, geb., 191 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

12660 De Historische Schoonheid van 's-Hertogenbosch 1950 (reprint 1973)
Mr. F.J. van Lanschot (HB, stofomslag, 165 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

12666 Veldnamenregister van 's Hertogenbosch 1984
E.A.M. Coppens e.a. (ZB, gen., 56 pag. ) Speciaalnummer Boschboombladeren nr. 30. Met een 8‑tal kaarten uit de 19e eeuw, enkele luchtfoto's en een veldnamenregister. € 12,50

12663 's-Hertogenbosch 1975-1976 1975
Gemeentegids (ZB, 124 pag., geb.) Geïllustreerd. € 7,50

12664 Gemeentegids 's-Hertogenbosch 1985
(ZB, 192 pag., geb.) Geïllustreerd. € 7,50

12665 Den Bosch ONGezien 1980
Guss Ong (ZB, gr. form., 90 pag., geb.) Prentenboek. € 10,-

12667 Wij waren nog eens een Stadje Deel II 1967
Kees Spierings (ZB, 115 pag, geb., oblong) Beschrijvingen van foto's van gebouwen e.d. in 's-Hertogenbosch. Deel I zie 12633. € 7,50

12668 Verslag van den Toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het Jaar 1885 1886
B & W (HB, geb., 135 pag., rug besch.) € 7,50

126721 Stichting "Hester van Grinsven" 1908 & 1912
Th. Goossens (ZB, 2 banden, 14 pag.; 17 pag., gen.) Overdruk Taxandria. € 15,-

126722 De Stichting van Hester van Grinsven. Het Recht der naaste Familie verdedigd tegenover Prof. G. door G.v.d. E. Deel I en II  [1915]
Th. Goossens; G.v.d.E. (Gerlacus van der Elzen) (ZB, gen., 43 pag.) De Stichting van Hester v. Grinsven. Het Recht der geheele Familie verdedigd tegen G.v.d.E. door Th. Goossens Deel I en II 1916 Th. Goossens (ZB, gen., 52 pag.) Polemiek € 25,-

12673  De Stichting van Hester van Grinsven. Het Recht der geheele Familie verdedigd 1916
Th. Goossens (ZB, gen., 36 pag., annot, arch.) € 12,50

12674 De Moerasdraak. Achthonderd Jaar Bossche Vestingwerken 1999
R. Glaudemans e.a. (ZB, geb., 80 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

12675 's‑Hertogenbosch 1960
Carel Swinkels en Martien Coppens (ZB, groot form., 106 pag., goed ex.) Met 105 Bossche foto's van Martien Coppens. € 7,50

12677 Van den "Wolwerck" in Den Bosch 1940
Mgr. Dr. Th. J.A.J. Goossens (ZB, gen., 23 pag.) Tilburg. W. Bergmans. Over de lakenindustrie. € 10,-

12679 Bosschage. Een Stad in de Seizoenen 1960
Harrie Kapteijns e.a. (ZB, geb., 46 pag.) Bossche gedichten. € 12,50

12681 Adresboek voor 's‑Hertogenbosch voor het Jaar 1928 (reprint 1992)
NN (ZB, 123 pag., gen.) € 10,-

12683 Stedebouw 1969
(ZB, gen., 12 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 7,50

12684 Waterlopen 1969
(ZB, gen., 19 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 10,-

12686 's-Hertogenbosch anders dan anders [1980]
J.M. Coort (ZB, geb., 63 pag.) Geïllustreerde gedichten. € 10,-

12687 Sint-Janslyceum 75 Jaar 1918-1993. 1993
Div. (ZB, 205 pag., gr. form.) Geïllustreerd. 's-Hertogenbosch. Jubileumboek. € 15,-

12690 Het Gulden Vlies 1981
Peter-Jan van der Heijden e.a. (ZB, 86 pag., geb.) 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies 1481. Hertog Hendrik Reeks nr. 1 Geïllustreerd. € 12,50

12694 De Plundering te 's Hertogenbosch den 8, 9 en 10 November 1787 1842
Dr. C.R. Hermans (ZB, geb., overdruk, 13 pag.) € 12,50

12696 Sociale Maatregelen van het Gemeentebestuur te 's-Hertogenbosch 1914-1926 1926
Wethouder M. Krijgsman (ZB, geb., 28 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

12699 Instructie voor den Secretaris en de Geëmploijeerden bij het Bestuur der Stad 's-Hertogenbosch 1843
(ZB, geb., 14 pag.) 's-Hertogenbosch. H. Palier en Zoon. € 15,-

12701 Project-Reglement voor de Societeit Casino, te 's-Hertogenbosch 1839
(ZB, geb., 21 pag.) € 20,-

12702 's-Hertogenbosch Binnenskamers. Aspecten van stedelijke Woon- en Leefculturen 1650-1850 1999
Charles de Mooij e.a. (ZB, geb., 112 pag.) Waanders. Geïllustreerd. € 10,-

12703 De onderste Steen boven. 25 Jaar Bouwhistorie in 's-Hertogenbosch  2000
Ronald Glaudemans, Hans Willems (ZB, geb., 240 pag.) Uitg. Instituut voor Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie. Geïllustreerd. € 27,50

12705 Republikeinse Veelheid, democratisch Enkelvoud. Sociale Verandering in het Revolutietijdvak 's-Hertogenbosch 1770-1820. 1999
Maarten Prak (ZB, geb., 350 pag., goed ex.) Nijmegen. Sun Memoria.  Geïllustreerd. € 10,-

12707 Het Schepenprotocol van 's Hertogenbosch (1367-1400) 1984
M.H.M. Spierings (ZB, 309 pag.) Proefschrift. Uitgegeven als deel 49 in de serie ' Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Geïllustreerd. Correct ex. € 10,-

127081 Het Bosch' Protocol. Een praktische Handleiding 1993
drs. Geertrui Van Synghel (HB, oblong., 200 pag., goed ex.) Uitgave SBRG & Stadsarchief 's‑Hertogenbosch. Geïllustreerd. Serie: "Werken met Brabantse Bronnen" nr. 2. € 7,50

12710 Het Stadsrecht van Den Bosch van het Begin (1184) tot het Privilegium Trinitatis (1330) 1995
H.P.H. Camps (ZB, geb., 75 pag.) Hilversum. Verloren. Geïllustreerd. € 10,-

12711 25 jaren Boschboom 1993
(ZB, gen., 24 pag.) Speciaalnummer Boschboombladeren. Ruim geïllustreerd. € 7,50

12713 Waterstaatkundige Werken in 's-Hertogenbosch 2000
Bram Steketee (ZB, geb., 104 pag.) Matrijs. Geïllustreerd. € 12,50

12714 Wildemannen in Den Bosch 1962
C.J.A.C. Peeters (ZB, geb., pag. 43-74) Geïllustreerd artikel in Bull. K.N.O.B. 6de serie 15. € 12,50

12715 De Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1929 1929
dr. W. Meindersma (ZB, gen., 20 pag.) Huis ter Heide. De Wachttoren. € 15,-

12721 Een Doolhof van Eeuwen 1274‑1999. Zeven Eeuwen Ziekenzorg in 's‑Hertogenbosch. Van Groot Ziekengasthuis tot Bosch Medicentrum 1999
Rob Wolf (ZB, geb., 166 pag.) Sun. Adr. Heinen. Geïllustreerd. € 10,-

12722 Acht Eeuwen uit 'n goei Vat. De Bier‑ en Brouwerijgeschiedenis van 's‑Hertogenbosch en Omgeving 1998
Paul van Dun (HB, geb., stofomsl., lin., 168 pag., groot form., goed ex.) Ruim geïllustreerd. € 12,50

12726 Oud en nieuw tesaam. De Geschiedenis van de Ziekenhuisapotheken van 's-Hertogenbosch 1780-1998 1997
dr. A.C.M. Kappelhof (ZB, geb., 66 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd.  € 12,50

12727 De Bossche Loterij 1562-1564 2003
dr. G.C.M. van Dijck (ZB, geb., 297 pag.) Bronnenuitgave. € 15,-

12730 Dagboek 1629 1979
Peter‑Jan van der Heijden (ZB, geb. 106 pag.) Samengesteld op basis van originele dagboeken. € 12,50

12731 Een Kroon op de Stad. Een Boek open over een Stad die al meer dan acht Eeuwen handelt 2000
dr. Frans van Gaal (HB, folio, stofomsl., lin., 128 pag.) 's-Hertogenbosch. Heinen. Geïllustreerd in kleur. € 10,-

12733 Van Chemische Fabriek "Excelsior" tot Interpharm 1983
Wim. Suyskens (ZB, geb., 144 pag.) Interpharm 's‑Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 10,-

127360 's-Hertogenbosch 1929 (reprint 1975)
Vincent Cleerdin (ZB, 96 pag. geb., plattegr. besch.) Met prenten van Herman Moerkerk. Met uitklapbare plattegrond. € 7,50

127361 's-Hertogenbosch 1929 (reprint 1975)
Vincent Cleerdin (HB, mooi gebonden. kunstled. rug en hoeken, gemarmerde platten, 96 pag.) Met prenten van Herman Moerkerk. Met uitklapbare plattegrond. € 17,50

12737 Het Kruithuis te 's-Hertogenbosch 1978
Div. (ZB, gen., 24 pag.) Foto's Frans Kuit. € 7,50

12739 Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland over 's-Hertogenbosch in 10 delen 1968-1991
Div. (HB, lin, geb., 10 banden) Geïllustreerd met o.a foto's. De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 1 (deel 23);  De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 2 (deel 24);  Van Verheffing naar Begeleiding (deel 12); Kledinghandel in Transitie. Een Eeuw Detailverkoop te 's-Hertogenbosch (deel 88); Van Bedeling naar Verheffing (deel 11); Het Schepenprotocol van 's Hertogenbosch (1367-1400) (deel 49); Socialisme en zelfstandige Arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (deel 81); De sociale Structuren en economische Dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 (deel 73); Latijnse School en Onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 (deel 30); Twee Eeuwen Bosch Boekbedrijf 1450-1650 (del 62). Correcte set. € 75,-

12741 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2 1980
G.J.J.F.M. Dorenbosch en J.A.M. Roelands (ZB, geb., oblong, 156 pag.). Uitgave Europese Bibliotheek.  € 22,50

12743 Met Vergetelheid beloond. Een andere Kijk op het Beleg van 's‑Hertogenbosch in 1629 2003
Karel Scholten van Aschat ( ZB, geb., 160 pag.) 's‑Hertogenbosch. Heinen. Geïllustreerd o.a. in kleur. € 10,-

12744 De Zaak: het Bossche Hart 1997
Carry Brugman& Huibert van der Meer (ZB, geb., 46 pag.) Stripverhaal. € 10,-

127470 's Hertogenbosch 1185-1935 1935
L.J.C. van Gorkom e.a. (HB,  orig. band, geb., 189 pag., groot form., goudopdr., lin., goed ex.) Ruim geïllustreerd. Uitgegeven ter gelegenheid is van het 750-jarig bestaan van den Bosch. Medewerking van diverse auteurs. € 7,50

127471 's Hertogenbosch 1185-1935 1935
L.J.C. van Gorkom van e.a. (HB, opn. geb., 189 pag., lin., goed ex.) Ruim geïllustreerd. Uitgegeven ter gelegenheid is van het 750-jarig bestaan van den Bosch. Medewerking van diverse auteurs. € 7,50

127472 's Hertogenbosch 1185-1935 1935
L.J.C. van Gorkom van e.a. (ZB, orig. band, geb., 189 pag., groot form., goed ex.)  Ruim geïllustreerd. Uitgegeven ter gelegenheid is van het 750-jarig bestaan van den Bosch. Medewerking van diverse auteurs. € 7,50

127473 's Hertogenbosch 1185-1935 1935
L.J.C. van Gorkom e.a. (HB, orig. band, geb., lin., 189 pag., groot form, band met gebruikssp., arch.) Ruim geïllustreerd. Uitgegeven ter gelegenheid is van het 750-jarig bestaan van den Bosch. Medewerking van diverse auteurs. € 7,50

12750 Socialisme en zelfstandige Arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 1989
Dr. F.J. van Gaal (HB, lin, geb, 470 pag.) Over organisatie en mentaliteit. Verschenen als deel 81 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

12752 's-Hertogenbosch. Een Stad om uit te tekenen 1992
Jan Wijtmans e.a. (HB, geb., 80 pag.) 's-Hertogenbosch. Heine. Geïllustreerd. € 10,-

12753 Den Bosch (S)mal en Breed 1990
Frans Jordens (ZB, geb.,132 pag.) Beperkte oplage van 500 ex. Geïllustreerd. € 12,50

12757 De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629 1964
J.P.A. Coopmans (ZB, geb., 213 pag, band gerep.) Proefschrift. € 12,50

12758 Een groot Hart voor kleine Mensen. Kindergeneeskunde in 's-Hertogenbosch 1383-2000 1999
dr. A.C.M. Kappelhof (ZB, geb., 72 pag.) AH. Geïllustreerd o.a. in kleur. € 17,50

12760 De sociale Structuren en economische Dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 1987
B. Blondé (HB, lin, geb, 227 pag.) Geïllustreerd. Verschenen als deel 73 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland'. Correct ex. € 5,-

12762 Het Bossche Geefhuis. Het Inkomen uit het Vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810. 1981
A.C.M. Kappelhof (ZB, geb., 54 pag.) Overdruk Varia Historica Brabantica X. € 10,-

12764 25 Jaar Sint-Antoniegaarde 1983
H.R. Wolf (ZB, geb., 40 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

12767 Den Bosch in Mei. Meimaand 1983
Louis Aarts (ZB, gen., 34 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

127680 Rapport inzake de Sociaal-Economische Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente 's-Hertogenbosch. Deel I en II 1948
Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant (HB, lin. rug., 267 pag., 2 banden ) € 15,-

127681 Rapport inzake de industriële Ontwikkelingstendenties in de Agglomeratie 's-Hertogenbosch 1962
Div. (ZB, 207 pag., geb.) Geïllustreerd. € 15,-

127682 Rapport inzake de Sociaal-Economische Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente 's-Hertogenbosch. Deel I en II 1948
Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant (HB, lin. rug., 267 pag., 2 banden, arch. ) € 15,-

12771 Godshuizen Jaarverslag 1987. Beroepsontwikkeling in Zorgverlening en Verpleging 1988
Div. (ZB, geb., 48 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 10,-

12772 Godshuizen Jaarverslag 1988. Werken aan Verandering 1989
Div. (ZB, geb., 48 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 10,-

12773 Markant in de Markt. Interpharm 1896-1996 1996
dr. H.P.H. Nusteling (HB, groot form., stofomsl., geb., lin. rug, 176 pag., mooie uitgave) Geïllustreerd. 's-Hertogenbosch. € 12,50

12774 Orationes Scolae de Buscho 1274-1999 1999
Gert-Jan van Dijk (ZB, gen., 30 pag.) 's-Hertogenbosch. 30ste lustrum Stedelijk Lyceum 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 12,50

12776 Zicht op de Binnenstad 's-Hertogenbosch 1974
Div. (ZB, gen., groot form., 40 pag.) Met mooie uitsl. plattegronden. € 7,50

12777 De Gulden Hopsack [z.j.]
Emile Fallaux (ZB, gen., 32 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. € 7,50

12778 Die Conste van Rhetorike. De Rederijkerskamers 1978
dr. G.P.M. Knuvelder (ZB, geb., 44 pag.) 's-Hertogenbosch. Overdruk uitgegeven t.g.v. 150 jarig bestaan rederijkerskamer "Moyses Bosch". € 12,50

12779 Stadsgids voor de Gemeente  's-Hertogenbosch 1970
NN (ZB, geb., 152 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

12780 's